1526 corvina logo

Szerző: Cey-Bert Róbert Gyula
További szerzők: Salikoglu, Erdal; Bárdi László
Cím: 1526
Alcím: A végzetes mohácsi úttévesztés : Béke, vagy 150 év háború! : magyar-török trilógia első kötet
Megjelenési adatok: Püski, Budapest, 2015. | ISBN: 978-963-302-156-9

coverimage Tisztelt olvasó! E könyv, amelynek olvasásához éppen most kezdenek hozzá, egy óriási hibára hívja fel a figyelmet. Arra, hogy a történelmi török-magyar kapcsolatokat általában oszmán-keresztény ellentétre leegyszerűsítve szokás értékelni. Annak a részletes elbeszélése e mű, hogy a mohácsi tragédiát előidéző körülmények, árulások és titkos egyezkedések 400 évvel később hogyan vezettek a Trianoni Békeszerződéshez, amely során Magyarország lakosságának és területének kétharmadát elveszítette. A szerző a feltett és fel nem tett, de a tudatunkban ott lapuló kérdésekre történelmi válaszokat ad. Ki akarta, hogy Magyarország független királyság maradjon? És ki nem akarta ezt? Kik törekedtek arra, hogy az ország Ausztria és a német tartományok védelme érdekében évszázadokra csatatérré változzon? Melyik volt az egyetlen nemzet, amelyik keblére ölelte a magyar függetlenségi mozgalmak vezetőit, Thököly Imrét, II. Rákóczi Ferencet és Kossuth Lajost? E kérdésekre a szerző részletes történelmi elemzésekkel válaszol. Végül pedig a törökök és magyarok közötti ősi rokonság tudatához útmutatásért fordulva az utolsó és legfontosabb kérdést ő maga teszi fel, bár a választ az olvasóra bízza: Valódi nemzeti érdekeinket mikor fogjuk megvédeni? Elmondhatatlan öröm és nagy megtiszteltetés számomra, hogy kedves bátyám, Cey-bert Róbert Gyula - akinek "Attila, a hun üzenet" című könyvének fordítását éppen most fejeztem be - e művéhez előszót írhattam. Kívánom, hogy tollából a tinta ki ne fogyjon, az írás fonala meg ne szakadjon!
Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: Magyarország története, 1526, Mohácsi csata, Regény
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Köszönetnyilvánítás
Címlap
Impresszum
Dr. Erdal Şalikoğlu: Előszó
5
Dr. Erdal Şalikoğlu: Önsöz
6
Dr. Bárdi László: Erőtlen bevezetés
7
Dr. Bárdi László: Lectori salutem
7-8
Czeibert Lajos: Személyes előhang
9
Bevezetés
10
I. Csaldiráni csata
11-20
II. Perkőy Albert rendkívüli története: Hogyan került egy végvári magyar vitéz Szulejmán trónörökös baráti körébe?
21-40
   Boldog perkői gyermekkor
21-22
   A végek élete Corvin Jánossal és a nándorfehérváriakkal
23
   Az "ökörsütési adó"
23-27
   Tomori Pál, Fogaras hadnagya
27
   "Albey pasa", a nándorfehérvári lovasság hadnagya
28-30
   A párbaj
30-40
III. Törökországi évek
41-96
   A vendégszerető Erdal pasa
41
   Indzsi
42-47
   Esküvő: Albert és Indzsi, a boldog ifjú pár
47-52
   Filozófia és történelem óra Szulejmán trónörökössel
53-59
   Tomori Pál Sztambulban
59-62
   Élet a maniszai tengerparti kastélyban
62-66
   Szulejmán trónörökös jövőbeli tervei
66-68
   Luigi Gritti: a hatalom romlott arca
69-77
   Szufi kolostor: a hatalom léleknemesítő arca
77-86
   Szelim szultán hadjáratai, 1515-1520
86-87
   Hürrem, a bűvésznő bemutatkozik
87-89
   Szulejmán szövetségi ajánlata
89-96
IV. Hazatérés Törökországból
97-140
   Nándorfehérvári látogatás
97-100
   A Kézdi-szentléleki új otthon
100-106
   Ismerkedés Budával: Bornemissza János
106-111
   Tomori Pál: Paulus fráter, a cseri barát
112-117
   A török-magyar szövetség tétje: fennmaradás vagy pusztulás
117-118
   Lajos király somogyi vadászata
118-120
   Az Országtanács ülése
120-125
   Párbaj Brandenburg gróffal
125-131
   Werbőczy István és Czibak Imre
131-134
   Hazatérés Szentlélekre
134-140
V. Habsburg Mária, a végzet magyar asszonya
141-176
   Az összeesküvés
141-147
   Habsburg Mária munkába kezd
147-150
   Albert az inkvizíciós hóhér kezében
150-158
   Lábadozás Tomori „Paulus fráter" kolostorában
159-160
   A Kézdi-szentléleki családi otthon: a sólyomfészek
161-162
   Habsburg Mária szövetségesei és ellenfelei
163-176
      Fortunatus Imre
163-165
      Thurzó Elek
165-166
      Báthori István
167-168
      Brandenburg György
168-170
      Szapolyai János
170-172
      Werbőczy István
173-176
VI. Hürrem, a végzet török asszonya
177-188
   A búskomor Szulejmán
177-179
   A rodoszi hadjárat: Sahin bég hősi halála
180-182
   Hürrem hárem
183-188
VII. Végzetes hatalmi sakkjáték: VII. Kelemen pápa, V. Károly német-római császár, Luther Márton, I. Ferenc francia király és Szulejmán szultán között
189-206
   Kelemen vápa
189-193
   I. Ferenc, francia király
193-195
   V. Károly, német-római császár
195-198
   Luther Márton
198-
      Luther főbb tételei
199
   Páviai csata
200-201
   A győztes páviai haderő feladata
202-205
   A Cognaci Liga
205-206
VIII. Az útválasztás kérdése Magyarország előtt
207-238
   Tomori Pál kalocsai érsek és délvidéki főkapitány
207-209
   Fortunatus Imre gondjai
209-212
   Lajos felelős királlyá szeretne válni
212-214
   Az utolsó remény: Albert és Indzsi követsége
214-217
   Da Burgio, a magyarbarát pápai nuncius
218-224
   A végzet magyar asszonya közbe lép
224-228
   Merénylet a török-magyar szövetség ellen
228-238
IX. Az úttévesztés csatája: Mohács, 1526. augusztus 29
239-250
X. Római csata, „Sacco di Roma", 1527. május 6
251-256
   Az 1526-os mohácsi csata és az 1527-es „római csata" („Sacco di Roma") titokzatos összefüggése
256
Utószó: Következmények, kérdések, válaszok
257-261
   A Magyar Királyság az osztrák és a német tartományok védelme érdekében a Habsburg Birodalom csatatere
257-259
   Képmutatás felsőfokon: a magyarságot a török elleni harcra buzdító VII. Kelemen pápa áttételesen a törökök szövetségese
259-260
   150 évesig tartó pusztító háborúk után a „magyar csatatér" a Habsburg Birodalom gyarmatává vált
260
   Szabadságharcok a Habsburgok ellen
260-261
   Kölcsönös rokonszenv, atavisztikus rokonságtudat magyarok és törökök között
261
Hasonmás melléklet: A magyar és török nemzet testvériségének ünnepe, vagy A magyar ifjúság küldöttsége Konstantinápolyban
262-293
The turning point of the Hungarian history: the battle of Mohács 1526
294
Tartalomjegyzék
Hátsó borító