Projektvezetés corvina logo

Szerző: Görög Mihály
Cím: Projektvezetés
Sorozatcím: Bologna tankönyvsorozat | Sorozat szerkesztő: Temesi József
Megjelenési adatok: Aula, Budapest, 2008. | ISSN: 1788-4713 | ISBN: 978-963-969-849-9

coverimage A Projektvezetés tantárgy az 1990-es évek első éveiben került bevezetésre a hazai gazdasági felsőoktatásban, gyakorlatilag azonos időben a nyugat-európai üzleti képzést nyújtó egyetemi karok többségével. A tantárgy tartalmi felépítése, valamint oktatásának formai és módszertani megoldásai az 1990-es évek végére alakultak olyanná, ahogyan az a hagyományos ötéves egyetemi képzésben ma még oktatásra kerül. A kétszintű egyetemi képzés kialakításakor a projektvezetési ismeretek oktatása önálló tantárgyként jelenik meg mind a gazdálkodási alapképzési szakok többsége esetében, mind pedig néhány gazdálkodási mesterszakon. Ezért szembe kellett nézni azzal a kérdéssel, hogy az oktatandó ismeretek miként kerüljenek megosztásra az alapképzési szint és a mesterképzési szint között. Erre valójában - legalábbis elméleti megközelítésben - a projektvezetési ismeretek esetében két alapvető megoldás kínálkozik. Ezek egyike az, hogy a projektvezetés összes, mára alapvetőnek tekintett ismeretköre egy úgynevezett általánosabb, áttekintő jelleggel kerüljön oktatásra az alapképzésben, majd gyakorlatilag ugyanezen ismeretkörök, esetleg kiegészítve néhány további kérdéskörrel, egy magasabb és elmélyültebb szinten - tehát mester szinten - kerüljenek oktatásra a mesterképzési szakokon. Mi nem ezt a megoldást választottuk, hanem a tantárgyat valójában tartalmi értelemben osztottuk meg az alapképzési és a mesterképzési szintek között. Vagyis: azok az ismeretek, amelyek az alapképzési programokban oktatott projektvezetés tantárgy tartalmát képezik, már nem kerülnek oktatásra a mesterszinten oktatott projektvezetés tárgy keretében. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy az alapképzésben oktatott ismeretkörök a korábbiakhoz képest bővebb teret kapjanak az oktatásban. Miközben a mesterképzésben oktatott ismeretkörök is szélesíthetőek a terjedelem tekintetében olyan témakörökkel, amelyek a hagyományos ötéves képzés keretében oktatott projektvezetés tantárgy időkeretébe már nem fértek bele, annak ellenére, hogy mára már nélkülözhetetlen részei a projektvezetési ismertek egyetemi képzésben oktatott kérdésköreinek.

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Tanácsadó testület - Szerkesztőbizottság
Címlap
Impresszum
Görög Mihály
Tartalom
[7]-9
Előszó
[11]-13
1. fejezet: A projektek szerepe a szervezetekben
[15]-58
   Bevezetés
[16]
   1.1. A szervezeti stratégia és a projektek kapcsolata
[17]-29
      1.1.1. Vezetési dimenziók a szervezetekben
[17]-20
      1.1.2. A projektek stratégiai meghatározottsága
20-25
      1.1.3. Projekttipológia - a projektek csoportosítása
26-29
   1.2. A projektek sikerességének értelmezése
29-37
      1.2.1. A sikeresség értelmezésének közelítésmódjai
30-32
      1.2.2. A sikeresség értelmezésének hierarchikus megközelitése
32-35
      1.2.3. A sikeresség hierarchikus modell szerinti értelmezésének következményei
36-37
   1.3. A projektvezetési képességek
37-45
      1.3.1. A projektvezetési képességek terjedelmi értelmezése
38-41
      1.3.2. A projektvezetési eszköztár birtoklásának képessége - a projektvezetési mesterség tartalma
41-42
      1.3.3. A projektvezetési mesterség eszköztára
42-45
   1.4. A projekt folyamata
45-56
      1.4.1. A stratégiaorientált projektciklus
45-51
      1.4.2. A projektfolyamat szereplői
51-54
      1.4.3. A projektfolyamat alapvető sajátosságai
54-56
   Összefoglalás
57
   Ellenőrző kérdések
58
2. fejezet: Az elérendő projekteredmény megfogalmazása
[59]-80
   Bevezetés
[60]-61
   2.1. Az elérendő projekteredmény tartalmi és terjedelmi behatárolása
62-70
   2.2. Az elérendő projekteredmény életképességének értékelése
70-76
   2.3. A létrejövő projekteredmény elvárt hatásainak értékelése
76-77
   Összefoglalás
78
   Ellenőrző kérdések
79
3. fejezet: Projektmarketing
[81]-93
   Bevezetés
[82]
   3.1. Érdekcsoportok a projektekben
[83]-86
   3.2. A projektmarketing folyamata
86-89
   3.3. Az általában használt projektmarketing-eszközök és alkalmazásuk
90-92
   Összefoglalás
93
   Ellenőrző kérdések
93
4. fejezet: A projekt teljesítési folyamatának tervezése: idő-, erőforrás-és költségtervezés
[95]-134
   Bevezetés
[96]
   4.1. A tervezés folyamata
[97]-98
   4.2. A tervezés eszközei
[99]-128
      4.2.1. A tevékenységek meghatározása
99-101
      4.2.2. A tevékenységek közötti logikai-függőségi kapcsolatok meghatározása
101-103
      4.2.3. Az erőforrás-allokáció és a tevékenységi időtartamok kialakítása
103-106
      4.2.4. A teljesítési folyamat időtervének ábrázolása
106-111
      4.2.5. Az időterv elemzése
111-117
      4.2.6. A teljesítés költségeinek becslése és a pénzáramlási terv elkészítése
118-123
      4.2.7. Optimalizálás
123-128
   4.3. Az időtervben alkalmazott ábrázolásmódok összehasonlítása
128-133
   Összefoglalás
133
   Ellenőrző kérdések
134
5. fejezet: A projektkockázatok értékelése
[135]-150
   Bevezetés
[136]
   5.1. A kockázatkezelés folyamata
[137]-140
   5.2. A kockázati tényezők hatásának elemzése
140-146
      5.2.1. Kvalitatív kockázatelemzés
141
      5.2.2. Kvantitatív kockázatelemzés
142-146
         5.2.2.1. Érzékenységi vizsgálat
142-144
         5.2.2.2. Valószínűségi elemzés
144-146
   5.3. A kockázatelemzési eszközök összehasonlítása
146-149
   Összefoglalás
149
   Ellenőrző kérdések
150
6. fejezet: A projektek szervezeti formái
[151]-167
   6.1. A tipikus projektszervezeti formák
[153]-159
      6.1.1. A lineáris-funkcionális struktúrán alapuló projektszervezet
[153]-155
      6.1.2. A projektre orientált projektszervezet
155
      6.1.3. A mátrix-struktúrán alapuló projektszervezet
155-159
   6.2. A projektszervezeti formák összehasonlítása
159-165
   6.3. A projektekhez kapcsolódó atipikus szerepkörök
165-166
   Összefoglalás
166
   Ellenőrző kérdések
167
7. fejezet: A projektkontroll
[169]-186
   Bevezetés
[170]
   7.2. A folyamatkontroll
174-182
   7.3. Az eredménykontroll
183-185
   Összefoglalás
185
   Ellenőrző kérdések
186
8. fejezet: A projekt lezárása
[187]-186
   Bevezetés
[188]
   8.1. A projekteredmény működési próbái
[189]-191
   8.2. A projekt lezárása és értékelése
191-195
   Összefoglalás
195
   Ellenőrző kérdések
195
9. fejezet: A projektdokumentumok
[197]-207
   Bevezetés
[198]
   9.1. A projektdokumentumok csoportosítása
[199]
   9.2. A projektvezetési dokumentumok
200-205
      9.2.1. Projekt-előkészítési dokumentumok
200
      9.2.2. Projektindítási dokumentumok
201-203
      9.2.3. Odaítélési dokumentumok
203
      9.2.4. Teljesítési dokumentumok
203-204
      9.2.5. Projektzárási dokumentumok
204-205
   9.3. A projektdokumentumok formai követelményei
205-206
   Összefoglalás
207
   Ellenőrző kérdések
207
10. fejezet: A projektvezetési eljárások
[209]-222
   Bevezetés
[210]
   10.1. A projektvezetési eljárások szerepe a projektek vezetésében
[211]-214
   10.2. A PRITiCE projektvezetési eljárás
214-220
      10.2.1. A PRINCE szervezeti kerete
215-217
      10.2.2. A PRINCE vezetési csomagja
217-218
      10.2.3. A PRINCE minőségcsomagja
218-220
   10.3. A logikai keretmátrix
220-221
   Összefoglalás
221-222
   Ellenőrző kérdések
222
Fogalomtár
[223]-229
Irodalom
[231]-239
Kolofon
239
A tanulmánysorozat eddig megjelent számai
Hátsó borító