Adó 2013 corvina logo

Szerkesztő: Herich György
További szerzők: Bokor Csaba; Farkas Alexandra; Futó Gábor; Honyek Péter; Laki Gábor; Szatmári László; Szilovics Csaba
Cím: Adó 2013
Alcím: Magyarázatok
Sorozatcím: Adó abc, 1416-8111
Megjelenési adatok: Penta Unió Oktatási Centrum és Vizsgaközpont, Pécs, 2013. | ISSN: 1416-8111 | ISBN: 978-615-5249-04-4

coverimage Az Adó Magyarázatok könyv a Magyarországon legnépszerűbb Adótan 24., átdolgozott kiadásával képez szerves egységet. A könyvet úgy alakítottuk ki, hogy a tanulmányaikat kezdők, az egyes részterületeken tudásukat elmélyíteni vágyók részére egyaránt elősegítse a teljes magyar adórendszert bemutató Adótan szakkönyv anyagának a feldolgozását. A magyar adózás legfontosabb területei közül az adójogi alapok, az adózás rendje, a személyi jövedelemadó, a társasági és osztalékadó, az általános forgalmi adó, a társadalombiztosítás, a szociális hozzájárulási adó, a kisadózó vállalkozások tételes adója, valamint a kisvállalati adó egyes, nehezen érthető, vagy magyarázatra szoruló részei kerültek kiemelésre és részletes bemutatásra, elemzésre. Az Adó 2013 Magyarázatok könyvet a kiválasztott területek jogszabályelőkészítésében résztvevő szakemberei készítették, így azok pontosan tükrözik a jogalkotói szándékot, rávilágítva egyben az adott területek helyes megközelítésére, szakmai hátterére, kizárva a félreértelmezhetőség lehetőségét. Az Adótan és az Adó Magyarázatok könyvek kölcsönös hivatkozásokat tartalmaznak, amelyek felhívják a figyelmet a részletesebb elemzésekre, kifejtésekre. A magyarázatok szakkönyv az offline rendszerbe integrálva biztosítja a gyors kapcsolódást a többi szakkönyvhöz, jogtárakhoz és más adatbázisokhoz. Kérjük a könyvvel kapcsolatba kerülő oktatókat, hallgatókat és gyakorlati szakembereket, hogy kritikájukat, észrevételeiket, tapasztalataikat osszák meg velünk a további munkánk elősegítésére, hogy a továbbfejlesztést az Önök igényei szerint folytathassuk. (...) Az adó az állam vagy más erre feljogosított közhatalmi testület által, törvényben meghatározott módon megállapított és beszedett, kötelezően teljesítendő szolgáltatás, vagyoni mozgás. Az adó olykor egyszeri, általában folyamatos közpénzügyi magatartást vár el az arra kijelölt természetes vagy jogi személyektől, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságoktól, esetlegesen más társadalmi szervezetektől (alapítvány, egyház). Az adó nem önkéntes hozzájárulás, hanem az államhatalom segítségével kikényszeríthető eleme a közpénzügyi rendszer újraelosztási folyamatának, ahol az egyén vagy szervezet az adókötelezettségek teljesítése fejében közvetlen ellenszolgáltatásra nem tarthat igényt. Azonban az adó a szervezett társadalom működéséhez való hozzájárulásként is meghatározható, ahogy Olivér Wendel Holmes fogalmazott: „Az adó a civilizáció ára ”. Az adóalanyok vagyoni korlátozásának egyetlen elfogadható indoka a közösség érdekében meghatározott hozzájárulási elem. Azért fizetünk adót és járulunk hozzá a közszolgáltatások költségeihez, hogy a társadalom tagjai makró szinten a társadalom egészeként érzékeljék az állami ellenszolgáltatást. Ha ez nem így lenne, akkor kellene feltennünk azt a kérdést, hogy miért is fizetünk adót? Végső soron a közterhek teljesítésében érzékelhető vagyoni korlátozással teremtődik meg a polgári és politikai jogok gyakorlásának a feltételrendszere, a modem állam működésének és arról való politikai döntések anyagi alapja.

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Copyright/impresszum
1. Az adójog
5-16
   1.1. Az adójog rendszere
5-7
      1.1.1. Az adó fogalma
5-6
      1.1.2. Az adórendszer
6
      1.1.3. Az adójog
6
      1.1.4. Az adójogi kötelem
6-7
   1.2. Az adózás alkotmányos szabályozása Magyarországon
7-9
      1.2.1. Az adózás szabályai a korábbi magyar Alkotmányban
7-8
      1.2.2. Az adózás szabályozása az Alaptörvényben
8-9
   1.3. Az adóztatás alapelvei
10-12
      1.3.1. Klasszikus alapelvek
10
      1.3.2. Modern alapelvek
10-11
      1.3.3. Az adóigazgatási alapelvek
11-12
   1.4. Az adójogi norma
12-14
      1.4.1. Az adójogi norma szerepe az adóztatásban
12
      1.4.2. Az adójogi norma általános szerkezete
12-14
         1.4.2.1. Tárgyi hatály
13
         1.4.2.2. Területi hatály
13
         1.4.2.3. Személyi hatály
13
         1.4.2.4. Időbeli hatály
13-14
         1.4.2.5. A visszamenőleges alkalmazás tilalma
14
   1.5. Az adójogviszony
14-16
      1.5.1. Az adójogviszony alanya
14-15
      1.5.2. Az adójogviszony tárgya, tartalma és megszűnése
15-16
   1.6. Az adójogi jogforrások
16
2. Az adózás rendje
17-80
   2.1. Bejelentés (bejelentkezés)
17-38
      2.1.1. A bejelentés (bejelentkezés) célja
17
      2.1.2. Általános szabályok
17-22
      2.1.3. Regisztrációs eljárás
22
      2.1.4. Egyablakos rendszer
23-28
         2.1.4.1. Az egységes ügyfélnyilvántartás
24
         2.1.4.2. Adóregisztrációs eljárás
24-27
         2.1.4.3. Fokozott adóhatósági felügyelet
27-28
      2.1.5. Bejelentés közvetlenül az adóhatósághoz
28-32
         2.1.5.1. Munkavégzésre kirendelt külföldi magánszemély bejelentése
30
         2.1.5.2. Fióktelep bejelentése
30-31
         2.1.5.3. Cégjegyzékben nem szereplő telephely bejelentése
31
         2.1.5.4. Ingatlannal rendelkező társaság bejelentése
31
         2.1.5.5. Együttműködő közösség áfa-alanyisága
31-32
      2.1.6. Bejelentés az önkormányzati adóhatósághoz
32
      2.1.7. Magánszemély bejelentkezése
33-34
      2.1.8. Változás bejelentése
34-35
      2.1.9. Törlés a nyilvántartásból
35-36
      2.1.10. Az adószám felfüggesztése
36-38
   2.2. Adóbevallás
38-48
      2.2.1. A bevallás általános szabályai
38-43
      2.2.2. Bevallás a NAV-hoz
43-45
      2.2.3. Helyi adók bevallása
45
      2.2.4. A bevallás különös szabályai
46-48
         Soron kívüli bevallás
46
      2.2.5. Kiutalási időpontok
48
   2.3. Az adóigazgatási eljárás
48-49
   2.4. Az ellenőrzés
49-66
      2.4.1. Az ellenőrzés célja
50
      2.4.2. Az ellenőrzés fajtái
50-57
         2.4.2.1. A bevallás utólagos ellenőrzése
51-54
            2.4.2.1.1. Becslés
52-54
         2.4.2.2. Ismételt ellenőrzés
55
         2.4.2.3. Felülellenőrzés
55-56
         2.4.2.4. Az illetékellenőrzés
56
         2.4.2.5. Egyes gazdasági események valódiságának vizsgálatára irányuló ellenőrzés
57
      2.4.3. Határidők az ellenőrzésben
57-60
      2.4.4. Az ellenőrzés megindítása
60-61
      2.4.5. Az ellenőrzés lefolytatása
61-64
      2.4.6. Az adóhatóság jogai és kötelezettségei az ellenőrzés során
64-65
      2.4.7. Az adózó jogai és kötelezettségei az ellenőrzés során
65-66
      2.4.8. Az ellenőrzés befejezése
66
   2.5. A hatósági eljárás
66-76
      2.5.1. A hatósági eljárás célja
66-68
      2.5.2. A tényállás tisztázása
68
      2.5.3. A határozat és a végzés alakja, tartalma
68-70
      2.5.4. A határozat közlése
70-72
      2.5.5. Az eljárás megindítása
72-73
      2.5.6. Eljárási határidők az adóigazgatásban
73-74
      2.5.7. Képviselet az eljárásban
74-76
   2.6. Az elévülés
76-79
      2.6.1. A megállapításhoz való jog elévülése
76-77
      2.6.2. A behajtáshoz való jog elévülése
77
      2.6.3. Az elévülés megszakadása, nyugvása, meghosszabbodása
78-79
   2.7. A készpénzforgalom korlátozása
79-80
3. A személyi jövedelemadó
81-162
   3.1. Tőkejövedelmek
81-129
      3.1.1. Kamatjövedelem
81-91
      3.1.2. Az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem
91
      3.1.3. Csereügyletből származó jövedelem
91-95
         A csereügylet meghatározása
92
         Ellenőrzött tőkepiaci ügyletben kötött csereügylet
92
         A csereügyletből származó jövedelem/veszteség meghatározása
92
         Az adó mértéke
92
         A kifizető és a magánszemély adókötelezettségei
92-93
         A külföldi pénznemben feltüntetett adatok forintra történő átszámítása
93
         Csereügylet révén, de valós kockázat nélkül elért jövedelem
93
         Veszteség beszámítása adókiegyenlítéssel
93-94
         Példa csereügyleti jövedelem meghatározására (adókiegyenlítésre)
94-95
      3.1.4. Az osztalék
95-97
      3.1.5. Árfolyamnyereségből származó jövedelem
97-100
      3.1.6. Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem
100-105
         Az ellenőrzött tőkepiaci ügylet fogalma
100-101
         Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem
101-102
         Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem utáni adó
102
         A kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltatót és a magánszemélyt terhelő adókötelezettségek
102
         Az értékpapír-transzfert teljesítő befektetési szolgáltató igazolás-kiállítási és adatszolgáltatási kötelezettsége
102-103
            1. Igazolás-kiállítási kötelezettség
102-103
            2. Adatszolgáltatási kötelezettség
103
         A külföldi pénznemben feltüntetett adatok forintra történő átszámítása
103
         Az adóévi ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteség adóévek közötti elszámoltathatósága
103-104
         A magánszemély által kedvezményesen megszerzett értékpapír ellenőrzött tőkepiaci ügyletben történő átruházása
104
         A kereskedelmi áru tényleges átadásával megszűnő ügyletek
104
         Számítási példa az ellenőrzött tőkepiaci ügylet veszteségének adókiegyenlítéssel történő beszámítására
104-105
      3.1.7. A tartós befektetésből származó jövedelem
105-111
         A befektetési szolgáltatóval, hitelintézettel megkötött tartós befektetési szerződés
105-106
         A lekötött pénzösszeg
106-107
         Lekötési idő
107
         A tartós befektetésből származó jövedelem megállapítása
107-108
         A lekötési hozam utáni adó mértéke
108-109
         A TBSZ-en nyilvántartott értékpapír átalakítása (kicserélése)
109
         A nyugdíj-előtakarékossági számlán lévő pénzügyi eszköz tartós befektetési szerződés alapján történő áthelyezése
109
         A lekötés újraindítása
110
         Eljárási szabályok
110
         Számítási példa a tartós befektetésből származó jövedelem megállapítására
111
      3.1.8. A vállalkozásból kivont jövedelem
111-115
         3.1.8.1. Társas vállalkozás jogutód nélküli megszűnése
113
         3.1.8.2. Társas vállalkozás jegyzett tőkéjének leszállítása
113
         3.1.8.3. Tagi jogviszony megszűnése
113-114
         3.1.8.4. MRP szervezet megszűnése
114
         3.1.8.5. Egyéb jövedelemnek minősülő tőkekivonások
114-115
      3.1.9. Az értékpapír, az értékpapírra vonatkozó jog révén megszerzett vagyoni érték
115-129
         3.1.9.1. Az értékpapír formájában megszerzett vagyoni érték
115-118
         3.1.9.2. Az értékpapírra vonatkozó jog révén megszerzett vagyoni érték
118-124
            Értékpapírra vonatkozó jog révén, ellenőrzött tőkepiaci ügyletben megszerzett jövedelem
118
            A jog és az értékpapír megszerzésére fordított kiadás figyelembevétele
118
            Értékpapírra vonatkozó vételi, jegyzési, eladási vagy más hasonló jog átruházása (átengedése), megszüntetése, gyakorlásának átengedése, illetőleg az ilyen jogról való lemondás címén megszerzett bevétel
118-119
            Értékpapírra vonatkozó vételi jog, illetőleg eladási jog kötelezettjének jövedelme
119-121
               1. A jogosult nem él az opciós jogával
120
               2. A jogosult él az opciós jogával és az ügylet pénzbeli elszámolással szűnik meg
120
               3. A jogosult él az opciós jogával és az ügylet az értékpapír tényleges átadásával szűnik meg
120-121
            Értékpapírra vonatkozó vételi, jegyzési vagy más hasonló jog jogosultja által a jog gyakorlásából származó jövedelem
121-122
            Értékpapírra vonatkozó eladási vagy más hasonló jog jogosultja által a jog gyakorlásából származó jövedelem
122-123
            A kifizetőt és a magánszemélyt terhelő adókötelezettségek
123
            A külföldi pénznemben keletkezett bevétel, kiadás forintra történő átszámítása
123
            A 77/B. § alapján bárki számára azonos feltételek mellett megvalósuló ügyletben alapított, megszerzett, gyakorolt jog
123-124
         3.1.9.3. Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program keretében szerzett jövedelem
124-129
            3.1.9.3.1. A program szervezője
125
            3.1.9.3.2. Az elismert program keretén belül értékpapírszerzésre jogosult magánszemélyek
125
            3.1.9.3.3. A megszerezhető értékpapírok típusai
126
            3.1.9.3.4. Az „adómentesen” megszerezhető értékpapírok értéke
126
            3.1.9.3.5. A program keretén belül szerzett értékpapírokre előírt kötelező tartási időszak
126-127
            3.1.9.3.6. Az elismert programmal összefüggő hatósági feladatok
127
            3.1.9.3.7. Az elismert programok nyilvántartásának automatikus megszűnése
128
            3.1.9.3.8. Az kötelező tartási időszakon belül bekövetkező események adókötelezettsége, a kötelező tartási időszak megszűnte
128-129
   3.2. A kifizetőt terhelő adó mellett adható juttatások
129-143
      3.2.1. Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [Szja tv. 70.§]
130-136
         3.2.1.1. Hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés vagy más szolgáltatás
130-131
         3.2.1.2. Cégtelefon magáncélú használata
131
         3.2.1.3. A kifizető által magánszemély javára kötött adóköteles díjú személybiztosítások
131-132
         3.2.1.4. A minden munkavállaló részére azonos feltételekkel és módon adott termék, szolgáltatás
132-133
         3.2.1.5. A munkavállalók részére belső szabályzat alapján adott juttatások
133-134
         3.2.1.6. A reprezentáció és üzleti ajándék címén adott juttatások
134
         3.2.1.7. Csekély értékű ajándék-juttatás
134-135
         3.2.1.8. Az ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás igénybevételére egyidejűleg több magánszemély jogosult; a nem üzleti vendéglátás költsége
135
         3.2.1.9. Jogszabályi rendelkezés alapján adott termék, nyújtott szolgáltatás
135
         3.2.1.10. Adómentesnek, üzleti ajándéknak nem tekinthető üzletpolitikai célú juttatások
135
         3.2.1.11. Az egyedi értékhatárt meghaladóan adott béren kívüli juttatás; az éves keretösszeget meghaladóan adott béren kívüli juttatások
136
      3.2.2. Béren kívüli juttatások [Szja tv. 71.§]
136-142
         3.2.2.1. Üdülési szolgáltatás nyújtása
137
         3.2.2.2. Munkahelyi étkeztetés formájában juttatott bevétel
138
         3.2.2.3. Az Erzsébet-utalvány
138
         3.2.2.4. A Széchenyi Pihenő Kártya-számlára utalt munkáltatói támogatás
138-139
         3.2.2.5. Iskolakezdési támogatás
139-140
         3.2.2.6. Helyi utazási bérlet juttatása
140
         3.2.2.7. Iskolarendszerű képzés
140
         3.2.2.8. A szövetkezet közösségi alapjából nem pénzben juttatott jövedelem
141
         3.2.2.9. Önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulás, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe teljesített foglalkoztatói hozzájárulás
141-142
         3.2.1.10. A béren kívüli juttatások utáni eho, továbbá a béren kívüli juttatások együttes értékének az éves keretösszeget meghaladó része utáni eho különbözetének rendezése
142
      3.2.3. A reprezentációra és üzleti ajándékra vonatkozó részletes szabályozás
142-143
         3.2.3.1. A reprezentációra és üzleti ajándékra vonatkozó új szabályok
142-143
         3.2.3.2. Reprezentáció és ajándékozás a diplomáciai kapcsolatok keretében
143
   3.3. A mezőgazdasági őstermelők adózása
144-156
      A mezőgazdasági őstermelő és a mezőgazdasági kistermelő fogalma
144-148
         Az őstermelői igazolvány
144-146
         Az értékesítési betétlap
146
         A saját gazdaság
146-147
         Az őstermelői igazolvány kiállításával, az abban foglaltak ellenőrzésével kapcsolatos módosítások
147-148
      Mezőgazdasági őstermelői termékek és tevékenységek
148
      A bevétel megállapítása
148
      3.3.1. A mezőgazdasági őstermelő és a kistermelő sajátos adózása
148-154
         3.3.1.1. A mezőgazdasági kistermelőnek nem minősülő őstermelő adózása
148-151
         3.3.1.2. A mezőgazdasági kistermelő adózása
151-154
            3.3.1.2.1. A mezőgazdasági kistermelők különleges adókedvezményei
151
            3.3.1.2.2. Jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján nyújtott támogatások
152
            3.3.1.2.3. A mezőgazdasági kistermelő átalányadózása
152-154
      3.3.2. A családi gazdaság
154-156
         A családi gazdaság
154
         A családi gazdálkodó
154-155
         A gazdálkodó család tagjai
155
         A helyben lakó
155
         3.3.2.1. A családi gazdaság nyilvántartásba vétele
155-156
         3.3.2.2. A családi gazdaság tagjainak adózása
156
   3.4. Egyéb jövedelmek
156-162
4. A társasági és osztalékadó
163-226
   4.1. A társasági adó alapját módosító tételek
163-208
      4.1.1. Számviteli elszámoláshoz kapcsolódó korrekciók
163-184
         4.1.1.1. Céltartalék
163-164
            4.1.1.1.1. A céltartalék számviteli elszámolása
163-164
            4.1.1.1.2. A céltartalék miatti adóalap-módosítás
164
            4.1.1.1.3. Egyes speciális céltartalékok kezelése
164
         4.1.1.2. A vállalkozási tevékenység érdekében el nem ismert, elismert költségek
165-175
            4.1.1.2.1. A törvényben meghatározott el nem ismerhető költségek, ráfordítások
165-169
            4.1.1.2.2. A törvényben meghatározott elismerhető költségek, ráfordítások
169-172
            4.1.1.2.3. Támogatás és adomány
172-175
               Adott támogatás
172-173
               Kapott támogatás
173-174
               Adomány
174-175
         4.1.1.3. Kapott osztalék
175-177
         4.1.1.4. Részesedés kivezetése miatt elszámolt bevétel
177-179
            4.1.1.4.1. Bejelentett részesedés
178-179
            4.1.1.4.2. Ellenőrzött külföldi társaságban lévő részesedés
179
            4.1.1.4.3. Részesedésre visszaírt értékvesztés
179
         4.1.1.5. Követelésre elszámolt értékvesztés, behajthatatlan követelés
180-182
            4.1.1.5.1. Követelésre elszámolt értékvesztés
180
            4.1.1.5.2. Behajthatatlan követelés
181-182
         4.1.1.6. Elengedett követelés
182
         4.1.1.7. Devizanem váltása miatti átszámítási különbözet
182
         4.1.1.8. Bírság
182
         4.1.1.9. Adóellenőrzés, önellenőrzés
183
         4.1.1.10. Alultőkésítés
183-184
      4.1.2. Beruházás-ösztönzés
185-193
         4.1.2.1. Értékcsökkenés
185-189
            4.1.2.1.1. Az értékcsökkenés számviteli elszámolása
185-186
            4.1.2.1.2. Értékcsökkenési leírás az adózásban
186-189
         4.1.2.2. Fejlesztési tartalék
189-190
         4.1.2.3. Jogdíjbevételre jogosító immateriális dolog érékesítése, apportálása
190-191
            4.1.2.3.1. Be nem jelentett jogdíjbevételre jogosító immateriális dolog
191
            4.1.2.3.2. Bejelentett jogdíjbevételre jogosító immateriális dolog
191
         4.1.2.4. Kis- és középvállalkozások adóalap-kedvezménye
192-193
      4.1.3. Egyes jövedelemtípusokhoz kapcsolódó módosítások
193-195
         4.1.3.1. Kapott jogdíj
193
         4.1.3.2. Befektetés kis- vagy középvállalkozásba
193-194
         4.1.3.3. Befektetett pénzügyi eszközök és hosszúlejáratú kötelezettségek
194
         4.1.3.4. Termőföldből átminősített ingatlan, termőföldből átminősített ingatlanvagyont tulajdonában tartó társaságban lévő részesedés elidegenítése, kivonása
195
            4.1.3.4.1. Termőföldből átminősített ingatlanvagyont tulajdonában tartó társaságban lévő részesedés elidegenítése, kivonása
195
            4.1.3.4.2. Termőföldből átminősített ingatlan
195
      4.1.4. Képzés- és foglalkoztatáspolitikai célú kedvezmények
196-198
         4.1.4.1. Szakképzés és foglalkoztatás
196
         4.1.4.2. Munkanélküli foglalkoztatása
196
         4.1.4.3. Szabadságvesztésből szabadult és pártfogó felügyelet alatt álló személy foglalkoztatása
197
         4.1.4.4. Megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása
197
         4.1.4.5. Műemlék- és helyi egyedi védelem alatt álló épület, építmény felújítása
197
         4.1.4.6. Mikrovállalkozások létszámnövelésének kedvezménye
197-198
      4.1.5. Az adózók rugalmas szemezed átalakítását segítő szabályok
198-201
         4.1.5.1. Kedvezményezett részesedéscsere
198-199
         4.1.5.2. Kedvezményezett átalakulás
199-200
         4.1.5.3. Kedvezményezett eszközátruházás
200
         4.1.5.4. Visszavásárolt saját üzletrész, átalakított részjegy, részvény
201
      4.1.6. Egyéb módosító előírások
201-208
         4.1.6.1. Társasház jövedelme
201
         4.1.6.2. K+F tevékenység
201-202
         4.1.6.3. Elhatárolt veszteség
203-205
         4.1.6.4. Képzőművészeti alkotás beszerzése
205
         4.1.6.5. Szociális bérlakás kedvezménye
205-206
         4.1.6.6. Kapcsolt vállalkozások közötti alkalmazott ár
206-208
            4.1.6.6.1. Kapcsolt vállalkozás fogalma
206
            4.1.6.6.2. A szokásos piaci ár
207
            4.1.6.6.3. Az adózás előtti eredmény módosítása
207-208
   4.2. A társasági adó mértéke
208-209
      4.2.1. Jövedelem- (nyereség-) minimum
208-209
   4.3. Adókedvezmények
209-215
      4.3.1. Beruházási adókedvezmény
209
      4.3.2. Kis- és középvállalkozások adókedvezménye
210
      4.3.3. Szoftverfejlesztők bérköltségének adókedvezménye
210
      4.3.4. Filmgyártás, előadó-művészet, látvány-csapatsport támogatásának adókedvezménye
211-212
         4.3.4.1. Filmgyártás támogatása
211
         4.3.4.2. Előadó-művészeti szervezet támogatása
211
         4.3.4.3. Látvány-csapatsport támogatása
211-212
      4.3.5. Fejlesztési adókedvezmény
212-215
         4.3.5.1. Fejlesztési adókedvezményre jogosító projektek
212-213
         4.3.5.2. Eljárási kérdések
214
         4.3.5.3. A fejlesztési adókedvezmény mértéke
214-215
   4.4. Közösségi előírások szerinti állami támogatás
215-219
      4.4.1. Csekély összegű (de minimis) támogatás
215-217
      4.4.2. Általános csoportmentességi rendelet
217-218
      4.4.3. Mezőgazdasági csoportmentességi rendelet
218-219
   4.5. Ingatlannal rendelkező társaság tagjának adókötelezettsége
219-220
   4.6. Az egyéni cég
220-221
   4.7. A szabályozott ingatlanbefektetési társaság, - elővállakozás, projekttársaság (SZIT)
221-222
   4.8. Nonprofit szervezetek sajátosságai
222-223
      4.8.1. Csak a vállalkozási tevékenység eredménye adóköteles
222-223
      4.8.2. A teljes tevékenység eredménye adóköteles
223
   4.9. Kettős adóztatás elkerülése
224
   4.10. Adóelőleg
224-226
5. Az általános forgalmi adó
227-332
   5.1. A törvény hatálya
228-232
      5.1.1. Alkalmazási hatály
228-229
      5.1.2. Adóalany
229-230
      5.1.3. Gazdasági tevékenység
230-232
      5.1.4. Csoportos áfa alanyiság
232
   5.2. Alapfogalmak
233-248
      5.2.1. Termék értékesítése
233-238
      5.2.2. Szolgáltatás nyújtása
238-239
      5.2.3. Termék értékesítésére és szolgáltatás nyújtására vonatkozó közös szabályok
239-241
      5.2.4. Termék közösségen belüli beszerzése
241-248
         5.2.4.1. Közösségen belülről történő beszerzés - adóalanyok közötti ügyletek
241-242
         5.2.4.2. Közösségen belülről történő beszerzés - speciális vevői körnek értékesített termékek
242-244
         5.2.4.3. Közösségen belülről történő beszerzés - új közlekedési eszközök és jövedéki termékek adózása
245-246
         5.2.4.4. Közösségen belülről történő beszerzés - saját termék tagállamok közötti „mozgatása”
246-247
         5.2.4.5. EU-n kívülről behozott tennék
247
         5.2.4.6. A Magyar Honvédség beszerzései
248
      5.2.5. Termékimport
248
   5.3. A teljesítés helye
249-264
      5.3.1. Teljesítés helye termék értékesítése esetében
249-253
      5.3.2. Teljesítés helye szolgáltatás nyújtása esetében
253-263
      5.3.3. Teljesítés helye termék közösségen belüli beszerzése esetében
263-264
      5.3.4. Teljesítés helye termék importja esetében
264
   5.4. Adófizetési kötelezettség keletkezése, dizetendő adó megállapítása
265-269
      5.4.1. Termék értékesítésére és szolgáltatás nyújtására vonatkozó szabályok
265-268
      5.4.2. Adófizetési kötelezettség keletkezése közösségen belüli ügyleteknél
268-269
      5.4.3. Adófizetési kötelezettség keletkezése termékimportnál
269
   5.5. Az adó alapja
269-275
      5.5.1. Az adóalap meghatározás fő szabályai
269-272
      5.5.2. Adóalap meghatározása Közösségen belül teljesített ügyleteknél
272
      5.5.3. Az adó alapja termékimportnál
272-273
      5.5.4. Az adó alapjának utólagos csökkentése
273-274
      5.5.5. Az adó alapjának forintban történő megállapítása
274-275
   5.6. Besorolás, adómérték
275-276
   5.7. Adó alóli mentesség
276-291
      5.7.1. Adó alóli mentesség a tevékenység közérdekű jellegére tekintettel
276-278
      5.7.2. Adó alóli mentesség a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel
278-279
      5.7.3. Adó alóli mentesség termék közösségen belüli értékesítése esetében
279-281
      5.7.4. Adó alóli mentesség termék közösségen belüli beszerzése esetében
281
      5.7.5. Adó alóli mentesség termék közösségen belüli fuvarozása esetében
282-
      5.7.6. Adó alóli mentesség termék importja esetében
282-284
      5.7.7. Adó alóli mentesség termék Közösség területén kívülre történő értékesítéséhez kapcsolódóan
284-286
      5.7.8. Adó alóli mentesség nemzetközi közlekedéshez kapcsolódóan
286-287
      5.7.9. Adó alóli mentesség termék Közösség területén kívülre történő értékesítésével azonos megítélés alá tartozó ügyletek esetében
287-288
      5.7.10. Adó alóli mentesség közvetítői tevékenység esetében
288
      5.7.11. Adó alóli mentesség termék nemzetközi forgalmához kapcsolódó egyes tevékenységek esetében
288-291
   5.8. Az adó levonása
291-300
      5.8.1. Adólevonási jog keletkezése és terjedelme
291-292
      5.8.2. Előzetesen felszámított adó megosztása
292-294
      5.8.3. Adólevonási jog korlátozása
294-296
      5.8.4. A levonási jog tárgyi feltétele
296-297
      5.8.5. Adólevonási jog engedményezése
298
      5.8.6. Adólevonási jog gyakorlásának módja
298-299
      5.8.7. Tárgyi eszközre vonatkozó különös szabályok
299-300
      5.8.8. Adólevonási jog felfüggesztése, elenyészése
300
   5.9. Az adó fizetésére kötelezett személy
301-305
      5.9.1. Az adó fizetésére kötelezett személy termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál
301-303
      5.9.2. Adófizetésre kötelezett termék közösségen belüli beszerzése esetén
303
      5.9.3. Az adó fizetésére kötelezett a termékimportnál
303
      5.9.4. Adófizetésre kötelezett a termék nemzetközi forgalmához kapcsolódó egyes tevékenységek esetében
303
      5.9.5. Számla kibocsátójának adófizetési kötelezettsége és egyéb esetek
304
      5.9.6. A pénzügyi képviselő
304-305
   5.10. Adó megállapítása
305-307
   5.11. Bizonylatolás
307-311
   5.12. Bevallás
311-313
   5.13. Visszaigénylés
313-314
   5.14. Különleges adózási módok
314-332
      5.14.1. Alanyi adómentesség
314-316
      5.14.2. Pénzforgalmi elszámolás
316-319
      5.14.3. Mezőgazdasági tevékenység
319-320
      5.14.4. Idegenforgalmi tevékenység
320-322
      5.14.5. Használt ingóságokra, műalkotásokra, gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó különös szabályok
322-324
      5.14.6. Befektetési aranyra vonatkozó különös szabályok
324-325
      5.14.7. Belföldön nem letelepedett adóalany adó-visszatéríttetési joga
325-329
      5.14.8. Elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos különös szabályok
329-332
   5.15. Adóvisszatérítés kérelemre
332
6. Társadalombiztosítás
333-414
   6.1. Biztosítási kötelezettség
333-351
      6.1.1. A biztosítottak köre
333-351
         6.1.1.1. A foglalkoztatott személyek biztosítása
334-339
            6.1.1.1.1. A munkaviszonyban álló személy
334-335
            6.1.1.1.2. A szövetkezet tagja
336
            6.1.1.1.3. A szakképző iskola tanulója
336-337
            6.1.1.1.4. A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
337-339
               Választott tisztségviselők
338
               A biztosítás időtartama
338-339
               A szerzői jogvédelem alá eső alkotás és a rokonjogok
339
         6.1.1.2. Az egyéni és társas vállalkozók
340-346
            6.1.1.2.1. Az egyéni vállalkozók
340-342
               Az egyéni vállalkozók biztosítása
340-341
               A biztosítás terjedelme
341
            6.1.1.2.2. A társas vállalkozók
341-346
               A társas vállalkozók biztosítása
342-343
               Kiegészítő tevékenység
343
               A biztosítás terjedelme
343-344
               A gazdasági társaság vezető tisztségviselője
344-346
         6.1.1.3. Az egyéb jogcímen biztosított személyek
346-351
            6.1.1.3.1. A külföldi foglalkoztató részére külföldön folytatott tevékenység
346
            6.1.1.3.2. Az álláskereső személyek biztosítása
347
            6.1.1.3.3. Az egyházi személy
347-348
            6.1.1.3.4. A mezőgazdasági őstermelő
348-351
               A biztosított mezőgazdasági őstermelők
348-349
               A biztosított mezőgazdasági őstermelők járulékfizetési kötelezettsége
349-350
               A biztosított mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó közös szabályok
350-351
   6.2. A biztosítás szüneteltetése
351-352
      Szünetel a biztosítás
351-352
   6.3. A társadalombiztosítás egyes ellátásaira jogosultak
352-358
      6.3.1. Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak
352-357
         6.3.1.1. Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetéssel jogosultságot szerzők
354-355
         6.3.1.2. Az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése
355-356
            Az egészségügyi szolgáltatási járulék átvállalása
356
            Eltartott nagykorú hozzátartozóink
356
         6.3.1.3. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság időtartama
357
      6.3.2. Baleseti ellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosultak
357-358
   6.4. Külföldi - belföldi illetőség
358-364
      6.4.1. A belföldinek minősülő személy meghatározása
359-362
         Akiket még nem tekinthetünk belföldinek
360
         A belföldinek minősülő személyek
360-361
         Állandó tartózkodásra jogosultak
361-362
      6.4.2. A belföldiséget igazoló okmányok
363-364
         Regisztrációs igazolás
363
         Tartózkodási kártya
363
         Állandó tartózkodási kártya
363-364
   6.5. A biztosítással nem járó jogviszonyok
364-365
      A biztosítás nem terjed ki
364-365
   6.6. A járulékfizetési kötelezettség
366-383
      6.6.1. Az egyes járulélfajták
366-368
         Egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék
367
         Nyugdíjjárulék
367
         15 százalékos nyugdíjjárulék
367
         A nyugdíjas 10 százalékos nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettsége
367
         Táppénz-hozzájárulás
367-368
         Egészségügyi szolgáltalási járulék
368
         Korkedvezmény-biztosítási járulék
368
         6.6.1.1. Egészségügyi hozzájárulás
368
      6.6.2. A járulékalapot képező jövedelem
369-370
         6.6.2.1. Nem forintban keletkezett járulékalap
370
         6.6.2.2. Járulékalapot nem képező jövedelmek
370
         6.6.2.3. A járulékfizetési felső határ
370
      6.6.3. Járulékfizetés foglalkoztatott személyek esetén
371-372
         6.6.3.1. A foglalkoztatott személyek járuléka
371
         6.6.3.2. Az egyéni járulék alapja
372
      6.6.4. A foglalkoztatott nyugdíjasok járulékfizetése
372
      6.6.5. Járulékfizetés egyes egészségbiztosítási és szociális ellátásban részesülő személyek esetén
373
      6.6.6. Az egyéni vállalkozók járulékfizetése
373-380
         6.6.6.1. A biztosított egyéni vállalkozó járuléka
373-375
         6.6.6.2. Munkaviszony, tanulmányok folytatása társas vállalkozási tagság mellett
375-376
         6.6.6.3. A kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozó járulékfizetése
376
         6.6.6.4. Az egyszerűsített vállalkozói adót választó egyéni vállalkozó
376-380
            Biztosított, főfoglalkozású egyéni vállalkozó
377-378
            Munkaviszony, tanulmányok folytatása mellett
378-379
            Kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó
379-380
      6.6.7. A társas vállalkozás és a társas vállalkozó járulékfizetése
380-383
         6.6.7.1. A biztosított, főfoglalkozású társas vállalkozó
380-381
         6.6.7.2. Járulékfizetés több jogviszony egyidejű fennállása esetén
381-382
         6.6.7.3. A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó utáni egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés és e társas vállalkozó nyugdíjjáruléka
382-383
   6.7. Korkedvezmény-biztosítási járulék
383-385
      6.7.1. A korkedvezmény-biztosítási járulék fokozatos bevezetése
384
      6.7.2. A korkedvezmény-biztosítási járulék alóli mentesítés lehetősége
384-385
   6.8. Járulékfizetés több biztosítással járó jogviszony egyidejű fennállása esetén
385-386
   6.9. Egyéb, a biztosítással és járulékfizetéssel összefüggő szabályok
386-414
      6.9.1. A járulélfizetési kötelezettség teljesítése
386-389
         6.9.1.1. A mulasztás és késedelem jogkövetkezményei
387-388
         6.9.1.2. A társadalombiztosítási kifizetőhely átal kifizetett ellátások és a táppénz-hozzájárulás elszámolása
388-389
      6.9.2. Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra
389-392
         6.9.2.1. Megállapodás kötése nyugdíjra
389-391
            Évvásárlás
390-391
            Megállapodás kötésére illetékes szerv
391
            Járulék-visszafizetés
391
         6.9.2.2. Megállapodás egészségügyi szolgáltatásra
391-392
         6.9.2.3. A megállapodás közös szabályai
392
      6.9.3. Társadalombiztosítási célú nyilvántartások és adatszolgáltatások
392-409
         6.9.3.1. A foglalkoztató adatközlése
393
         6.9.3.2. Az egyéni vállalkozók bejelentési kötelezettsége
394
         6.9.3.3. Adategyeztetési eljárás
394-398
            Adategyeztetési - adattisztítási eljárás
395-396
            Az adategyeztetés ütemezése
396
            Az eljárás lezárása
396
            Eljárás kérelemre
396-397
            Az adategyeztetési eljárás célja és lebonyolítása
397-398
            Jogorvoslat
398
         6.9.3.4. Adatszolgáltatás egészségügyi szolgáltatásra jogosultsághoz
398-406
            6.9.3.4.1. Bejelentés teljesítése a adóhatóságon keresztül
399-400
            6.9.3.4.2. Adatszolgáltatás közvetlenül az egészségbiztosítási szervhez
400-402
            6.9.3.4.3. A bejelentési kötelezettség elmulasztásának szankciói
402
            6.9.3.4.4. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ellenőrzése, a jogosultság tisztázása, jogkövetkezmények
402-405
            6.9.3.4.5. TAJ-kártya vagy Európai Egészségbiztosítási Kártya
405-406
         6.9.3.5. Adatszolgáltatás egészségbiztosítási készpénzellátáshoz
406-408
            Példa
407
            Új OEP/B2 jelű szigorú számadású nyomtatvány
407-408
         6.9.3.6. A biztosítással járó jogviszony nyilvántartása
408-409
            2000/76. Adózási kérdés a foglalkoztatók nyilvántartásba vételi kötelezettségéről
409
      6.9.4. Az egészségügyi hozzájárulás
409-414
         6.9.4.1. A 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás
410-411
         6.9.4.2. A 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás
411
         6.9.4.3. A magánszemély tőkejövedelmeit terhelő egészségügyi hozzájárulás
411-412
         6.9.4.4. Az egészségügyi hozzájárulás mezőgazdasági kistermelő, őstermelő, fizető-vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély esetén
412
         6.9.4.5. Az egészségügyi hozzájárulás fizetésének, bevallásának eljárási szabályai
412-414
7. Szociális hozzájárulási adó
415-435
   7.1. A szociális hozzájárulási adó alanya
415-416
   7.2. A kifizető által fizetendő szociális hozzájárulási adó alapja
416-418
   7.3. A kifizetőnek nem minősülő személy által fizetendő adó alapja
418-419
   7.4. Az adóalap megállapításának különös szabályai
419-421
      Mentesülés a különös szabályok alkalmazása alól
420-421
   7.5. Az adó mértéke és fizetendő összege
421-422
   7.6. Alapvető fogalmak
422-423
   7.7. Az adóval szemben érvényesíthető kedvezmények
423-434
      7.7.1. A munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény
423-426
         A kedvezmény mértéke
424-426
      7.7.2. A szakképzettséget nem igénylő foglalkozásokban foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény
426-428
         A kedvezményre jogot adó foglalkozások [(a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR-08)] szerint
427-428
      7.7.3. A Karrier Híd Program megvalósítását célzó adókedvezmény
428-429
      7.7.4. A megváltozott munkaképességű munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény
429
      7.7.5. A 25 év alatti és az 55 év feletti foglalkoztatott munkavállaló után érvényesíthető adókedvezmény
429-430
      7.7.6. A tartósan álláskereső személyek után érvényesíthető adókedvezmény
430-431
      7.7.7. A gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítását követően foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény
431-432
      7.7.8. A szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások adókedvezménye
432
      7.7.9. Kutatók foglalkoztatása után járó adókedvezmény
432-433
      7.7.10. A foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény korlátozása
433-434
   7.8. Eljárási szabályok
434-435
      Más jogszabályok alkalmazása
435
8. Kisvállalati adó
437-448
   8.1. A kisvállalati adó választására jogosultak köre, bejelentkezés
437-438
   8.2. A kisvállalati adó alapja
439
   8.3. A kisvállalati adó alapját módosító tételek
440-445
      8.3.1. A vállalkozás vagyonát érintő pénzmozgásokhoz kapcsolódó módosító tételek
440-442
      8.3.2. Az adóalap védelmét vagy az adóelkerülés megelőzését szolgáló egyes módosító tételek
442-443
      8.3.3. A szokásos piaci ár elvének alkalmazása
443
      8.3.4. Veszteségelhatárolás
444
      8.3.5. Egyéb, a kisvállalati adó választásához kapcsolódó átmeneti szabályok
444-445
   8.4. A kisvállalati adóelőleg
445-446
   8.5. A kisvállalati adó mértéke, bevallása
446
   8.6. Az adóalanyiság megszűnése
446-447
   8.7. Társasági adóalanyok átlépése a kisvállalati adó törvény hatálya alá
447-448
9. Kisadózó vállalkozások tételes adója
449-465
   9.1. Fogalmak
449-452
   9.2. A KATA választása
452-453
   9.3. A KATA megszűnése
453-454
   9.4. A bejelentett kisadózó
455
   9.5. A tételes adó
456-457
   9.6. A 40 százalékos adó
457
   9.7. További adókötelezettségek
458-459
   9.8. A kisadózót megillető ellátások és a kisadózó jövedelme
460
   9.9. Nyilatkozat, bevallás a bevételről
460
   9.10. Nyilvántartási kötelezettség
460-461
   9.11. Garanciális rendelkezések
461-463
      9.11.1. Adatszolgáltatás
461-462
      9.11.2. Vélelmezett munkaviszony
462-463
   9.12. A kisadózó vállalkozások tételes adójára való áttérés szabályai
463-465
      9.12.1. Áttérés a személyi jövedelemadó törvény hatálya alól
463-464
      9.12.2. Áttérés a társasági adó hatálya alól
464-465
Tartalomjegyzék
467-478
Hátsó borító