Szervezeti formák és vezetés corvina logo

Szerkesztő: Pappné Czibere Róza
További szerzők: Balaton Károly; Dobák Miklós; Bor Irén; Tari Ernő; Antal Zsuzsanna; Drótos György; Bodnár Viktória; Mészáros Ágnes; Bakacsi Gyula; Kovács Sándor; Marosi Miklós; Bokor Attila; Császár Csaba; Gelei András; Sz. Kis László
Cím: Szervezeti formák és vezetés
Sorozatcím: Szervezet - vezetés - stratégia, 1219-9141
Megjelenési adatok: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1996. | ISSN: 1219-9141 | ISBN: 963-222-972-X

coverimage Másfél évtizedes kutatómunka eredményeit indítja útjára a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó és a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vezetési és Szervezési Tanszéke a Szervezés-vezetés-stratégia c. sorozattal. A sorozat első kötete ez a mű. A könyv megírásakor a középpontba a szervezetet állítottuk, amely a környezetével szoros kölcsönhatásban működik. A szervezet és környezete között fennálló kapcsolatok ismerete, azok tudatos felhasználása a vezetési és szervezési tevékenység sikerének alapvető feltétele. Az összefüggések ismeretében lehet célokat kitűzni a szervezet elé, létrehozni a szervezet struktúráját, összehangolni a tevékenységeket a célmegvalósítás érdekében. Tudatosan választottuk tehát a nyílt rendszer koncepción alapuló szervezetelméleti nézőpontot a vezetési és szervezési kérdések tárgyalásához. A vezetési és szervezési problémás-kezelésénél alkalmazott közelítésmódokat tekintve különbséget tehetünk a formális, racionalitást előtérbe helyező (esetenként dologi-technikainak nevezett) nézőpont) valamint az ember, a magatartási és társas-társadalmi hatásokat középpontba állító, a racionalitás korlátait figyelembe vevő szemlélet között. Könyvünkben mindkét közelítésmód fellelhető, hiszen álláspontunk szerint a szervezetekben a racionális cselekvésre kell törekedni, ugyanakkor fel kell ismernünk annak határait, a szervezet érdek-és hatalmi viszonyait, a kulturális tényezők hatását, valamint az egyéni racionalitás korlátait. (Ez utóbbi témakörökkel foglalkozik elsősorban a sorozatban másodikként megjelenő Bakacsi Gyula által gondozott Szervezeti magatartás és vezetés című könyv.) Munkánk során mindvégig arra törekedtünk, hogy elkerüljük a hosszadalmas eszmefuttatásokat, helyette számos ábrával, rövid összefoglalókkal igyekeztünk a megértést elősegíteni. Példáinkat, saját tapasztalatainkból vagy megírt esetekből vettük, törekedve a nemzetközileg élvonalban járó vállalatok vezetési és szervezeti megoldásának bemutatására is. Könyvünkhöz egy függelék is tartozik, amely - mintegy önálló műként - áttekinti a magyar vállalati szféra legfontosabb szervezeti és vezetési változásait az elmúlt másfél évtizedben. E fejezet a tekintetben hiánypótló, hogy a változásoknak nem elsősorban a gazdaságpolitikai, makroökonómiai feltételeit és azok vállalati hatásait vizsgálja, hanem középpontba a szervezetek strukturális jellemzőit, a szervezeti formákat és vezetési módszereket helyezi. Bőséges irodalomjegyzéket is rendelkezésre bocsátunk az olvasónak, hiszen a könyvhöz feldolgozott irodalmak további kutatási és szakmai elmélyülési lehetőséget kínálnak mindazoknak, akik valamely kérdéssel részletesebben szeretnének foglalkozni. Reméljük, hogy e munka nemcsak a szerzőknek jelentett örömet, s őszintén szeretnénk, ha ez a könyv egy népszerű sorozatot indíthatna útjára. Végezetül külön is ki kell emelni Antal Zsuzsanna és Bodnár Viktória áldozatos munkáját, akik a saját fejezeteik megírásán túl óriási segítséget jelentettek a könyv többi részének megszerkesztésében is. Ugyanez mondható el Antal Mokos Zoltánról és Császár Csabáról is: nélkülük nehezen állt volna össze e közös mű. Természetesen nem feledkezhetünk meg Eke Gáborné, Mácsik Éva és Mundi Ramona munkájáról sem, akik a könyv létrehozásának technikai hátterét biztosították igen magas színvonalon.

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Címlap
Copyright/impresszum
Tartalom
5-8
Előszó
9-10
1. A szervezet mint racionális, társadalmi és nyílt rendszer
11-41
   1.1. A vezetés-, a szervezés- és a szervezetelmélet fejlődésének legfontosabb állomásai (kronologikus áttekintés)
11-23
      1.1.1. Az ipari fejlődés korai szakaszai
11-13
      1.1.2. Taylor, Fayol és Weber kora (1880-1920)
13-15
      1.1.3. A két világháború közötti időszak
15-17
      1.1.4. A második világháborútól az 1970-es évekig
17-19
      1.1.5. Fejlődési tendenciák az 1970-es évek elejétől napjainkig
19-23
   1.2. A szervezetek — mint nyílt rendszerek — kialakítását, működését és megváltoztatását befolyásoló tényezők
23-41
      1.2.1. Környezet
26-32
         1.2.1.1. Piaci környezet
26-28
         1.2.1.2. Tudományos-technikai környezet
28-29
         1.2.1.3. A szervezetközi kapcsolatrendszer
29-31
         1.2.1.4. Kulturális környezet
31-32
      1.2.2. A vállalat adottságainak befolyásoló szerepe
32-38
         1.2.2.1. A méret
33-34
         1.2.2.2. Alapfolyamati és információtechnológia
34-37
         1.2.2.3. Eredet
37
         1.2.2.4. A telepítési helyzet
38
      1.2.3. A szervezet alapfeladatai (tevékenységi kör)
38-40
      1.2.4. Stratégia
40-41
   Összefoglalás
41
2. A szervezeti struktúrák és formák
43-111
   2.1. Strukturális jellemzők
43-56
      2.1.1. A munkamegosztás mint a szervezet tagolásának alapja
43-46
      2.1.2. Hatáskörmegosztás (egy- és többvonalas szervezetek)
46-50
      2.1.3. „A koordinációs eszközök mint kitüntetett strukturális jellemzők
50-55
      2.1.4. A konfiguráció mint másodlagos strukturális jellemző
55-56
   2.2. Szervezeti alapformák
56-102
      2.2.1. Funkcionális szervezet
56-60
      2.2.2. A divizionális szervezet
60-76
         2.2.2.1. A szervezet alapvető jellemzői
60-67
            A központ feladatai
61-63
            A divíziók feladatai
64-67
         2.2.2.2. A divíziók típusai
67-73
            2.2.2.2.1. Profit-center típusú divízió
68-70
            2.2.2.2.2. Cost-center típusú divízió
71-73
            2.2.2.2.3. Investment-center típusú divízió
73
         2.2.2.3. A divizionális szervezetek működésének átfogó jellemzése
74-76
      2.2.3. Mátrixszervezet
76-88
      2.2.4. Tenzorszervezet
88-92
      2.2.5. Duális szervezetek
92-102
         2.2.5.1. Stratégiai üzleti egységekkel működő szervezetek
92-99
         2.2.5.2. Team-szervezet
99-102
   2.3. Konszernek és holdingok
102-111
      2.3.1. A konszern- és holding-szervezetek kialakulása és típusai
102-105
      2.3.2. A konszernirányítás jellemzői
105-111
3. A szervezetek dekomponálása és differenciálódása
113-126
   3.1. A tevékenység mint az alrendszerképzés alapja
114-115
   3.2. A szervezetek dekomponálásának elvei
115-123
      3.2.1. Funkcionális elvű felbontás
116-117
      3.2.2. Tárgyi és regionális elvű felbontás
117-118
      3.2.3. Folyamatelvű felbontás
119-120
      3.2.4. Stratégiai elvű felbontás
120-122
      3.2.5. Materiális/információs elvű felbontás
122-123
   3.3. A szervezeti alrendszerek differenciálódása
124-125
   Összefoglalás
125-126
4. Vezetési funkciók
127-207
   4.1. Vezetési tevékenység és vezetési funkciók
127-133
   4.2. Célkitűzés és stratégiaalkotás
133-137
   4.3. Szervezés
137-139
   4.4. Közvetlen irányítás
140-157
      4.4.1. Emberi erőforrás menedzsment
140-144
      4.4.2. Motiváció
144-150
         4.4.2.1. Általános szükségletelméletek
145-147
         4.4.2.2. A motiváció folyamata
147-148
         4.4.2.3. A munkahelyi motiváció
148-149
         4.4.2.4. Gyakorlati koncepciók
149-150
      4.4.3. Kommunikáció
150-154
         Lefelé irányuló kommunikáció
152
         Felfelé irányuló kommunikáció
152-153
         Horizontális kommunikáció
153
         Informális kommunikáció
153-154
      4.4.4. Csoportok létrehozása és vezetése
154-157
         4.4.4.1. Csoportok létrejötte és a vezető feladatai
155
         4.4.4.2. Csoporttípusok
155-157
   4.5. Kontroll
157-176
      4.5.1. A kontroll meghatározása
157-159
      4.5.2. Kontroll a szervezetekben
159-162
         4.5.2.1. Piaci kontroll
159-160
         4.5.2.2. Bürokratikus kontroll
160
         4.5.2.3. Klán kontroll
160-162
      4.5.3. A kontroll mint vezetési funkció
163
      4.5.4. A kontroll-folyamat tárgya és időhoinzontja
163-165
      4.5.5. A hatékony kontroll jellemzői
165-166
      4.5.6. A kontrollt befolyásol tényezők
166
      4.5.7. A kontroll tartalmi elemei
166-176
         4.5.7.1. Költség- és teljesítményszámítás
169-171
         4.5.7.2. Éves tervezés és keretek kialakítása
172-174
         4.5.7.3. Beszámolás
174-176
   5. Változásvezetés
177-207
      5.1. Szervezeti változás versus irányított szervezeti változás
181-183
      5.2. A változásvezetés átfogó modellje
184-190
         5.2.1. A környezet
185
         5.2.2. A vezetés
185
         5.2.3. A szervezeti teljesítmény
185-188
         5.2.4. A szervezet
188-190
      5.3. A szervezeti változások mértéke
190-192
      5.4. A szervezeti változtatás egy általános folyamatmodellje
193-195
      5.5. Szervezetváltoztatási megközelítések
195-207
         5.5.1. Szervezettervezés (organizational design, Organisationsplanung)
197-200
         5.5.2. Magatartástudományi szervezetfejlesztés (organization development, Organisationsentwicklung)
200-205
            A szervezetfejleszés folyamatmodellje
203-205
         5.5.3. Az irányzatok együttélése
205-207
Függelék: Szervezeti formák és struktúrák fejlődése Magyarországon a legutóbbi másfél évtized társadalmi-gazdasági átalakulásának feltételei között
209-251
   1. Történelmi háttér a hazai szervezeti formák változásához
211-213
   2. Útkeresés az 1980-as években
213-223
      2.1. A nagyvállalati szervezet első módosulásai, szervezetkorszerűsítési kísérletek és kudarcuk
214-220
         2.1.1. A mátrixszervezet működési tapasztalatai
215-216
         2.1.2. A leányvállalat mint felelősségi és elszámolási egység
216-217
         2.1.3. Elgondolások és kezdeti lépések a divizionális szervezetek kialakítására
217-220
      2.2. A (társas) kisvállalkozások új szervezeti-jogi formái
220-223
         2.2.1. Gazdasági munkaközösségek, polgári jogi társaságok
221
         2.2.2. Növekedés kisszövetkezeti keretekben
221-223
   3. A piacgazdasági átmenet irányába mutató jogszabály-alkotás és hatása a szervezeti formák (struktúrák) fejlődésére
223-224
   4. Szervezeti változások az állami vállalati szférában a rendszerváltást közvetlenül megelőző és követő időszakban
225-237
      4.1. A társaságcsoportok megjelenése - konszernek és holdingok az állami vállalatok bázisán
225-232
         4.1.1. A társaságcsoport-modell elvi koncepciója
225-226
         4.1.2. A társaságcsoportok tevékenységének első időszaka
226-232
            4.1.2.1. A szervezeti átalakulások háttere, motivációi és deklarált céljai
226-228
            4.1.2.2. A társaságcsoportok strukturális jellemzői
228-231
            4.1.2.3. Működési hatékonyság, a társaságalapítások első mérlege
231-232
      4.2. Az átalakulási törvény alapján létrejött társaságok szerezeti struktúrája
232-237
         4.2.1. Társasággá alakulás - „egy az egyben”
233-234
         4.2.2. Társasági forma, privatizáció és szervezeti struktúra változása
235-237
   5. Magángazdasági szervezetek fejlődése a társasági törvény alapján -a kisvállalkozástól a holdingig
238-245
      5.1. A társas magántulajdonú kisszervezetek strukturális jellemzői
239-240
      5.2. A növekedési pályára került magánvállalkozások
240-245
         5.2.1. Az „egyszintű" társasági működés szakasza
241-242
         5.2.2. Vállalkozáscsoportok, magántulajdonú holdingok
242-245
   6. Tendenciák a szervezeti formák (struktúrák) fejlődésében az 1990-es évek derekán
245-249
   Hivatkozások a Függelékhez
249-251
Irodalomjegyzék
252-263
Kolofon