Strasbourgi ítéletek a magyar büntetőeljárásban corvina logo

Szerző: Czine Ágnes
További szerzők: Szabó Sándor; Villányi József; Baka András
Cím: Strasbourgi ítéletek a magyar büntetőeljárásban
Megjelenési adatok: HVG-ORAC, Budapest, 2008. | ISBN: 978-963-258-013-5

coverimage Az Emberi Jogok Európai Bírósága eljárásának, joggyakorlatának követése egyre nagyobb feladat a jogban járatos szakemberek számára is. A Bíróság egyre növekvő számú ítéletében ma már az eligazodást nem pusztán a nyelvi nehézségek okozzák, sokkal inkább az a tény, hogy a magyar gyakorló jogászok túlnyomó többsége tanulmányai, illetőleg pályája során nem kaphatott szisztematikus képzést az emberi jogok európai védelméről. így nem ismerheti az esetjog rendszerét, tartalmát és technikáját, szükségképpen nehezen igazodik el annak használhatóságát illetően. Ez azért is sajnálatos, mert a Bíróság esetjoga nem pusztán a nemzeti jogélet legkülönbözőbb területén alkalmazandó joganyag, hanem olyan szemlélet is, amely a magyar a jogi gondolkodás alakítására is meghatározó hatással lehet. A strasbourgi bíróság immár több évtizede létező és állandóan alakuló joga olyan közös európai érték, amelynek ismerete az alapjogok magyarországi szemlélete, jogi szabályozása, és az alapjogi bíráskodás megalapozása szempontjából ma már nélkülözhetetlen. A fentiek miatt tartom nagy jelentőségűnek azt, hogy a strasbourgi esetjogot a magyar büntető eljárásjog szemszögéből feldolgozó kézikönyv jelenik meg. Ennek a könyvnek a különlegességét az adja meg, hogy a büntetőjog területén működő szakemberek, gyakorló büntetőbírók írták. Ez az egyik oldalról garancia arra, hogy olvasói naprakész elméleti és gyakorlati ismereteket kapnak a strasbourgi jognak a magyar büntető eljárásjogi vonatkozásairól, mind az Európai Emberi Jogi Bírósághoz való fordulás tekintetében, mind pedig a bíróság ítéleteinek a hazai büntető igazságszolgáltatásban való alkalmazhatóságának tárgyában. A másik oldalról, pedig az a tény, hogy a könyvet nagy tudású gyakorlati szakemberek írták, azt is jelenti, hogy a magyar alapjogi bíráskodás a büntetőeljárás területén kapott komoly segítséget ahhoz, hogy az európai tendenciáknak megfelelően alakuljon, és szilárd alapokra helyeződjön.

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Copyright/Impresszum
Dr. Baka András: Ajánlás az olvasónak
[5]-6
Tartalom
7-20
Rövidítések jegyzéke
21
Bevezetés
23-25
I. Fejezet: Az emberi jogok európai bizottsága (Strasbourg)
27-114
   1. Rész: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának születése
27-34
      1.1. Az Egyezmény és a Kiegészítő Jegyzőkönyvek
30-33
      1.2. A Tizennegyedik Kiegészítő Jegyzőkönyv tartalma és jelentősége
33-34
   2. Rész: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának szervezete
34-43
      2.1. A Bírák
35-37
         2.1.1. Egyesbírák
36-37
         2.1.2. Az előadó bíró
37
      2.2. Háromtagú Tanácsok
37-38
      2.3. Szekciók
38
      2.4. Héttagú Kamara
39-41
      2.5. A Nagykamara mint a Bíróság legfőbb testülete
41-43
      2.6. A Bíróság Hivatala
43
   3. Rész: A Emberi Jogok Európai Bíróságának eljárása
44-73
      3.1. Az eljárás hivatalos nyelve
44
      3.2. Jogi képviselet
44-45
      3.3. A bírósági eljárás ingyenessége és az ingyenes jogsegély lehetősége
45-47
      3.4. A Bíróság Hivatalának válasza a kérelemre
47-48
      3.5. Az előadó bíró kétféle javaslata, jelentése
48
      3.6. A háromtagú Tanács eljárása
48-49
      3.7. A héttagú Kamara előtti eljárás
49-52
      3.8. Az ügy békés rendezése
53-55
      3.9. Az eljárás menete a Tizennegyedik Kiegészítő Jegyzőkönyv hatálybalépése esetén
56-58
         3.9.1. A Tanács előtti eljárás változása a Tizennegyedik Kiegészítő Jegyzőkönyv hatálybalépése esetén
56-57
         3.9.2. A Kamara előtti eljárás változása a Tizennegyedik Kiegészítő Jegyzőkönyv hatálybalépése esetén
57-58
         3.9.3. A békés rendezés szabályainak várható változásai
58
      3.10. Az ügy elfogadhatóságát követő eljárás a hatályos szabályok szerint
58-61
      3.11. Tanúk, szakértők a tárgyaláson
61
      3.12. Harmadik fél beavatkozása
61-62
      3.13. Az ítélethozatal
62
      3.14. A Kamarai ítélet véglegessé válása
62-63
      3.15. A Nagykamarához fordulás
63-64
      3.16. A Nagykamara előtti eljárás
64
      3.17. Az ítélet szerkezete, szerkesztése, tartalma, jogi indokolása, véglegessége
64-70
         3.17.1. Az ítélet szerkezete
64-65
         3.17.2. A jogi indoklás tartalma
65-66
         3.17.3. Az ügy érdeméről való rendelkezés, igazságos elégtétel, kártérítés
66
         3.17.4. A kártérítési összeg meghatározásának szempontjai
67
         3.17.5. Költségek és kiadások, késedelmi kamat
67
         3.17.6. A költségek és kiadások megállapítása
68-70
         3.17.7. A késedelmi kamat megállapítása
70
      3.18. Határozathirdetés
70-71
      3.19. Az ítéletek kötelező ereje és végrehajtása
71-72
      3.20. Az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteinek továbbélése és hatása
72-73
   4. Rész: Emberi Jogok Európai Bírósága előtti eljárás a gyakorlatban
74-113
      4.1. Fontos gyakorlati tudnivalók a kérelem benyújtásához
74-80
         4.1.1. Az Űrlap kitöltése
74
         4.1.2. Ki fordulat az Emberi Jogok Európai Bíróságához?
74-75
         4.1.3. Melyik állam ellen lehet a kérelmet benyújtani?
75-76
         4.1.4. Az adott állam melyik szerve ellen lehet a kérelmet benyújtani?
76-77
         4.1.5. Érvényesül-e a jogsértés megvalósulásának időpontjában a tagállam vonatkozásában az időbeli korlát?
77-78
         4.1.6. Teljesítették-e a kérelem benyújtásához szükséges feltételeket?
78-79
         4.1.7. A kérelem legfontosabb tartalmi elemei
79-80
            Az Egyezmény és a Kiegészítő Jegyzőkönyvek által védett jogok
79-80
            Az Egyezmény és a Kiegészítő Jegyzőkönyvek az alábbi tilalmakat rögzítik
80
      4.2. A Bírósághoz fordulók jogai
81-82
      4.3. Mikor minősül elfogadhatatlannak a kérelem?
82-85
      4.4. Mit nem lehet kérni az Emberi Jogok Európai Bíróságától?
85-86
      4.5. A hazai jogorvoslati lehetőség kimerítése
87-98
         4.5.1. Rendes jogorvoslat
88
         4.5.2. A nyomozás során hozott határozatok
88-89
         4.5.3. Jogorvoslat a törvényesség érdekében
89-90
         4.5.4. Felülvizsgálat
90-94
         4.5.5. A harmadfokú bírósági eljárás
94-95
         4.5.6. Perújítás
95-96
         4.5.7. Különleges eljárások
96
         4.5.8. Az új jogintézmény: Kifogás az eljárás elhúzódása miatt
96-98
         4.5.9. Az Alkotmánybírósághoz fordulás kérdése
98
      4.6. A hat hónapos határidő számítása
98-101
         4.6.1. A hat hónapos határidő számítása az ügyek elkülönítése esetén
100
         4.6.2. Miként kell számítani a hat hónapos határidőt, ha a kérelmező több egymással összefüggő büntető-(polgári) ügyében elszenvedett sérelem miatt fordul a Bírósághoz?
100-101
      4.7. Ami biztosan nem minősül hatékony jogorvoslatnak az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt
101
      4.8. A bírák, a bíróságok elfogultságára való hivatkozás
101
      4.9. A bírósági eljárás alatt előterjesztett, az elhúzódó és jogtalan fogva tartást sérelmező kérelmek
102
      4.10. Fordulhat-e a kérelmező a folyamatban lévő büntetőeljárás alatt az Emberi Jogok Európai Bíróságához?
102-103
      4.11. Mi történik akkor, ha a kérelmező az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt folytatott eljárás során meghal?
103-104
      4.12. A kérelem benyújtása
104-113
         4.12.1. Útmutató a Kérelem kitöltéséhez
104-110
            Néhány tanács a Kérelem 1-től 13-ig pontjához való kitöltéséhez
104-105
            Tanácsok a Kérelem 14. pontjához
105-106
            Tanácsok a Kérelem 15. pontjához
106-108
            Tanácsok a Kérelem IV. részéhez
108
            Tanácsok a Kérelem 16-17. pontjához
108-109
            Tanácsok a Kérelem 18. pontjához
109
            Tanácsok a Kérelem 16-18. pontjához
109
            Tanácsok a Kérelem 19. pontjához
109-110
            Tanácsok a Kérelem 20. pontjához
110
            Tanácsok a Kérelem 21. pontjához
110
            Tanácsok a Kérelem 22. pontjához
110
         4.12.2. Okiratok csatolása
111
         4.12.3. Sürgősségi kérelem
111
         4.12.4. Az anonimitás megőrzése iránti kérelem
111-112
         4.12.5. Jogsegély iránti kérelem
112
         4.12.6. A kérelem benyújtása
112-113
   5. Rész: Az Emberi Jogok Európai Bírósága előtti eljárás időtartama
113-114
II. Fejezet: A Strasbourgi ítéletek „közvetlen” alkalmazása a magyar büntetőeljárásban
115-207
   1. Rész: Bevezetés
115-117
   2. Rész: A magyar büntető eljárásjog forrásainak rendszere
117-136
      2.1. A hatályos Alkotmány rendelkezései az alapvető jogokkal és kötelezettségekkel a fókuszban
118-123
      2.2. A Be. törvényt kiegészítő szabályok, amelyek a Be.-ben nem szabályozott rendelkezéseket, jogszabályokat tartalmaznak
123-124
      2.3. A büntetőeljárásokban részt vevő szervekre, személyekre vonatkozó szabályok összessége
124-125
      2.4. A büntető anyagi joghoz kapcsolódó, de a Be.-től elválaszthatatlan rendelkezések
125
      2.5. A külföldi jog
125-136
         2.5.1. Minden más nemzetközi (külföldi) jogi aktus, ami nem az EU vagy az Európai Emberi Jogi Egyezmény égisze alá tartozik, különös tekintettel a nemzetközi szerződésekre
126-127
         2.5.2. A közösségi jog, tágabb értelemben, az uniós jog
127-131
         2.5.3. Az Európa Tanács jogi instrumentumai és az Emberi Jogok Európai Egyezményének, valamint a Strasbourgi Bíróság ítéleteinek összessége
131-136
   3. Rész: A külföldi jog figyelembevétele a magyar büntetőügyekben, különös tekintettel az uniós jogi aktusokra
136-163
      3.1. Külföldi jog beépítése a Be. rendszerébe
141-150
         3.1.1. A regionális, vagy kisebbségi nyelvek Európai Chartájának alkalmazása
141-142
         3.1.2. Tolmács az eljárásban
142
         3.1.3. Külföldi hatóság részvétele az eljárásban
143
         3.1.4. A külföldi állampolgár állama konzuli tisztviselőjének jogai
143
         3.1.5. Nemzetközi szerződés alapján eljáró nemzetközi emberi jogi szerv döntése
144-146
         5.1.6. A nemzetközi jogon alapuló mentességről
146-150
      3.2. A külföldi jog alkalmazása, a Be.-ben nem írt, de implementált jogszabályok alapján
150-152
      3.3. A külföldi jog alkalmazása közvetlenül, hazai transzformáció nélkül; az uniós jog szerepe
152-163
   4. Rész: Az emberi jogi aktusok alkalmazási lehetőségének feltételei és problémái a büntetőügyek elbírálása során
163-177
      4.1. A nemzetközi szerződéssel létrehozott Emberi Jogi Szerv, az Európa Tanács égisze alatt létrehozott Strasbourgi Bíróság ítéleteinek figyelembevétele a magyar büntetőeljárásban, felülvizsgálat, rendkívüli perorvoslat keretében (Utólagos közvetlen hatás)
166-174
      4.2. A Strasbourgi ítéletek és közvetlen alkalmazásuk mellett és ellen felmerült érvek
174-177
   5. Rész: A Strasbourgi ítéletek alkalmazásával kapcsolatosan felmerülő új dilemmák (Folyamatos közvetlen hatás)
177-201
      5.1. A Strasbourgi ítéletek közvetlen alkalmazásának esetei
184-185
      5.2. A puhább gyakorlat értelmezése
185
      5.3. A Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság ítéleteiben foglalt megállapítások inspirativ, befolyásoló tényezőként való figyelembevétele
186-187
      5.4. Az európai uniós emberi jogi jellegű aktusok és bírói gyakorlat speciális alkalmazása a Strasbourgi esetjog függvényében
187-201
   6. Rész: Hogyan elemezzünk egy Strasbourgi ítéletet?
201
   7. Rész: Összegzés
205-207
III. Fejezet: A büntetőeljárásról szóló törvény és a Strasbourgi ítéletek
208-337
   1. Rész: Bevezető gondolatok
208-209
   2. Rész: A Strasbourgi ítéletek a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény rendelkezéseihez
209-332
      2.1. Alapvető rendelkezések
209-222
         2.1.1. A bíróság eljárásának alapja (2.§)
209
         2.1.2. Jog a bíróság eljárásához és a jogorvoslati jog (3.§)
209-214
         2.1.3. A bizonyítási teher (4.§)
214-215
         2.1.4. A védelem joga (5.§)
215-217
         2.1.5. A hivatalból való eljárás, a büntetőeljárás megindítása és a büntetőeljárás akadályai (6.§)
218-220
         2.1.6. Az ártatlanság vélelme (7.§)
220-222
         2.1.7. Az önvádra kötelezés tilalma (8.§)
222
      2.2. A Bíróság
223-235
         2.2.1. A bíróság feladata (12.§)
223
         2.2.2. Az elsőfokú bíróság illetékessége (17.§)
223
         2.2.3. A bíró kizárása (21.§; 22.§; 23.§; 25.§)
223-235
            22.§
227-228
            23.§
228-230
            25.§
230-235
      2.3. Az ügyész
235-236
         2.3.1. Az ügyész feladata (28.§; 29.§)
235-236
            29.§
236
         2.3.2. Az ügyész kizárása (31.§)
236
      2.4. A büntetőeljárásban részt vevő személyek
236-245
         2.4.1. A terhelt (43.§)
236-239
         2.4.2. A védő (44.§; 48.§; 50.§)
239-245
            48.§
241-243
            50.§
244
      2.5. Az eljárási cselekményekre vonatkozó rendelkezések
245-247
         2.5.1. Általános eljárási szabályok
245-247
            2.5.1.1. Az idézés és az értesítés (67.§)
245
            2.5.1.2. A kézbesítés (70.§)
246
            2.5.1.3. Az államtitok és a szolgálati titok megismerése (70/C.§)
246-
            2.5.1.4. Az ügyek egyesítése és elkülönítése (72.§)
246
            2.5.1.5. Intézkedés ismeretlen személy, ismeretlen helyen tartózkodó személy és ismeretlen helyen lévő tárgy felkutatására (73.§)
246-247
         2.5.2. Felvilágosítás-adás és a nyilvánosság tájékoztatása a büntetőeljárás során (74/A.§)
247
      2.6. A bizonyítás
247-253
         2.6.1. A bizonyítás általános szabályai
247-248
            2.6.1.1. A bizonyítás törvényessége (77.§)
247
            2.6.1.2.A bizonyítékok értékelése (78.§)
248
         2.6.2. A tanúvallomás (79.§)
248-249
            2.6.2.1. A tanú vallomástételének akadályai (81.§; 82.§)
248-249
               82.§
249
         2.6.3. A tanú védelme
249-251
            2.6.3.1. Különösen védett tanú (97.§)
249-251
         2.6.4. A szakvélemény
251-252
            2.6.4.1. A szakértő kizárása (103.§)
251
            2.6.4.2. Közreműködési kötelezettség a szakértő eljárása során (106.§)
252
            2.6.4.3. Más szakértő alkalmazása (111.§)
252
            2.6.4.4. A szakértői kötelezettség megszegésének következményei (113.§)
252
         2.6.5. A terhelt vallomása (117.§)
252-253
      2.7. A kényszerintézkedések
253-285
         2.7.1. Az őrizetbe vétel (126.§)
253-257
         2.7.2. Az előzetes letartóztatás
257-279
            2.7.2.1. Az előzetes letartóztatás feltétele (129.§)
257-264
            2.7.2.2. Az előzetes letartóztatás elrendelése (130.§)
264
            2.7.2.3. Az előzetes letartóztatás tartama (131.§, 132.§)
264-271
               132.§
265-271
            2.7.2.4. Az előzetes letartóztatás megszüntetése iránti indítvány elbírálása (133.§)
271-274
            2.7.2.5. Az előzetes letartóztatás végrehajtása (135.§)
274-279
            2.7.2.6. Soron kívüli eljárás, az előzetes letartóztatás megszüntetése (136.§)
279
         2.7.3. A lakhelyelhagyási tilalom, a házi őrizet és a távoltartás
280
            2.7.3.1. A lakhelyelhagyási tilalom (137.§)
280
         2.7.4. Az ideiglenes kényszergyógykezelés (140.§, 142.§)
280-
            142.§
281
         2.7.5. Az óvadék (147.§, 148.§)
281
            148.§
281
         2.7.6. A házkutatás, a motozás és a lefoglalás
282-283
            2.7.6.1. A házkutatás (149.§)
282
            2.7.6.2. A motozás (150.§)
282-283
            2.7.6.3. A lefoglalás (151.§, 152.§)
283
               152.§
283
         2.7.7. A zár alá vétel és a biztosítási intézkedés
284
            2.7.7.1. A zár alá vétel (159.§)
284
         2.7.8. Az eljárás rendjének biztosítása
284-285
            2.7.8.1. A rendbírság (161.§)
284-285
      2.8. A nyomozás
285-297
         2.8.1. A büntetőeljárás megindítása nyomozással
285
         2.8.2. A nyomozás lefolytatása
285-290
            2.8.2.1. A nyomozás határideje (176.§)
285
            2.8.2.2. A nyomozó hatóság egyéb adatszerző tevékenysége (178.§)
285-286
            2.8.2.3. A gyanúsított kihallgatása (179.§)
286-287
            2.8.2.4. A tanú kihallgatása (181.§)
287-288
            2.8.2.5. Jelenlét a nyomozási cselekményeknél (184.§)
288-289
            2.8.2.6. A nyomozás megszüntetése (190.§)
289
            2.8.2.7. A nyomozás iratainak megismerése (193.§)
289-290
         2.8.3. Bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzés
290-294
            2.8.3.1. Általános szabályok (200.§, 202.§)
290-292
               202.§
292
            2.8.3.2. A titkos adatszerzés eredményének megismerése (205.§)
293
            2.8.3.3. A titkos adatszerzés eredményének felhasználása (206.§)
293
            2.8.3.4. A titkos információgyűjtés eredményének felhasználása (206/A.§)
293-294
         2.8.4. A nyomozási bíró eljárása
294-297
            2.8.4.1. Az ülés (210.§, 211.§)
294-295
               211.§
295
            2.8.4.2. Bizonyítási cselekmény elvégzése ülésen (213.§)
295-296
            2.8.4.3. Jogorvoslat (215.§)
297
      2.9. A vádemelés
297
         2.9.1. Intézkedés az iratok ismertetése után (216.§)
297
         2.9.2. A vádirat (217.§)
297
      2.10. A bírósági eljárás általános szabályai
298-304
         2.10.1. A tárgyalás nyilvánossága (237.§)
298
         2.10.2. Tárgyalás tartása zártcélú távközlő hálózat útján (244/A.§)
298
         2.10.3. A tárgyalás rendjének fenntartása (248.§)
299
         2.10.4. A határozatok (257.§, 258.§)
299-300
            258.§
300
         2.10.5. Kifogás az eljárás elhúzódása miatt (262/A.§)
300-304
      2.11. A tárgyalás előkészítése
305
         2.11.1. Az eljárás megszüntetése (267.§)
305
         2.11.2. A vádtól eltérő minősítés lehetősége (270.§)
305
      2.12. Az elsőfokú bírósági tárgyalás
306-315
         2.12.1. A tárgyalás menete
306
         2.12.1. A tanú kihallgatása (292.§)
306-311
            2.12.1.2. A tanú kihallgatása az ügyész, a vádlott vagy a védő által (295.§)
306-307
            2.12.1.3. A tanú korábbi vallomásának felolvasása és ismertetése (296.§)
307
            2.12.1.4. Az okiratok és más iratok felolvasása (301.§)
308
            2.12.1.5. A bizonyítás kiegészítése (305.§)
308-309
            2.12.1.6. A perbeszédek és felszólalások (314.§)
309
            2.12.1.7. Az utolsó szó joga (319.§)
309
            2.12.1.8. Határozat a kényszerintézkedésről és az összbüntetésbe foglalásról (327.§)
309-311
         2.12.2. Az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatai
311-315
            2.12.2.1. A bűnösséget megállapító ítélet (330.§)
311-313
            2.12.2.2. A felmentő ítélet (331.§)
313
            2.12.2.3. Az eljárást megszüntető végzés (332.§)
313-314
            2.12.2.4. A polgári jogi igény elbírálása (335.§)
314
            2.12.2.5. A bűnügyi költség viselése (338.§,339.§)
314-315
               339.§
314-315
      2.13. A másodfokú bírósági eljárás
315-319
         2.13.1. Általános szabályok
315
            2.13.1.1. A fellebbezési jog és a fellebbezés hatálya (346.§)
315
         2.13.2. A fellebbezés elintézése
315-318
            2.13.2.1. Észrevétel a fellebbezésre (356.§)
315-316
            2.13.2.2. A fellebezés elintézésének előkészítése (358.§)
316
            2.13.2.3. A tanácsülés (360.§)
316-317
            2.13.2.4. A tárgyalás (364.§, 365.§)
317-318
               365.§
317-318
         2.13.3. A másodfokú bíróság határozatai
319
            2.13.3.1. Az elsőfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése (373.§)
319
      2.14. A perújítás
319
         2.14.1. A perújítási indítvány (409.§)
319
      2.15. A felülvizsgálat
319-322
         2.15.1. A felülvizsgálat okai (416.§)
319-321
         2.15.2. A felülvizsgálati eljárás (419.§, 422.§)
321-322
            422.§
321-322
      2.16. A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás
322-325
         2.16.1. Az előzetes letartóztatás (454.§)
322
         2.16.2. A tárgyalás (460.§)
322-325
      2.17. A katonai büntetőeljárás
325-326
         2.17.1. A bíróság összetétele (472.§)
325
         2.17.2. Az előzetes letartóztatás (480.§)
326
         2.17.3. Az előzetes letartóztatás végrehajtása (481.§)
326
      2.18. Eljárás a távollevő terhelttel szemben
326-328
         2.18.1. A bíróság eljárása az ismeretlen helyen tartózkodó vádlottal szemben (528.§)
326-328
         2.18.2. Eljárás a külföldön tartózkodó terhelt távollétében (532.§)
328
      2.19. Az egyes különleges eljárások
328-330
         2.19.1. A kényszergyógykezelés felülvizsgálata (566.§)
328-329
         2.19.2. Az elkobzásra, a vagyonelkobzásra, illetőleg a lefoglalt dologról történő rendelkezésre irányuló eljárás (569.§)
329
         2.19.3. Utólagos elkobzás (570. §)
330
         2.19.4. Bírósági mentesítés (577.§)
330
      2.20. A kártalanítás és a visszatérés
330-332
         2.20.1. A kártalanítás (580.§)
330-332
            581.§
332
            584.§
332
   3. rész: Az ítéletek, egyéb, a büntetőeljáráshoz kapcsolódó jogszabályok
333-337
      3.1. Az idegenrendészeti törvény
333-335
      3.2. Kiadatás
335-336
      3.3. Szabálysértési törvény
336-337
IV. Fejezet: A Strasbourgi bíróság magyar ügyeiben hozott ítéletei
338-435
   1. Rész: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a legfontosabb büntető tárgyú, magyar vonatkozású határozatai
338-417
      1.1. Csanádi kontra Magyarország ügy
338-341
      1.2. Maglódi kontra Magyarország
341-349
      1.3. Kmetty kontra Magyarország ügy
350-355
      1.4. Yang Chun Jin alias Yang Xiaolin kontra Magyarország ügy
356-358
      1.5. Németh kontra Magyarország ügy
358-361
      1.6. Farkas Géza kontra Magyarország ügy
362-366
      1.7. Mohai kontra Magyarország ügy
367-370
      1.8. Varga kontra Magyarország ügy
370-372
      1.9. Lakatos Zoltán kontra Magyarország ügy
372-375
      1.10. Lakos Imre kontra Magyarország ügy
375-379
      1.11. Imre kontra Magyarország ügy
379-383
      1.12. Kokavecz kontra Magyarország ügy
383-389
      1.13. Miklós kontra Magyarország ügy
389-391
      1.14. Nagy kontra Magyarország ügy
392-395
      1.15. Osváth kontra Magyarország ügy
395-397
      1.16. Bartha kontra Magyarország ügy
397-405
      1.17. Vajnai kontra Magyarország ügy
405-417
   2. Rész: A magyar vonatkozású ügyek tapasztalatai
418-431
      2.1. A tisztességes tárgyalás
418-420
      2.2. A jogvesztő határidő
421-422
      2.3. A jogbeli vagy ténybeli tévedésre történő hivatkozás
422
      2.4. Elfogultság
423
      2.5. Az eljárás elhúzódása
423-427
      2.6. A megkülönböztetés tilalma
428
      2.7. A rendőrségi, a hatósági fogva tartás alatti bántalmazások értékelése
428-429
      2.8. A személyi hatáskör hiánya
430
      2.9. Kártérítés és a költségek
430-431
   3. Rész: Az Emberi Jogok Európai Bírósága elé került magyar ügyek statisztikai áttekintése
432-434
   4. Rész: Az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéleteinek hatása a magyar büntetőeljárásra
435
V. Fejezet: Az emberi jogok európai bíróságának ítélkezési gyakorlatát tartalmazó adatbázis (HUDOC) felépítése és használata
436-457
      5.1. A HUDOC adatbázis elérhetősége
436
      5.2. Az adatbázisban szereplő határozatok
437
      5.3. Az adatbázisban történő keresés általános jellemzői
437-441
      5.4. Szó vagy szövegrészlet alapján történő keresés
442-444
      5.5. A kérelmező neve alapján történő keresés
444-446
      5.6. Az alperes állam alapján történő keresés
446-447
      5.7. A kérelem nyilvántartási száma alapján történő keresés
447-448
      5.8. Az Egyezmény érintett cikke alapján történő keresés
448-449
      5.9. Kulcsszó alapján történő keresés
449-451
      5.10. Az ügyben tett érdemi megállapítások alapján történő keresés
451-452
      5.11. Időpont, időszak alapján történő keresés
452-453
      5.12. A keresés eredményének megjelenítése
453-457
I. számú Függelék
458-505
   Egyezmény az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről
458
      1. cikk-Kötelezettség az emberi jogok tiszteletben tartására
458
   I. Fejezet-Jogok és szabadságok
459-465
      2. cikk-Élethez való jog
459
      3. cikk-Kínzás tilalma
459
      4. cikk-Rabszolgaság és kényszermunka tilalma
459-460
      5. cikk-Szabadsághoz és biztonsághoz való jog
460-461
      6. cikk-Tisztességes tárgyaláshoz való jog
461-462
      7. cikk-Büntetés kiszabásának tilalma törvényi rendelkezés nélkül
462
      8. cikk-Magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog
462
      9. cikk-Gondolat-, lelkiismeret- és vallásszabadság
462-463
      10. cikk-Véleménynyilvánítás szabadsága
463
      11. cikk-Gyülekezés és egyesülés szabadsága
463-464
      12. cikk-Házasságkötéshez való jog
464
      13. cikk-Hatékony jogorvoslathoz való jog
464
      14. cikk-Megkülönböztetés tilalma
464
      15. cikk-Az Egyezmény hatályának felfüggesztése szükséghelyzet esetén
464-465
      16. cikk-Külföldiek politikai tevékenységének korlátozása
465
      17. cikk-Joggal való visszaélés tilalma
465
      18. cikk-Jogkorlátozás alkalmazásának megszorítása
465
   II. Fejezet-Emberi Jogok Európai Bizottsága
465-474
      19. cikk-A Bíróság felállítása
465
      20. cikk-A bírák száma
466
      21. cikk-A hivatalviselés feltételei
466
      22. cikk-A bírák választása
466
      23. cikk-A hivatalviselés ideje
466-467
      24. cikk-Elmomzdítás
467
      25. cikk-A Bíróság Hivatala és jogi titkárai
467
      26. cikk-A teljes ülés
467
      27. cikk-Tanácsok, Kamarák és a Nagykamara
468
      28. cikk-Elfogadhatatlanná nyilvánítás a tanácsok részéről
468
      29. cikk-A Kamarák határozatai az elfogadhatóságról és az érdemről
468
      30. cikk-Hatáskör átadása a Nagykamarának
469
      31. cikk-A Nagykamara hatásköre
469
      32. cikk-A Bíróság joghatósága
469
      33. cikk-Államok közötti ügyek
469
      34. cikk-Egyéni kérelmek
469-470
      35. cikk-Az elfogadhatóság feltételei
470
      36. cikk-Harmadik fél beavatkozása
470
      37. cikk-A kérelmek törlése
471
      38. cikk-Az ügy vizsgálata és a békés rendezésre irányuló eljárás
471
      39. cikk-Békés rendezés elérése
471
      40. cikk-Nyilvános tárgyalások és iratok hozzáférhetősége
472
      41. cikk-Igazságos elégtétel
472
      42. cikk-Kamarák ítéletei
472
      43. cikk-Az ügynek a Nagykamara elé terjesztése
472
      44. cikk-Végleges ítéletek
472-473
      45. cikk-Ítéletek és határozatok indokolása
473
      46. cikk-Az ítéletek kötelező ereje és végrehajtása
473
      47. cikk-Tanácsadó vélemények
473
      48. cikk-A Bíróság tanácsadó hatásköre
474
      49. cikk-Tanácsadó vélemények indokolása
474
      50. cikk-A Bíróság költségei
474
      51. cikk-Bírák kiváltságai és mentességei
474
   III. Fejezet-Vegyes rendelkezések
474-505
      52. cikk-Fötitkári tudakozódás
474
      53. cikk-Már elismert emberi jogok védelme
474
      54. cikk-A Miniszteri Bizottság hatásköre
475
      55. cikk-Viták más eszközökkel történő rendezésének kizárása
475
      56. cikk-Területi hatály
475
      57. cikk-Fenntartások
475-476
      58. cikk-Felmondás
476
      59. cikk-Aláírás és megerősítés
476-477
      Kiegészítő jegyzőkönyv az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezményhez
477-479
         1. cikk-Tulajdon védelme
477
         2. cikk-Oktatáshoz való jog
477
         3. cikk-Szabad választásokhoz való jog
478
         4. cikk-Területi hatály
478
         5. cikk-Az egyezményhez fűződő viszony
478
         6. cikk-Aláírás és megerősítés
478-479
      Második kiegészítő jegyzőkönyv az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezményben az Emberi Jogok Európai Bírósága részére tanácsadó vélemény nyilvántartására vonatkozó hatáskör megadásáról
479-481
         1. cikk
479-480
         2. cikk
480
         3. cikk
480
         4. cikk
480
         5. cikk
480-481
      Negyedik kiegészítő jegyzőkönyv az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezményhez az Egyezményben és első kiegészítő jegyzőkönyvben már benne foglaltakon felüli egyes jogok és szabadságok biztosításáról
481-484
         1. cikk-Adósságokért való szabadságelvonás tilalma
482
         2. cikk-Mozgásszabadság
482
         3. cikk-Saját állampolgárok kiutasításának tilalma
482
         4. cikk-Külföldiek kollektív kiutasításának tilalma
482
         5. cikk-Területi hatály
483
         6. cikk-Az Egyezményhez fűződő viszony
483
         7. cikk-Aláírás és megerősítés
484
      Hatodik kiegészítő jegyzőkönyv az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezményhez a halálbüntetés eltörléséről
484-487
         1. cikk-Halálbüntetés eltörlése
484
         2. cikk-Halálbüntetés háború idején
485
         3. cikk-Hatály felfüggesztésének tilalma
485
         4. cikk-Fenntartások tilalma
485
         5. cikk-Területi hatály
485
         6. cikk-Az Egyezményhez fűződő viszony
486
         7. cikk-Aláírás és megerősítés
486
         8. cikk-Hatálybalépés
486
         9. cikk-Letétbe helyezéssel kapcsolatos feladatok
486-487
      Hetedik kiegészítő jegyzőkönyv az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezményhez
487-491
         1. cikk-Külföldiek kiutasításának eljárási garanciái
487
         2. cikk-Fellebbezéshez való jog büntetőügyekben
488
         3. cikk-Kártalanításhoz való jog bírói hiba esetén
488
         4. cikk-Kétszeres eljárás alá vonás vagy büntetés tilalma
488-489
         5. cikk-Házastársak egyenjogúsága
489
         6. cikk-Területi hatály
489-490
         7. cikk-Az Egyezményhez fűződő viszony
490
         8. cikk-Aláírás és megerősítés
490
         9. cikk-Hatálybalépés
490-491
         10. cikk-Letétbe helyezéssel kapcsolatos feladatok
491
      Tizenkettedik kiegészítő jegyzőkönyv az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló Egyezményhez
491-494
         1. cikk-A megkülönböztetés általános tilalma
492
         2. cikk-Területi hatály
492
         3. cikk-Az Egyezményhez fűződő viszony
493
         4. cikk-Aláírás és megerősítés
493
         5. cikk- Hatálybalépés
493
         6. cikk-Letétbe helyezéssel kapcsolatos feladatok
493-494
      Tizenharmadik jegyzőkönyv az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezményhez a halálbüntetés minden körülmények között történő eltörléséről
494-497
         1. cikk-A halálbüntetés eltörlése
495
         2. cikk-Hatály felfüggesztésének a tilalma
495
         3. cikk-Fenntartások tilalma
495
         4. cikk-Területi hatály
495
         5. cikk-Az Egyezményhez fűződő viszony
496
         6. cikk-Aláírás és megerősítés
496
         7. cikk-Hatálybalépés
496
         8. cikk-Letétbe helyezéssel kapcsolatos feladatok
496-497
      Tizennegyedik jegyzőkönyv az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezményhez az Egyezmény ellenőrző rendszerének módosításáról
497-505
         Preambulum
497-498
         1. cikk
498
         2. cikk
498
         3. cikk
498
         4. cikk
498
         5. cikk
499
         6. cikk
499
         7. cikk
500
         8. cikk
500
         9. cikk
501
         10. cikk
501
         11. cikk
501
         12. cikk
501-502
         13. cikk
502
         14. cikk
502
         15. cikk
502-503
         16. cikk
503
         17. cikk
504
         18. cikk
504
         19. cikk
504
         20. cikk
504-505
         21. cikk
505
         22. cikk
505
II. számú Függelék: A Magyar Köztársaság által tett nyilatkozatok
506-507
III. számú Függelék: A Magyar Köztársaság által az Egyezmény [508] Cikke alapján tett fenntartás
508
IV. számú Függelék: Kérelem
509-515
V. számú Függelék: Az Európai Emberi Jogi Bírósághoz küldendő Meghatalmazás (a Bíróság Szabályzatának 36. pontja szerint)
516
VI. számú Függelék: A hatálybalépés időpontjai :Az Egyezmény és a Kiegészítő Jegyzőkönyvek hatálybalépéseinek időpontjai országonként
517-518
VII. számú Függelék: Az Európai Emberi Jogi Bíróság összetétele
519-520
VIII. számú Függelék: A Szekciókba beosztott bírák
521-522
IX. számú Függelék: 1999. évi II. törvény az Emberi Jogok Európai Bírósága eljárásaiban részt vevő személyekre vonatkozó, Strasbourgban, 1996. március 5. napján kelt Európai Megállapodás kihirdetéséről
523-530
   Az Emberi Jogok Európai Bírósága eljárásaiban részt vevő személyekre vonatkozó Európai Megállapodás
523-530
      1. cikk
524
      2. cikk
525
      3. cikk
525-526
      4. cikk
526-527
      5. cikk
527-528
      6. cikk
528
      7. cikk
528
      8. cikk
528-529
      9. cikk
529
      10. cikk
529
      11. cikk
530
X. számú Függelék: Az Európai Emberi Jogi Bíróság eljárása
531
XI. számú Függelék: Az Európai Emberi Jogi Bíróság eljárása a Tizennegyedik Kiegészítő Jegyzőkönyv hatálybalépése esetén
532
Irodalomjegyzék
533-546
Kolofon
Hátsó borító