A közigazgatás törvényessége corvina logo

Szerkesztő: Csefkó Ferenc
További szerzők: Ivancsics Imre ; Szamel Katalin ; Kiss László; Csefkó Ferenc ; Ádám Antal ; Petrétei József ; Kaltenbach Jenő ; Sükösd Ferenc; Kalas Tibor; Rózsás Eszter ; Chronowsky Nóra ; Kilényi Géza; Rácz Attila; Lőrincz Lajos ; Balázs István; Vadál Ildikó; Berényi Sándor; Verebélyi Imre ; Ficzere Lajos ; Kóbor Gyula; Torma András
Cím: A közigazgatás törvényessége
Alcím: Szamel Lajos Tudományos Emlékülés [1999. november 25.]
Megjelenési adatok: A Jövő Közigazgatásáért Alapítvány, Pécs, 2000. | ISBN: 963-00-2621-X

coverimage 1999. november 25-én a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara tudományos emlékülést rendezett Számel Lajos professzor születésének 80. évfordulója alkalmából. A nagyszámú elméleti és gyakorlati szakember és az egyetemi hallgatók előtt megtartott tanácskozás igen magas színvonalú előadásait a pályatársak, a hazai közigazgatástudomány jeles képviselői tartották. A szervezők ezúton is köszönetüket fejezik ki azért, hogy „első szóra” eljöttek Pécsre és azért is, hogy tanulmányaikat eljuttatták a kiadóhoz. Ennek révén vált lehetővé az, hogy (viszonylag rövid időn belül) napvilágot láthasson e mű. Ugyancsak köszönet illeti a nyomdát, a gyors megjelentetésért. A konferencia nem véletlenül választotta központi témájául a törvényességet. Tette ezt egyrészt azért, mert ez az a problémakör, amely végighúzódik a szameli életművön, s - hasonlóan az elmúlt évtizedekhez - a törvényesség maradéktalan érvényesülésének biztosítása korunk közigazgatástudományának, politikai, állami életünknek is egyik legaktuálisabb problémája. A tanulmányok felölelik az alkotmányosság és törvényesség összefüggéseitől a közigazgatási eljárásig, az irányítási, felügyeleti viszonyokon keresztül az EU-csatlakozásból fakadó követelmények számbavételéig a közigazgatás elmélete és gyakorlata előtt álló jelentős kihívásokat, s javaslatokat adnak lehetséges megoldási irányokra. Mindezekből fakadóan ajánljuk a könyvet az egyetemi hallgatóknak, oktatóknak, a különböző államigazgatási, Önkormányzati szerveknél dolgozóknak, helyi és országos politikusoknak; mindazoknak, akik érintettek és érdekeltek abban, hogy hazánkban tovább erősödjön a törvényesség, az alkotmányos jogállam.

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Impresszum
Tartalom
[5]
Előszó
7
I. fejezet: A szameli életmű
[9]-50
   Ivancsics Imre: Szamel Lajos a tudós, az oktató, az ember
11-20
      Az emlékülésről
11-12
      A tudományos pálya
12-16
      Az oktató, az ember
16-20
   Szamel Katalin: A közigazgatástudomány reinkarnációjáról
21-29
      Indulás: a háború utáni Magyarországban
21-23
      A tudós, az oktató a törvényességért
23-28
      Mának szóló üzenetek
28-29
   Kiss László: A közigazgatás társadalmasíthatóságáról
31-37
      A szameli hagyaték tézisei a közigazgatás társadalmasíthatóságáról
31-33
      A közigazgatás társadalmasításának aktuális problémái
33-37
   Csefkó Ferenc: A közélet tisztaságáról
39-50
      Az alapokról
39-42
      A hatalommal való visszaélés
42-44
      A protekció
44-47
      A korrupcióról
47-50
II. fejezet: A közigazgatás alkotmányosságának biztosítékai
[51]-134
   Ádám Antal: A közigazgatás alkotmányossága Magyarországon
53-64
      A kapcsolódó alkotmányi rendelkezések
53-55
      A magyar közigazgatás alkotmányos kötelékei
56-59
      Az Alkotmánybíróság szerepe a közigazgatás törvényességének fejlesztésében
59-62
      A közigazgatás törvényessége - jogharmonizáció
62-64
   Petrétei József: Az alkotmányjogilag garantált jogvédelem rendszere
65-76
      A jogvédelem mint alapvető jog
65-68
      A jogvédelem mint állami feladat
68-76
   Kaltenbach Jenő: Közigazgatás, törvényesség, emberi jogok
77-88
      A közigazgatással kapcsolatos elvárások változása
77-79
      A törvényesség mai értelmét befolyásoló fontosabb tényezők (alkotmány, jogállamiság)
79-82
      A közigazgatás „törvényességének” bíróságon kívüli kontrollja, az ombudsman (parlamenti biztos)
82-86
      A közigazgatás ellenőrzésének nemzetközivé válása
86-87
      A közigazgatás személyzete, mint a törvényes működést meghatározó tényező
87-88
   Sükösd Ferenc: A törvényesség erősítésének intézményi keretei
89-99
      Az Alkotmánybíróságról
89-91
      A közigazgatási bíróság felállításának szükségessége
91-95
      A képviselői jogállás törvényességi összefüggései
95-99
   Kalas Tibor: A helyi önkormányzatok hatásköri szabályozásának jogállami alapjai
101-108
      A fogalomról
101-102
      A helyi önkormányzatokra vonatkozó hatásköri rendelkezések
102-105
      Az Ötv. hatásköri szabályozásának egyes problémái
105-108
   Rózsás Eszter: A törvényesség biztosítása a helyi választásokon
109-120
      A választási bizottságokra vonatkozó közös szabályok
109-110
      A szavazatszámláló bizottság
111-114
      A választási bizottságok
114-118
      A választási irodák
118-120
   Chronowsky Nóra: Az integráció és az alkotmányozás kiemelt összefüggései
121-134
      A jogközelítés követelménye
121-122
      Alkotmányunk lehetséges módosítása
122-126
      Az alkotmánybíróság hatáskörének modernizálása
126-134
III. fejezet: A közigazgatás törvényességének tartalma; az eljárások garanciái
[135]-248
   Kilényi Géza: A közigazgatás törvényességének garanciarendszere
137-148
      Az Alkotmánybíróságnak a közigazgatás törvényességével kapcsolatos szerepe
138-140
      A bírói kontroll problémái
140-142
      Az ügyészi általános törvényességi felügyelet
142-145
      Egyéb ellenőrzési, felügyeleti formák
145-148
   Rácz Attila: A közigazgatás törvényességének követelményei
149-154
      A jogszabályi felhatalmazás
149-151
      A jogszabályok megtartása, végrehajtása; egyéb garanciák
151-154
   Lőrincz Lajos: A közigazgatás törvényessége, jogszerűsége, eredményessége
155-161
      Történeti visszatekintés
155-158
      A közigazgatás törvényességének alapjai, a bírói felügyelet
158-161
   Balázs István: A magyar közigazgatás és a törvényesség
163-174
      A közigazgatás helyzete; a törvényhozás és a kormány viszonya
163-166
      A kormányzati munka és az államigazgatás továbbfejlesztése
166-168
      Az államigazgatási és az önkormányzati közigazgatás viszonya
168-170
      Államigazgatás az Alkotmányban
170-171
      Közigazgatás-fejlesztési, modernizációs törekvések
171-173
      Az EU-csatlakozásból adódó igények
173-174
   Vadál Ildikó: Az államigazgatás jogi szabályozásának problémái
175-186
      A szabályozás hiánya
175-176
      Nemzetközi tapasztalatok és mozgásirányok
176-177
      A magyar szabályozás
178-179
      A szabályozás továbbfejlesztésének lehetséges útjai
179-186
   Berényi Sándor: Az államigazgatási eljárási kódex és a közigazgatás törvényessége
187-199
      Az eljárási jog jelentősége európai kitekintésben
187-190
      Az eljárásjogi szabályozás meghatározó tényezői
191-193
      Az általános és a különös rész szabályozásának dilemmái
193-196
      Az újraszabályozás alapkérdései
196-199
   Verebélyi Imre: Az államigazgatási eljárási kódex reformjához
201-211
      Átfogó felülvizsgálat: módosítás vagy reform?
202-204
      Az új törvény célja, fontosabb jellemzői
204-209
      A törvényi rendezés egyéb kérdései
209-211
   Ficzere Lajos: Az irányítás és felügyelet helyzete, korszerűsítésének lehetséges irányai
213-226
      Az irányítás és felügyelet vizsgálati szempontjai
213-215
      Az irányítás és felügyelet jelenlegi rendszere
215-218
      Az irányítás és felügyelet működésére vonatkozó általános feltételi rendszer
219-223
      Korszerűsítési irányok
224-226
   Kóbor Gyula: A köztisztviselői rendszer sajátosságai - kötelességek, privilégiumok
227-241
      A szabályozás alapjai
227-230
      A köztisztviselők kötelességei, privilégiumaik tipizálása
230-231
      Pénzbeli előnyök
231-234
      Természetbeni és eszmei előnyök
234-235
      Jogi előnyök
235-241
   Torma András: A közigazgatás törvényessége, EU-csatlakozás
243-248
      A jogkövetésből fakadó feladatok
243-246
      Az EU-csatlakozás közigazgatást érintő követelményei
246-248
Hátsó borító
[249]