Gróf Eszterházy Antal kurucz generális tábori könyve (1706-1709) corvina logo

Szerző: Esterházy Antal
Szerkesztő: Thaly Kálmán
További szerző: Esterházy Dániel
Cím: Gróf Eszterházy Antal kurucz generális tábori könyve (1706-1709)
Alcím: Függelék : gróf Eszterházy Dániel tábornok jegyzőkönyve 1708.
Megjelenési adatok: Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1901.

coverimage A Rákóczi-Bercsényi-féle nagy szabadságharczot tudvalevőleg maga a nép kezdte, aminthogy a hadsereg is eleinte tökéletesen néphad-jellegű volt. Azonban csakhamar a nemesség, úgyszólván a nemzet, egész köznemessége, sőt utóbb a főúri osztály hazafiasabb része is a mozgalomhoz csatlakozván, a vezérszerepet ők vették át, s így az egész küzdelemnek mindinkább aristocraticus színezete lön. Legjobban kidomborul ez az aristocrata, majdnem olygarchai jelleg a kurucz hadsereg tábornoki karában. Rákóczi fejedelemnek összesen huszonöt, — vagy, ha a néhány hónapig itt működött lengyel Gruzinszkyt is ideszámítjuk, — huszonhat tábornoka közűl nyolca gróf, hét báró, tehát tizenöt mágnás-tábornoka volt; míg a hasonlithatlanul nagyobb ») A brigadérosokat, mint a kik a fejedelem hadseregében életbe léptetett franczia rendszer szerint külön rendfokozatot (rangosztályt) képezének, nem számítjuk tábornokoknak. A lovas-, gyalog- és tűzér-brigadérosok összes száma valami harminczra rúgott. Név szerint: a fővezér (generalissimus) gróf Bercsényi Miklós, gróf Forgách Simon tábornagy, id. gróf Barkóczy Ferencz tábornagy, gróf Eszterházy Antal tábornagy, gráf Pekry Lőrincz tábornagy, gróf Eszterházy Dániel altábornagy, gróf Csáky Mihály altábornagy és gróf Mikes Mihály székelyek generálissá, altábornagy (A zólyomi gróf Eszterházy István szintén »generálisának iratik ugyan némelyektől olykor, de nem volt az, sem tulajdon ezreddel nem birt, és katonailag csak eleinte szerepelt némileg.) Név szerint: báró Károlyi Sándor tábornagy, báró Sennyey István altábornagy, báró Petrőozy István tábornok, báró Andrássy István, Pál és György tábornokok, végre báró Paloesay György (1710.) tábornok...
Kategóriák: Történelem
Tárgyszavak: Hadtörténet, Magyar történelem, Forráskiadvány, Rákóczi-szabadságharc
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék