Erdődi - Guzsvenitz-féle neveléstörténet corvina logo

Szerző: Erdődi János
Szerkesztő: Kóródy Miklós
További szerzők: Guzsvenitz Vilmos ; Kóródy Miklós
Cím: Erdődi - Guzsvenitz-féle neveléstörténet
Alcím: Tanítóképzőintézeti növendékek, tanítójelöltek és tanítók számára : átdolgozta és az új tantervre szabta Kóródy Miklós tanítóképzőintézeti tanár : Hatodik kiadás
Megjelenési adatok: Athenaeum, Budapest, 1915.

coverimage A neveléstörténet célja, anyaga és felosztása: Megismertetni az eszméket, rendszereket, szokásokat és módozatokat, amelyek az emberiség történetén keresztül a nevelés szolgálatában állottak s azon nagy emberek életének s főleg nevelői működésének történetét, akik a nevelés eme tényezőit kifejezésre juttatták, illetőleg a gyakorlati életbe átültették; — ez a neveléstörténet célja. Megvilágítani a történelem egyes korszakaiban uralkodó vallási, bölcseleti és tudományos irányzatokat, továbbá az egyes nemzetek irodalmi, művészeti és társadalmi életének folyását, hogy ezáltal felismerjük a szellemi tartalmat, ami az embereket abban a korban olyanná tette, amilyenek voltak; — ez a neveléstörténet anyaga. Eme cél elérése és emez anyag megismerése könnyebbé válik, ha a neveléstörténetet korszakokra osztjuk. Három nagy korszakot különböztethetünk meg eme tudományágban: ó-, közép- és újkort. 1. Az ókor kezdete a történelem előtti idők homályában tűnik el, véget Jézus Krisztus születésével ér. E korszak Kína és India kivételével Európának, Ázsiának és Afrikának a Földközi-tengerrel határos részein játszódott le. Bár egészen bizonyos, hogy Kína és India a mai műveltség előmunkásai voltak, mindazonáltal emez állítás módszeresen, történelmi alapon igazolva nincs s épen ezért emez országok népeinek története szervesen nincs a neveléstörténetbe beillesztve, e tudományág azokat a népeket csupán megemlíti. 2. A középkor Krisztus születésével kezdődik s a reformáció kitörésével szűnik meg. Jézus Krisztus tanításai előbb nagy harcokat idéznek fel, majd megalakul a zárdái és lovagi nevelés, mely két rendszer a középkor legjellemzőbb alkotása a nevelésben. E korszak egészen Nyugat- és Közép-Európában játszódott le. Ázsia és Afrika csak a korszak kezdetén vesznek részt ezen idők munkájában, majd végleg eltűnnek s a súlypont Európába helyeződik át. 3. Az újkor a reformáció kitörésével kezdődik s most is folyamatban van. A zárdái nevelést az új korban a világias nevelés váltja fel s a nemzeti szellem válik uralkodóvá. Tekintve a közlekedési eszközök tökéletességét, az újkori neveléstörténet színhelye az egész földgolyó, mert amint a társadalomtudomány alaposan bizonyítja, ma már nincs a földön olyan nép, amely a többi népekre hatást nem gyakorolna.

Tartalomjegyzék