Fegyverekkel szemben, fegyverekkel kézben corvina logo

Szerző: Csapó Zsuzsanna
Cím: Fegyverekkel szemben, fegyverekkel kézben
Alcím: Nemzetközi jogi védőháló a fegyveres konfliktusokban érintett gyermekek oltalmára
Megjelenési adatok: IDResearch Kft./Publikon, Pécs, 2011. | ISBN: 978-615-5001-45-1

coverimage Az emberi jogok, a humanitárius nemzetközi jog és a büntető nemzetközi jog metszéspontját érintő, e három nemzetközi jogterület határmezsgyéjét átjáró könyv szerzője munkája kezdetekor azt a célt tűzte ki maga elé, hogy egy eleddig kevesek által vizsgált, mégis kiemelkedően fontos, egyszersmind speciális aspektus: a fegyveres konfliktusokban érintett gyermekek oltalmára emelt, folyamatosan formálódó, talán még csak alakuló, mégis már számos eredményt felmutató nemzetközi jogi védőháló teljeskörű elemzését megtegye. Az értekezés az elhatározott szándék szerint a „fegyver mindkét oldalának” vizsgálatára vállalkozott: azaz a harcosok célpontjaivá, áldozataivá váló gyermekek, illetve a maguk is fegyvert ragadó, maguk is a frontvonalon küzdő gyermekkatonák kérdéskörének ismertetésére. (Hangsúlyozandó, hogy a „gyermek" fogalma alatt e kötet egységesen - összhangban a nemzetközi és számos nemzeti szabályozással - a 18. életévét be nem töltött személyeket tekinti.) Fontos leszögezni, hogy terjedelmi korlátok okán e könyv pusztán a nemzetközi jogi vonatkozásokra koncentrál: ugyan az Európai Unió releváns lépései szintén hangsúlyozottan figyelmet érdemlők, európajogi elemzés már nem férhetett a szabott keretekbe. S hasonlóképp, ugyancsak a kép teljességét szolgálná, mégsem kerülhetett sor a „gyermekek és a fegyveres konfliktusok" témaköréhez szervesen és szorosan kapcsolódó kérdéskör, a „menekült gyerekek” témájának (tanulmányokban ugyan szerző által feldolgozott, ehelyütt azonban kényszerű kihagyásra ítélt) részletekbe menő kifejtésére. E könyv célja tehát a magyar jogi szakirodalomban mindeddig feldolgozásra nem került, részleteiben és teljességében mindezidáig nem elemzett problémakör, a „gyermekek és fegyveres konfliktusok” komplex kérdésének vizsgálata volt. Idegen nyelvű forrásmunkák ugyan bőségesen álltak rendelkezésre, a teljes körű, átfogó és áttekintő témafeldolgozással azonban még a külföldi szakirodalom is adós maradt. Jelen kötet erre a feladatra kívánt vállalkozni.

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Impresszum
Tartalomjegyzék
5-6
I. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
7-9
II. ELŐSZÓ
11-12
   1. A könyv célja
11-12
   2. A könyv szerkezete
12
III. BEVEZETŐ GONDOLATOK
13-18
   1. A háború sújtotta gyermekek helyzete: tények, adatok
13
   2. A háborúk metamorfózisa. Napjaink fegyveres konfliktusainak új típusú sajátosságai
13-17
   3. A gyermekjogok érvényesülése fegyveres konfliktus idején
17-18
IV. PASSZÍV OLDAL: A HÁBORÚK ÁLDOZATAIVÁ VÁLÓ GYERMEKEK HELYZETÉT RENDEZNI HIVATOTT NEMZETKÖZI JOGI MEGOLDÁSOK
19-115
   1. Bevezetés
19-20
   2. A releváns nemzetközi jogi normák
20-78
      a. A releváns humanitárius egyezmények
22-54
      b. A releváns emberi jogi egyezmények
54-69
      c. A releváns büntető nemzetközi jogi tárgyú egyezmények
69-70
      d. A releváns leszerelési egyezmények
70-78
   3. A releváns nemzetközi szervezetek és szervek
79-96
      a. Az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF)
79-81
      b. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa (UNHCR)
81-84
      c. Az ENSZ emberi jogi szervei
85-86
      d. Az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága (CRC)
86-88
      e. Az ENSZ Főtitkárának Különmegbízottja (SRSG)
89-90
      f. A Biztonsági Tanács munkacsoportja (SCWG)
90-91
      g. Az ENSZ Békefenntartó Műveleteinek Osztálya (DPKO)
91-92
      h. A Vöröskereszt (ICRC)
92-94
      i. Releváns NGO-k
95-96
   4. A nemzetközi bíróságok releváns döntései
96-115
      a. A hágai ad hoc nemzetközi büntető törvényszék
97-100
      b. Az arushai ad hoc nemzetközi büntető törvényszék
101-102
      c. A Nemzetközi Bíróság
102-106
      d. Az Emberi Jogok Európai Bírósága
106-115
      e. A Nemzetközi Büntetőbíróság és a Sierra Leone-i Speciális Bíróság
115
V. AKTÍV OLDAL: A GYERMEKKATONÁK JELENSÉGÉT FELSZÁMOLNI HIVATOTT NEMZETKÖZI JOGI MEGOLDÁSOK
117-216
   1. Bevezetés
117-119
   2. A releváns nemzetközi jogi normák
120-157
      a. Humanitárius nemzetközi jog
120-127
      b. Emberi jogok, gyermekjogok
128-145
      c. Emberi jogok, nemzetközi munkajog
146-148
      d. Büntető nemzetközi jog
149-151
      e. Leszerelés, fegyverzetkorlátozás
152-156
      f. Nemzetközi szokásjog
156-157
   3. A releváns nemzetközi szervezetek és szervek
157-169
      a. Az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF)
157-158
      b. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa (UNHCR)
159-160
      c. Az ENSZ emberi jogi szervei
160-161
      d. Az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága (CRC)
161-163
      e. Az ENSZ Főtitkárának Különmegbízottja (SRSG)
163-164
      f. A Biztonsági Tanács munkacsoportja (SCWG)
164
      g. Az ENSZ Békefenntartó Műveleteinek Osztálya (DPKO)
165
      h. A Vöröskereszt (ICRC)
165-167
      i. Egy kiemelkedő NGO: a gyermekkatonáskodás elleni Koalíció (CSÚCS)
167-169
   4. A nemzetközi bíróságok releváns döntései
170-216
      a. Nemzetközi Bíróság: a Kongói Demokratikus Köztársaság területén zajlott fegyveres tevékenységekkel kapcsolatos ügy-Kongói Demokratikus Köztársaság v. Uganda
170-175
      b. Nemzetközi Büntetőbíróság: a Kongói Demokratikus Köztársaság területén elkövetett cselekmények vizsgálata-Ügyész v. Thomas Lubanga ügy
175-184
      c. A Sierra Leone-i Speciális Bíróság előtti releváns ügyek
185-212
      d. A három nemzetközi bíróság fellépésének összegzése
213
      e. A hágai és az arushai törvényszékek, valamint a strasbourgi nemzetközi bíróság
213-216
VI. A FELVETETT KÉRDÉSEK ÖSSZEGZÉSE
217-244
VII. ZÁRÓ GONDOLATOK
245-247
VIII. FELHASZNÁLT IRODALOM, HONLAPOK
249-275
Hátsó borító
276