Magyarország helységnévtára tekintettel a közigazgatási, népességi és hitfelekezeti viszonyokra corvina logo

Szerkesztő: Dvorzsák János
Cím: Magyarország helységnévtára tekintettel a közigazgatási, népességi és hitfelekezeti viszonyokra
Alcím: Ortslexicon von Ungarn mit Bezug auf die politische und kirchliche Eintheilung der Bevölkerung
Megjelenési adatok: Verlag der , Budapest, 1882.

coverimage A római és görög katholikus, az ágostai és helvét vallásu protestáns, ugy az unitárius egyházi hatóságok legujabb hivatalos kiadványaiból, egyházi névtárakból és schematismusokból, a keleti görög egyház és az izraelita hitvallásuak, nemkülönben törvényhatóságok kézirataiból minden egyes községhez odairtam az illető anyaegyházat, s az anyaegyháznál az illető egyházi hatóságot is jeleztem; ismét az Országos m. kir. statisztikai hivatalban feldolgozott legujabb népszámlási adatokat is felekezet szerint minden egyes községhez odairván, e munkában immár minden egyes községnél jelezve van, hogy minden egyes hitfelekezetből hány lelket számlál a község, s mely egyházi beosztás érvényestül lakóira nézve. Ezen, éveken át tartott munkára a következő indokok serkentettek: Paptársaim az egyházi hatóság óhajára a papi czimtár számára kötelesek beterjeszteni a lakosság számát; ...mivel pedig az egyedüli helyes, hivatalos népszámlálás az ő körükön kivül az Országos m. kir. statisztikai hivatal által hajtatott végre, a papi czimtárak, schematismusok helyes összeállithatására okvetlenül szükségessé lett a népszámlálási adatoknak jelen alakban való közzététele. Paptársaim kötelesek a népmozgalmi adatokat évenkint a megyének beszolgáltatni, hogy azok az Országos m. kir. statisztikai hivatalban feldolgoztassanak; a statisztikai hivatalnak az ezen munkába felvett népszámlálási adatok szolgálnak alapul a beérkezett népmozgalmi kimutatások nyilvántartására s az esetleg be nem érkezettek megsürgetésére; csakhogy az egyházi czimtárak és a megyék hivatalos jelentései nem egyeznek meg mindig és mindenben egymással; vannak helynevek, melyek az egyházi czimtárakban jelezvék, az alispánok adataiban pedig elő nem fordulnak, és viszont igen sok azon községek száma, melyek az alispánok jelentéseiben szerepelnek és egyetlen egy papi névtárban elő nem fordulnak, minthogy egyrészt több esetben csoportosult puszták képeznek politikai községeket, melyek a papi czimtárakban külön elősorolvák mint puszták, — másrészt sok esetben az egyházi névtárakban nem a hivatalos elnevezése használtatott a községnek, s igy nem egy esetben a politikai közigazgatási kimutatásban elő nem sorolt helyekről érkeznek népmozgalmi kimutatások, mig más, itt igen is kimutatott helyekről eredménytelenül történnek sürgetések adatok beszolgáltatására.
Kategóriák: Adattár
Tárgyszavak: Adattár, Névtár
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék