A magyar büntetőjog tankönyve

Szerző: Finkey Ferenc
Cím: A magyar büntetőjog tankönyve
Megjelenési adatok: Politzer Zsigmond és fia Könyvkereskedése, Budapest, 1902.

coverimage Könyvem egyenesen tanítási czélra készült. Ezért adtam neki a nálunk nem igen népszerű s a gyakorlati jogászok által sokszor félreértett "tankönyv" nevet. Valamely jogágat megismerni s abban otthonosságot szerezni, kivált kezdő jogásznak, csak rendszeres s főleg az alapelvek beható tanulmányozása által lehet. A magyar büntetőjog ily rendszeres és az alapelvek beható megismerésére, megtanulására óhajtottam segédeszközt nyújtani tankönyvem kiadásával, különösen a joghallgató és a joggyakorló ifjabb jogásznemzedék számára. E czélból nem követtem az anyag berendezésében a Büntető Törvénykönyv beosztását, a mely rendszeres ugyan, de nem tanító (didacticai) rendszerű. Kommentár nem a kezdők, vagy tanulni vágyók, hanem a gyakorlott s az alapelvekkel és fogalmakkal ismerős jogászok számára való. Rendszerem azonban egyenesen a Büntető Törvénykönyvre épült. A büntetőjog tételes jog s ezért főfeladatom épen a Büntető Törvénykönyv megismertetése volt. Ugyancsak a fentebbi czél lebegett szemeim mv.i, általános részt bővebben dolgoztam ki, mint a különöset, jóllehet ez utóbbinak a törvényben nagyobb anyaga van. Az alapelvek beható ismerete, a mit az általános rész tartalmaz, fontosabb a tanulmányozóra, mint az aprólékos részletek és gyakorlati eshetőségek, a mikre az alapelvek ismerete után, könnyen és biztosan felelhet is. Ugyané szempontból a bírói gyakorlatot, mint az élő jog megismerésének egyik forrását, nem a változó és ingadozó ítéletek sorozatos közlése, hanem felső bíróságaink megállapodásainak, főleg a döntvényeknek és elvi jelentőségű ítéleteknek ismertetése által óhajtottam bemutatni. Ugyané czélból s főleg azok számára, kik a büntetőjog tudományát mélyebben óhajtják tanulmányozni, — a Bevezető Részben közölt elméleti, történelmi és összehasonlító jogi fejtegetéseken felül — az általános és a különös rész fejezeteit is rövid történelmi és összehasonlító jogi bevezetésekkel láttam el.
Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Büntetőjog
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék