Vállalati kommunikáció a 21. század elején corvina logo

Szerkesztők: Borgulya Ágnes; Deák Csaba
További szerzők: Noszkay Erzsébet; Borgulya Ágnes; Sümeginé Dobrai Katalin; Karoliny Mártonné; Németh Tamás; Angyal Ádám; Bencsik Andrea; Deák Csaba; Marcsa Attila; Szabó Gábor; Szántó Richárd; Szegedi Krisztina; András István; Rajcsányi-Molnár Mónika; Hidasi Judit; Háhn Judit; Kollár Csaba; Konczosné Szombathelyi Márta; Keller Veronika; Németh Erzsébet; Kiss Beatrix; Körmendi Gábor; Schmuck Roland; Sebők Viktória; Turcsán Tamás; Ablonczyné Mihályka Lívia; Tompos Anikó; Bajzát Tünde; Falkné Bánó Klára; Primecz Henriett
Cím: Vállalati kommunikáció a 21. század elején
Megjelenési adatok: Z-Press Kiadó Kft., Miskolc, 2011. | ISBN: 978-963-642-430-5

coverimage A hazai szakirodalom bővelkedik olyan értékes művekben, amelyeknek tárgya a vállalati kommunikáció egy-egy funkcionális területe, szegmense, vagy jól lehatárolt problémája. A marketingkommunikáció, a PR művelésének évtizedes hagyományai vannak hazánkban. Az emberi erőforrás menedzsment kézikönyvek is szentelnek teret a kommunikációnak. Újabbnál újabb írások jelennek meg a vállalati informatika, az információs technológia nézőpontjából is. Kevés azonban az olyan átfogó mű, amely a vállalati kommunikáció, mint rendszer teljességét, a kommunikációmenedzsment komplexitását több nézőpontból világítja meg. Márpedig átfogó látásmód nélkül nehezen képzelhető el vállalati kommunikációs stratégia, stratégiai kommunikáció - ennek szükségességét viszont tankönyvek és tanácsadó cégek sürgetően hirdetik. Ezért örvendetes, hogy 2008-ban az MTA Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottsága felkarolta a kommunikációmenedzsment témáját, és támogatta ilyen tárgyú szakmai találkozók és konferenciák rendezését. E talajból nőtt ki a Vállalati kommunikáció a 21. század elején tanulmánykötet. A kötet a vállalati kommunikáció, a kommunikációmenedzsment sokdimenziós voltára irányítja rá a figyelmet. Üzenete: szedjük ízekre, ismerjük meg a vállalati kommunikáció működésének, egyes funkcióinak, szféráinak, formáinak és eszközeinek specifikumait, majd legyünk képesek az ismereteket egy jól működő egésszé összeszervezni, és a vállalat szolgálatába állítani! A kötet tematikus felépítésű.

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Impresszum
Címlap
Tartalom
[5-6]
Noszkay Erzsébet: Előszó
[7-8]
Borgulya Ágnes:Vállalati kommunikáció századunk első évtizedében: bevezető gondolatok
[9-11]
1. A vállalat intern kommunikációja
[13]-53
Dobrai Katalin: Tudáskommunikáció avagy a kommunikáció szerepe a tudásmenedzsmentben
[15]-27
   Bevezetés
[15]
   Kommunikáció - tudáskomunikáció - tudásmegostás
[15]-17
   Tudáskommunikáció
17-18
   Támogató keretek: az eredményes tudáskommunikáció előfeltételei
18-21
   A vezetők, a munkatársak, a tudásteremtő közösségek szerepe a tudásmegosztásban
21-25
      A vezetés
21-22
      A munkatársak
22
      A tudásteremtő közösségek
22-25
   Összegzés
25
   Irodalom
25-27
Karoliny Mártonné: A belső kommunikáció szerepe a magyarországi cégek HR-gyakorlatában
[29]-45
   Bevezetés
[29]
   A kutatás elméleti és empirikus háttere
[29]-31
   A két felmérés vizsgált mintáinak sajátosságai: hasonlóságai és eltérései
31-33
   A kutatás fő kérdései, előfeltevései
33
   Vizsgálati eredmények
33-43
      A HR-részleg és -funkció helye.szerepe
33-37
      A HR-kulcsfunkciók gyakorlata: alkalmazotti kapcsolatok, belső kommunikáció
37-42
      A viszgálati eredmények összegzése, a kutatás konklúziói
42-43
   Irodalom
44-45
Németh Tamás: Belső kommunikáció a kohéziónövelés szolgálatában
[47]-53
   Bevezetés
[47]
   A belső kommunikáció elmélete
[47]-48
   A csoportkohézió
49
   Vállalati belső kommunikáció
49-52
      Gyakorlati megvalósítás
50-52
   Összefoglalás
52
   Irodalom
52-53
2. A vállalati kommunikáció és az etikuság
[55]-154
Angyal Ádám: Etikus kommunikáció
[57]-67
   Bevezetés
[57]-58
   A kommunikáció etikája
58-67
   Összegzés
67
Bencsik Andrea: A tudásmegosztás etikai problémái
[69]-88
   Bevezetés
[69]-70
   Az etika szerepe a tudásmegosztás folyamatában
70
   Az erkölcstől az üzleti etikáig
70-72
   Az értékek súlya
72-76
      A gazdaságetika
74-76
   A legfontosabb játékelméleti tényezők
76-78
   Versengő vagy támogató?
78-79
   A gyakorlati élet tesztje
79-86
   A vizsgálat eredményeinek összegzése
86-87
   Jegyzet
87
   Irodalom
87-88
Deák Csaba: Több mint kommunikáció: svéd minta társadalmi felelősség hazai gyakorlatában
[89]-99
   Bevezetés és célok
[89]-90
   A társadalmi felelősség eszménye
90-91
   A kutatás keretei
91-92
   A kutatási célterület meghatározása
92-94
   A két vizsgált vállalat CSR gyakorlatának összehasonlítása
94-96
   A svéd kutatás és a magyar kutatás eredményeinek integrálása
96-97
   Összefoglalás
98
   Irodalom
98-99
   Köszönetnyilvánítás
99
Marcsa Attila: Üzleti tisztesség - érvek és ellenérvek
[101]-110
   Bevezetés
[101]
   A tisztességes üzelti viselkedés ellen felhozható érvek
102-104
      1. Az őszinteség hiányának érve
102
      2. Az amoralitás érve
102
      3. A jövedelmezőség érve
102-103
      4. A méltánytalanság érve
103
      5. Az elszámoltathatóság érve
103
      6. A szakértelem érve
103-104
   A tisztességes üzelti viselkedés mellett felhozható érvek
104-105
      1. A társadalmi szerződés érve
104
      2. A stakeholder-modell érve
104
      3. Az állami, kormányzati szabályozás elkerülésének és/vagy csökkentésének érve
104-105
      4. A hosszú távú jövedelmezőség és a pénzügyi siker érve
105
   Tanulságok
105-109
      1. A verseny erősödése
106
      2. Globalizáció
106-107
      3. A média
107
      4. A jogi előírások számának növekedése
107
      5. Az üzleti szektor iránti növekvő bizalmatlanság
107-108
      6. A társadalmi elvárások a kormányzatról az üzleti világra tevődnek át
108
      7. A vállalatok növekvő befolyása
108
      8. Az emberi jogok nemzetközi vállalatokra vonatkozó globális normáinak kialakulása
108
      9. A közösségi szempontokat is figyelembevevő befektetések
108-109
      10. A fogyasztói lelkiismeret
109
   Irodalom
109-110
Szabó Gábor: Vállalati visszaélések, avagy az emberi jogok kiiktatása
[111]-123
   Bevezetés
[111]-112
   A multinacionális-vállalati visszaélések lehetséges értelmezési tartományai
112-113
      1. A jog
112
      2. A globális gazdasági verseny
112-113
      3. A protekcionizmus állítólagos hátrányai a teljesen nyitott gazdasághoz képest
113
      4. A kulturális-modernizációs dimenzió
113
   A Shell kontra Ogoni-ügy háttere
113-120
   Chiquita, a „banánkirálynő”
120-122
   Néhány rövid záró következtetés
122
   Jegyzetek
122-123
   Irodalom
123
Szántó Richárd: Fények és árnyak - online CSR-kommunikáció Magyarországon
[125]-137
   Bevezetés
[125]
   A társadalmi felelősségvállalás kommunikációja
[125]-126
   A társadalmi felelősségvállalás online kommunikációja
126-128
   Magyarországi tapasztalatok
128-135
   Összefoglalás
135-136
   Köszönetnyilvánítás
136
   Irodalomjegyzék
136-137
Szegedi Krisztina: A vállalati etikai kódexek szerepe a gyakorlatban - a MOL-csoport példája
[139]-154
   Bevezetés
[139]-140
   Az etikai kódexek típusai
140-141
   A vállalati etikai kódexek elterjedése
141-145
      A vállalati etikai kódexek szerepe
142-145
   A MOL-csoport etikai kódexe
145-147
   A MOL-csoport Etikai Kódexének kommunikációja
147-151
      Etikai oktatás a MOL-csoporton belül
147-151
         Etikai tanács
149
         Etikai megbízott
149
         Etikai csatornák
149-150
         Etikai monitoring
150-151
   Irodalom
151-154
3. A vállalatok nemzetközi kommunikációja
[155]-198
András István és Rajcsányi-Molnár Mónika: A szociális párbeszéd etikai kérdései a dunaújvárosi nagyvállalatok vonatkozásában
[157]-170
   Bevezetés
[157]-158
   A szociális párbeszéd és a beágyazódási konfliktusok vizsgálatának módszertana és elméleti háttere: a komplex kultúrakutatás (4K) projekt
159
   Kultúrakutatás kérdőív
159-160
   Médiaelemzés
160-161
   Szociális párbeszéd és beágyazódás-konfliktusok: problématérkép és illusztratív esetek
161-162
   Szociális párbeszéd, érdekérvényesítés, munkaügyi kapcsolatok
162-164
   Válsághelyzetek menedzselése és kommunikációja
164-165
   Etikai kérdések és a DURE
165-168
   Összegzés
168-169
   Jegyzetek
169
   Irodalom
169
Borgulya Ágnes: A vállalatok nemzetközi kommunikációja
[171]-188
   Bevezetés
[171]
   A nemzetközi tevékenységet folytató és a multikulturális vállalat
[171]-174
   A nemzetközi vállalati kommunikációt meghatározó tényezők
174-175
   A nemzetközi vállalati kommunikáció dilemmái
175-176
   Nemzetközi vállalatok kommunikációmenedzsmentje
176
   Standardizálási vagy globalizálási atratégia
176-177
   Differenciálási vagy lokalizálási stratégia
177
   A standardizált differenciálás stratégiája, a „glokális” stratégia
177
   A stratégia kialakításának kérdései
177-179
   Glokális vállalati kommunikációs stratégiák
179-180
   Centralizáltan differenciáló stratégia
180
   Szelektív differenciáló stratégia
180
   Az együttműködő differenciáló stratégia
181
   A nemzetközi vállalati kommunikációmenedzsment lépései
181-183
   A nemzetközi vállalati kommunikáció kritikus területei
183-186
   Összegzés
186-187
   Jegyzet
187
   Irodalom
187-188
Hidasi Judit: A globalizáció és a nemzetköziesedés vetületei
[189]-198
   Bevezetés-Tendenciák és fogalmak
[189]-190
   A globalizáció olvasatai
190-193
   Az európai gyakorlat
193-195
   A nemzetköziesedés mozgatórugói és következményei
195-197
   Merre tovább?
197
   Irodalom
197-198
4. Az IT vívmányai a vállalati kommunikációban
[199]-284
Háhn Judit: Az online vállalati kommunikáció hiányosságai: webergonómia vs. valóság magyar cégek honlapjain
[201]-215
   Bevezetés
[201]
   A webergonómia létjogosultsága
[201]-202
   A honlap kommunikációs funkciói
202-203
   Honlapok és a webergonómia
203-205
   A honlap felépítése
205-213
      A szövegszerkesztés
209-212
      A linkek
212-213
   Összegzés
213
   Jegyzetek
214
   Irodalom
214-215
Kollár Csaba: Digitális nemzedékek Magyarországon és külföldön
[217]-231
   Bevezetés
[217]-220
   Kutatásmódszertan
220-221
   Eredmények
221-229
      E1-identitás
221-222
      E2-biztonság
222-223
      E3-személyiségi jogok
223-224
      E4-kreativitás
225-226
      E5-lehetőségek
226-227
      E6-információs túlkínálat
227
      E7-használt információ minősége
227-228
      E8-szerzői jogbitorlás
228-229
      E9-oktatás
229
   Megállapítások-összegzés
230
   Záró gondolatok
230
   Irodalom
230-231
Konczosné Szombathelyi Márta és Keller Veronika: A közösségi média szerepe a Public Relations eszköztárában
[233]-246
   Bevezetés
[233]
   Anyag és módszer
[233]
   Elméleti háttér
[233]-236
   Módszer
236
   Minta
237
   Eredmények és értékelések
237-238
   A részterületek növekedése és a kommunikációs csatornák
238-239
   Kommunikációs csatornák és eszközök
239-240
   Online kommunikáció és közösségi média
240-243
   Következtetések, javaslatok
244-245
   Irodalom
245-246
Németh Erzsébet, Kiss Beatrix és Körmendi Gábor: 21. századi megoldások a külső és belső kommunikcióban - az ÁSZ új hírportálja
[247]-256
   Bevezetés-Az ÁSZ hírportál létrehozásának cálja, aktualítása
247]-248
   A munkatársak elköteleződésének erősítése
248-249
   A hivatalos honlap és a hírportál összehasonlítása
249-250
      A honlap folyamatosan frissülő hivatalos archívum
249-250
      A hírportál: saját on-line média-felület
250
   Az ÁSZ honlapjának publikálási folyamata
250-251
   Az ÁSZ hírportáljának publikálási folyamata
251-256
      A hírnortál a belső kommunikáció leghatékonvabb eszköze
252-253
      A hírportál bemutatása
253-256
   Összefoglalás, következtetések
256
   Irodalom
256
Schmuck Roland: Hatékony vállalati kommunikáció az interneten
[257]-267
   Bevezetés
[257]
   Miért nem nyereséges számos vállalat weboldala?
[257]-263
      A látogatók jelentik a siker zálogát
259-260
      A látogatószerzés módszerei
260-263
   Weboldalmenedzsment stratégiák
263-266
      Javasolt módszerek a weboldal különböző életciklus szakaszaiban
263-264
      Több weboldalas stratégia
264-266
   Eredmények
266
   Jegyzetek
266
   Irodalom
266-267
Sebők Viktória és Turcsán Tamás: Új utakon a céges kommunikáció - Merre tovább alternatív közösségi kommunikáció?
[269]-284
   Bevezetés
[269]
   Közösségi média-boom
[269]
   A közösségi média mint lehetőség
[269]-270
   Minden a céges weboldalon kezdődik
270-271
   Közösségi oldalak - közösségi kommunikáció
272-273
   A Like-korszak vége
273-274
   Meghalt a Király, Éljen a Király!
274
   Átalakuló szakmai blogok
274-275
   Új média születik
275-279
      A globális közösség összetevői
276-278
      A média válsága
278-279
   Új média születőben
279-282
   Közösségi kommunikáció - network generated content?
282-283
   Összegzés
283
   Jegyzetek
283
   Irodalom
284
5. A kultúraközi kommunikáció oktatása és kutatása
[285]-319
Ablonczyné Mihályka Lívia és Tompos Anikó: Az OPTICOM projekt kutatási tevékenységeinek bemutatása
[287]-294
   Bevezetés
[287]-288
   Interkulturális és kommunikáció-technológiai specifikumok adatgyűjtése
288-289
   Az OPTICOM projekt kereteiben végzett mennyiségi és minőségi vizsgálat
289-292
      Kérdőíves felmérés
290-291
      Interjúk
291-292
   Tanulságok és kitekintés
293-294
   Irodalom
294
Bajzát Tünde: Az interkulturális kompetencia elméletének és fejlesztésének legújabb eredményei
[295]-304
   Bevezetés
[295]
   Az interkulturális kompetencia elméletének és fejlesztésének legújabb eredményei
[295]-297
   A vállalatok idegennyelv-tudás és interkulturális kompetencia elvárásai
297-302
      A kutatás célja
297
      A kutatás módszere
297
      A kutatási minta
297-298
      Az eredmények értékelése
298
      Idegen nyelvi elvárások az álláshirdetések tükrében
298-302
   Az eredmények összefoglalása
302-303
   Összefoglalás
303
   Irodalom
303-304
Falkné Bánó Klára: Virtuális osztálytermi tréning (VCT): a jövő interkulturális tréningformája
[305]-314
   Az oktatás űj formái az új évezredben
[305]-309
      Három interkulturális virtuális osztálytermi tréning
306-307
      A kombinált módszerekkel működő három virtuális osztálytermi tréning sajátosságai, előnyök, hátrányok
307-309
   A tréning folyamat
309-312
   A tréningek értékelése, visszajelzések
312-314
   Összefoglalás
314
   Irodalom
314
Primecz Henriett: A napló szerepe az interkulturális menedzsment oktatásában
[315]-319
   Bevezetés
[315]
   Tanulási módok
[315]-317
   Napló írása és ellenőrzése interkulturális menedzsment oktatása során
318-319
   Összegzés
319
   Irodalom
319
A kötet szerzői
[321]-327
Hátsó borító