Vállalatgazdaságtan corvina logo

Szerző: Chikán Attila
Cím: Vállalatgazdaságtan
Megjelenési adatok: Aula, Budapest, 2003. | ISBN: 963-9478-74-1
Megjegyzés: 3. átdolgozott, bővített kiadás

coverimage A Vállalatgazdaságtan könyv 1991-ben jelent meg első kiadásban (két papírkötéses kísérleti változat után), majd 1997-ben egy lényegesen átdolgozott változatban. Mindkét kiadás nagyszámú változatlan utánnyomást élt meg, jóval több, mint húszezer példány kelt el a könyvből az évek során. Az első kiadás a rendszerváltást közvetlenül követően, mondhatni a piacgazdaság hazai újraindításának hajnalán jelent meg, s mintegy bevezetés volt a fejlett országok vállalatainak működésébe. A második kiadás idején, a „Versenyben a világgal" kutatás lezárásakor már kimondhattuk, hogy a magyar üzleti szférában lényegében befejeződött a rendszerváltás, s vállalataink működését, magatartását alapvetően a piacgazdaságra jellemző működési elvek irányítják. Most ismét mérföldkő előtt állunk az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén. Aligha kell hangsúlyozni e helyütt a csatlakozás történelmi jelentőségét, sőt azt sem kell részleteznünk, hogy a piacgazdasághoz immár hozzászokott vállalatok számára is számos új elemet hoz az a tény, hogy a világ legnagyobb egységes piacán működnek. A könyv anyagának átírását, felfrissítését azonban nem csak a hazai makrokörnyezet változásai tették újra szükségessé, hanem az a tény is, hogy az egész világon folytatódtak a vállalatok gazdálkodásában a rendkívül gyors változások. A néhány év előtti működési elvek, döntési kritériumok sok területen elavultak, ósdinak tűnnek. A globalizáció kiterjedése, az információtechnológia fejlődése, vagy a tudás alapú gazdaság térhódítása - hogy csak néhány példát mondjunk - alapvetően átformál számos gazdálkodási folyamatot. Amennyiben tehát meg akartam tartani azt a célt, hogy a könyv hűen bemutassa a fejlett országok vállalatainak működési elveit és módszereit, s viszonyítsa ezeket a hazai feltételekhez, okvetlenül szükség volt egy alapos átdolgozásra. Az átdolgozás során a szövegszerű változtatások mellett a magyarázatként, illusztrációként használt „színesek" legnagyobb részét is kicseréltük, újabb források felhasználásával. A könyvet továbbra is kettős irányultság jellemzi. Egyrészt tankönyvként szolgál több hazai felsőfokú tanintézményben, mindenekelőtt a mostanában várhatóan Budapesti Corvinus Egyetemmé alakuló Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen, ahol évente közel másfélezer hallgató vizsgázik belőle. Másrészt pedig gondolatébresztőnek szánjuk gyakorló vállalatvezetők számára: ha napi konkrét problémáikra nem is ad közvetlen választ a könyv, a tapasztalat szerint sokat segít az összefüggések átlátásában, a problémák rendszerbe foglalásában a lehetséges döntési irányok bemutatásával. A vállalatgazdaságtan elméleti alapjai Könyvünk tárgya tehát a vállalat. E fogalom mindenki számára ismerős, de hallatán más-más kép jelenik meg az egyes emberek előtt. Mi a vállalatot az üzleti vállalkozás szervezeti kereteként értelmezzük, s úgy fogjuk fel, mint olyan szervezetet, melyben az emberek tevékenysége a fogyasztók igényeinek nyereség elérése mellett történő kielégítésére irányul. A vállalatok természetesen igen sokfélék, rendkívül színes világot alkotnak. Könyvünk ebbe a világba vezeti be az Olvasót.
Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Vállalatgazdaságtan
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Impresszum
Tartalomjegyzék
[5]-10
Bevezetés
[11]-18
   Előszó
13-14
   A vállalatgazdaságtan elméleti alapjai
14-16
   A könyv struktúrája
16-17
   Köszönetnyilvánítás
17-18
I. A vállalat érintettjei, céljai, formái
[19]-75
   Bevezetés
23
   1. Üzleti vállalkozás - vállalat
23-30
      1.1. Az üzleti vállalkozás alapvető célja
25-29
      1.2. A vállalat küldetése
29-30
   2. A vállalati működés érintettjei
30-34
   3. A vállalat céljai
35-53
      3.1. Az egyéni és a szervezeti célok
35-40
         3.1.1. Az egyéni célok
35-37
         3.1.2. A szervezeti célok
37-38
         3.1.3. Az egyéni és a szervezeti célok kapcsolata
38-40
      3.2. A tulajdonosok, menedzserek, munkavállalók - céljaik és kapcsolataik
40-47
         3.2.1. A tulajdonosok céljai
40-42
         3.2.2. A menedzserek céljai
43-44
         3.2.3. A munkavállalók céljai
44
         3.2.4. A vállalatkormányzás
44-47
      3.3. A vállalati célok
47-53
         3.3.1. A profitmotívum és a társadalmi felelősség
47-50
         3.3.2. A vállalati célstruktúra jellemzői
50-53
   4. A vállalkozások szervezeti formái
53-62
      4.1. A vállalkozási formák tulajdonlási szempontból
53-58
         4.1.1. Az egyéni vállalkozás
55
         4.1.2. A társaságok
55-56
         4.1.3. A részvénytársaságok
57-58
      4.2. Vállalatok alapítása és megszűnése
58-62
         4.2.1. Vállalatok alapítása
58-61
            4.2.1.1. Egyének vállalatalapítása
59-60
            4.2.1.2. Szervezetek vállalatalapítása
60-61
         4.2.2. Vállalatok megszűnése
61-62
   5. Vállalatelméletek
62-71
      5.1. A fogalmi keret
63-64
      5.2. A standard mikroökonómia vállalatfelfogása
64-65
      5.3. A vállalat magatartási elmélete
65-66
      5.4. A megbízó-ügynök elmélet
66-67
      5.5. A tranzakciós költség elmélet
67-68
      5.6. Az erőforrás-alapú vállalatelmélet
68-69
      5.7. További vállalatelméleti megközelítések
69-71
      Összefoglalás
71-75
II. A vállalat helye a társadalmi rendszerben
[77[-154
   Bevezetés
81-82
   1. A vállalat társadalmi szerepe
82-92
      1.1. Koordinációs mechanizmusok
83-85
      1.2. A tranzakciós költségek és a koordináció
85-89
      1.3. A társadalmi szükséglet és a fogyasztói igény
89-90
      1.4. Érintettek és koordinációs mechanizmusok
91-92
   2. A piac és a piaci viszonyok
92-116
      2.1. A piacra való belépés és kilépés
93-98
         2.1.1. A piacra lépés korlátai
93-97
         2.1.2. Kilépés a piacról
98
      2.2. Árupiacok és erőforráspiacok
98-100
      2.3. Verseny és együttműködés a piacon
100-108
         2.3.1. A verseny
100-102
         2.3.2. Az együttműködés
102-104
         2.3.3. A vállalati hálók
104-108
      2.4. A piacok jellemzői - piactípusok
108-115
         2.4.1. A hatékony piac
108-110
         2.4.2. Keresleti-kínálati viszonyok: a nyomásos és a szívásos piac
110-111
         2.4.3. A piaci struktúra és hatása a versenyre
111-113
         2.4.4. A piacok földrajzi kiterjedése
113-115
      2.5. A piac gazdaságszabályozó szerepe
115-116
   3. Az állam gazdasági szerepe
116-131
      3.1. Az állam gazdasági szerepvállalásának tendenciái napjainkban
117-119
      3.2. Az állami szerepvállalás szférái és a vállalatok
119-131
         3.2.1. Gazdasági mechanizmus és gazdaságpolitika
119-121
         3.2.2. Az állami szerepvállalás és a vállalatok
121-125
         3.2.3. Az állami vállalatok
125-126
         3.2.4. A globális gazdaság, a vállalatok és az állam
126-131
   4. További külső érintettek - a „felelős vállalat" koncepció
131-144
      4.1. Helyi közösségek és önkéntes állampolgári csoportosulások
131-135
      4.2. A természeti környezet
135-138
         4.2.1. Az üzleti szféra környezeti hatásai
135-137
         4.2.2. A külső gazdasági hatások belsővé alakításának módjai
137-138
      4.3. Az alternatív közgazdaságtan és a felelős vállalat
138-144
         4.3.1. Az alternatív közgazdaságtan
138-139
         4.3.2. Az etikus magatartás elvi alapjai
139-142
         4.3.3. Az etikus magatartás és az üzleti valóság
142-144
   5. A vállalati gazdálkodás a múltban és a mai üzleti világban
145-150
      5.1. A vállalati gazdálkodás fejlődése
145-146
      5.2. Az üzleti világ jellemzői napjainkban
146-150
      Összefoglalás
150-154
III. A vállalat tevékenységi rendszere
155-457
   Bevezetés
158-159
   1. A tevékenységi rendszer és a stratégia: az alapok
[161]-172
      Bevezetés
162
      1.1. A külső és belső tevékenységek integrációja
162-167
      1.2. A vállalati működés stratégiai alapjai
167-171
         1.2.1. A stratégia szerepe és tartalma
167-169
         1.2.2. A formális stratégia
169-171
      Összefoglalás
171-172
   2. Marketing
173-212
      Bevezetés
175
      2.1. A marketing és a marketingstratégia
175-192
         2.1.1. A fogyasztói igény
177-180
            2.1.1.1. A fogyasztói igény jellemzői
177-178
            2.1.1.2. Személyes és szervezeti fogyasztó
178-180
         2.1.2. A marketingstratégia alapkérdései
181-192
            2.1.2.1. A kielégítendő fogyasztói szükséglet
182-185
            2.1.2.2. A versenystratégia megválasztása: a marketing-hadviselés
185-186
            2.1.2.3. A fogyasztó megnyerése
186-192
      2.2. A marketingmix
192-209
         2.2.1. Termékpolitika
192-197
         2.2.2. Árpolitika
198-202
         2.2.3. Az értékesítési utak politikája
202-205
         2.2.4. Kommunikációs politika
206-209
      Összefoglalás
210-212
   3. Az innováció
      Bevezetés
215
      3.1. Az innováció tartalma és természete
215-219
         3.1.1. Az innováció tartalma
216-217
         3.1.2. Az innováció megjelenési formái
217-219
      3.2. Az innovációs stratégia
220-232
         3.2.1. Az innováció környezete
221-223
         3.2.2. A sikeres innovációs stratégia
223-228
            3.2.2.1. Az innovációs stratégia típusai
224-225
            3.2.2.2. Az innovációs stratégia irányultsága
225-226
            3.2.2.3. Az innováció elfogadtatása
227-228
         3.2.3. A sikeres innovációs stratégia
228-230
         3.2.4. Innováció és szervezet
230-231
         3.2.5. Innováció a kifejlett és az új vállalatnál
231-232
      3.3. Az innováció folyamata
232-248
         3.3.1. A szervezeti innováció
235-236
         3.3.2. A technológiai innováció
236-238
         3.3.3. A termékinnováció
238-248
      Összefoglalás
248-250
   4. Az emberi erőforrás
[251]-288
      Bevezetés
253
      4.1. Az emberi erőforrás-gazdálkodás tartalma
253-256
      4.2. A munkaerő-gazdálkodás környezeti tényezői
256-262
         4.2.1. A főbb környezeti tényezők
256-259
         4.2.2. Az emberi erőforrás felértékelődése
260-262
      4.3. Az emberi erőforrás-gazdálkodás stratégiája
262-269
         4.3.1. Eltérő EEM paradigmák
263-266
         4.3.2. Stratégiai tevékenységek
266-268
         4.3.3. Az emberi erőforrások tervezése
268-269
      4.4. Az emberi erőforrás-gazdálkodás tevékenységei
269-283
         4.4.1. A munkaerő-szükséglet meghatározása
270-271
         4.4.2. A munkaerő alkalmazása: felvétel és elbocsátás
271-273
         4.4.3. A munkavégzés és az emberi erőforrás fejlesztése
274-276
         4.4.4. Motiváció, bérezés, ösztönzés
277-283
      4.5. Az érdekegyeztetés és a szakszervezetek
283-285
      Összefoglalás
285-288
   5. Az információ mint erőforrás
[289]-328
      Bevezetés
291-292
      5.1. Az információ és információs rendszer
292-294
      5.2. Döntés, információ, szervezet
294-299
         5.2.1. Döntéshozó, problémamegoldás, információ
294-295
         5.2.2. Döntéshozatal, érintettek, kockázat
295-299
      5.3. Az információs rendszer
299-314
         5.3.1. Információ és szervezeti szerep
301-303
         5.3.2. Az információs rendszer alrendszerei
303-308
            5.3.2.1. A számviteli információs rendszer
305-308
         5.3.3. A vezetői információs rendszer
308-314
      5.4. A kontrolling
314-316
      5.5. Az információs technológia
316-319
         5.5.1. Az információs technológia a vállalati rendszerben
317-319
      5.6. Az információ üzleti szerepének új dimenziói
319-325
         5.6.1. Elektronikus kereskedelem és üzletvitel
320-323
         5.6.2. Tudásmenedzsment
323-325
      Összefoglalás
326-328
   6. Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje (logisztika, termelés, szolgáltatás)
[329]-404
      Bevezetés
330-333
      6.1. Anyagi folyamatok és készletek - a logisztikai rendszer
333-366
         6.1.1. A logisztikai rendszer és szerkezete
335-340
         6.1.2. A logisztikai stratégia
340-350
            6.1.2.1. Logisztikai célok és teljesítménymércék
340-341
            6.1.2.2. A logisztikai stratégia összetevői
342-348
            6.1.2.3. A stratégiai tényezők integrálása és a logisztikai rendszer megtervezése
348-350
         6.1.3. A logisztikai rendszer működése
350-360
            6.1.3.1. A készletgazdálkodás
351-357
            6.1.3.2. Az anyagi folyamatok lebonyolítása
358-360
         6.1.4. Az ellátási láncok
360-365
            6.1.4.1. A partnerkapcsolatok jellege és típusai
362-363
            6.1.4.2. Az ellátási lánc hatékonysága
363-365
         Összefoglalás
365-366
      6.2. Térmelés és szolgáltatás
366-397
         Bevezetés
368
         6.2.1. A termelés és a szolgáltatás típusai
368-374
            6.2.1.1. A termelés
369-371
            6.2.1.2. A szolgáltatások
371-374
         6.2.2. A termelési stratégia
375-388
            6.2.2.1. Célkitűzések és kritériumok
376-378
            6.2.2.2. Termékek és technológiák
378-379
            6.2.2.3. Hardver: termelőberendezések
380-383
            6.2.2.4. A termelési folyamat irányítása és szervezése
383-386
            6.2.2.5. A minőség
386-388
         6.2.3. Termeléstervezés és a végrehajtás
388-396
            6.2.3.1. Az integrált termeléstervezés
389-391
            6.2.3.2. A szükséglettervezési rendszer
391-394
            6.2.3.3. A végrehajtás
394
            6.2.3.4. Az „éppen időben" elv
394-396
         Összefoglalás
397
      6.3. Az értékteremtő folyamatok teljesítménye
397-404
         6.3.1. A teljesítményértékelés szempontjai
398-399
         6.3.2. A hatékonyság megvalósítása: a karcsú értékfolyam
399-401
         Logisztika
401-402
         Termelés és szolgáltatás
402-404
   7. Vállalati pénzügyek
      Bevezetés
407
      7.1. A pénzügyi tevékenység tartalma
407-411
      7.2. A vállalat pénzügyi stratégiája
411-422
         7.2.1. A vállalat értékét meghatározó tényezők
412-416
         7.2.2. A befektetési stratégia, a tőkeköltségvetés
417-421
         7.2.3. A finanszírozási stratégia, a forrásbiztosítás
421-422
         7.2.4. A pénzügyi stratégia értékelése
422
      7.3. A vállalat pénzügyi rendszerének működése
422-436
         7.3.1. Pénzügyi elemzés
424-433
            7.3.1.1. A mérleg, az eredménykimutatás, és a pénzáram-(cash flow) kimutatás
426-431
            7.3.1.2. Egyéb kimutatások, mutatószámok
431-433
            7.3.1.3. A pénzügyi kimutatások elemzése
433
         7.3.2. A pénzügyi terv készítése
434-436
      7.4. Költséggazdálkodás
436-437
      7.5. Befektetés és finanszírozás
437-453
         7.5.1. A befektetések
438-440
         7.5.2. A finanszírozás
440-452
            7.5.2.1. Forrásösszetétel
441-444
            7.5.2.2. A tárgyi eszközök elszámolása, az amortizáció
444-446
            7.5.2.3. Eszközök és források összhangja
446-449
            7.5.2.4. Finanszírozási formák
449-452
         7.5.3. A kockázat és kezelése
452-453
      Összefoglalás
453-457
IV. A vállalat stratégiája
[459]-534
   Bevezetés
463
   1. A vállalati stratégia tartalma
463-483
      1.1. A vállalati stratégia szintjei
466-477
         1.1.1. A vállalati szintű stratégia
468-474
            1.1.1.1. A központ stratégiai szerepe
469-470
            1.1.1.2. Az üzletági portfolió
470-471
            1.1.1.3. A vállalati tevékenység kiterjesztése - a diverzifikáció
471-473
            1.1.1.4. A központi irányítás módja, stílusa
473-474
         1.1.2. Az üzleti egységek stratégiája
474-477
      1.2. A stratégia megközelítései
477-483
         1.2.1. A vállalkozói megközelítés
478-479
         1.2.2. Az adaptív megközelítés
479-480
         1.2.3. A tervezői megközelítés
480-481
         1.2.4. A stratégiamegközelítések összevetése
481-483
   2. A stratégiai menedzsment folyamata
483-514
      2.1. A helyzetelemzés
487-498
         2.1.1. A küldetés kapcsolata a stratégiával
487-491
            2.1.1.1. Működési kör
487-489
            2.1.1.2. Belső működésre vonatkozó alapelvek
489
            2.1.1.3. A külső érintettekkel való kapcsolattartás alapelvei
489-491
         2.1.2. A környezeti kihívások
491-497
            2.1.2.1. Az általános környezeti feltételek
491-493
            2.1.2.2. A vállalat versenyhelyzete
493-497
         2.1.3. A vállalati képességek értékelése - a SWOT-elemzés
497-498
      2.2. Megvalósítás és visszacsatolás
499-514
         2.2.1. Erőforrás-biztosítás és erőforrás-elosztás
501-502
         2.2.2. Stratégia és szervezet
502-509
         2.2.3. Stratégia és vezetés
509-514
            2.2.3.1. A stratégia melletti elkötelezettség erősítése
510-512
            2.2.3.2. Ellenőrzés és visszacsatolás
512-514
   3. A stratégiai magatartás néhány sajátossága - alternatív stratégiák
514-534
      3.1. Vállalkozói és adaptív menedzsment
514-516
         3.1.1. A vállalkozói stratégia
515
         3.1.2. Az adaptív stratégia
515-516
      3.2. néhány vállalattípus stratégiájának sajátosságai
516-520
         3.2.1. Kisvállalati stratégiák
516-518
         3.2.2. Nemzetközi vállalatok
518-519
         3.2.3. Visszaeső és válsághelyzetben lévő vállalatok
519-520
      3.3. A stratégiai szövetségek
520-523
      3.4. A vállalati stratégiák néhány osztályozási lehetősége
523-529
         3.4.1. Stratégiatípusok a működési kör változtatásának iránya és dinamikája szerint
523-525
         3.4.2. Stratégiatípusok a környezettel való kölcsönhatás jellemzői szerint
525-528
         3.4.3. Stratégiatípusok orientáció szerint
528
         3.4.4. A stratégiai alternatívák értékelése
528-529
      Összefoglalás
529-534
Irodalomjegyzék
[535]-548
Magyar-angol szószedet
[549]-556
Angol-magyar szószedet
557-564
Név- és tárgymutató
[565]-576
Hátsó borító