Jogalkotástan corvina logo

Szerző: Drinóczi Tímea
További szerző: Petrétei József
Cím: Jogalkotástan
Megjelenési adatok: Dialóg Campus, Budapest, 2004. | ISBN: 963-9542-37-7

coverimage A jogi oktatásban hiánypótlónak szánt kötet elméleti része igyekszik felölelni, feldolgozni és értékelni a jogalkotás területen született magyar és külföldi jogirodalmi álláspontokat, és az e területhez kapcsolódó alkotmánybírósági határozatokat. Ennek megfelelően a tíz fejezetre tagolt tankönyv első négy fejezete a jogalkotástan és a jogalkotás meghatározására, a normatani ismeretek és a jogszabályok sajátosságainak bemutatására tesz kísérletet. A belső és a külső jogalkotási eljárás felvázolása az elmélet és a gyakorlat közti „átmenetként” értékelhető. A jellemzően gyakorlatorientáltnak szánt utolsó négy fejezet a jogszabály szerkesztésének praktikus oldalát tárgyalja, amihez szerintünk a hatékonyság-vizsgálat és a dereguláció is hozzátartozik. A gyakorlati kérdésekkel foglalkozó fejezetekben arra törekedtünk, hogy bemutassuk a jogszabályok megfelelő felépítését, illetve rámutassunk az általánosan elkövetett hibákra és hiányosságokra. Hasonló fontosságot tulajdonítottunk annak is, hogy mintákat adjunk a jogszabályok helyes nyelvi megfogalmazásra. Mindemellett kiemelkedő jelentőségűnek véltük a jogszabályszerkesztővel kapcsolatos elvárások és követelmények rögzítését, mivel a jogalkotástani kritériumoknak megfelelő jogszabály megszövegezése kizárólag professzionális jogszabályszerkesztők által, és a megfelelő eljárás hasznosításával valósulhat csak meg. A tankönyv gyakorlatorientáltságát nemcsak a praktikumról szóló részek jelentik, hanem ez az alkalmazott példák sokaságában is kifejezésre jut. Elképzeléseink szerint ugyanis nem lehet a jogalkotásról pusztán teoretikus ismereteket közvetítem. A praxisorientáltságra vonatkozó törekvésünket egészítik ki a mellékletekben foglaltak, amelyek mind a jogalkotás előkészítéséhez, mind a dereguláció megvalósításához - szándékaink szerint - használható szempontokat tartalmaznak. E sajátosság talán lehetővé teszi, hogy könyvünket ne csak a joghallgatók, hanem a jogalkotást gyakorló szakemberek is haszonnal forgathassák, és munkájuk során korszerű és használható ismereteket meríthessenek belőle. Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket dr. Ádám Antal és dr. Kiss László professzor uraknak, akik a kötet megírása során és lektori véleményükben is hasznos tanácsokkal és észrevételekkel segítették munkánkat. Külön hálával tartozunk dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet tanszékvezető asszonynak, aki a kéziratot a nemzetközi jog és közösségi jog szempontjából tekintette át. A tankönyv normatannal és a hatékonysággal, illetve a deregulációval foglalkozó fejezeteihez kapcsolódó észrevételeiért és javaslataiért dr. Visegrády Antal professzor úrnak tartozunk köszönettel.
Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Jogalkotás, Jogelmélet, Jog
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Copyright/Impresszum
Tartalomjegyzék
5-11
Előszó
12
I. fejezet A jogalkotástan fogalma, tárgya és módszere
15-36
   I. A jogalkotástan fogalma
17-21
      1. A jogalkotás meghatározása
17-19
      2. A jogalkotástan fogalma tágabb és szőkébb értelemben
19-20
      3. A jogalkotástan főbb részterületei
20-21
   II. A jogalkotástan tárgya és feladata
21-22
   III. A jogalkotástan komplexitása és interdiszciplináris jellege
22-26
   IV. A jogalkotástan metodikája
26-28
      1. A jogalkotás metódusának célja
26-27
      2. A jogalkotástan által alkalmazott módszerek
27-28
   V. A jogalkotástan jelentőségéről
28-29
   VI. A jogalkotástan helyzetéről
29-31
   VII. A jogalkotástan mint tantárgy
31-36
II. fejezet Normatani alapok
37-70
   I. A jogi norma működése
39-41
   II. A jogi norma fogalma
41-49
   III. A jogi norma tartalmi elemei
49-60
      1. A jogi norma címzettjének és alanyának megfogalmazása
49-50
      2. A jogi norma szerkezeti elemei
50-60
   IV. A normatartalom
60-63
   V. A normák felosztása érvényességi erejük alapján
63-66
      1. A kényszerítő jog (ius cogens) és a megengedő jog (ius dispositivum)
63-65
      2. A szigorú jog (ius strictum), a mérlegelést biztosító jog és a méltányos jog (ius aequum)
65-66
   VI. A normatani ismeretek alkalmazása a jogalkotásban
66-70
III. fejezet A jogalkotás
71-104
   A) A jogalkotás fogalmi meghatározása és megjelenési formái
73-87
      I. A jogalkotás fogalmáról
73-77
         1. A jogalkotás mint hatalomgyakorlás
73-75
         2. A jogalkotás mint sajátos tevékenységfajta
75-77
      II. A jogalkotás megjelenési formái
77-87
         1. A jogalkotás mint szervezeti tevékenység
77-84
         2. A jogalkotás mint eljárási folyamat
84-85
         3. A jogalkotási felhatalmazás és a jogalkotási hatáskör átruházhatóságának kérdése
85-87
   B) A jogalkotást meghatározó és befolyásoló tényezők
87-104
      I. Jogalkotás és politika
87-90
      II. Jogalkotás és érdekbefolyásolás
90-93
      III. Jogalkotás és alkotmányi szabályozás
93-95
      IV. Jogalkotás és döntéshozatal
95-98
      V. Jogalkotás és nyilvánosság
98-99
      VI. Jogalkotás és végrehajtás
99-104
IV. fejezet A jogalkotás termékei: A jogszabályok
105-171
   I. A jogszabályok fogalma
107-108
   II. A Magyar Köztársaság jogszabályai
108-111
      1. A törvény
108-109
      2. A kormányrendelet
109
      3. A Kormány tagjainak rendelete
109-110
      4. A helyi önkormányzatok rendeletéi
110
      5. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete
110-111
   III. Az állami irányítás egyéb jogi eszközei
112-115
   IV. A rendkívüli jogforrások
115-116
   V. A jogszabályok hierarchiája
116-125
      1. Jogforrási hierarchia és a jogszabályok hierarchiája
116-117
      2. A jogszabályok hierarchiája
117-118
      3. A jogszabályi hierarchia és a jogelvek
118-119
      4. A jogszabályi hierarchia a belső jog, a nemzetközi jog és a közösségi jog viszonyában
119-125
   VI. A jogszabályok érvényessége és hatályossága
125-139
      1. A jogszabályok érvényessége
126-128
      2. A jogszabály hatályossága
128-135
      3. A jogszabály időbeli hatályának és alkalmazhatóságának összefüggése
135-136
      4. Az érvényesség és hatályosság viszonya
137-139
   VII. A jogszabályok csoportosítása
139-149
      1. A jogszabályok elfogadási módjuk szerinti felosztása
140-141
      2. A jogszabályok alkalmazási jellegük szerinti felosztása
141-143
      3. A jogszabályok tartalmuk szerinti felosztása
143-144
      4. Az alkalmazott kodifikációs módszer szerinti csoportosítás
144-145
      5. Az alkalmazott szabályozási mód szerinti felosztás
145-147
      6. A jogszabályok hatály szempontjából történő felosztása
148-149
   VIII. A jogszabályok tartalmáról
149-171
      1. A jogszabályok tartalmára vonatkozó követelmények
149
      2. A jogszabályok tartalma és a jogállamiság követelményeinek összefüggése
149-152
      3. A jogszabályok tartalmát befolyásoló alkotmánybíráskodás
152-154
      4. A jogszabályok tartalmát befolyásoló bíráskodás (igazságszolgáltatás)
154-155
      5. A jogszabályok konkrét tartalma
155-171
V. fejezet Jogalkotási metodika - A belső jogalkotási eljárás
173-200
   A) A jogszabály keletkezésének belső és külső eljárási folyamata
175
   B) A belső jogalkotási eljárás
175-176
   C) A belső jogalkotási eljárás egyes fázisai
175-198
      I. A jogalkotási probléma felismerése és definiálása
177-181
         1. A probléma felismerése, definiálásának struktúrája és jelentősége
177-178
         2. A problémaimpulzusok csoportosítási lehetőségei
178
         3. A problémaimpulzus keletkezése
178-179
         4. A problémaimpulzusok tartalma
180
         5. A problémaimpulzus hatáskiváltása és a figyelemmel kísérési, megismerési kötelezettség
180-181
      II. A kiindulási helyzet elemzése
181-183
         1. Az információszerzés
181-183
         2. A konkrét jogalkotási probléma definiálása
183
      III. Az okok elemzése
183-184
      IV. A jogszabály céljának meghatározása és értékelése
185-189
         1. A célmeghatározás nehézsége
185-187
         2. A célmeghatározás technikája és mechanizmusa
187-189
      V. A lehetőségek elemzése a cél elérése érdekében
189-193
         1. Az alternatív lehetőségek kidolgozása
190
         2. Az alternatívaállítás nehézségei
190-191
         3. Az altematívakeresés módszerei
191
         4. Az alternatív lehetőségek elemzése a cél elérése érdekében
191-193
      VI. Az alternatív lehetőségek értékelése a célrendszer alapján
193-196
         1. Az értékelés szempontjai
193-195
         2. A „gyakorlati” értékelés lehetőségei
195-196
      VII. A döntés és ennek megalapozása
196-197
      VIII. Az eredmény ellenőrzése
197-198
   D) A belső jogalkotási eljárás jelentősége
198-200
VI. fejezet Jogalkotási taktika - A külső jogalkotási eljárás
201-260
   A) A törvényhozási eljárás
204-243
      I. A törvénykezdeményezés
205-210
         1. A törvénykezdeményezés fogalma
205
         2. A törvénykezdeményezés alanyai
205-208
         3. A törvénykezdeményezés tartalma
208-210
         4. A törvénykezdeményezés tárgya
210
         5. A törvénykezdeményezés címzettje
210
      II. A parlamenti eljárást megelőző szakasz
210-220
         1. A törvénytervezet kidolgozása
211-213
         2. A törvénytervezet véleményezése
213-217
         3. A kormányülésre történő előteijesztés és a tervezetről való döntés
217-220
         4. A nem Kormány által kezdeményezett, illetve elkészített törvénytervezetek véleményezése
220
      III. A törvényhozás parlamenti szakasza
221-238
         1. A törvényjavaslat benyújtása
221-222
         2. A törvényjavaslat tárgyalása
222-234
         3. A határozathozatal
234-237
         4. Az elfogadott törvény Országgyűlés elnöke általi aláírása és a köztársasági elnöknek történő megküldése
237-238
      IV. A törvényhozási eljárás befejező szakasza
238-243
         1. A promulgáció
238-240
         2. A publikáció
241
         3. A kihirdetés gyakorlati megvalósulása
241-243
   B) A Kormány rendeletalkotása
243-245
      I. A rendeletalkotás előkészítő eljárása
243-244
         1. A rendelettervezet kidolgozása és véleményezése
243-244
         2. Az előteijesztés
244
      II. A Kormány döntéshozatala
244-245
   C) A miniszteri rendeletalkotás
245-246
   D) Az önkormányzati rendeletalkotás
246-260
VII. fejezet A jogalkotás technikája I. Külső szisztematika
262-312
   A) A jogalkotási technika fogalma és célja
263-264
   B) A jogi szabályozás szisztematikája
264
   C) A külső szisztematika - a jogszabály felépítése
265-298
      I. A jogszabály megjelölése
265-270
         1. A jogszabály sorszáma
265
         2. A kihirdetés időpontja
266
         3. A jogalkotó megnevezése, nevének rövidítése
266
         4. A jogszabály fajtája (megnevezése)
266
         5. A jogszabály címe (a tárgyra utaló szövegrész)
266-269
         6. Az Európai Közösség(ek) jogszabályainak megjelölése
269
         7. A jogszabályok rövid - cím nélküli - megjelölése
270
      II. Az állami irányítás egyéb jogi eszközei
270-272
         1. A határozat megjelölése
270
         2. Az utasítás megjelölése
271
         3. A statisztikai közlemény megjelölése
271
         4. A jogi iránymutatás megjelölése
271-271
      II. A jogszabály szövegének szerkezete
272-298
         1. Az elvi bevezetés (preambulum)
272-274
         2. A jogszabály bevezető része
274-277
         3. Az általános rendelkezések
277-278
         4. A részletes (tételes) rendelkezések
278-286
         5. A záró rendelkezések
286-294
         6. A jogszabály melléklete, függeléke
294-296
         7. Az indokolás
296-297
         8. A nemzetközi szerződéseket kihirdető jogszabályok
297-298
   D) A jogszabályok módosítása és egységes szerkezetbe foglalása
298-312
      I. A jogszabály módosítása
298-312
         1. A módosítás és a célszerűség elve
298-300
         2. A módosítással szemben támasztott általános követelmények
300-301
         3. A külső (formai) szisztematika
301-305
         4. A belső (tartalmi) szisztematika
305-308
      II. A jogszabályok egységes szerkezetbe foglalása
308-312
VIII. fejezet A jogalkotás technikája II. A belső szisztematika
314-377
   A) A jogszabály szövegezése
315-360
      I. A jogi szaknyelv
315-320
         1. A köznapi nyelv és a jogi nyelv kapcsolata
315
         2. A jogi szaknyelv jellemzői
315-318
         3. A jogi szaknyelv szókincse és stílusa
318-320
      II. A tartalmi szisztematika
320-353
         1. Az érthetőség
320-340
         2. A kifejező erőre vonatkozó követelmény
340-342
         3. Az adekvátságra vonatkozó követelmény
342-343
         4. A terjedelemre vonatkozó követelmény
343-347
         5. A konzekvens megjelenítés
347-353
      III. A jogtételek tartalmuk szerinti megfogalmazása
353-360
         1. A címzett megfogalmazása
354
         2. A magatartás előírást tartalmazó jogtétel
354-355
         3. Jogkövetkezményt tartalmazó jogtételek
355-356
         4. Engedélyezési kötelezettséget meghatározó jogtételek
356
         5. A végrehajtási jogtétel
356
         6. Jogokat biztosító jogtételek
357-359
         7. Jogok megszüntetése és visszavonása
359
         8. Kötelezettségek megalapozása és megszüntetése
359-360
   B) A jogszabályszerkesztés egyéb szempontjai
360-363
      1. A koherencia
361
      2. A hatásvizsgálat
361-362
      3. Az alkotmánybírósági és a jogalkalmazói gyakorlat ismerete
362
      4. A több alternatíva követelménye
363
      5. A joghézag elkerülésének elve
363
      6. A deregulációs szempontok
363
   C) A jogalkotás során fellelhető tipikus hibák
364-377
      I. A jogrendszer alapelveit figyelmen kívül hagyó jogszabály
364-365
         1. A jogalkotói hatáskör hiánya
364-365
         2. Az eljárási szabályok be nem tartása
365
         3. A jogszabályi hierarchiát sértő jogszabályok megalkotása
365
      II. A szabályozás szükségességének elvét sértő jogszabály
365-368
         1. A felesleges jogszabály
366-367
         2. A hatástalan jogszabály
367
         3. A hiányzó jogszabály
368
      III. A szándékolt eredményt el nem érő jogszabály
368
      IV. A jogbiztonságot veszélyeztető jogszabály
369-370
         1. A határozatlan jogszabály
369
         2. A túlterhelt jogszabály
369-370
         3. Az érthetetlen jogszabály
370
      V. A jogszabályok érvényesülési igényének elvét veszélyeztető jogszabályok
370-371
         1. A vitákkal terhelt jogszabály
370-371
         2. Az ésszerű tervezést nélkülöző jogszabályok
371
      VI. A szisztematika szabályainak megsértése
371-377
         1. Hibák az előkészítés során
372
         2. A normaszöveg kidolgozásánál adódó hibák
372
         3. A megfogalmazás és a szerkezeti tagolás során felmerülő hibák
372-377
IX. fejezet: A jogalkotás technikája III. A jogszabályszerkesztés gyakorlata
380-396
      I. A jogszabályszerkesztő
381-384
         1. A jogszabály szerkesztő fogalma
381
         2. A jogszabályszerkesztővel szemben támasztott követelmények
381-384
      II. A jogszabályszerkesztői munka
384
      III. A jogszabályszerkesztés folyamata
384-394
         1. A megértés és az elemzés
385-390
         2. A tervezés
391-392
         3. Az összeállítás
392-393
         4. A tüzetes vizsgálat
393-394
      IV. A jogszabályszerkesztői munka ciklikus jellege
394-396
X. fejezet: A jogszabályok hatályosulása és a dereguláció
398-432
      I. A jogszabályok hatályosulása
399-403
         1. A jogszabályok hatályosulása és hatékonysága
399-400
         2. A jogszabályok hatályosulása és a jogalkalmazás szerepe
400-401
      II. A hatályosulás és a dereguláció összefüggése
401-403
      III. A dereguláció
404-406
         1. A dereguláció fogalmának megközelítései
404-405
         2. A dereguláció kialakulása és technikájának elterjedése
405-406
      IV. A jogi dereguláció
406-408
         1. A jogi dereguláció fogalma
406-407
         2. A jogi dereguláció központi kérdései
407
         3. A jogi dereguláció aspektusai
407-408
      V. A hatékony jogalkotás
408-419
         1. A hatékonyság jelentősége és annak jogalkotásiam feltételei
408-409
         2. A megalkotandó joganyag hatékony előkészítése
409-412
         3. A következménybecslés
412-415
         4. A meglévő joganyag felülvizsgálata
416-404
         5. A professzionalitás
417-418
         6. A joganyag megfelelő rendezése
418-419
      IV. A dereguláció Magyarországon
419-432
         1. Az eddigi munka
419-422
         2. A jelenlegi deregulációs elképzelések
422-425
         3. Az intézményi háttér
425-426
         4. A hatályos joganyag felülvizsgálatának lehetőségei
426-432
Mellékletek
433-460
   1. sz. melléklet
432-436
   2. sz. melléklet
437-442
   3. sz. melléklet
443-447
   4. sz. melléklet
448-451
   5. sz. melléklet
452-458
   6. sz. melléklet
459-460
Felhasznált irodalom
461-470
Tárgymutató
471-480
Hátsó borító