A községi közigazgatás kézikönyve corvina logo

Szerző: Dobozi István
Cím: A községi közigazgatás kézikönyve
Alcím: Községi és körjegyzők, községi előljárók, szolgabírák ... község jegyzői vizsgára készülők részére : Elméleti és gyakorlati utmutató a legujabb törvények alapján
Megjelenési adatok: Rautmann Frigyes kiadása (Wilckens Ny.), Budapest, 1878.

coverimage A tudomány nem zárkózhatik el annak felismerése elől, hogy amaz elvont “én,, melyből az egykori észjog az államot alkotá, nem e világból való. Valóságban minden nép belsőleg válik szét és oszlik alkatrészeire azon külső és szellemi javak megszerzése és birtoka szerint, melyek elsajátitására és élvezésére az emberiség hivatva van. Nem a régi rendek osztályozását óhajtom fejtegetni, hanem veszem a mai földbirtokost, parasztot, zsellért, napszámost, a gyárost, kereskedőt, iparost, segédet, városi munkást, a mai hivatalnokot, lelkészt, ügyvédet, orvost, tudóst, mint meg annyi külső typusát egy oly alakulásának, melyre századunk nem képes többé rendszeres beosztást találni. Munka és birtok, anyagi és szellemi munka, kisebb közép és nagy birtok közt mai napság létező különféleségek és ellentétek nem különböztethetők meg többé állandó megjelenések által. Minden szem, minden törekvés következésképen a társadalmi állás fenntartására, létérti küzdelemre vagy az állapot javítását célzó versengésre irányul. Mindenki első sorban magára és saját osztályára gondol. A birtok és "munka fő- és mellék csoportjai, de még a tudomány és művészet legszellemiesebb hivatala is, tanítók, orvosok, ügyvédek a többiektől elkülönített rétegekben sorakoznak „érdekeik" megóvása végett. Nem vehető tehát rosz néven tőlem, ha én is mint a „községi közigazgatás" egyik szerény kezelője azon érdekek megóvásáig terjesztem ki figyelmemet, kik első sorban vannak hivatva, a mai napság már annyira elharapódzott „közigazgatási" férc munkákat ellensúlyozni a községi és körjegyzők, elöljárók, szolgabirák, megye bizottmányi tagok, adó és katona ügygyel foglalkozók, ügyvédek, lelkészek és tanítók, de különösen község jegyzői vizsgára készülők részére oly „közigazgatási kézikönyvvel" fellépni, mely a valódi községi közigazgatást a leghívebben képes elénkbe tárni. E szakmába vágó törvényeink s szabályrendeleteink immár annyira felhalmozódtak, miszerint azokat rendszeres kézikönyvbe feldolgozni nem könnyű feladat, — mégis minden igyekezetem oda irányult, hogy minden az eddig megjelent munkák közül, ha nem is a legmagasabban emelkedik ki, de mindenesetre a községi közigazgatást leghívebben tükrözi vissza.
Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Magyarország, Kézikönyv, Helyi önkormányzat, Közigazgatási jog
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék