Kriminológia - szakkriminológia corvina logo

Szerkesztők: Gönczöl Katalin; Kerezsi Klára; Korinek László; Lévay Miklós
További szerzők: Gönczöl Katalin; Lévay Miklós; Korinek László; Vavró István; Görgényi Ilona; Kerezsi Klára; Kó József ; Nagy László Tibor; Virág György; Tóth Mihály; Berta Krisztina; Irk Ferenc; Csemáné Dr. Yáradi Erika; Tamási Erzsébet; Póczik Szilveszter; Ligeti Katalin; Finszter Géza; Farkas Ákos
Cím: Kriminológia - szakkriminológia
Megjelenési adatok: Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 2006. | ISBN: 978-963-224-892-9

coverimage A magyar kriminológia kutatási eredményekben gazdag, tankönyvekben azonban nem bővelkedő tudományterület. A kriminológia egyetemi oktatását megnehezíti, a diszciplína hazai továbbfejlődését pedig akadályozza az új ismereteket tartalmazó hazai tankönyv hiánya. Ezért kezdeményeztük 2004-ben egy átfogó kriminológiai tankönyv elkészítését. Nagy örömünkre, a felkért szakemberek vállalták a közreműködést és ennek köszönhetően 18 szerző munkájával elkészült a 25 fejezetet tartalmazó Kriminológia -Szakkriminológia c. tankönyv. A mű három szerkezeti egységből áll. Az első rész tudományelméleti, tudomány-történeti és a bűnözés megismerésével, értelmezésével kapcsolatos fejezeteket tartalmaz. A második részben a kriminológiai szempontból leglényegesebb bűncselekmény- és bűnelkövetői csoportokra vonatkozó ismereteket tárgyaljuk. A harmadik részben a bűnözésre való reagálás kriminológiailag releváns kérdéseit bemutató fejezetek szerepelnek. A tankönyv azoknak a szakoknak a hallgatói számára készült, amelyeken kriminológiát, illetve a bűnözés kérdéskörével, a bűnelkövetőkkel való bánásmóddal és a bűnmegelőzéssel kapcsolatos ismereteket oktatnak. A kötet, szándékaink szerint szakkönyv is. Ennek megfelelően munkánkat az egyetemi és főiskolai hallgatókon túl ajánljuk szociálpedagógusoknak, deviánsokkal foglalkozó szociális munkásoknak, szociológusoknak, pszichológusoknak, pszichiátereknek; gyermekvédelmi szakembereknek; pártfogó felügyelőknek, rendőrtiszteknek, ügyészeknek, bíráknak, ügyvédeknek; szociálpolitikusoknak, várostervezőknek és bűnmegelőzési szakembereknek; a bűnözés témájára specializálódott újságíróknak, riportereknek, szerkesztőknek. A tankönyv elkészülte alkalmából megköszönjük a Kiadó szerkesztőjének, dr. Csizner Ildikónak, a tankönyvünkkel való törődést és dr. Czimbalmos Csabának rendkívül alapos kéziratszerkesztői munkáját. Hálásak vagyunk továbbá Laczkovich Dorottyának (ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszék) a szerzői kéziratok formai rendbetételéért, lelkiismeretes leírói munkájáért. (...) „kriminológia” szó etimológiailag a latin crimen, azaz bűncselekmény és a görög logiosz (magyarul: tan, valamivel foglalkozó) szavak összetételéből származik; jelentése bűncselekménnyel foglalkozó tudomány. A tárgykörrel más tudományok is foglalkoznak, így például a büntetőjog-tudomány vagy a kriminalisztika. Mi az, pontosabban melyek azok a sajátosságok, amelyek megkülönböztetik a kriminológiát a bűncselekménnyel kapcsolatos más diszciplínáktól? Az azonosításhoz szükséges ismérvek a kriminológia tudományos fogalmából derülnek ki. A definíciót a későbbiekben részletezzük. Itt most csak annyit jelzünk, hogy/á kriminológia alapvetően a bűncselekmények halmazával, azaz a bűnözéssel, illetve részhalmazaival (bűncselekmény típusok, pl. erőszakos bűnözés) mint társadalmi jelenséggel és a konkrét bűncselekménnyel, mint egyedi jelenséggel foglalkozó társadalomtudomány. Az említett tárgykörökben jellemzően a jelenséget, illetve az emberi magatartást magyarázó tényezőknek a feltárására és ennek révén törvényszerűségek megállapítására törekszik.

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Copyright/Impresszum
Tartalom
5-17
Előszó
19
Első rész: Általános rész (szerkesztők: Gönczöl Katalin és Lévay Miklós)
21-329
   A rész tartalma
21
   1.1: Korinek László-Lévay Miklós: A kriminológia fogalma, feladata, kutatási területei; helye és szerepe a bűnügyi tudományokban és a társadalomban
23-41
      A rész tartalma
23
      1.1.1. Problémafelvetés
25-26
      1.1.2. A kriminológia fogalma és feladata
26-31
         1.1.2.1. Kriminológiai paradigmák mint a kriminológia fogalmát meghatározó tényezők
26-27
         1.1.2.2. Fogalommeghatározások a szakirodalomban
27-28
         1.1.2.3. A kriminológia tankönyvünkben követett fogalma
28-31
            1.1.2.3.1. A kriminológia mint interdiszciplináris, autonóm és alapvetően tapasztalati társadalomtudomány
28-30
            1.1.2.3.2. A bűnözés fogalom tartalma a kriminológiában
30
            1.1.2.3.3. A bűnözési kontroll intézményei, mint a kriminológia kutatások tárgya
31
         1.1.2.4. A kriminológia feladata
31
      1.1.3. A kriminológia kutatási részterületei
32-34
      1.1.4. A kriminológia helye a bűnügyi tudományok rendszerében
34-39
         1.1.4.1 A kriminológia és a jogi bűnügyi tudományok
35-37
            1.1.4.1.1. A büntetőjog önfejlődése és a kriminológia
36-37
               I. Klasszikus büntetőjogi iskola
36
               II. A cél - racionális büntetőjogi iskola
36
               III. A megelőzés-orientált büntetőjog
37
            1.1.4.1.2. A büntetőeljárás-jog
37
            1.1.4.1.3. A büntetés-végrehajtási jog
37
         1.1.4.2. A kriminológia és a nem jogi bűnügyi tudományok
37-38
            1.1.4.2.1. A kriminológia és a kriminalisztika
37-38
            1.1.4.2.2. A kriminológia és a kriminálpszichológia
38
            1.1.4.2.3. A kriminológia és a kriminálpedagógia
38
         1.1.4.3. Kriminológia és kriminálpolitika
38-39
      1.1.5. A kriminológia helye és szerepe a társadalomban
39-40
      Forrásmunkák
40-41
      Ellenőrző kérdések
41
   1.2. Korinek László: A kriminológia tudományának létrejötte
43-68
      A rész tartalma
43
      1.2.1. Bevezetés/Problémafelvetés
45-46
      1.2.2. A klasszikus iskola
46-53
      1.2.3. A pozitivizmus
53-63
      1.2.4. A közvetítő iskola
63-65
      Forrásmunkák
66-68
      Ellenőrző kérdések
68
   1.3. Korinek László: A XX. század kriminológiai elméletei
69-145
      A rész tartalma
69-70
      1.3.1. Problémafelvetés
71
      1.3.2. Biológiai-testi-lelki adottságokat vizsgáló elméletek
71-82
         1.3.2.1. Antropológiai elméletek
71-73
         1.3.2.2. Az ikerkutatások
71-74
         1.3.2.3. Az örökbefogadási vizsgálatok
74-75
         1.3.2.4. Kromoszóma-rendellenességek
76-77
         1.3.2.5. Endokrinológiai és biokémiai anomáliák
77
         1.3.2.6. Kora gyermekkori agyi károsodás
77-78
         1.3.2.7. Betegségek
78
         1.3.2.8. Az intelligencia
78-79
         1.3.2.9. Neurofiziológiai és neuropszichológiai összefüggések
80
         1.3.2.10. A pszichopátia
80-82
         1.3.2.11. A biológiai-testi-lelki tényezőkkel kapcsolatos elméletek összefoglalása
82
      1.3.3. A személyiséggel összefüggő elméletek
83-91
         1.3.3.1. A pszichoanalízis
83-85
         1.3.3.2. Visszatartási és kötődési elméletek. A társadalmi kontroll
85-87
         1.3.3.3. Tanuláselméletek
88-91
      1.3.4. Szociológiai bűnözéselméletek
91-97
         1.3.4.1. A kultúrkonfliktus
91-92
         1.3.4.2. A szubkultúra-elméletek
93-97
            1.3.4.2.1. Cohen „klasszikus” szubkultúra-elmélete
93-94
            1.3.4.2.2. Miller központi problémák elmélete
94-95
            1.3.4.2.3. A bűnelkövetés-lehetőségek elmélete
95-96
            1.3.4.2.4. Az erőszak szubkultúrája
96-97
      1.3.5. A bűnelkövetés elméletei
97-103
         1.3.5.1. A racionális döntés elmélete
98-101
         1.3.5.2. A rutintevékenység-megközelítés és a „csekély önkontroll”
101-103
      1.3.6. A társadalmi struktúrával összefüggő elméletek
103-111
         1.3.6.1. Anómiaelméletek
104-107
            1.3.6.1.1. Durkheim anómiaelmélete
104-105
            1.3.6.1.2. Merton anómiaelmélete
105-107
         1.3.6.2. A társadalmi dezorganizáció elmélete
108-109
         1.3.6.3. Szocialista kriminológia
109-111
      1.3.7. Intézményelmélet
111-119
         1.3.7.1. A címkézéselmélet (Labeling-elmélet)
111-115
            1.3.7.1.1. A címkézéselmélet értékelése
115
         1.3.7.2. Az interakcionista elméletek
116-119
      1.3.8. A többfaktor-megközelítés
120-125
         1.3.8.1. A Glueck-féle kutatás
120-122
         1.3.8.2. Az európai kutatások
122-123
         1.3.8.3. A különféle elméleti magyarázatok integrálása
123-125
      l.3.9. Radikális (kritikai) kriminológia
125-139
         1.3.9.1. A baloldali realizmus
126-128
         1.3.9.2. Az anarchista kriminológia
128
         1.3.9.3. A bűnözés magyarázatának feminista megközelítése
128-130
         1.3.9.4. Neomarxista megközelítések
131-132
            1.3.9.4.1. Richard Quinney
131-132
            1.3.9.4.2. Chambliss és Seidman
132
         1.3.9.5. Posztrnodern kriminológia
132-135
         1.3.9.6. A béketeremtő kriminológia (Peacemaking Criminology)
135-137
         1.3.9.7. A „zöld” kriminológia
137-139
      1.3.10. A kulturális kriminológia
139-142
      1.3.11. Szocialista kriminológia
142-145
      Forrásmunkák
145-151
      Ellenőrző kérdések
151
   1.4. Lévay Miklós: A magyar kriminológiai gondolkodás fejlődése
153-200
      A rész tartalma
153
      1.4.1. A magyar kriminológia általános jellemzői
155-158
      1.4.2. A magyar kriminológia kialakulása a dualizmus időszakában
159-165
         1.4.2.1. A magyar kriminológia klasszikus korszaka; a kriminológia, mint tudomány kialakulását előmozdító társadalmi tényezők
159
         1.4.2.2. Szociológiai jellegű kriminológiai nézetek, magyarázatok, megközelítések képviselői
159-164
         1.4.2.3. Antropológiai és pszichológiai megközelítések képviselői
164-165
         1.4.2.4. A dualizmus kori kriminológia értékelése
165
      1.4.3. A kriminológia helyzete a két háború közötti időszakban
166-167
         1.4.3.1. A korszak értékelése
167
      1.4.4. A kriminológia helyzete a II. világháborút követő időszaktól az ötvenes évek végéig
168-169
      1.4.5. Kriminológia a szocializmus időszakában: a magyar kriminológiai gondolkodás fejlődése az 1960-as évektől az 1980-as évek végéig
169-188
         1.4.5.1. A kriminológia újjászületése, az önálló szaktudománnyá szerveződés időszaka
170-174
         1.4.5.2. Kriminológiai kutatások az 1960-as évek végétől az 1980-as évek elejéig
174-184
         1.4.5.3. A kriminológiai gondolkodás jellemzői a szocializmus válsága idején
184-188
      1.4.6. A rendszerváltozást követő magyar kriminológia leglényegesebb fejleményei
188-191
         1.4.6.1. A rendszerváltozás hatása a kriminológiára
188-190
         1.4.6.2. Tudományelméleti, tudománytörténeti munkák
190-191
         1.4.6.3. Kriminológia és kriminálpolitika kapcsolata a rendszerváltozás után
191
      1.4.7. Összegzés
192
      Forrásmunkák
192-200
      Ellenőrző kérdések
200
   1.5. Korinek László: A kriminológiai kutatási módszerek
201-218
      A rész tartalma
201
      1.5.1. Problémafelvetés
203
      1.5.2. A tapasztalati kriminológiai vizsgálatok kialakulása
203-204
      1.5.3. Az empirikus társadalomtudomány
204
      1.5.4. A gyakorlat és az elmélet viszonya
204-205
      1.5.5. A kriminológiai kutatás folyamata
205-206
         A kutatás tárgyának kiválasztása
205-206
      1.5.6. Az összefüggő láncolatok felvázolása, a probléma konkretizálása
206-207
      1.5.7. Kutatási hipotézisek megfogalmazása
207-208
      1.5.8. A módszer megválasztása
208-214
      1.5.9. A választott módszer operacionalizálása és ellenőrzése
214-215
      1.5.10. Az adatok kiértékelése
216
      Forrásmunkák
216-217
      Ellenőrző kérdések
218
   1.6. Vavró István: A bűnözés mérésének módszerei; a magyarországi kriminalitás általános jellemzői
219-246
      A rész tartalma
219
      1.6.1. A bűnözés mint társadalmi tömegjelenség elemei
221-223
      1.6.2. A bűnözés mérése, statisztikai módszerek
223-225
      1.6.3. A kriminálstatisztikai rendszer
225-227
      1.6.4. A bűnözés morfológiai jellemzői a kriminálstatisztika szemszögéből
227-229
      1.6.5. A kriminalitás és a büntetőeljárás szakaszai
230-231
      1.6.6. A bűnözés alanyi oldala
231-238
      1.6.7. A bűnözés területi adatai
238-240
      1.6.8. Jogkövetkezmények
240-243
      Forrásmunkák
243-245
      Ellenőrző kérdések
246
   1.7. Korinek László: A bűnözés visszatükröződése. Latens bűnözés, bűnözésábrázolás, félelem a bűnözéstől
247-272
      A rész tartalma
247
      1.7.1. Problémafelvetés
249
      1.7.2. A latens bűnözés forrásai és vizsgálati módszere
249-257
         1.7.2.1. A latens bűnözési vizsgálatok legfontosabb eredményei
252-253
         1.7.2.2. A tettesi megkérdezések legfontosabb eredményei
253-254
         1.7.2.3. Az áldozati megkérdezések legfontosabb eredményei
254-255
         1.7.2.4. A bűnügyi statisztika valóságtükrözése
256
         1.7.2.5. A latens bűnözési vizsgálatok kriminálpolitikai tanulságai
256-257
      1.7.3. A bűnözés ábrázolása
257-264
         1.7.3.1. A tömegtájékoztatás és a bűnözés kapcsolata
257-259
         1.7.3.2. A tömegtájékoztatás torzítása
259-261
         1.7.3.3. A tömegtájékoztatás interakciós következményei
261-262
         1.7.3.4. A tömegtájékoztatás elméleti modelljei. Erőszakábrázolás
262-264
      1.7.4. Félelem a bűnözéstől
264-269
         1.7.4.1. A bűnözési félelmet magyarázó elméleti modellek
266-267
         1.7.4.2. A bűnözéstől való félelem földrajzi szintjei
267
         1.7.4.3. Társadalom- és kriminálpolitikai tanulságok
268-269
      1.7.5. Összefoglaló
269-270
      Forrásmunkák
270-271
      Ellenőrző kérdések
272
   1.8. Görgényi Ilona: A viktimológia
273-296
      A rész tartalma
273
      1.8.1. Problémafelvetés
275
      1.8.2. A viktimológia fogalma, irányzatai és helye a bűnügyi tudományok rendszerében
275-278
      1.8.3. A bűncselekmények áldozataival foglalkozó legfontosabb nemzetközi szervezetek és dokumentumok
278-280
      1.8.4. Az áldozat fogalma
280-285
         1.8.4.1. Az áldozat fogalmának különböző dimenziói
280-282
         1.8.4.2. Áldozat-definíciók a nemzetközi dokumentumokban
282-284
         1.8.4.3. A magyarországi fogalom-meghatározás
284-285
      1.8.5. A bűncselekmények áldozatainak helyzete az európai uniós standardok tükrében
285-288
      1.8.6. A magyar áldozatpolitika legújabb fejleményei
288-293
         1.8.6.1. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvény megalkotásának indokai
288
         1.8.6.2. Az áldozatsegítő támogatásokra vonatkozó általános szabályok
289
         1.8.6.3. Az áldozatsegítő szolgáltatások
289-290
         1.8.6.4. Az állam általi kárenyhítés
290-293
            A kompenzálható bűncselekmények
291
            Kompenzálható sérülések
291-292
            A kárenyhítésre jogosultak
292
            A kárenyhítés formái és mértéke
293
      Forrásmunkák
294
      Jogszabályok
295
      Dokumentumok
295
      Internetes honlapcímek
296
      Ellenőrző kérdések
296
   1.9. Gönczöl Katalin: A bűnözés társadalmi reprodukciója, deviancia-kontroll, társadalmi bűnmegelőzés
297-329
      A rész tartalma
297
      1.9.1. Bevezető gondolatok
297-301
      1.9.2. A XXI. század bűnözése Magyarországon: a piaci társadalom bűnözése
301-303
      1.9.3. A devianciák, ezen belül a hagyományos bűnözés társadalmi reprodukciójának számba jöhető modelljei
303-311
         1.9.3.1. Az egyenlőtlen esélyek modellje
304-305
         1.9.3.2. A normaszegések reprodukciója a kontroll-modellben
305-306
         1.9.3.3. A társadalmi kirekesztődés
306-311
      1.9.4. A társadalmi bűnmegelőzés
311-325
         1.9.4.1. A szituációs bűnmegelőzés
312-314
         1.9.4.2. A társadalompolitika részeként megvalósuló bűnmegelőzési stratégia
314-317
            1.9.4.2.1. A társadalmi bűnmegelőzés a nyugati típusú demokráciákban
314-316
            1.9.4.2.2. Bűnmegelőzés Közép-Európában, a magyar társadalmi bűnmegelőzési stratégia előzményei
316-317
         1.9.4.3. A társadalmi bűnmegelőzés háromszintű európai modellje
317-322
         1.9.4.4. Irányelvek, nemzetközi elvárások a stratégiai szemlélet kialakításában
322-325
      Forrásmunkák
325-328
      Dokumentumok
328-329
         A/ Nemzetközi Dokumentumok
328-329
         B/ Magyar Dokumentumok
329
      Ellenőrző kérdések
329
Második rész: Bűncselekmény- és bűnelkövetői csoportok (Szerkesztők: Korinek László és Kerezsi Klára)
331-596
   A rész tartalma
331
   2.1: Kó József: A vagyon elleni bűnözés
333-353
      A rész tartalma
333
      2.1.1. Problémafelvetés
335
      2.1.2. A vagyon elleni bűncselekmények fogalma Mely bűncselekmények tartoznak ebbe a kategóriába, és melyek nem. A kriminológiai és a jogi elhatárolás eltérése. A hazai szabályozás
335-336
      2.1.3. Miért fontos? A vagyon elleni bűncselekmények jelentősége, aránya az összes bűncselekményhez viszonyítva
336-340
      2.1.4. Magyar sajátosságok A szabálysértések és a halmazatok jelentősége
340-344
         2.1.4.1. Szabálysértések
342
         2.1.4.2. A halmazatok jelentősége
342-344
      2.1.5. Máshol mi a helyzet? Nemzetközi összehasonlítás Nemzetközi adatok és trendek rövid bemutatása. Összefüggés a GDP és a bűnözés alakulása között. A fejlett, a fejlődő és az elmaradott országok jellemzői
344-346
      2.1.6. Mit nyerünk, és mit veszítünk? A vagyon elleni bűnözés társadalmi szintű értékelése A bűnözés, mint társadalmi jövedelem újraelosztó rendszer bemutatása. Az okozott kár megítélése társadalmi szempontból. A bűnözés által indukált gazdasági fejlődés
346-347
      2.1.7. Elkövetők és áldozatok
347-350
         2.1.7.1. A vagyon elleni bűncselekményt elkövetőkre váró büntetés
349-350
      2.1.8. Mi a magyarázat? A vagyon elleni bűncselekményekkel kapcsolatos kriminológiai elméletek
350-352
         2.1.8.1. Szegénység, bűnözés, szükségletbűnözés
350-352
      Forrásmunkák
352-353
      Ellenőrző kérdések
353
   2.2. Nagy László Tibor: Az erőszakos bűnözés
355-376
      A rész tartalma
355
      2.2.1. Problémafelvetés
357
      2.2.2. Az erőszakos bűnözés fogalma
337-358
      2.2.3. Az erőszak gyökerei
358-359
      2.2.4. Az erőszakos bűnözés morfológiája
359-363
         2.2.4.1. Az erőszakos bűnözés volumene és tendenciái
359-360
         2.2.4.2. Az erőszakos bűnözés struktúrája
360
         2.2.4.3. Az erőszakos bűncselekmények tipológiája
360-361
         2.2.4.4. Az erőszakos bűnözés látenciája
362
         2.2.4.5. Az erőszakos bűnözés minőségi átalakulása
362
         2.2.4.6. Az erőszakos bűnözés területi jellemzői
363
      2.2.5. A szexuális erőszak
363-364
      2.2.6. Az elkövetők jellemzői
364-365
      2.2.7. Az áldozatok
366-367
      2.2.8. Az erőszakos bűnözés oksága
367-372
         2.2.8.1. A makrokömyezeti hatások
367-368
         2.2.8.2. Média és erőszak
368
         2.2.8.3. Alkohol, drog, erőszak
369
         2.2.8.4. Mikrokörnyezeti ártalmak
369-370
         2.2.8.5. A biológiai és a pszichés tényezők szerepe
370-371
         2.2.8.6. A sértetti közrehatás
371-372
      2.2.9. Az erőszakos bűncselekmények profilaxisa
372-374
      Forrásmunkák
374-375
      Ellenőrző kérdések
376
   2.3. Virág György: Családon belüli erőszak
377-398
      A rész tartalma
377
      2.3.1. Problémafelvetés
379-380
      2.3.2. A családon belüli erőszak fogalma
380-381
      2.3.3. A családon belüli erőszak tipizálása
381-382
      2.3.4. A családon belüli erőszak a számok tükrében - adatok és kutatási eredmények
383-389
         2.3.4.1. Nemzetközi felmérések, kutatási eredmények
383-384
         2.3.4.2. Meghatározó kutatástörténeti munkák
384-386
         2.3.4.3. Magyar statisztikai adatok
386-387
         2.3.4.4. Hazai kutatási eredmények
387-389
      2.3.5. Elméletek a családi erőszak magyarázatára
389-391
         2.3.5.1. Pszichológiai, pszichoanalitikus elméletek
389
         2.3.5.2. Szociológiai elméletek
390-391
            2.3.5.2.1. Erőforrás-elmélet
390
            2.3.5.2.2. Csere/kontrollelmélet
390
            2.3.5.2.3. Patriarchátuselmélet
391
            2.3.5.2.4. Szociális tanuláselmélet
391
      2.3.6. A családon belüli erőszak kezelése - társadalmi reakciók
392-395
         2.3.6.1. Nemzetközi folyamatok
392
         2.3.6.2. Állami, társadalmi reakciók a megelőzés szintjei szerint
392-394
         2.3.6.3. Magyarországi folyamatok
394-395
      Forrásmunkák
396-397
      Ellenőrző kérdések
398
   2.4. Tóth Mihály: A fehérgalléros bűnözés; a gazdasági bűnözés
399-420
      A rész tartalma
399
      2.4.1. Problémafelvetés
401
      2.4.2. Fogalmi kérdések, a definiálás nehézségei
401-406
      2.4.3. A gazdasági bűnözés terjedelme, struktúrája és dinamikája
406-408
      2.4.4. A gazdasági bűnözésben szerepet játszó fontosabb kriminogén tényezők, jellemző ügycsoportok
409-411
      2.4.5. A büntetőjogi szabályozás és a bűncselekmények néhány jellemző kriminológiai vonása
412-416
      2.4.6. Nemzetközi tendenciák a gazdasági bűncselekmények elleni küzdelemben
416-418
      Forrásmunkák
418-420
      Ellenőrző kérdések
420
   2.5. Berta Krisztina: A szervezett bűnözés
421-443
      A rész tartama
421
      2.5.1. Problémafelvetés
423
      2.5.2. Fogalom-meghatározás, elhatárolás
423-426
         2.5.2.1. A szervezett bűnözés fogalma
423-425
         2.5.2.2. A szervezett bűnözés kapcsolata, avagy elhatárolása a terrorizmustól
425-426
      2.5.3. A szervezett bűnözés legfontosabb tevékenységi területei
426-427
      2.5.4. A szervezett bűnözés kialakulása, történetisége, változása napjainkig
427-428
      2.5.5. A szervezett bűnözés jellemzői
428-431
         2.5.5.1. Irányultsága
429
         2.5.5.2. Módszereinek jellemzői
429-430
         2.5.5.3. A szervezett bűnözés létét, terjedését elősegítő tényezők
430-431
      2.5.6. Helyzetkép a szervezett bűnözésről Európában
431-435
         2.5.6.1. Az európai szervezett bűnözői csoportok
431-432
         2.5.6.2. Napjaink szervezett bűnözését elősegítő főbb faktorok - a keresletre tekintettel
432-434
         2.5.6.3. A szervezett bűnözés helyzete Magyarországon
434-435
      2.5.7. A szervezett bűnözés elleni harc
435-442
         2.5.7.1. Európai fellépés a szervezett bűnözés ellen
436-441
            2.5.7.1.1. A szervezett bűnözés elleni európai biztonsági filozófia
437-439
            2.5.7.1.2. Európai intézmények
439-440
            2.5.7.1.3. Az európai - és nemzetközi - jogi szabályozás
440-441
         2.5.7.2. A magyar jogrendszer és intézményi struktúra a szervezett bűnözés elleni harcban
442
      Forrásmunkák
442-443
      Felhasznált irodalom
443
      Ellenőrző kérdések
443
   2.6. Korinek László: A terrorizmus
445-465
      A rész tartalma
445
      2.6.1. Problémafelvetés
447
      2.6.2. A terrorizmus fogalma
447-449
      2.6.3. A terrorizmus fajtái
449-450
      2.6.4. A terrorizmus jelenkori megjelenési formái
450-451
      2.6.5. A média szerepe
451-452
      2.6.6. A terrorista merénylet társadalmi hatása
452-453
      2.6.7. A terrorista személyiség
453
      2.6.8. A terrorista csapdája
453-454
      2.6.9. Az állam csapdája
454-455
      2.6.10. A terrorizmus finanszírozása
455-457
      2.6.11. A terrorizmus elleni harc
457-459
      2.6.12. A büntetőjog válasza a terrorizmusra
459-462
      2.6.13. Háború vagy bűnüldözés
462-463
      2.6.14. Az antiterrorista harc korlátai
463-464
      Forrásmunkák
464-465
      Ellenőrző kérdések
465
   2.7. Lévay Miklós: Az alkoholizmus, a kábítószer-probléma és a bűnözés összefüggései
467-500
      A rész tartalma
467
      2.7.1. Problémafelvetés
469-471
      2.7.2. Az alkoholfogyasztás és a bűnözés összefüggései
471-480
         2.7.2.1. Alkohológiai alapfogalmak és elméleti kérdések
471-473
         2.7.2.2. Az alkoholizmus és a bűnözés összefüggéseinek kriminológiai kérdései
474-476
            2.7.2.2.1. Cselekményi oldallal kapcsolatos kutatások: alkoholizálás és erőszakos bűnözés
474-475
            2.7.2.2.2. Személyi oldallal összefüggő kutatások
475-476
            2.7.2.2.3. Alkoholfogyasztás, alkoholizmus és bűnelkövetés kapcsolata
476
         2.7.2.3. Az alkoholizmus és a bűnözés összefüggései Magyarországon
476-480
         2.7.2.4. Bűnmegelőzési kérdések
480
      2.7.3. A kábítószer-probléma és a bűnözés összefüggései
481-496
         2.7.3.1. A kábítószer-problémával kapcsolatos fogalmak
481-484
         2.7.3.2. A kábítószer-probléma és a bűnözés kapcsolatának kriminológiai kérdései
485-489
            2.7.3.2.1. A kábítószer-bűnözés kriminológiája
485
            2.7.3.2.2. A kábítószer-probléma és a bűnözés kapcsolata
485-489
         2.7.3.3. A kábítószer-probléma epidemiológiai jellemzői Magyarországon
489-491
         2.7.3.4. A kábítószer-bűnözés jellemzői Magyarországon
492-494
         2.7.3.5. Bűnmegelőzési kérdések
495-496
      Forrásmunkák
496-500
      Ellenőrző kérdések
500
   2.8. Irk Ferenc: A közlekedési bűnözés
501-524
      A rész tartalma
501
      2.8.1. Problémafelvetés
503-504
      2.8.2. Közlekedés-kriminológiai alapvetés a baleset-megelőzéshez
504-505
      2.8.3. A baleseti okkutatás
506-508
      2.8.4. A balesetekben szerepet játszó objektív (nem emberi) tényezők
508-510
         2.8.4.1. Az ember által befolyásolhatatlan tényezőkről
508
         2.8.4.2. A közlekedő ember által befolyásolhatatlan tényezőkről
508-510
         2.8.4.3. A közlekedő ember által (részben vagy egészben) befolyásolható tényezőkről
510
      2.8.5. A balesetekben szerepet játszó főbb fiziológiai és pszichológiai tényezők
511-515
         2.8.5.1. A fiziológiai tényezőkről
511-513
         2.8.5.2. A pszichológiai tényezőkről
513-515
      2.8.6. A balesetekben szerepet játszó főbb szociológiai tényezők
516-518
         2.8.6.1. Szociológiai előfeltételek
516-517
         2.8.6.2. Szociológiai következmények
517-518
      2.8.7. A közlekedés összefüggéseinek elemzése
518-522
         2.8.7.1. Az egyén és környezet kapcsolata
518-519
         2.8.7.2. Viktimológiai szempontok
519
         2.8.7.3. A közlekedési rendszer összefüggései
520
         2.8.7.4. A vezetési biztonság és hibázás meghatározó szempontjai
521-522
      Forrásmunkák
522-523
      Ellenőrző kérdések
523-524
   2.9. Csemáné Dr. Yáradi Erika: A gyermek- és fiatalkori bűnözés
525-542
      A rész tartalma
525
      2.9.1. Problémafelvetés
527-528
      2.9.2. A gyermek- és fiatalkori bűnözés fogalma
528-529
      2.9.3. A gyermek- és fiatalkori bűnözés megismerési forrásai és jellemzői
529-534
         2.9.3.1. A gyermek- és fiatalkori bűnözés a kriminálstatisztika tükrében
529-532
            A) A gyermekbűnözés
530-531
            B) A fiatalkorúak bűnözése
531-532
         2.9.3.2. A gyermek- és fiatalkori bűnözés - nemzetközi kitekintés, új tendenciák
532-534
      2.9.4. A gyermek- és fiatalkori bűnözés okai
534-537
         2.9.4.1. A gyermek- és fiatalkori bűnözés makrostrukturális okai
534-535
         2.9.4.2. A gyermek- és fiatalkori bűnözés mikrostrukturális okai
535-536
         2.9.4.3. A bűnözés új tendenciáinak okai
537
      2.9.5. A gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése
537-538
      2.9.6. Összefoglaló
539
      Forrásmunkák
539-542
      Ellenőrző kérdések
542
   2.10. Tamási Erzsébet: Nemek és bűnözés
543-558
      A rész tartalma
543
      2.10.1. Problémafelvetés
545
      2.10.2. Fogalom
545-546
      2.10.3. Elméletek a nemek kriminalitásáról
546-547
      2.10.4. A feminista kriminológia
547-549
         2.10.4.1. Elvek
548
         2.10.4.2. Irányzatok
548-549
      2.10.5. A női áldozatok
549-550
      2.10.6. Gender vakság- férfikutatás
550-553
      2.10.7. A nemek kutatása a magyar kriminológiában
553-554
      2.10.8. A női bűnözés - férfi bűnözés összehasonlítása
554-556
      2.10.9. A nemek kutatásának távlatai és kérdései
556
      Forrásmunkák
557-558
      Ellenőrző kérdések
558
   2.11. Kerezsi Klára: A karrier-bűnözés, karrier-bűnözők, bűnözői karrier
559-578
      A rész tartalma
559
      2.11.1. Problémafelvetés
561
      2.11.2. A karrier-bűnözés vizsgálatának elméleti alapjai és történeti előzményei
561-566
         2.11.2.1. A bűnelkövetők tipologizálásának kezdetei
563-564
         2.11.2.2. Napjaink tipológiái és a bűnözői karrier
564-566
      2.11.3. A karrierbűnözők jellemzői
566-572
         2.11.3.1. Intenzív részvétel a bűnözésben
567-570
            A részvétel mérése
567
            A kriminális részvétel rizikótényezői
567-570
         2.11.3.2. Nagyszámú bűncselekmény elkövetése
570-571
         2.11.3.3. Az elkövetett bűncselekmények súlya
571
         2.11.3.4. A bűnöző karrier hossza
571-572
      2.11.4. A visszaesés mérése és mérőeszközei
573-574
      2.11.5. A karrier-bűnözéssel kapcsolatos kriminálpolitika
574-576
      Forrásmunkák
576-578
      Ellenőrző kérdések
578
   2.12. Póczik Szilveszter: A bűnözés és a kisebbségek
579-596
      A rész tartalma
579
      2.12.1. Problémafelvetés
581
      2.12.2. Fogalmak
581-582
      2.12.3. Kisebbségek a globalizálódó világban: népesedési és migrációs kihívások
582-585
         2.12.3.1. Európai helyzetkép
584-585
      2.12.4. Migráció- és integrációelméletek
585-586
      2.12.5. Etnikai csoportokkal kapcsolatos konfliktusforrások
586-589
         2.12.5.1. A kisebbségekkel kapcsolatos biztonsági kockázatok
587-589
      2.12.6. Alkalmazkodási modellek
589-592
         2.12.6.1. A befogadó társadalmak alkalmazkodási mechanizmusai
589
         2.12.6.2. Etnokulturális kisebbségek alkalmazkodási mintázata
589-592
            a) Sikeres integráció, asszimiláció
589-590
            b) Transzformáció, átmeneti megrekedés, negatív modernitás
590
            c) Diszkrimináció, szegregáció, ellentársadalom
590
            d) Fejlett munkakultúrájó zárt etnokulturális kisebbségek modern környezetben
590-591
            e) Megrekedés egy premodern, periférikus helyzetben: roma kisebbségek Európában és Magyarországon
591-592
      2.12.7. Modern rendészet kisebbségi és migrációs környezetben
592-593
      2.12.8. A multikulturális társadalom koncepciójának kérdőjelei
593
      Forrásmunkák
594-596
      Ellenőrző kérdések
596
Harmadik rész: Kriminológia és bűnözés kontroll (Szerkesztő: Lévay Miklós)
597-708
   A rész tartalma
597
   3.1. Ligeti Katalin: Kriminálpolitika és pönológia
599-626
      A rész tartalma
599
      3.1.1. Problémafelvetés
601
      3.1.2. A kriminálpolitika fogalma
601-604
      3.1.3. A jogállami kriminálpolitika alapelvei
604-607
         3.1.3.1. Humanitás
605-606
         3.1.3.2. Koherencia és racionalitás
606-607
      3.1.4. A büntető igazságszolgáltatási rendszer és a kapcsolódó szervezetek
607-610
         3.1.4.1. A magyar büntető igazságszolgáltatás jogi keretei, szervezetei és személyei
607-609
         3.1.4.2. A büntető igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó szervezetek és személyek hazánkban
609-610
      3.1.5. A kriminálpolitika feladata
610-618
         3.1.5.1. A bűnmegelőzés eszközrendszerének kidolgozása
611
         3.1.5.2. A büntetendő magatartások és a szankciórendszer meghatározása
612-614
         3.1.5.3. A büntetőeljárás és a büntetés végrehajtás kialakítása
614-618
         3.1.5.4. A bűncselekmény által okozott hátrányok kiküszöbölése
618
      3.1.6. Kriminálpolitikai modellek
619-620
      3.1.7. Nemzetközi és európai kriminálpolitika
620-623
         3.1.7.1. Az ENSZ kriminálpolitikája
620-621
         3.1.7.2. Az Európa Tanács kriminálpolitikája
621-622
         3.1.7.3. Az Európai Unió kriminálpolitikája
622-623
      Forrásmunkák
624-626
      Ellenőrző kérdések
626
   3.2. Finszter Géza: A bűnüldözés működési modelljei
627-666
      A rész tartalma
627
      3.2.1. Problémafelvetés
629
      3.2.2. Bűnüldözés és rendvédelem
629-637
         3.2.2.1. Az oksági- és a kontroll kriminológia a bűnüldözésről
631-632
         3.2.2.2. A bűnüldözés, mint szabályozási egység
632-635
         3.2.2.3. A bűnüldözés: hatósági feladat és funkció
635-637
      3.2.3. A rendészet joga
637-638
      3.2.4. A modern rendőrségek
638-641
      3.2.5. A rendészeti igazgatás kettős természete
641-654
         3.2.5.1. Rendészet, rendvédelem és honvédelem
645-647
         3.2.5.2. A rendészeti kultúra
647-650
         3.2.5.3. A rendészet negatív közigazgatás
651-654
      3.2.6. A helyi rendőri erők alkalmazásának stratégiája
654-661
         3.2.6.1. A közösségi rendőrség és a zéró tolerancia
657-659
         3.2.6.2. Európai tapasztalatok
659-661
      3.2.7. A bűnüldözés magyar modellje
661-664
      Forrásmunkák
665-666
      Ellenőrző kérdések
666
   3.3. Kerezsi Klára: A közösségben végrehajtott büntetések; a helyreállító igazság-szolgáltatás
667-685
      A rész tartalma
667
      3.3.1. Problémafelvetés
669
      3.3.2. Az alternatív szankciók fogalma, helyük a büntető igazságszolgáltatás rendszerében
669-673
         3.3.2.1. A közösségi szankciók fogalma
670-671
         3.3.2.2. A közösségi büntetések a büntetőeljárás különböző szakaszaiban
671-673
      3.3.3. Az alternatív szankciók és jogkövetkezmények hazai rendszere
674-680
         3.3.3.1. Vádemelés elhalasztása
675
         3.3.3.2. Pártfogó felügyelet
676-677
         3.3.3.3. Közérdekű munka
677-678
         3.3.3.4. Feltételes szabadságra bocsátás
678-679
         3.3.3.5. Az alternatív szankciók új formái: az intenzív pártfogó felügyelet, a házi őrizet és az elektronikus felügyelet
679-680
      3.3.4. Az alternatív szankciók végrehajtása
680-682
      3.3.5. A helyreállító igazságszolgáltatás
682-683
      Forrásmunkák
683-685
      Ellenőrző kérdések
685
   3.4. Farkas Ákos: A büntető igazságszolgáltatási rendszer hatékonyságának korlátai
687-708
      A rész tartalma
687
      3.4.1. Problémafelvetés
689
      3.4.2. A rendszerelméletről dióhéjban
689-698
         3.4.2.1. A nyílt rendszer sajátosságai
691-692
         3.4.2.2. A büntető igazságszolgáltatás mint rendszer
692-693
         3.4.2.3. A büntető igazságszolgáltatás rendszer elemei
693-694
         3.4.2.4. A büntető igazságszolgáltatással mint rendszerrel kapcsolatos fenntartások
695-697
         3.4.2.5. Modellek a büntető igazságszolgáltatásban
697-698
      3.4.3. A büntető igazságszolgáltatás hatékonysága
698-705
         3.4.3.1. A hatékonyság mint pénzkérdés
698-699
         3.4.3.2. A hatékonyság mint a büntetőeljárás hatékonysága
699-700
         3.4.3.3. A hatékonyság mint közgazdasági kategória
701-702
         3.4.3.4. A hatékonyság mint rendszerhatékonyság
702-705
      3.4.4. Összegzés helyett
705-707
      Forrásmunkák
707-708
      Ellenőrző kérdések
708
Hátsó borító