A kihágásokról szóló magyar büntető-törvények és az azokra vonatkozó eljárási szabályok magyarázata corvina logo

Szerző: Edvi Illés Károly
Cím: A kihágásokról szóló magyar büntető-törvények és az azokra vonatkozó eljárási szabályok magyarázata
Megjelenési adatok: Singer és Wolfner, Budapest, 1892.

coverimage A jelen mű kiegészíti «A bűntettekről és vétségekről szóló magyar büntetőtörvénykönyv magyarázata» czímű kézikönyvemet. Mindazonáltal önállóan s előbbi művemtől egészen függetlenül kellett feldolgoznom a kihágásokra vonatkozó törvényeket: mert egyfelől a kihágások természete sok tekintetben más, mint a bűntetteké és vétségeké, s másfelől az utóbbiak aránylag sokkal ritkábban fordulnak elő az életben, mint amazok. Egészen más kör és egészen más terület az, melyet a kihágásokról szóló törvények elfoglalnak, mint a melyet a bűntettek és vétségek érintenek. Az utóbbiak csak kivételes jelenségek a rendezett társadalomban: a kihágások egészen össze vannak fonódva a társadalmi együttéléssel. Ezért alig van ember, kinek a kihágásokra vonatkozó törvényeket ismernie ne kellene. Minthogy a jelen mű egyik rendeltetése az, hogy e téren oly körökben is terjeszsze a szükséges tudni-valókat, a melyekben a magasabb büntetőjogi műveltséget feltételeznünk nem lehet: ez okból mindazt befoglaltam keretébe, a mi a jogászt és nemjogászt a szóban forgó törvények megértése és alkalmazása iránt teljesen tájékoztatja, a nélkül, hogy e végett valamely kisegítő könyvhöz vagy törvénygyűjteményhez kellene folyamodnia. Vájjon sikerült-e e czélt elérnem, ezt művem gyakorlati alkalmazása fogja megmutatni. Az óriási anyag összegyűjtése és rendszeres feldolgozása, mint nálunk úttörő vállalkozás alig sikerülhetett a nélkül, hogy itt-ott egy hézag vagy hiba be ne csúszott volna; reményiem azonban, hogy könyvem használata ezeket is mielőbb felszínre hozza, s lehetővé teszi, hogy a későbbi kiadások tökéletesebbekké váljanak.
Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Büntetőjog, Kihágás
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék