A zsidóság és Európa corvina logo

Szerkesztők: Grüll Tibor; Répás László
További szerzők: Rugási Gyula; Kulcsár Árpád; Grüll Tibor; Rákóczi István; Vajda Mihály; Csepeli György; Karády Viktor; Karsai László; Heller Ágnes; Tatár György
Cím: A zsidóság és Európa
Alcím: Új fejezetek az antiszemitizmus történeti-társadalmi gyökereiről
Megjelenési adatok: Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest, 2006. | ISBN: 963-7052-27-5

coverimage A 2001-ben független értelmiségiek - köztük az azóta tragikus hirtelenséggel elhunyt Szabó Miklós történész - kezdeményezésére alakult Kossuth Szabadegyetem Egyesület bevallott célja, hogy népszerűsítse a Kölcsey, Kossuth, Deák, Eötvös, Ady nevével fémjelezhető nemzeti szabadelvű eszmekört és gondolatiságot. Elsődleges célunk, hogy az ismeretterjesztés eszközeivel szolgáljuk az faji, vallási, kisebbségi előítéletek falainak lebontását, egy élhetőbb európai Magyarország felépítését. A Debreceni Egyetem immár másodízben adott otthont előadássorozatunknak, amelynek 2004/2005-ben „A zsidóság és Európa" címet adtuk. Előadóink részint történetileg közelítették meg a máig is virulens antiszemitizmus kérdéskörét: Grüll Tibor az első zsidó háború, illetve a római zsidóellenesség gyökereit kutatta; Kulcsár Árpád a középkori keresztény antijudaizmus és antiszemitizmus kialakulásával foglalkozott; míg Rákóczi István az ibér inkvizíció egy érdekes forrásszövegén keresztül mutatta be a „újkeresztények" áldatlan sorsát a koraújkori Európában. Karsai László a magyarországi zsidó holokauszttal kapcsolatban „régi kérdéseket" felelevenítve törekedett „új válaszok" megfogalmazására. Más előadóink egyéb szempontok szerint járták körül a kérdést: Rugási Gyula a zsidó-keresztény ellentétek teológiai okaira világított rá; Karády Viktor előadása a XX. századi magyarországi antiszemitizmusról formált képet történeti-szociológiai szempontból; Vajda Mihály a múlt századi totalitárius diktatúrák zsidóellenességének társadalomlélektanát elemezte. Heller Ágnes a „zsidókérdés megoldhatatlanságáról" tartott vitafórumot nagyszámú érdeklődő körében. Csepeli György az antiszemitizmus szociálpszichológiájába adott bepillantást, míg Tatár György a mai Európában tapasztalható neoantiszemitizmus és Izrael-ellenesség gyökereit kutatta. Végezetül nem marad más hátra, minthogy a kötet szerkesztői köszönetét mondájának a Debreceni Egyetem vendégszeretetéért, hogy befogadta és támogatta előadássorozatunkat. Az Open Door Öntevékeny Csoport néven működő diákszervezet nagyszerű szervezőmunkája nélkül sem az előadások, sem ez a kötet nem születhetett volna meg. Köszönet illeti továbbá előadóinkat, akik előadásuk megtartása mellett azok kéziratait is elkészítették. Végül hálásak vagyunk a Debreceni Egyetem hallgatóinak, hogy érdeklődésükkel és aktív jelenlétükkel megtisztelték konferenciánkat. Reméljük, a kötetünkben publikált tanulmányok is olyan élményt jelentenek majd számukra, mint az elhangzott előadások. (...) Tisztelettel köszöntök mindenkit. Először is hadd szóljak pár szót arról, miért éppen az antik zsidó-kereszténység tárgykörét választottam a mai előadásom tárgyául, és miért nem egyáltalán a zsidó-kereszténység kérdését. Noha tisztában vagyok vele, hogy mindenkit az aktuális kérdések izgatnak legjobban, ugyanakkor elkerülendő azt a káoszt, ami ma szerte a nagyvilágban tapasztalható ezzel a bizonyos kifejezéssel és szóba jöhető variánsaival kapcsolatban, jobbnak láttam, hogy maradjunk az ókornál, és nemcsak azért mert így közelebb jutunk a kereszténységnek, mint zsidó haireszisznek (elhajlásnak), hogy ne mondjam szektának a születése időszakához.
Kategóriák: Szociológia, Történelem
Tárgyszavak: Antiszemitizmus, Tanulmány, Zsidóság, Zsidó
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Copyright/Impresszum
Tartalomjegyzék
Előszó
7-8
Az ókori zsidó-kereszténység (Rugási Gyula)
9-24
   1.
9
   2.
9-11
   3.
11-14
   4.
14-17
   5.
18-24
Az első zsidó háború kitörésének okai Flavius Josephusnál (Grüll Tibor)
25-71
   1. Háborús okok - Josephus és Tacitus
26-27
   2. Kutatástörténet dióhéjban
28-29
   3. Az "okok" filológiai viszgálata
29-33
   4. A háborúhoz vezető külső okok
33-49
      4.1. Jeruzsálem és a Templom menedékjogának megsértése
33-40
      4.2. A helytartók visszaélései
41-43
      4.3. Az iudaeai városokban élő görögök és szírek vallási türelmetlensége
43-49
   5. Belső okok
49-69
      5.1. A "kétértelmű jóslat"
50-57
      5.2. A hatalmasok zsarnokoskodása, a szegények erőszakossága
57-61
      5.3. A pogányok (köztük a császár) áldozatának visszautasítása
61-69
   Rövidítések
69
   Hivatkozások
69-71
A keresztény antiszemitizmus gyökerei (Kulcsár Árpád)
72-90
   A keresztény zsidóellenesség kezdetei
73-75
   Vádak, szidalmak, és a zsidó történelem átértelmezése a IV. századtól
76-83
   Zsinagógarombolások, zsinagógafoglalások
83-86
   A zsidóellenesség megjelenése a törvényekben
86-90
Az auto da fé - végjegyzetek az inkvizíció jellegéről (Rákóczi István)
91-101
   Jegyzetek
93-101
A jobboldali totalitarizmusok és az antiszemitizmus (Vajda Mihály)
102-116
   I. A totalitárius diktatúrák és a tömegdemokrácia
102-106
   II. A német-zsidó viszony
106-113
   III. Etnikai egyneműsítés?
114-116
Antiszemitizmus a változó világban (Csepeli György)
117-134
   Csoportok a társadalomban
117-118
   Rosszindulatú társadalmi folyamatok
119-120
   Kisebbségi helyzet
120-122
   Zsidók és zsidóellenesség az ókorban
122-125
   Zsidók és zsidóellenesség a középkorban
125-127
   Politikai antiszemitizmus Közép- és Kelet-Európában
127-129
   Der Ewige Jude - Az örök zsidó
129-131
   Antiszemitizmus a Holocaust után
131-134
Antiszemitizmus és modernizációs egyenlőtlenségek Magyarországon (Karády Viktor)
135-153
   A történelmi előzmények
137-140
   Emancipáció és egyenlőtlen modernizáció
141-147
   Az antiszemita ellenhatás
147-153
Túlélhették volna a magyar zsidók a holokausztot? Régi kérdés, új válaszok (Karsai László)
154-183
A „zsidókérdés" megoldhatatlansága című kötet bemutatója és vitája (Heller Ágnes)
184-209
   Kérdések és válaszok
195-209
A modern Izrael és a Nyugat viszonya (Tatár György)
210-234
   Anticionizmus - antiszemitizmus más eszközökkel
210-212
   Lerakódó hazugságok
212-215
   Az ENSZ viszonya Izraelhez
215-217
   Marxistákból iszlamisták
217-218
   A modern Izrael megalapítása és a palesztin menekültkérdés történeti háttere
218-234
A kötet szerzői
Hátsó borító