A globalizáció és fenyegetései corvina logo

Szerző: Farkas Péter
Cím: A globalizáció és fenyegetései
Alcím: A világgazdaság és a gazdaságelméletek zavarai
Megjelenési adatok: Aula, Budapest, 2002. | ISBN: 963-9478-10-5

coverimage A globalizáció divattéma. Mindenkit érint, mindenkit érdekel. Magyar szerzők tollából - számítógépéből - is sok írás született, több külföld újságíró, gyakorló gazdasági szakember, politikus müve magyarul is megjelent. A globalizációval foglalkozó nemzetközi szakirodalom hatalmas, szinte áttekinthetetlen. Mi újat lehet még hozzátenni? Minek még egy opus? Úgy gondolom, a globalizációt elemző müvek nemcsak az általános érdeklődés okán árasztják el a szakirodalmat és a politikai lektűr polcait a könyvesboltokban. Az is közrejátszik, hogy történelmi léptékkel mérve nemrégen kibontakozott, és napjainkban kiteljesedő folyamat közepén vagyunk, melynek lényegét még nem eléggé tudtuk megragadni. Ha születtek is átfogó magyarázat igényével művek, nincs konszenzus, egyetértés. Sokféle nézőpontú tudósítás és elemzés született. Nem is lehet egységes szemléletmód, hiszen világunk érdekek által szabdalt, mégpedig erőteljesen. A pénzügyi globalizáció, a nemzetközi pénzügyi hazardírozás, a pénzügyi kaszinó például a befektetők szempontjából nagyon hatékony formája a globalizációnak, hiszen többletjövedelmet, profitot eredményez számukra. A liberális közgazdaságtan az ideológiát is hozzárendeli: a gazdaság hatékonyságát növeli - állítják -, ha a tőke nemzetközileg oda áramlik, ahol hozama a legmagasabb. Nyilván azért magas a hozama - mondják -, mert itt a legnagyobb a határhaszna (az egy egységnyi termelő vagy nem termelő befektetés itt tud magasabb jövedelmet produkálni), s ez a befektetőnek és a lakosságnak is jó. Ez eredményezi a lehető legnagyobb gazdasági többletet, az adott lehetőségek között a jövedelmek, ezzel a GDP leggyorsabb növelését, melynek haszna később az elmaradott országokhoz, az egyes országokon belül a szegényebb rétegekhez is „lecsurog”. Az ilyen szemléletet alig zavarja, hogy - részben a kontrollálatlan tőkeáramlások miatt - hatalmas állami fizetési hiányok és többletek alakultak ki, amelyek egy határon túl nemzetközi fizetésképtelenséghez vezetnek, hogy az államok lehetősége a kiszámíthatatlan spekulációs pénzügyi támadások kivédésére, mára lényegében lehetetlenné vált és ezért a pénzügyi liberalizáció rendkívüli mértékben aláásta a világgazdaság stabilitását. Nem veszi figyelembe, hogy a spekuláció és az adóssághegyek miatt egyes országok óriási nyereségeket könyvelhetnek el, a másik oldalon pedig ugyanekkora veszteségek érnek más országokat; hogy a „pénzügyi luftballon” jelentős mértékben hozzájárul az országok helyzetének differenciálódásához. Még azzal sem számolnak - mily rövidlátó szemlélet! -, hogy ha a gyengébben fejlett, és mondjuk éppen a nemzetközi pénzügyi spekuláció miatt időlegesen fizetési nehézségekkel szembe került országok esetében - ahogy ez elterjedt - a nemzetközi fizetési kötelezettségeket, így az adósságtörlesztést állítják (állíttatják) a gazdaságpolitikai cselekvésben az első helyre, akkor éppen a hosszabb távú gazdasági fejlődést és fizetőképességet ássák alá. Azzal pedig végképp nem számolnak, hogy ez milyen hatással van az érintett ország lakosságának életszínvonalára.
Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Globalizáció, Világgazdaság
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Impresszum
Ajánló
[5]
Tartalom
7-9
Táblázatok és ábrák jegyzéke
10-11
Előszó
13-18
A világgazdaság globalizálódása: a transznacionális vállalatok kapitalizmusa
19-105
   A történelmi előzmény
20-26
   A globalizáció értelmezése
27-37
   A globalizáció a statisztikákban
38-43
   A pénzügyi globalizáció közelebbről
44-54
   Az adósságválságról
54-65
   A hierarchikus világrend, az egyenlőtlenségek növekedése, a globalizációkritikai mozgalmak
66-76
   Nemzeti és nemzetközi gazdasági törvények
76-80
   Az egyenlőtlen fejlődés tényezői a világgazdaságban
81-98
      I. Jövedelem a saját és a „közvetett” tulajdon alapján
83-85
      II. Profitrealizálás a cserében (azaz a kereskedelemben)
85-92
         II/1. Helyi, nemzeti piac
85-86
         II/2. Nemzetközi kereskedelem
87-92
      III. A pénzügyek
93-95
      IV. Felhalmozás és struktúra
95-98
   Világgazdaság, nagyrégió, nemzetgazdaság, kistérség
98-105
A világgazdaság feszültségeinek „görgetése” és növekedése a globalizációs korszakban
107-185
   A világgazdaság korszakos lassulása és a csökkenő beruházási ráták
108-114
   A konjunktúraciklusok és összefonódottságuk
114-120
   A válság görgetése
120-133
   Fellendülés és lopakodó keynesizmus az ezredvégen
133-138
   Az új gazdaság illúziója
139-142
   A gazdasági folyamatok nemzetköziesedése: lehetőség a nagyobb kilengésekre
142-145
   Miért veszélyesek a világgazdaságra a kereskedelmi és fizetési mérlegek felhalmozott feszültségei?
145-150
   A válság kibontakozása
150-152
   A tőzsdék 2002. évi mélyrepülése és a tőzsdei túlfűtöttség
153-158
   Szerkezeti gondok és túltermelés
159-160
   Elakadt az amerikai mozdony
161-166
   Prognózisvariánsok Amerikára
166-170
   Várható világgazdasági folyamatok a többi térségben
170-178
   Kiutak a jelenlegi csomópontválságból
179-185
A gazdaságelméletek az állam és a piac szerepéről, hatásuk a gazdaságpolitikára, kiüresedésük
187-266
   A hetvenes évekig: az állami szerepvállalás előtérbe kerülése a gazdaságelméletekben
190-207
      1. A keynesizmus vonulata
190-199
         A szabályozott kapitalizmus elmélete
192-194
         A tervezett kapitalizmus
194-196
         A vegyes gazdaság koncepciójától a jóléti államig
196-199
      2. Liberális nézetek
199-205
         A liberális elméletek és a nyugatnémet gazdaság
199-203
         Egyéb neoklasszikus nézetek
203-205
      3. Technicista nézetek - a liberálistól a keynesi interpretációig
205-207
         Az ipari társadalom liberális koncepciói
205-206
         A nem liberális értelmezések
206-207
   A liberalizmus előretörése a hetvenes évektől
207-227
      1. „A neoklasszikus ellenforradalom”
209-215
         A monetarizmus
210-211
         Az ésszerű várakozások elmélete
211-212
         Az új makroökonómia
212
         A kínálati gazdaságtan - új mikroökonómia
213-215
      2. A keynesi alapú nézetek visszavonulóban
215-227
         Elméleti szaktudósok a „vereségről” és a neoliberalizmus erősödéséről
216-218
         A szociáldemokrácia vezetőinek megnyilatkozásai és a szociáldemokrata kormányok gyakorlata
218-220
         A neoklasszikus szintézis
221
         A posztkeynesianizmus
221-223
         Új növekedési iskola
224-225
         Neoinstitucionalizmus, public choice, public economics
225-226
         Fejlődés-gazdaságtan
227
   A gazdaságelméletek zavara a kilencvenes években
228-234
   A fejlődéselméletek és a gazdasági valóság a világgazdaság perifériáin
234-266
      1. A fejlődésgazdaságtan elméleti irányzatai
235-241
      2. Az elméletek és a gyakorlat viszonya az elmaradott világban
241-252
      3. Latin-amerikai koncepciók a piacról és az állam gazdasági szerepéről
252-263
      4. A fejlődéselméletek relevanciájáról
263-266
Névmutató
267-270
Irodalom
271-283
Hátsó borító