A könyv története corvina logo

Szerző: Barbier, Frédéric
Cím: A könyv története
Sorozatcím: Osiris kézikönyvek
Fordító: Balázs Péter
Megjelenési adatok: Osiris, Budapest, 2005. | ISSN: 1416-6321 | ISBN: 963-389-723-8 (kötöt

coverimage Mi a könyv? A válasz magától értetődőnek látszik. Nem árt azonban az óvatosság: noha a könyv mindennapi használati tárgy, éppen létének látszólagos evidenciája burkolja be a költő által is megénekelt csodálatos árnypalástba. A könyv szó szöveget hordozó (vagy üres) lapok összekötött vagy összefűzött együttesét jelöli. Moreri Szótára.2 szerint a könyv „egymással összekapcsolt papírlapok együttese, amelyekre valamit írtak”. Ez a meghatározás a könyv tárgyi-anyagi valóságára utal, ahogyan azt a szó etimológiája is mutatja: a latin nyelvekben használatos szavak (a francia livre, az olasz libro, a spanyol libro és a portugál livro) a latin //Perből származnak, amely kifejezés eredetileg a külső kéreg és a fa teste közötti vékony hártyát jelölte - tehát az írás egy lehetséges hordozóját. A Sankt Gálién könyvtárában ókori kéziratokat kereső itáliai humanisták 1416-ban találhattak ott „egy fakéregből készült könyvet. Márpedig a latin nyelv a fakérgek bizonyos fajtáit libri néven ismerte, Jeromos szerint innen származik a könyvek elnevezése. Noha a szóban forgó könyv tartalma a legkevésbé sem volt irodalmi, én mégis nagy tisztelettel viseltettem iránta, méghozzá különös régisége okán...”! A germán nyelveket vizsgálva hasonló megállapításokra juthatunk. Az angol boof{ és a német Buch szavak az ónémet hokis (bükk) szóból eredeztethetők. A görög biblion kifejezés a bibloszból származik, amely eredetileg az egyiptomi papiruszt jelölte. A tő további leszármazottai: bibliothéké - könyvtár, szó szerinti értelmében könyvszekrény), de innen nyerte nevét a Szentírás, a Biblia és a középkori latinban használatos bibliopolis kifejezés is. Az írással kapcsolatos alapfogalmak túlnyomó része az indoeurópai skrb gyökből ered, amelyet nemcsak a görög grapheinben ismerhetünk fel, hanem a latin nyelvcsaládban használatos kifejezésekben is (latin: scribere, francia: écrire, olasz: scrivere). Ebből a gyökből ered számos germán (angol: to seript, német: schreiben) és a szláv (skpbu) kifejezés, de a skrbből származnak a francia gratter (kapar, vakar) ésgraver (bevés) igék is. A gyök jelentése: jeleket hagyni egy arra alkalmas hordozón. Amint kísérletet teszünk a szó jelentésének pontosítására, előtűnnek a könyv meghatározásával kapcsolatos nehézségek. A köznapi szóhasználatban a könyv a mindenütt megtalálható használati tárgyat, azaz a nyomtatott könyvet jelöli. Pedig a könyv határai meglehetősen bizonytalanok. A könyvet elméletileg meg kell különböztetnünk a folyóirattól és az újságtól, azaz a periodikusan megjelenő nyomtatványoktól. Persze, ha fellapozzuk a folyóiratok repertóriumait, kiderül, hogy a fentebbi distinkció a legkevésbé sem egyértelmű: a sorozatszerűen összegyűjtött és egybekötött folyóiratokat általában „könyvként” emlegetjük. Az évente egy alkalommal megjelenő periodikumokra, az évkönyvekre szintén hajlamosak vagyunk könyvként tekinteni.
Kategóriák: Történelem, Irodalomtudomány
Tárgyszavak: Nyomtatás, Média, Nyomtatvány, Kódex, Könyvkereskedelem, Könyv, Gutenberg
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Címlap
Copyright/Impresszum
Tartalom
5-13
Bevezetés
15-19
   Etimológia
15-16
   Meghatározások
16-17
   Könyvtörténetek
17-18
   Perspektívák
18-19
   Jegyzet
19
1. rész: A kéziratosság kora
21-76
   1. fejezet: Az írás feltalálása - Könyvek az ókorban
23-39
      Az írás feltűnése és fejlődése
24-28
         Az első írások
24-25
         A görög és latin alfabetikus írás
25-28
         Az ábécé feltalálásának következményei
28
      Az ókor: a tekercsek ideje
29-31
         A volumen
29
         Másolás
30
         Az olvasás
31
      Könyvgyártás és könyvterjesztés a Római Birodalomban
31-
         Kiadás
32-33
         Adásvétel
33-34
      A könyvtárak
35-39
         Alexandria álma
35-37
         A római könyvtárak
37-39
   2. fejezet: A korai középkortól a Karolinokig
41-60
      A kódex forradalma
42-44
         A minuszkula
42
         A kódex
43
         A kódex elterjedése
43-44
         A kódex feltalálásának következményei
44
      Az ösegyház és a könyvek
45-48
         Az antik örökség
45-46
         Az ősegyház
46-47
         Az első keresztény könyvtárak
47-48
      A szerzetesség
48-51
         A keleti szerzetesség
48-49
         A Nyugat
49-51
      A Karoling-reneszánsz
51-53
         Renovatio imperii
51-52
         A könyvek reformja
52-53
      A könyv formái és az olvasási szokások
53-57
         A könyv előállítása
53-54
         A könyvszerkesztés
54-55
         Illusztráció és díszítés
55-56
         Olvasási szokások
56-57
      A Földközi-tenger keleti medencéje
57-
         Bizánc és világa
57-59
         A muzulmánok és a könyv
59-60
   3. fejezet: A könyv térhódítása (a X. és a XV. század első fele között)
61-76
      A konjunktúra: felbomlás, majd nekilendülés
62-68
         A Karoling-világ felbomlása
62
         A könyv státusában bekövetkező változások
62-64
         A folyományok
64-65
         A könyv és kora
65-66
         A skolasztika és a gótika
67-68
      A könyv megjelenési formái
68-73
         A könyv alakja
68-69
         A szöveg
69-70
         A kép
70-71
         A könyvdíszítés
72
         A könyvkötés
73
      A XIII-XIV. század
73-
         A professzionalizáció
73-74
         A szerzetesek
74-75
         A kézirattermelés hálózatai
75-76
2. rész: A gutenbergi forradalom
77-144
   4. fejezet: Gutenberg Gutenberg előtt
79-91
      A könyv státusában bekövetkező változások
80-82
         Könyvtipológia
80
         A történetírás
81-82
      Könyv és vallásos érzület
82-86
         Új könyvek
82-84
         A csehországi helyzet
84-85
         A devotio moderna
85-86
      Az "írnoki reneszánsz"
86-91
         A könyvhasználat terén bekövetkező változások
87
         A papír
87-88
         A fametszet
88-89
         Az újítás geográfiája
89-90
         Az újítások elterjedésének kedvező környezet
90-91
   5. fejezet: Gutenberg és a nyomtatás feltalálása
93-109
      Johann Genlleisch, alias Gutenberg
94-96
         A nagy találmány felé vezető úton
94-95
         A mainzi műhely
95-96
      Az új eljárásokról
97-100
         A nyomdai betűk és az öntőgép
97
         A nyomtatóprés
97-98
         A nyomtatás a Távol-Keleten
99-100
      A könyvgyártás a gyakorlatban
100-105
         A szedés
100
         A nyomtatás
101
         A munkaszervezet
101-102
         Mesterek és inasok
103-105
      A nyomtatás elindul világhódító útjára
105-109
         Itália
106
         Franciaország
106-108
         Anglia
108-109
   6. fejezet: Formák, tartalmak és szokások: az 1500-as évek
111-124
      Mit tudunk az ősnyomtatványok és a korai nyomtatványok külalakjáról?
112-115
         Formai folytonosságok
112-113
         A címlap
113-114
         A kép és a betű
114
         Másolók, nyomdászok és könyvkereskedők
115
      A könyvek tartalma
115-118
         Vallásos tárgyú könyvek
115-116
         Népnyelv és nyomtatás
116-117
         Az első igazi best-seller
117-118
      Uj könyvek: a reneszánsz és a könyvnyomtatás
119-124
         Itália és a reneszánsz könyv
119-120
         Aldus Manutius és Polüphilosz
120-121
         A modern könyv Franciaországban
121-122
      Olvasmányok
123-124
   7. fejezet: Kultúra és politika: a humanizmus és a könyvnyomtatás
125-140
      A görög lecke
126-129
         Firenze fénykora
126-127
         Észak-ltália és Velence
127-129
         Róma
129
      A párizsi humanizmus
129-132
         Hellenisták és humanisták
129-130
         Humanista nyomdászok és könyvkiadók
130-132
      Az uralkodó
132-140
         A Valois-dinasztia és a hellenizmus
132-133
         A könyvtár
133-135
         Homo typographicus
136
         Az írásbeliség és a bibliográfia
136-137
         A tudományos könyvkiadás
137-138
         Egy új világ
138-140
      Konklúzió: A modern állam és a nyomtatávnyok felügyelete
141-144
         A felügyelet formái
141-142
         A feszültség gócai
142-143
         Az egyházi cenzúra
144
3. rész: Az ancien régime könyvkiadása (1520-1760-as évek)
145-234
   8. fejezet: A vallás, a király és a nyomtatvány
147-167
      A középkor
148-149
      A Luther fellépése előtti időkből származó népnyelven nyomtatott Bibliák
149
      A lutheri reformáció
150-152
         Luther
150-151
         A reformáció és a könyv
151-152
      Franciaország: a keresztény humanizmus kudarca
152-159
         A meaux-i csoport
152
         A mozgalom radikalizációja
153
         A hatalom ingadozik
153-155
         1534: a falragaszok éve
155-156
         Genf
156-157
         A könyvkiadás és a központi hatalom
157-158
         A reformáció és a könyvnyomtatás felett gyakorolt ellenőrzés
158-159
      Róma és az ellenreformáció
159-163
         A pápaság politikája
159
         Az Index
160
         A jezsuiták és a rekatolizáció
161-162
         A Vatikáni Könyvtár
163
      Nyomtatás, reformáció és modernitás
163-167
         A kora újkor
163-164
         A tömegek mediatizációja
165-167
   9. fejezet: Az abszolutista paradigma: a klasszikus Európa és a könyvnyomtatás
169-193
      Mi a XVII. század?
170-171
      A könyvnyomtatás térhódításának szakaszai régiónkénti felosztásban
171-179
         Franciaország
171-172
         Dél-Európa
172-173
         Az északi nagyhatalmak: Németország és Hollandia
173-176
         Anglia felemelkedése
177-179
            A fellendülés körülményei madártávlatból
177
            A könyvkiadás szervezeti keretei
177-178
            Angolamerika
178-179
      Nyelv és tartalom
179-193
         A nyelv kérdése
179-180
         A tartalom kérdése
180-181
         „Az 1620-as év csodája "
181-183
            A világegyetem
181-182
            A földi világ
182-183
            A filozófia
183
         A könyvkereskedelem
183-186
            A könyvkereskedelem jellegzetességei és szervezeti keretei
184
            A vásárok
185
            A nem hivatásszerűen könyvet áruló kereskedők
186
         A közvélemény
186-193
            A tömegeknek szánt nyomtatványok
187-188
            A „tudósítások"
188-190
            Hírlapok és akadémiák
190-192
            A könyvkiadás szabályozása Franciaországban
192-193
   10. fejezet: Az olvasóközönség felemelkedése: könyvnyomtatás és felvilgágosodás (1680-1780)
195-216
      A fejlődés motorjai
196-200
         Megtorpanás vagy nyitás?
196
         Általános feltételek
197
         Az ésszerű politika
198-199
         Az oktatás
199-200
      A visszahúzó erők
200-203
         A felügyelet különféle formái
200-202
         Kiváltságok és hierarchia
202-203
      A könyvterjesztés rendszere
204-207
         A városok
204-206
         A vidék
206-207
      Az időszaki sajtó
208-210
      A nyomtatott könyv körül kiformálódó intézmények és közösségek
210-216
         Gyűjtemények és könyvtárak
210-212
         Társaságok
212-213
         Az irodalmi élet
213-216
   11.fejezet: A nyomtatványok formai sajátosságai az ancien régime idején
217-234
      A betűk
218-222
         A tipográfia
218-221
         A zene és a nyomtatás
222
      Könyvszerkesztés és modernitás
222-226
         Könyvformátumok
222-223
         A címlap
223-224
         Metszett címek éa díszes címlapok
224-225
         Fejezetek és bekezdések
225-226
      A kép és technikái
227-229
         A fametszés
227-228
         A rézmetszés
228
         A színezés
229
      Stílusok
229-234
         A stílus fogalma
229-230
         Gótika és reneszánsz
230-231
         Barokk
231-232
         Abszolutizmus és klasszicizmus
232-233
         A felvilágosodás kora
233-234
4. rész: A könyv második forradalma és a tömegek mediatizációja (1760-1914)
235-331
   12. fejezet: Az ancien régime és a modernitás
237-264
      A könyv ökonómiája
238-245
         Kevés olvasó — alacsony példányszám
238-240
         Az írott betű elterjedtsége
241-245
            A nyomtatás és a közrend
241-242
            Kéziratos beszámolók
242-243
            Nyomtatott beszámolók
243
            Croce, a kultúraközvetítő
243-245
      Az ancien regime olvasási szokásai
245-248
         A vizsgálandó kérdések
245-247
            Típusok
246-247
         „Az olvasás forradalma"
247-248
      Tűrés, tiltás vagy támogatás?
248-249
         A tolerancia és nehézségei
248-249
         Az 1760-as években mutatkozó fellendülés
250-254
            A franciaországi reform
250-251
            A liberális kísérlet
251
            Szabályszegések
251-253
         A kiadói tevékenység önállósodása
253-254
      A könyvtermelés
254-259
         Franciaország
254-257
            A naprakész közvélemény
255-256
            Az enciklopédia
256-257
         A német, a nápolyi és az orosz helyzet
257-259
      A forradalom előjátéka
259-264
         A változás mozgatói
259-260
         Az angol út
260-264
            A termékinnováció
260-261
            A könyvszakma rendszere
261-262
         A német nemzeti könyvkereskedelem
262-264
   13. fejezet: A média és a politikai forradalom viszonya
265-288
      A politika és a piac kapcsolata
266-277
         Amerika
266-268
         A francia forradalom és a könyvnyomtatás szabályozása
269-270
         A média politizálódása
270-273
            A tájékoztatás
270-271
            A meggyőzés
271-272
            Tartalom és forma
272-273
         Politikai élet a XIX. században
274-275
         A nemzeti könyvkincs
276-277
      A nemzet fogalma
277-284
         Mi a nemzet?
277-278
         A német nemzet
278-280
         Görögország
280-281
         A nemzetek feletti állam
281-284
            A nemesség szerepe
282-283
            Az 1830-1860-as évek
283-284
            A kettős monarchia
284
      A nyomtatvány megjelenési formái
285-288
         Az ókor földrajza
285
         Baskerville és Bodoni
286-287
         A Didot család
287-288
   14. fejezet: A XIX. század és az iparosodás
289-310
      Az eljárásbeli újítások
290-300
         A munka
290-291
         Az eljárásbeli innováció első lépései: a papírgyártás
291-293
         A nyomtatás
293-297
            A lemezöntvény(sztereotípia)
294
            A rotációs nyomdagép
294-295
            Az innováció elterjedése
295-297
         A szedés
297
         A kép
298-300
            A fanyomat és az acél
298
            A litográfia(kőnyomat)
298-299
            A fotográfia
299-300
            A cinkográfia és az ofszet
300
      A termelés folyamata
300-310
         A termelés sturktúrái és gyakorlata
300-303
            A nyomdahálózat
300-301
            Az üzem
301-303
         Az ipari könyvkiadó
303-304
         A termék
304-306
         A sajtóipar
306-310
            A sajtóipar feltalálása
306-308
            A kivételesen nagy példányszámú sajtótermékek
308-309
            A sajtóval kapcsolatos törvényhozás
309-310
   15. fejezet: A termék
311-329
      A termékinnováció
312-319
         A könyvkereskedelem
312-317
            Az olcsó könyvsorozatok
313-314
            A könyvszerkesztés
315
            A tartalom
315-317
         Az időszaki sajtó
317-319
            A hírkereskedelem
318-319
         Az ellenhatás
319
      A könyv megjelenési formái és a terjesztési stratégiák
320-324
         A tipográfia
320-321
         A romantikus esztétika
321-323
         Az új művészet: a szecesszió
324
      A piacok
324-329
         A piacok egységesülése
324-325
         Az értékesítés
325-329
            Olvasókabinetek és kölcsönkönyvtárak
326-327
            Az értékesítési hálózat
327-329
            A könyvbizomány rendszere
329
   A negyedik rész konklúziója
330-331
Epilógus: A XX. század: verseny és globalizáció
333-352
   Verseny és innováció
334-337
      Az új médiumok
334-335
      Innováció a XX. században
335-337
         A televízió és a számítógép
335
         A társadalom és az informatika
335-336
         A hálózati társadalom
336-337
   A posztmodern kor
337-341
      A nem alfabetikus rendszerek
338
      A fejlődés kérdése
338-339
      Gazdasági téren: egységesülés és koncentráció
339-341
   Az ipari könyvnyomtatás
341-350
      A nyomtatás technikái
341-343
         Az ólomtól a digitalizációig
341-342
         A nyomtatás
342-343
      Túltermelés mutatkozik-e a könyvpiacon?
343-345
         A könyvipar
343-344
         A zsebkiadványok
344-345
      A strukturális válság
345-348
         A példányszámok és az üzleti forgalom csökkenése
345-346
         A terjesztés szervezeti keretei
346-348
      Az elektronikus könyv
348-350
   A történész és a média forradalmai
350-352
Jegyzetek
353-395
Rövidítések jegyzéke
396
Bibliográfia
397-400