A média társadalomtörténete corvina logo

Szerző: Briggs, Asa
Szerkesztő: Gellériné Lázár Márta
További szerző: Burke, Peter
Cím: A média társadalomtörténete
Alcím: Gutenbergtől az Internetig
Fordítók: Göbölyös Magdolna; Gelléri Gábor; N. Kiss Zsuzsa
Megjelenési adatok: Napvilág, Budapest, 2004. | ISBN: 963-9350-45-1

coverimage E kötet azzal a céllal készült, hogy egy hatalmas és egyre bővülő témán keresztül megmutassa, mekkora a jelentősége a múltnak a jelenben. Ezt a célt a történelemnek a médiakutatásba, illetve a médiának a történelembe való bevonásával igyekszik megvalósítani. Esetünkben a médium megválasztása határozott optimizmusunkat tükrözi a könyv jövőjéről, amely, úgy hisszük, a kommunikáció újabb formái mellett is megtalálja majd a helyét a médiumok közötti újfajta munkamegosztásban - ahogy az a kézzel írt művekkel történt a könyvnyomtatás korában. Ami a kötet szerzői közötti munkamegosztást illeti, az első három fejezet Peter Burke, a másik öt Asa Briggs munkája. A szöveg ellenőrzését a szerzők közösen végezték személyes találkozásaik alkalmával és telefonon folytatott beszélgetések során. A 21. század történésze számára érdekes lehet, hogy a szöveget részben kézírással, részben személyi számítógépen írta két olyan tudós, akiknek az autóvezetéssel, illetve az e-mail használatával szembeni ellenállása semmi esetre sem összeegyeztethetetlen a jelen, a jövő és a múlt technikai, valamint társadalmi változásai iránti érdeklődésével. Szeretnénk köszönetét mondani Amleto Lorenzininek, aki először hozott össze bennünket egy kommunikációtörténeti projektbe, és John Thompson-nak, aki megbízott e kötet megírásával. Emellett Asa Briggs részéről külön köszönet illeti a titkári feladatokat ellátó Pat Spencert, Peter Burke részéről pedig Joad Raymondot, aki átolvasta és észrevételeivel látta el a készülő harmadik fejezetet. (...) Az Oxford English Dictionary szerint az emberek csak az 1920-as években kezdtek először beszélni „a médiáról", és egy nemzedékkel később, az 1950-es években a „kommunikáció forradalmáról", de a kommunikációs eszközök iránti érdeklődés ennél sokkal régebbi keletű. A retorikát, a szóbeli és írásos kommunikáció művészetét az ókori görögök és rómaiak rendkívül komolyan kezelték. Tanulmányozása tovább folytatódott a középkorban, és még nagyobb lelkesedéssel a reneszánszban. A retorikát még a 18-19. században is komolyan vették, amikor már újabb kulcsfontosságú eszmék jelentek meg. A „közvélemény" fogalma a 18. század második felében alakult ki, a „tömegek" iránti érdeklődés a 19. század elején kezdett körvonalazódni, az idő tájt, amikor - amint Benedict Anderson az Imagined Communities (Képzelt közösségek) című munkájában írja 1983-ban - a napilapok nagyban hozzájárultak a nemzettudat kialakulásához azáltal, hogy felhívták az emberek figyelmét a hozzájuk hasonló olvasókra (lásd 35. old.) A 20. század első felében, különösen a két világháború nyomán, a tudományos érdeklődés a propaganda tanulmányozása felé fordult. Utóbb egyes gondolkodók - a francia antropológus Claude Lévi-Strausstól a német szociológus Niklas Luhmannig - még inkább kiterjesztették a „kommunikáció" fogalmát. Lévi-Strauss áruk és nők cseréjét tanulmányozta, Luhmann-nál pedig a hatalom, a pénz és a szerelem jelent meg mint megannyi „kommunikációs médium". Ha ez így van, kérdezheti máris az olvasó, akkor mi az, ami nem minősül kommunikációnak? Erre a kérdésre csak azt válaszolhatjuk, hogy az általunk elmesélt történet az információk és gondolatok kommunikációjára szorítkozik, ahogyan az szavakban és képekben a beszéd, az írás, a nyomtatás, a rádió, a televízió, illetve legújabban az internet révén megmutatkozik.
Kategóriák: Kommunikáció, Médiatudomány, Történelem
Tárgyszavak: Kommunikáció, Média
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Címlap
Copyright/Impresszum
Tartalom
5-6
Előszó
7
1. Bevezető
9-20
2. A könyvnyomtatás forradalma
21-75
   A könyvnyomtatás forradalmának újragondolása
27-28
   Tárgyi kommunikáció
28-29
   Birodalom és kommunikáció
29-31
   Transzatlanti kommunikáció
31-32
   Orális közlés
32-35
   Írásbeli kommunikáció
36-38
   A kommunikáció nyelvei
38-39
   Vizuális kommunikáció
39-40
   Képes nyomtatványok
40-43
   Multimédiás kommunikáció
43-47
   A médiumok közötti kölcsönhatások
47-51
   Cenzúra
52-54
   Titkos kommunikáció
54-57
   A piac kialakulása
57-63
   Az olvasás története
64-68
   Tanítás és szórakoztatás
68-69
   Még egyszer a könyvnyomtatás forradalmáról
69-75
3. A média és a nyilvánosság a kora újkori Európában
76-104
   A reformáció
77-83
   A vallásháborúk és a németalföldi felkelés
84-88
   A puritánok forradalmától a dicsőséges forradalomig
88-95
   Felvilágosodás és forradalom Franciaországban
96-101
      1. Fényképes melléklet
   A nyilvánosság változatossága
101-103
   Kereskedelem, ipar és kommunikáció
103-104
4. A gőztől az elektromosságig
105-118
5. Folyamatok és sémák
119-180
   A vasút
119-125
   A hajózás
126-127
   A posta
128-130
      2. Fényképes melléklet
   A távíró
131-140
   A telefon
140-148
   A drót nélküli kommunikáció
149-159
   A mozi és a televízió
159-173
   Gramofonok
173-176
   Összefoglalás
176-180
6. Információ, oktatás, szórakoztatás
181-256
   A „negyedik rend" - a sajtó
185-209
   A rádiózás kora
209-224
   A televíziózás kora
224-235
   Vélemények és felmérések
235-243
   A változás dinamikája
243-251
   Az információs társadalom
251-254
   Következtetések
255-256
      3. Fényképes melléklet
7. Az összetartó folyamatok
257-309
   Bőség, választék és válság
263-271
   Számítógépek
271-281
   Műholdak
281-286
   A kábeltelevíziózás
287-290
   Adatmegjelenítés
290-298
   Az internet
298-302
   Következtetések
303-309
8. Zárszó: Irány a cybertér?
310-323
Kronológia
325-347
Irodalmi áttekintés
349-374
Bibliográfia
375-394
Névmutató
395-414
Illusztrációk jegyzéke
415-417
Kolofon