Kevés szóval svédül corvina logo

Szerző: Harrach Ágnes
Szerkesztő: Molnár Ágnes
Cím: Kevés szóval svédül
Megjelenési adatok: Tankönyvkiadó, Budapest, 1991. | ISBN: 963-18-3815-3
Megjegyzés: Második kiadás

coverimage Jó volna tudni, ön vajon miért szándékozik svédül tanulni? Utazni szeretne, barátai, rokonai élnek Svédországban, tartós kiküldetésre készül, szeretné eredetiben megismerni a skandináv kultúrát, érdeklik a nyelvek, vagy esetleg már tud is valamelyest svédül, és nyelvtani tudását kívánja kiegészíteni, vagy csupán kíváncsiságból vette kezébe ezt a könyvet? És természetesen még ezer más okból és célból is akarhat valaki svédül tanulni. Most már Ön is látja, milyen nehéz feladat hárul erre a könyvre, mely, a maga nemében egyke lévén, szeretne minél különbözőbb igényeknek megfelelni. A témákat és a szókincset elég bő körből kellett tehát összeválogatni, hogy mindenki érezhesse, neki is szól ez a könyv. Heti egy tanítási (de jóval több tanulási) alkalmat feltételezve, egy év tananyagát tartalmazza. Az olvasmányok szövegéből mintegy ezeregyszáz szót sajátíthat el, és tovább bővítheti szókincsét a téma szerinti szógyűjtemények, valamint a szemelvények segítségével. Ha a könyv gyakorlatait lelkiismeretesen elvégzi, könnyen elboldogulhat különböző beszédhelyzetekben, s ha a teljes nyelvtani anyagot legalább passzívan elsajátítja, - szótár segítségével - önállóan olvashat, továbbfejlesztheti svéd tudását. Néhány megjegyzés és tanács a könyv használatához: Az olvasmányokat olvassa el hangosan, ismételgesse mondatonként, egyes párbeszédeket tanuljon meg kívülről! A szószedetben jelöljük, ha a szóhangsúly nem az első szótagra esik. A felemelt vessző a hangsúlyos hang vagy szótag után áll. Szögletes zárójelben adjuk meg a hangtani szabályoktól eltérő szavak kiejtését, valamint ha az o betűjelet [o] hangnak kell ejteni (egyébként hangértéke [u]). Ha az olvasmány szövegének egy-egy kifejezésében korábban még nem tárgyalt nyelvtani anyag fordul elő, akkor a magyar jelentést a teljes kifejezésre adjuk meg. A könyv a szókincshez képest sok és részletes nyelvtant tartalmaz, mivel a svédül tanulónak kevés lehetősége van máshol utána nézni kérdéseinek. Az apróbetűs részek a nyelvtani szabályok további pontosítását szolgálják, ezeket nem kell azonnal megtanulni. Megadjuk a nyelvtani kifejezések svéd megfelelőit is, hogy lehetőségében álljon később svéd vagy más nyelvű tankönyvből is tanulni. Javasoljuk, hogy a gyakorlatok megoldását ne írja be a könyvbe, így később gyakorlásként megismételheti azokat. A fordítások, valamint a nehezebbnek ítélt, bonyolultabb gyakorlatok megoldását a könyv végén megadjuk. Egyes gyakorlattípusokat minden olvasmánynál önállóan is elvégezhet. Tegyen fel kérdéseket az olvasmány szövegéhez, foglalja össze az olvasmány tartalmát! Készítsen szószedeteket, szóláncokat, gyűjtsön azonos betűvel, hanggal kezdődő, illetve végződő szavakat stb. A papagájjal jelölt gyakorlatok kiejtési vagy hangsúlyozási feladatokat tartalmaznak. Ezeket újra és újra végezze el! Ezt a jelet Svédországban térképeken és útjelző táblákon használják műemlékek és nevezetességek jelölésére. (Eredetileg egy gotlandi rúnakő díszítőmotívuma volt.) Könyvünkben a gyakorlatokat követő eredeti szövegminták, versek, idézetek mellett áll. Ezeket az adott olvasmány anyagának elsajátítása után könnyen megértheti.
Kategóriák: Neveléstudomány, Nyelvtudomány
Tárgyszavak: Nyelv, Nyelvtan, Svéd, Svenska, Grammatik
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Címlap
Copyright/impresszum
Előszó
5-7
Előszó a második kiadáshoz
7-8
Tartalom - Innehåll
9-11
Hangtani bevezető/Inledning - Fonetik
12-20
   A svéd abc - svensk alfabetet
12
   Magánhangzók/Vokaler
12-14
   Mássalhangzók/Konsonanter
14-15
   Szóhangsúly/Ordbetoning
15
   Zenei hangsúly/Ordaccent
15-16
   Mondathangsúly/Satsrytm
16-17
   Gyakorlatok/Övningar
17-20
1. Lektion ett: Vad är det här?
21-33
   Nyelvtan - Grammatik
26-31
      1. Főnév - Substantiv
26
      2. Személyes névmás - Personliga pronomina
26-27
      3. Az ige jelen ideje - Verb, presens
27-28
      4. Szórend - Ordföljd
28-29
      5. Någon szerepe a kérdő mondatban
29
      6. Igenlő és tagadó válasz
29
      7. Megszólítás - Tilltal
30
      8. Köszönési formák - Hälsingsord
30-31
      9. A tulajdonnevek birtokos esete
31
   Gyakorlatok - Övningar
31-33
2. Lektion två: Och skjortan?
34-43
   Nyelvtan - Grammatik
38-40
      10. A főnév határozott alakja - Substantivets bestämda form
38
      11. A melléknév határozatlan alakja - Adjektivets obestämda form
39
      12. Hurdan? Hurdant? Hurdana? - Milyen?
39
      13. A tycka om ige (szeret vmit, vkit, szeret vmit csinálni, tetszik vmi)
39-40
      14. Tőszámnevek - Grundtal
40
   Gyakorlatok - Övningar
41-43
3. Lektion tre: Så vardagsrummet ser ut!
44-57
   Nyelvtan - Grammatik
48-53
      15. A főnév többes száma - Pluralbildning
48-49
      16. A főnév birtokos esete - Genitiv
49
      17. A melléknév határozott alakja
50-52
         A melléknév rendhagyó ragozásának típusai
50-52
      18. Jövő idő - Futurum
52
      19. Elöljárószók - Prepositioner
53
   Gyakorlatok - Övningar
53-57
4. Lektion fyra: Stockholm
58-73
   Nyelvtan - Grammatik
63-68
      20. A gyenge igék múlt ideje
63-65
         Mikor melyik múlt időt használjuk?
64-65
      21. Időegyeztetés - Tempusharmoni
65
      22. Mellékmondatok - Bisatser
66
         Alárendelő kötőszók (időbeli viszonyok kifejezésére) - Konjunktioner
66
      23. Napszakok kifejezése - Delar av dagen
66-67
      24. Fontosabb kérdőszók - Frågeord
67-68
      25. På museum
68
   Gyakorlatok - Övningar
68-73
5. Lektion fem: I bastun
74-83
   Nyelvtan - Grammatik
75-79
      26. Az erős és a rendhagyó igék (4) múlt ideje - Starka och oregelbundna verb
75-76
         Az 1-4. lecke erős és rendhagyó igéi
76
      27. A mozgó határozószók helye a mondatban - Vandrande adverb
76-78
         A leggyakoribb mozgó határozószók
76
         Főmondatban
76-77
         Mellékmondatban
77-78
      28. További alárendelő kötőszók
78
      29. Évszakok, hónapok kifejezése
78-79
         Évszakok - Årstider
78
         Hónapok - Månader
79
         Néhány egyéb fonros időbeli kifejezés
79
   Gyakorlatok - Övningar
79-83
6. Lektion sex: Mormor fyller år
84-93
   Nyelvtan - Grammatik
87-89
      30. Birtokos névmás - Possessivpronomen
87-89
         sin, sitt, sina
88-89
      31. Sorszámnevek - Ordningstal
89
      32. Dátum - Datum
89
   Gyakorlatok - Övningar
90-93
   Találós kérdések - Gåtor
93
7. Lektion sju: Kan du inte hjälpa mig?
94-106
   Terített asztal - Ett dukat bord
97
   Az emberi test - Kroppen
97
   Nyelvtan - Grammatik
98-102
      33. Módbeli segédigék Modala hjälpverb
98-100
         Gyakoribb módbeli segédigék
98-99
         Ritkábban használt módbeli segédigék
99-100
      34. Visszaható névmás - Reflexiva pronomen
100-101
      35. Az öt érzék (de fem sinnena)
101
      36. Az m és n mássalhangzóra végződő szavak helyesírása és kiejtése
101-102
   Gyakorlatok - Övningar
102-106
8. Lektion åtta: Samtal på snabbköpet
107-120
   Gyümölcsök - Frukt
109
   Fűszerek - Kryddor
109
   Zöldségek - Grönsaker
110
   Élelmiszerek, italok, egyéb - Mat, drycker och dylikt
110-111
   Csomagolás, mennyiség - Förpackning, mängd
111
   Nyelvtan - Grammatik
111-115
      37. A melléknév fokozása - Adjektivets komparation
111-113
         Hasonlítás
112
         A fokozott melléknév ragozása
113
      38. A felszólító mód - Imperativ
114
      39. A személyes névmás tárgy- és részes esete - Objektsform av personliga pronomina
114-115
   Gyakorlatok - Övningar
115-120
9. Lektion nio: Frågor, frågor, frågor
121-132
   Nyelvtan - Grammatik
124-127
      40. Hány óra van? - Vad är klockan?
124
      41. Az idő kifejezése elöljárószóval - Att uttrycka tid med preposition
124-125
      42. Gyakoriság kifejezése
125
      43. Érzések kifejezése állandó vonzattal - Känslor
126-127
         További emberi tulajdonságok - Människans egenskaper
126-127
   Gyakorlatok - Övningar
127-132
10. Lektion tio: Glöm inte att komma ihåg!
133-142
   Nyelvtan - Grammatik
135-137
      44. Álszenvedő igék - deponens verb
135-136
      45. Módosítószók - Modala verb
136-137
      46. A határozószók képzése - Adverbbildning
137
   Gyakorlatok - Övningar
138-142
11. Lektion elva: Tidningen
143-152
   Néhány fontosabb politikai mozaikszó, valamint a parlamenti pártok neve
145
   Nyelvtan - Grammatik
145-147
      47. Rövidítések - Förkortningar
145-146
      48. Szenvedő szerkezet - s-passiv
146-147
   Gyakorlatok - Övningar
147-152
12. Lektion tolv: Tänk att vara rik som ett troll
153-160
   Az időjárás - Vädret
155
   Nyelvtan - Grammatik
156-157
      49. Feltételes mód - Konditionalis
156
         Jelen idő
156
         Múlt idő
156
      50. Óhajtás kifejezése
156-157
      51. A tänka, tycka, tro igék használata
157
   Gyakorlatok - Övningar
157-160
13. Lektion tretton: På hotellet
161-172
   Foglalkozások - Yrken
165-167
   Nyelvtan - Grammatik
167-168
      52. Tagadás fosztóképzővel
167
      53. För, före, innan, förr, förra
168
   Gyakorlatok - Övningar
169-172
14. Lektion fjorton: Kalmar
173-180
   Kifejezések a városban való tájékozódáshoz
175
   Nyelvtan - Grammatik
175-176
      54. A függő beszéd - Indirekt tal
175-176
   Gyakorlatok - Övningar
176-180
15. Lektion femton: Öland - solens och vindens ö
181-190
   Nyelvtan - Grammatik
184-187
      55. Állandó vonzattal járó melléknevek, igék és főnevek
184-185
         Melléknevek
184
         Igék
184-185
         Főnevek
185
      56. Évszámok - Årtal
185-186
      57. Égtájak - Vädersträck
186
      58. Irányok kifejezése
187
   Gyakorlatok - Övningar
187-190
16. Lektion sexton: Borta bra hemma bäst
191-203
   Allamansrätten
193-194
   Nyelvtan - Grammatik
197-198
      59. A főnév- és melléknévragozás különleges esetei - Adjektiv och substantiv efter vissa ord
197-198
      60. Hol? és Hova? kérdésre válaszoló halározószók
198
   Gyakorlatok - Övningar
198-203
   Det här förstår du väl också?
203
17. Lektion sjutton: Är Bellman känd i Ungern?
205-212
   Nyelvtan - Grammatik
206-208
      61. Befejezett melléknévi igenév - Perfekt particip
206-208
         A befejezett melléknévi igenév képzése igeragozási osztályok szerint
207-208
      62. Szenvedő szerkezet (vara, bli + befejezett melléknévi igenév) - Passiv, bli + perfekt particip
208
   Gyakorlatok - Övningar
208-212
18. Lektion arton: Har ni något att deklarera?
213-222
   Nyelvtan - Grammatik
216-217
      63. Folyamatos melléknévi igenév - Presens particip
216-217
         A folyamatos melléknévi igenév használata
216-217
      64. Összetett határozószók - Sammansatta adverb
217
   Gyakorlatok - Övningar
218-222
19. Lektion nitton: Nu är det jul igen
223-234
   Nyelvtan - Grammatik
226-228
      65. Elváló és nem elváló igekötők - Sammansatta adverb
226-227
      66. Főnévi igenév att-tal vagy anélkül - Infinitiv med och utan att (Összefoglalás)
227-228
   Gyakorlatok - Önvingar
228-234
20. Lektion tjugo: Glad Påsk!
235-246
   Nyelvtan - Grammatik
238-240
      67. Szórend (Összefoglalás)
238-240
         A főmondat szórendje
238-239
         A mellékmondat szórendje
240
      68. Határozatlan névmás - Indefinita pronomen
240
   Gyakorlatok - Övningar
241-244
   Vad vet du om Sverige?
245-246
A nehezebb gyakorlatok és a fordítási feladatok megoldásai
247-260
Összefoglaló nyelvtani táblázatok
261-263
Svéd-magyar szójegyzék
264-294
Ország, lakos, jelző - Land, invånare, adjektiv
295-296