Vállalatgazdaságtan corvina logo

Szerző: Chikán Attila
Cím: Vállalatgazdaságtan
Megjelenési adatok: Vállalatgazdasági Tudományos és Oktatási Alapítvány, Budapest, 2017. | ISBN: 978-963-12-6640-5
Megjegyzés: 5. átdolgozott, bővített kiadás

coverimage A Vállalatgazdaságtan könyv 1991-ben jelent meg első kiadásban (két papírkötéses kísérleti változat után), majd 1997-ben, 2003-ban és 2008-ban, mindannyiszor lényegesen átdolgozott változatban. Mind a négy kiadás nagyszámú változatlan utánnyomást élt meg. Az első kiadás a rendszerváltást közvetlenül követően, mondhatni a piacgazdaság hazai újraindításának hajnalán jelent meg, s mintegy bevezetés volt a fejlett országok vállalatainak működésébe. A második kiadás idején, a „Versenyben a világgal” kutatás első szakaszának lezárásakor már kimondhattuk, hogy a magyar üzleti szféra lényegében piacgazdasági alapon működik, ha hatékonysága nem is, de tevékenységeinek elvi alapjai a fejlett országokra emlékeztetnek. A harmadik kiadás ismét mérföldkőhöz kapcsolódott, az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén jelent meg. Aligha kell hangsúlyozni a csatlakozás történelmi jelentőségét, sőt azt sem kell részleteznünk, hogy a piacgazdasághoz immár hozzászokott vállalatok számára is számos új elemet hozott az a tény, hogy a világ legnagyobb egységes piacán működnek. A negyedik kiadás közreadásakor még nem tudtuk, hogy ismét egy történelmi pillanatban vagyunk. Amikor a könyvet nyomdába adtuk, még a legtájékozottabbak is alig sejtették hogy néhány hónapon belül a világgazdaság évtizedek óta egyik legnagyobb válságát éljük meg. így a könyv szemlélete alapvetően optimista a globális gazdaság és általában a piaci szabályozás perspektíváit illetően, és ebben a környezetben helyezi el a hazai vállalatok küzdelmeit a hazai és nemzetközi kihívásokkal. A jelenlegi, ötödik kiadás egy számottevően megváltozott üzleti környezetben lát napvilágot. A negyedik ipari forradalom hajnalán, a globális gazdasági válságokkal terhelt, de továbbra is terjeszkedő feltételei között, a hagyományos intézményi rendszerekbe vetett bizalom csökkenése, s mindennek a politikai környezetben való lecsapódása minden eddiginél turbulensebb környezetet jelent a vállalatok számára. A könyv törekszik arra, hogy támaszkodjon, vagy ahol még nincs megfelelő tapasztalat, legalább utaljon a legújabb fejleményekre. Segítségemre volt ugyanakkor az a tény, hogy az üzleti szakirodalom is jelentősen fejlődött az elmúlt évtizedekben, így számos új elméleti tézisre is támaszkodhatunk. A könyvet továbbra is kettős irányultság jellemzi. Egyrészt tankönyvként szolgál több hazai felsőfokú tanintézményben, mindenekelőtt a Budapesti Corvinus Egyetemen, ahol évente több mint ezer hallgató vizsgázik belőle.
Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Vállalatgazdaságtan
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Impresszum
Tartalomjegyzék
[5]-10
Bevezetés
[11-18
   Előszó
13-14
   A vállalatgazdaságtan elméleti alapjai
14-16
   A könyv struktúrája
16-17
   Köszönetnyilvánítás
18
I. A vállalat fogalma, céljai, formái
[19]-79
   Bevezetés
23
   1. Üzleti vállalkozás - vállalat
23-30
      1.1 Az üzleti vállalkozás alapvető célja
25-29
      1.2 A vállalat küldetése
29-30
   2. A vállalat céljai
31-49
      2.1. Az egyéni és a szervezeti célok
31-36
         2.1.1. Az egyéni célok
31-33
         2.1.2. A szervezeti célok
33-34
         2.1.3. Az egyéni és a szervezeti célok kapcsolata
34-36
      2.2 A tulajdonosok, menedzserek, munkavállalók - céljaik és kapcsolataik
36-42
         2.2.1. A tulajdonosok céljai
37-39
         2.2.2. A menedzserek céljai
40
         2.2.3. A munkavállalók céljai
40
         2.2.4. A vállalatkormányzás
41-42
      2.3 A vállalati célok
42-49
         2.3.1. A profitmotívum és a társadalmi felelősség
43-45
         2.3.2. A vállalati célstruktúra jellemzői
45-49
   3. A vállalkozások szervezeti keretei
49-58
      3.1. A vállalkozási formák tulajdonlási szempontból
49-54
         3.1.1. Az egyéni vállalkozás
50
         3.1.2. A társaságok
50-51
         3.1.3. A részvénytársaságok
52-54
      3.2 Vállalatok alapítása és megszűnése
54-58
         3.2.1. Vállalatok alapítása
55-57
            3.2.1.1. Egyének vállalatalapítása
55-57
            3.2.1.2. Szervezetek vállalatalapítása
57
         3.2.2. Vállalatok megszűnése
57-58
   4. A vállalati működés érintettjei
59-63
   5. Vállalatelméletek
63-74
      5.1. A fogalmi keret
64-65
      5.2. A standard mikroökonómia vállalatfelfogása
65
      5.3. A tranzakciós költség elmélet
65-66
      5.4. A megbízó-ügynök elmélet
66-67
      5.5. Az evolucionista vállalatelméletek
67-69
      5.6. Az érintettelmélet
69
      5.7. Az erőforrás alapú vállalatelmélet
70
      5.8. A vállalat magatartási elmélete
70-71
      5.9. További vállalatelméleti megközelítések
72
      5.10. Vállalatelméletek és vállalatgazdaságtan
73-74
   Összefoglalás
75-79
II. A vállalat helye a társadalmi rendszerben
[81]-168
   Bevezetés
85
   1. A vállalat társadalmi szerepe
86-102
      1.1. Koordinációs mechanizmusok
87-89
      1.2. A tranzakciós költségek és a koordináció
89-91
      1.3. A társadalmi szükséglet és a fogyasztói igény
91-94
      1.4. Érintettek és koordinációs mechanizmusok
94-96
      1.5. A globális gazdaság koordinációja
96-102
   2. A piac és a piaci viszonyok
103-127
      2.1. A piacok jellemzői - piactípusok
103-110
         2.1.1. A hatékony piac
103-105
         2.1.2. Keresleti-kínálati viszonyok: a nyomásos és a szívásos piac
106
         2.1.3. A piaci struktúra és hatása a versenyre
107-108
         2.1.4. A piacok földrajzi kiterjedése
108-110
      2.2. Árupiacok és erőforráspiacok
110-111
      2.3. A piacra való belépés és kilépés a piacról
111-116
         2.3.1. A piacra lépés korlátai
112-116
         2.3.2. Kilépés a piacról
116
      2.4. Verseny és együttműködés a piacon
117-124
         2.4.1. A verseny
117-120
         2.4.2. Az együttműködés
120-122
         2.4.3. A vállalati hálók
122-124
      2.5. A piac társadalmi szerepe
124-127
   3. Az állam gazdasági szerepe
127-139
      3.1. Az állam és intézményrendszere
128-129
      3.2. Az állami gazdaságirányítás
129-137
         3.2.1. Gazdasági mechanizmus és gazdaságpolitika
131-132
         3.2.2. Az állami szerepvállalás és a vállalatok
132-136
         3.2.3. Az állami vállalatok
136-137
      3.3 Az állam gazdasági szerepvállalásának tendenciái napjainkban
137-139
   4. További külső érintettek - a „felelős vállalat” koncepció
139-152
      4.1. Helyi közösségek és önkéntes állampolgári szerveződések
140-143
      4.2. Az üzleti szféra és a természeti környezet
143-145
      4.3. A felelős vállalat
146-152
         4.3.1. A társadalmi felelősség megjelenése a gazdaságban
146-149
         4.3.2. A vállalat társadalmi felelősségvállalása
150-152
   5. Vállalati gazdálkodás a múltban és a mai üzleti világban
153-161
      5.1. A vállalati gazdálkodás fejlődése
153-154
      5.2. Az üzleti világ jellemzői napjainkban
155-158
      5.3. Az üzleti világ változásainak meghatározó tényezői
158-161
      Összefoglalás
161-168
III. A vállalat tevékenységi rendszere
169-475
   l. A tevékenységi rendszer és a stratégia: az alapok
173-183
      Bevezetés
174
      1.1. A vállalati működés stratégiai alapjai
174-178
         1.1.1. A stratégia szerepe és tartalma
174-176
         1.1.2. A formális stratégia
176-178
      1.2. A külső és belső tevékenységek integrációja
178-183
      Összefoglalás
183-185
   2. Marketing
187-231
      Bevezetés
189
      2.1. A marketing és a marketingstratégia
189-209
         2.1.1. A fogyasztói igény
191-197
            2.1.1.1. A fogyasztói igény jellemzői
191-193
            2.1.1.2. Egyéni és szervezeti fogyasztó
193-194
            2.1.1.3. Marketing és fogyasztói érték
194-197
         2.1.2. A marketingstratégia alapkérdései
197-209
            2.1.2.1. A kielégítendő fogyasztói igény
199-202
            2.1.2.2. A versenystratégia megválasztása: a marketing-hadviselés
202
            2.1.2.3. A fogyasztó megnyerése
203-209
      2.2. A marketingmix
209-231
         2.2.1. Termékpolitika
210-216
         2.2.2. Árpolitika
216-220
         2.2.3. Az értékesítési utak politikája
220-223
         2.2.4. Kommunikációs politika
223-227
         Összefoglalás
228-231
   3. Az innováció
233-274
      Bevezetés
235
      3.1. Az innováció tartalma és természete
235-241
         3.1.1. Az innováció tartalma
236-237
         3.1.2. Az innováció megjelenési formái
238-241
      3.2. Az innovációs stratégia
241-256
         3.2.1. Az innováció környezete
242-245
         3.2.2. Az innovációs stratégia összetevői
245-251
         3.2.3. A sikeres innovációs stratégia
251-253
         3.2.4. Innováció és szervezet
253-254
         3.2.5. Innováció a kifejlett és az új vállalatnál
254-256
      3.3. Az innováció folyamata
256-270
         3.3.1. A szervezeti innováció
259
         3.3.2. A technológiai innováció
259-261
         3.3.3. A termékinnováció
261-270
      Összefoglalás
270-274
   4. Az emberi erőforrás menedzsmentje
277-314
      Bevezetés
279
      4.1. Az emberierőforrás-gazdálkodás tartalma
279-281
      4.2. A munkaerő-gazdálkodás környezeti tényezői
282-290
         4.2.1. A főbb környezeti tényezők
282-286
         4.2.2. Az emberi erőforrás felértékelődése, differenciálódása
286-290
            4.2.2.1. Az emberi erőforrás kiemelt szerepe
286-288
            4.2.2.2. A munkaerő differenciálódása
288-289
            4.2.2.3. A szerepváltozás hatása a menedzsmentre
289-290
      4.3. Az emberierőforrás-gazdálkodás stratégiája
290-309
         4.4.2. A munkaerő alkalmazása: felvétel és elbocsátás
294-298
         4.4.3. A munkavégzés és az emberi erőforrás fejlesztése
298-301
         4.4.4. Motiváció, bérezés, ösztönzés
301-309
      4.5. Az érdekegyeztetés és a szakszervezetek
309-310
      Összefoglalás
311-314
   5. Az információ és a tudás menedzsmentje
315-357
      Bevezetés
317
      5.1. A tudás fogalma
317-324
         5.1.1. A tudás jellemzői
318-319
         5.1.2. Egyéni és szervezeti tudás
319-324
            5.1.2.1. A szervezeti tudás elemei
320-321
            5.1.2.2. A szervezeti tudás koordinációja és a szervezeti tanulás
321-324
      5.2. A tudásmenedzsment és stratégiája
324-328
      5.3. A tudásmenedzsment megvalósítása
328-346
         5.3.1. Az információ fogalma és vállalati szerepe
330-331
         5.3.2. Döntés, információ, szervezet
332-335
            5.3.2.1. Döntéshozó, problémamegoldás, információ
332-333
            5.3.2.2. Döntéshozatal, érintettek, kockázat
333-335
         5.3.3. Az információrendszer
335-346
            5.3.3.1. Információ és szervezeti szerep
337-338
            5.3.3.2. Az információrendszer alrendszerei
338-346
      5.4. A kontrolling
346-348
      5.5. Az elektronikus üzletvitel és kereskedelem
348-353
      Összefoglalás
353-357
   6. Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje (logisztika, termelés, szolgáltatás)
359-423
      Bevezetés
361
      6.1 Az értékteremtő folyamatok természete
361-363
      6.2. Az ellátási láncok
364-371
         6.2.1. A partnerkapcsolatok jellege és típusai
365-367
         6.2.2. Az ellátási lánc hatékonysága
367-371
      6.3. Termelés és szolgáltatás
371-391
         6.3.1. A termelés és a szolgáltatás típusai
372-380
            6.3.1.1. A termelés
372-374
            6.3.1.2. A szolgáltatások
374-379
            6.3.1.3. A termelés és a szolgáltatás kapcsolata
379-380
         6.3.2. A termelési stratégia
380-387
            6.3.2.1. Termékek és folyamatok (gyártási rendszerek)
381-382
            6.2.2.2. Hardver: termelőberendezések
382-385
            6.3.2.3. A termelési folyamat irányítása és szervezése
385
            6.3.2.4. A minőség
386-387
         6.3.3. Termeléstervezés és végrehajtás
387-391
      6.4. A logisztikai stratégia
391-413
         6.4.1. A logisztikai rendszer és szerkezete
391-395
         6.4.2. A logisztikai stratégia
396-406
            6.4.2.1. Logisztikai célok és teljesítménymércék
396-398
            6.4.2.2. A logisztikai stratégia összetevői
398-404
            6.4.2.3. A stratégiai tényezők integrálása és a logisztikai rendszer megtervezése
404-406
         6.4.3. A logisztikai rendszer működése
406-413
            6.4.3.1. A készletgazdálkodás
406-410
            6.4.3.2. Az anyagi folyamatok lebonyolítása
410-413
      6.5 Az értékteremtő folyamatok hatékonysága
413-417
         6.5.1. Karcsú értékfolyam, karcsú termelés
413-416
            6.5.1.1. A karcsú értékfolyam megvalósításának alapelvei
413-415
            6.5.1.2. Az „éppen időben” elv
415-416
         6.5.2. A teljesítményértékelés szempontjai
416-417
      Összefoglalás
417-423
   7. Vállalati pénzügyek
425-475
      Bevezetés
427
      7.1. A befektetők és a vállalat értéke
427-435
         7.1.1. A befektetők és motivációik
427-430
         7.1.2. A vállalat értékét meghatározó tényezők
430-435
      7.2. A vállalat pénzügyi stratégiája
435-458
         7.2.1. A befektetési stratégia, és a tőkeköltségvetés
436-443
         7.2.2. A finanszírozás és stratégiája
443-457
            7.2.2.1. Forrásösszetétel
445-449
            7.2.2.2. Eszközök és források összhangja
449-452
            7.2.2.3. Finanszírozási formák
452-457
         7.2.3. A kockázat és kezelése
457-458
      7.3. A vállalat pénzügyi rendszerének működése
458-468
         7.3.1. A pénzügyi elemzés
458-466
            7.3.1.1. A mérleg, az eredménykimutatás és a pénzáram- (cash flow) kimutatás
460-465
            7.3.1.2. Egyéb kimutatások, mutatószámok
465
            7.3.1.3. A pénzügyi kimutatások elemzése
465-466
         7.3.2. A pénzügyi terv készítése
466-468
      7.4. Költséggazdálkodás
468-470
      Összefoglalás
471-475
IV. A vállalat stratégiája
477-541
   Bevezetés
481
   1. Az üzleti modell és a stratégia
481-486
      1.1. Célok, funkciók, modellek
482-483
      1.2. Az üzleti modellek szerkezete
483-485
      1.3. Az üzleti modelltől a stratégiáig
485-486
   2. A vállalati stratégia tartalma
486-503
      2.1. A vállalati stratégia szintjei
487-498
         2.1.1. A vállalati szintű stratégia
488-494
         2.1.2. Az üzleti egységek stratégiája
494-498
      2.2. A stratégia megközelítései
498-503
         2.2.1. A vállalkozói megközelítés
499
         2.2.2. Az adaptív megközelítés
500-501
         2.2.3. A tervezői megközelítés
501-502
         2.2.4. A stratégiamegközelítések összevetése
502-503
   3. A stratégiai menedzsment folyamata
504-533
      3.1. A helyzetelemzés
507-516
         3.1.1. A küldetés kapcsolata a stratégiával
507-510
            3.1.1.1. Működési kör
507-508
            3.1.1.2. A belső működésre vonatkozó alapelvek
508-509
            3.1.1.3. A külső érintettekkel való kapcsolattartás alapelvei
509-510
         3.1.2. A környezeti kihívások
510-515
            3.1.2.1. Az általános környezeti feltételek
511-512
            3.1.2.2. A vállalat versenyhelyzete
512-515
         3.1.3. A vállalati képességek értékelése - a SWOT-elemzés
515-516
      3.2. Megvalósítás és visszacsatolás
517-529
         3.2.1. Erőforrás-biztosítás és erőforrás-elosztás
519-520
         3.2.2. Stratégia és szervezet
520-524
         3.2.3. Stratégia és vezetés
524-528
         3.2.4. Ellenőrzés, visszacsatolás, kontrolling
528-529
      3.3. Stratégiai menedzsment vállalkozói és adaptív megközelítésben
529-531
      3.4. A stratégiai szövetségek
531-533
   4. A vállalati stratégiák néhány osztályozási lehetősége
533-539
      4.1. Stratégiatípusok a működési kör változtatásának iránya és dinamikája szerint
533-534
      4.2. Stratégiatípusok a környezettel való kölcsönhatás jellemzői szerint
535-536
      4.3. Stratégiatípusok orientáció szerint
537
      4.4. Stratégiatípusok a környezet előrejelezhetősége és befolyásolhatósága szerint
537-539
      Összefoglalás
540-541
Fogalmak
542-545
Irodalomjegyzék
546-563
Magyar-angol szószedet
564-571
Angol-magyar szószedet
571-578
Név és tárgymutató
579-589
Hátsó borító