A pszichológia alapjai

Szerző: Hadházy Jenő
Cím: A pszichológia alapjai
Alcím: Főiskolai jegyzet
Sorozatcím: Nyíregyházi Főiskola Pszichológia Tanszék Pszichológia a pedagógusképzésben ; 1.
Megjelenési adatok: Élmény '94. Bt., Nyíregyháza, 2003. | ISBN: 963-85333-58
Megjegyzés: Második, bővített kiadás

coverimage Az ember az élővilág legbonyolultabb szerkezete. Biológiai és pszichés működése ebből adódóan rendkívül összetett. Ahhoz, hogy az emberi viselkedést legalább alapszinten megértsük, vagy pedagógusként annak célirányos megváltoztatására vállalkozhassunk, ismernünk kell az emberi szervezet működésének legalapvetőbb mechanizmusait. Aki személyiségformáló pedagógiai munkára vállalkozik, arra ebben a tekintetben fokozott felelősség hárul A pedagógus munkája során a tanulói személyiség folyamatos kibontakoztatását, fejlesztését végzi, ami célirányos beavatkozás a tanulói személyiség működésébe. Ha ez kellő hozzáértéssel, megfelelő pedagógiai és pszichológiai ismeretek birtokában történik, a fejlesztő szándék biztosan nem lesz eredménytelen. Alapismeretek hiányában azonban a jó szándékú beavatkozás is kiszámíthatatlan következményekkel járhat. Tekintsünk egy egyszerű hasonlatot. Mindennapi környezetünkben elég bonyolult technikai berendezések működnek. Aki megismerte ezek kezelését, azok számára a működtetés egyszerű rutinfeladat. Aki kellő alapismeret hiányában kísérletezgetéssel próbál például működtetni egy mobiltelefont, vagy egy számítógépet, annak kevés az esélye arra, hogy a gép azt tegye, amit a kezelője akar. A külső kezelőszervekkel ezeket a berendezéseket általában nem lehet ugyan elrontani, de a használati tájékozatlanság rengeteg bosszúságot okozhat.
Kategóriák: Pszichológia
Tárgyszavak: Motiváció, Érzelem, Személyiség
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Impresszum
Tartalomjegyzék
3-4
Előszó
5-6
1. A pszichológiáról általában
7-24
   1.1. A pszichológia tárgya
7
   1.2. A pszichológia tudományos megközelítései
8-9
   1.3. A pszichológia területei
10-11
   1.4. A pszichológia történeti áttekintése
11-14
   1.5. A pszichológia főbb irányzatai
15-18
   1.6. A pszichológia módszerei
18-24
      A megfigyelés
19
      A kísérlet
19
      Explorációs módszerek
20-24
         Beszélgetés
20
         Tesztek
21-24
   Önellenőrző kérdések
24
   Ajánlott irodalom
24
2. A pszichológia biológiai alapjai
25-32
   2.1. Az idegrendszer felépítése és működése
25-26
   2.2. A központi idegrendszer
27-28
   2.3. A környéki idegrendszer
29
   2.4. Az aktiváló rendszer és az alkalmazkodás
30-31
   Önellenőrző kérdések
31
   Ajánlott irodalom
32
3. A kognitív folyamatok pszichológiája
33-86
   3.1. Az érzékelés
33-54
      Az érzékelés fajtái (érzékleti modalitások)
35-41
      Az észlelés
41-46
      Észlelési csalódások
47-53
      Az érzékelés és az észlelés témaköréhez kapcsolódó önellenőrző kérdések
54
      Ajánlott irodalom
54
   3.2. Az emlékezet
55-64
      Az emlékezés alapfolyamatai
57-62
      Önellenőrző kérdések
63
      Ajánlott irodalom
64
   3.3. A képzelet
65-68
      Önellenőrző kérdések
68
      Ajánlott irodalom
68
   3.4. A gondolkodás
69-80
      Asszociatív gondolkodás
71
      Megértő gondolkodás
71-73
      Problémamegoldó gondolkodás
74
      A problémamegoldás folyamata
76-77
      A gondolkodás legjellemzőbb műveletei (mikrostruktúra)
77-78
      Önellenőrző kérdések
80
      Ajánlott irodalom
80
   3.5. A figyelem
81-86
      Hogyan működik a szelektív figyelem?
82-83
      A figyelem fajtái
83
      A szándékos figyelem tulajdonságai
84-85
      Önellenőrző kérdések
86
      Ajánlott irodalom
86
4. Az érzelem fogalma
87-98
   4.1. Az érzelem fogalma
87
   4.2. Az érzelem fiziológiai alapja
88
   4.3. Az érzelmek összetevői
88-91
   4.4. Az érzelmek kifejeződései
91-94
   4.5. Az érzelmek főbb csoportjai
94-96
   4.6. Érzelem és a motiváció kapcsolata
97
      Önellenőrző kérdések
98
      Ajánlott irodalom
98
5. A motiváció
99-110
   5.1. A motiváció fogalma
99
   5.2. A motivációelméletek áttekintése
99-102
   5.3. A motivációk rendszere
102-103
   5.4. Motivációs mechanizmusok
104-106
      Kíváncsiság és kompetencia motiváció
104-105
      Teljesítménymotiváció
105-106
   5.5. Az irányított emberi cselekvés
107-109
      A valódi akarati cselekvés szakaszai
108-109
      Önellenőrző kérdések
110
      Ajánlott irodalom
110
6. A személyiség
111-130
   6.1. A személyiség fogalma
111-113
   6.2. A személyiség kibontakozásának meghatározói
113
   6.3. Tipológiák, személyiségelméletek
114-130
      Hippokratész temperamentumtana
114
      Temperamentum típusok
115
      Pavlov idegrendszeri típusai
116
      Kretschmer testalkati tipológiája
116-117
      Jung típustana
118
      Eysenck két dimenziós tipológiája
118-119
      A Kovaljov-Rubinstein-féle személyiségmodell
120
      Freud személyiségmodellje
121-122
      Elhárító mechanizmusok
123-127
         Az elfojtás
123
         A projekció(kivetítés)
123
         Az ésszerűsítés(racionalizálás)
123-124
         A megnemtörténtté tevés(anulláció)
124
         A regresszió(visszacsúszás)
124
         A kompenzáció(áttolás)
125
         Az azonosítás(érzelmi átfordítás)
125
         A reakcióképződés
125-126
         Az elaboráció(feldolgozás)
126-127
      Rogers személyiségelmélete
128
   Önellenőrző kérdések
129
   Ajánlott irodalom
130
Tanulást segítő kislexikon
131-136
A gyakorló feladatok megoldásai
137-141
Irodalom
142