Adótan 2013 corvina logo

Szerző: Herich György
Szerkesztő: Auth Szabolcs
Cím: Adótan 2013
Sorozatcím: Adó abc, 1416-8111 | Sorozat szerkesztő: Herich György
Megjelenési adatok: Penta Unió Oktatási Centrum és Vizsgaközpont, Budapest, 2013. | ISSN: 1416-8111 | ISBN: 978-615-5249-05-1

coverimage Ön a PENTA UNIÓ Oktatási Centrum Adó Abc sorozata Adótan kötetének 24., átdolgozott kiadását tartja kezében. A kiadványban a hazai és nemzetközi adóoktatásban nagy gyakorlattal rendelkező szerző egy új diszciplina, az Adótan bevezetését indította el. Mitől más, újszerű ez a szakkönyv? Először átfogja a tágan értelmezett adórendszer valamennyi elemét úgy, hogy nem csak a tételes anyagra koncentrál, de az összefüggések, kapcsolatok is bemutatásra kerülnek. Másodszor a hagyományos leíró, magyarázó könyvekkel szemben logikai ábrák alapján dolgozza fel az adórendszert, megszabadítva az olvasót a jogi nyelvezet, a részletekben való eltévelyedés veszélyeitől. Harmadszor az olvasó számára vizuálisan is rögzíthetővé - így könnyebben memorizálhatóvá - teszi az ismereteket. Összegyűjti a jogszabályokban különböző helyen levő, adott esetekre vonatkozó utalásokat. Felmenti a hallgatói a jegyzetelés terhe alól, így a magyarázatra, a megértésre és memorizálásra koncentrálhat Negyedszer: oktatásban hallatlan mértékben megkönnyíti az oktató munkáját, hiszen nem csak időtakarékos, hanem egyszerűen és látványosan felhasználható. Ötödször a Szakkönyv offline® programban a világon elsőként kapcsoltunk össze szakmai kézikönyveket egymással és a hatályos teljes joganyaggal! A könyvek cd változatával és offline dvd jogtár kapcsolatával a könyvekben előforduló bármelyik kifejezés, jogszabályi hivatkozás teljes mögöttes joganyaga és az offline rendszerhez kapcsolódó szakkönyvekből. saját tudásbázisból a kapcsolódó szakmai részek azonnal elérhetővé válnak! A szakkönyvben levő hivatkozási jelekre kattintva az Adó Teszt és Példatárnak az adott kérdéshez kapcsolódó részei pl. TP2. (Társasági adó 2. példa), illetve az Adótan magyarázatok szakkönyv adott kérdéshez kapcsolódó részei pl. MÁJ/, megjeleníthetők. Hasonlóan kapcsolódnak a könyvhöz a kiegészítő, értelmező magyarázatok. A könyvekben megjelenő bármely fogalom, kifejezés szakmai, jogi kapcsolódásai teljes körűen, azonnal elérhetők. Az Adótan lektorait szakterületenként az adott szakterületek legnevesebb szakembereiből választottuk, azzal a céllal, hogy a szakkönyv hitelességét ezzel is emeljük. Az Adótan az Adótan magyarázatokkal, az Adó Teszt és Példatárral, a Nemzetközi adózás, Nemzetközi Adótervezés könyvvel együtt ad komplex szakmai ismereteket. Kérjük a könyvvel kapcsolatba kerülő szakembereket, hallgatókat és oktatókat, hogy kritikájukat, észrevételeiket, tapasztalataikat osszák meg velünk a további munkánk elősegítése érdekében. (...) A 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban megváltozott. A helyi önkormányzatok által korábban ellátott feladatok jelentős részét az állam vette át. A feladatellátás állami átvételével egyidejűleg a megosztott jövedelemből belföldi gépjárműadó 40%-a marad az önkormányzatoknál. Az emberiséq korán felismerte, hogy az emberi szükségletek bizonyos köre közösségi szervezeti formában racionálisabban elégíthető ki. A közösségi célok finanszírozására vezették be az adókat. Először egyetlen adónemmel pl. adott időszakban a gazdagságot jellemző vagyontárgy adóztatásával (házadó, földadó) kísérleteztek, majd folyamatosan tértek át a több adónem együttes alkalmazására (kevésbé érezhető adóteher) -> kialakult az adórendszer.
Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Adózás, Pénzügy, Adójog, Közpénz, Adó, Illeték
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Copyright/impresszum
I. Fejezet
4-83
   1. Közpénzügyek
6
      1.1. Alapfogalmak
6
      1.2. Közpénzügyek területei
6
      1.3. Közpénzügyek irányítása
6
   2. Államháztartás
7-18
      2.1. Költségvetési politika
7
      2.2. Az állam gazdasági funkciói
7
      2.3. Az államháztartás
7
      2.4. A magyar államháztartás rendszere
7-15
         2.4.1. Államháztartás alrendszerei
8
         2.4.2. A központi költségvetés
9
         2.4.3. Helyi önkormányzatok költségvetési rendelete
11-14
            Központi költségvetés és önkormányzatok
14
         2.4.4. Az államháztartás ellenőrzési rendszere
15
      2.5. Elkülönített állami pénzalapok
16
         2.5.1. Elkülönített állami pénzalapok és forrásaik
16
      2.6. Magyar Államkincstár
17
      2.7. Társadalombiztosítás
17
      Ellenőrző kérdések
18
   3. Az adótan alapjai
19-32
      3.1. A pénzügypolitika
20
      3.2. Az adóztatás célja, alapelvei
20-21
      3.3. Adózási elvek
21
      3.4. Az adórendszer kialakulása, fejlődése
22
      3.5. A mai magyar adórendszer kialakulása
23-27
      3.6. Adózási alapfogalmak
28-30
      3.7. Az adók rendszerezése, típusai
31
      Ellenőrző kérdések
32
   4. Az adójog
33-36
      4.1. Az adójog rendszere
33
      4.2. Az adózás alkotmányossága
33
      4.3. Az adózás alapelvei
34
      4.4. Az adójogi norma
34
      4.5. Adójogviszony
34-36
      4.6. Adójogi jogforrások
36
   5. Az adózás rendje
37-69
      5.1. Adókötelezettség
39-52
         5.1.1. Bejelentési kötelezettség
40-42
            Nyilvántartásba vétel
42
         5.1.2. Adómegállapítás
43
         5.1.3. Adóbevallásra vonatkozó általános szabályok
43-47
            Adóbevallási időpontok 1.sz melléklet
45-46
               Havi, évközi bevallások
45-46
               Éves adóbevallás
46
            Adóbevallás különös szabályai
46-47
            Adóbevallás kijavítása
47
         5.1.4. Az adóelőleg megfizetése
48-50
            Adóelőleg-fizetés
49
            Adófizetés, támogatás esedékessége
50
         5.1.5. Bizonylatok, könyvvezetés, nyilvántartás
51
            Bizonylat és igazolás
51
            Nyilatkozat
51
         5.1.6. Adatnyilvántartás, adatszolgáltatás
52
      5.2. Adóhatóságok hatásköre
53
      5.3. Adóhatóság illetékessége
54-57
         Európai Uniós harmonizáció
55-57
      5.4. Ellenőrzés
57-66
         5.4.1. Jogok és kötelezettségek az ellenőrzés során
58
         5.4.2. Önellenőrzés
59
         5.4.3. Adóhatósági ellenőrzés
60-64
            5.4.3.1. Hatáskör, illetékesség az ellenőrzésben
60-61
            5.4.3.2. Határidők az ellenőrzési eljárásban
61
            5.4.3.3. Az ellenőrzés folyamata
61-64
         5.4.4. Az ellenőrzés különös szabályai
64-66
            5.4.4.1. Bevallás utólagos ellenőrzése
64
            5.4.4.2. Egyszerűsített ellenőrzés
64
            5.4.4.3. Becslés
65
               Vagyongyarapodás
65
               Általános forgalmi adó
65
            5.4.4.4. Eljárási illeték
65
            5.4.4.5. Ismételt ellenőrzés
66
            5.4.4.6. Állami garancia beváltásához kapcsolódó ellenőrzés
66
            5.4.4.7. Az egyes kötelezettségek ellenőrzése
66
            5.4.4.8. Adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés
66
            5.4.4.9. Egyes gazdasági események valódiságának vizsgálatára irányuló ellenőrzés
66
      5.5. Jogkövetkezmények
67-69
   6. A hatósági eljárás
70-74
      6.1. A hatósági eljárás szabályai
70-74
         Hatósági adómegállapítás bejelentés, bevallás alapján
70-71
         Utólagos adómegállapítás
71
         Az adó soron kívüli megállapítása, feltételes adó megállapítás
71
         Szokásos piaci ár megállapítás (APA)
71-72
         Fizetési halasztás, részletfizetés
72
         Adómérséklés
72
         Jogorvoslat a hatósági eljárásban
72-73
         Felügyeleti intézkedés
73-74
         Súlyosbítási tilalom
74
         Adóhatósági határozat bírósági felülvizsgálata
74
   7. Végrehajtási eljárás
75-81
      7.1. Végrehajtási eljárás, végrehajtható okirat
75-76
         Eljáró hatóság
75
         Biztosítási intézkedés
75
         Végrehajtási eljárás megindítása
75
         Átvezetés végrehajtás esetén
75
         Visszatartási jog gyakorlása
75
         Végrehjatás munkabérre, fizetési számlákra
76
         Végrehajtás ingó és ingatlan vagyontárgyra
76
      7.2. Jogorvoslat a végrehajtásban
76-77
         Végrehajtás felfüggesztése
77
         Végrehajtás megkeresésre
77
         Behajthatatlan adótartozás nyilvántartása
77
      7.3. A végrehajtás költsége
77
      7.4. Elévülés
77-81
   8. Diákhitel
82-83
      Ellenőrző kérdések
83
      Feladatok
83
II. Fejezet
85-241
   1. A személyi jövedelemadó
87-152
      1.1. Adóalany
87
      1.2. Adókötelezettség
88-96
      1.3. Az adó megállapításának módja
97-99
         1.3.1. Önadózás
97
         1.3.2. Adóbevallás
97
         1.3.3. Adónyilatkozat
97-98
         1.3.4. Egyszerűsített bevallás adóhatósági közreműködéssel
98
         1.3.5. Bevallás adóhatósági közreműködés nélkül
98
         1.3.6. Munkáltatói adómegállapítás
98-99
         1.3.7. Nemleges bevallási nyilatkozat
99
      1.4. A számított adó megállapítása
99-121
         1.4.1. Jövedelem meghatározása
99-108
            1.4.1.1. Bevétel
99-106
            1.4.1.2. Költség
106-107
            1.4.1.3. Költségtérítés
108
               1.4.1.3.1. Szgk-használat elszámolási szabályai
108
               1.4.1.3.2. Alkalmazható üzemanyagárak (NAV)
108
         1.4.2. Jövedelem meghatározási módok
108-121
            A jövedelem megszerzésének időpontja
109
            1.4.2.1. Önálló tevékenységből származó jövedelem
109-112
            1.4.2.2. Vállalkozói személyi jövedelemadó, átalányadó
113-117
               Egyéni vállalkozás megszűnése
117
            1.4.2.3. Tételes átalányadózás: fizető vendéglátó tevékenység
117
            1.4.2.4. Mezőgazdasági tevékenység adózása
118
            1.4.2.5. Nem önálló tevékenységből származó jövedelem
119
            1.4.2.6. Egyéb jövedelem
119-121
      1.5. Összevonandó jövedelmek után a számított adó meghatározása
121-126
         1.5.1. Külföldről származó jövedelem adója
123
         1.5.2. Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmények
124
            Rendelkezés az adóról
125-126
      1.6. Fizetendő adó
126
      1.7. Külön adózó jövedelmek
126-139
         1.7.1. Ingó vagyon átruházásának jövedelme
127
         1.7.2. Ingatlan és vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem
128
         1.7.3. Tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés
129
         1.7.4. Kamatból származó jövedelem
130
         1.7.5. Értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem
131
         1.7.6. Csereügyletből származó jövedelem
131
         1.7.7. Osztalékból származó jövedelem
131
         1.7.8. Árfolyamnyereségből származó jövedelem
131
         1.7.9. Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem
132
         1.7.10. Tartós befektetésből származó jövedelem
132
         1.7.11. A vállalkozásból kivont jövedelem
132
         1.7.12. Társasház, társasüdülő hasznosításából származó jövedelem
133
         1.7.13. Nyereményből származó jövedelem
133
         1.7.14. Béren kívüli és egyes meghatározott juttatások, reprezentáció, üzleti ajándék, egyes adómentes juttatások, bevételnek nem számító tételek, kifizetőt terhelő adó
134-137
         1.7.15. Értékpapír formájában megszerzett vagyoni érték
137
         1.7.16. Értékpapírra vonatkozó jog révén megszerzett vagyoni érték
138
         1.7.17. Elismert munkavállalói értékpapír juttatási program keretében szerzett jövedelem
138
         1.7.18. Az adó meghatározása az összevonásra nem kerülő egyéb jövedelmek esetében
139
      1.8. Jövedelem- és adó meghatározásának összefoglalása
140
      1.9. Adóelőleg szabályok
141-144
         1.9.1. A kifizető kötelezettségei
143
         1.9.2. A magánszemély, egyéni vállalkozó kötelezettségei
143-144
      1.10. Egyéb szabályozás
144
         1.10.1. Privatizációs lízing
144
      1.11. Nyilvántartási, könyvvezetési kötelezettség
144-148
      1.12. Egyszerűsített foglalkoztatás és adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatás
149-150
      1.13. Biztosítások
151-152
         Ellenőrző kérdések
152
   2. Egyszerűsített vállalkozói adó (EVA)
153-162
      2.1. Adóalanyiság feltétele
154
      2.2. A belépéshez kapcsolódó adózási nemek
155
      2.3. Nyilvántartási kötelezettség
156
      2.4. Adóalap
156
      2.5. Adómérték
157
      2.6. Egyes más adókra, számviteli kötelezettségekre vonatkozó különös szabályok az Eva időszakában
157-159
      2.7. Társadalombiztosítás
159
      2.8. Eljárási szabályok
160
      2.9. Kilépés
161-162
         Ellenőrző kérdések
162
   3. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA)
163-168
      3.1. Alapfogalmak
163
      3.2. Adó alanya
164
      3.3. Adóalanyiság feltétele belépéskor
164
      3.4. Megszűnik
164
      3.5. Bejelentett kisadózó
164
      3.6. Adó mértéke, adófizetés
165
      3.7. Ellátások, jövedelem és a teljesített közterhek
165
      3.8. Kötelezettségek
166
      3.9. Munkaviszonytól való elhatárolás
166
      3.10. Különös szabályok
167-168
   4. Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)
169-170
   5. Magánszemélyek különadója
171-172
   6. Társasági adó és osztalékadó
173-202
      6.1. Adókötelezettség
173
      6.2. Az adó alanya
173-178
      6.3. Az adó alapja
179-182
         6.3.1. Költségelszámolás
180-181
         6.3.2. Nem a vállalkozás érdekében felmerült költségek
181
         6.3.3. A vállalkozás érdekében felmerülő költségek
182
      6.4. Adóalap-módosítás
183-192
         6.4.1. Különleges adóalap meghatározás
187-188
         6.4.2. Az adóalap-módosítás különleges szabályai
189-190
         6.4.3. Veszteségelhatárolás
191
         6.4.4. Kapcsolt vállalkozás
192
      6.5. Az adómérték
192
      6.6. Adómentességek, adókedvezmények
193-197
         6.6.1. Nem kell társasági adót fizetni
193
         6.6.2. Kedvezményezett tevékenységek
193
         6.6.3. Adókedvezmények
194-197
      6.7. Adóelőleg
198
      6.8. Osztalékadó
199
         Átmeneti rendelkezések
199
      6.9. Nonprofit szervezetek adózása (nem nyereségorientált)
200-202
         Ellenőrző kérdések
202
         Feladat
202
   7. Kisvállalati adó (KIVA)
203-206
      7.1. Adóalany
203
      7.2. Adóalanyiság keletkezése, megszűnése
203
      7.3. Adóalap
204
      7.4. Adóalap-módosító tételek
204-205
      7.5. Adó mértéke
205
      7.6. Adó bevallása, adóelőleg és az adó megfizetése
206
      7.7 Különös szabályok
206
   8. Különadók
207-208
      8.1. Ágazati különadó
207
      8.2. Pénzügyi szervezetek, hitelintézetek különadója
207-208
         8.2.1. Pénzügyi szervezetek különadója
207-208
         8.2.2. Hitelintézetek különadója
208
   9. Az egyéni vállalkozó, egyéni cég
209-211
      9.1. Egyéni vállalkozói tevékenység
209-210
      9.2. Egyéni cég
210-211
   10. Vagyoni típusú adók
213-219
      10.1. Gépjárműadó
213-217
         10.1.1. Belföldi gépjármű adója
213-214
         10.1.2. A külföldön nyilvántartott gépjárművek adója
215
         10.1.3. Cégautó adó
215-217
      10.2. Egyes nagy értékű vagyontárgyak adója „Vagyonadó”
217-218
   11. Társadalombiztosítás
219-241
      11.1. Alapelvek
219
      11.2. Alanya a tb-nek
220
      11.3. Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások
221
      11.4. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tv.
222-224
         11.4.1. Egészségügyi szolgáltatások
222
         11.4.2. Pénzbeli ellátások
222-223
            11.4.2.1. Terhességi-, gyermekágyi segély
222
            11.4.2.2. Gyermekgondozási díj (GYED)
223
            11.4.2.3. Táppénz
223
         11.4.3. Baleseti ellátások
224
      11.5. Nyugdíj szolgáltatások
224-227
         11.5.1. Saját jogú nyugellátások
225-226
            11.5.1.1. Öregségi nyugdíj
225-226
               A korhatár előtti nyugdíjak és a rokkantsági nyugdíj átalakítása
226
            11.5.1.2. Rehabilitációs járadék
226
         11.5.2. Hozzátartozói nyugellátások
227
            11.5.2.1. Özvegyi nyugdíj
227
            11.5.2.2. Árvaellátás
227
            11.5.2.3. Szülői nyugdíj
227
      11.6. Magánnyugdíjról és a magán-nyugdíjpénztárakról
228-229
      11.7. A társadalombiztosítás forrásai
230-234
         11.7.1. A társadalombiztosítási járulékok, adók
230-233
         11.7.2. Egyéni vállalkozó, társas vállalkozás és tagjainak járulékfizetése
233
         11.7.3. Eljárási szabályok
234
         11.7.4. Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra
234
      11.8. Egészségügyi hozzájárulás (EHO)
234-238
         11.8.1. A 27%-os EHO
235
            Mentességek
235
         11.8.2. A 14%-os EHO
236
         11.8.3. A magánszemély egyes tőkejövedelmeit terhelő EHO (14%)
236
         11.8.4. Eltérő százalékos EHO
236
         11.8.5. Bevallás, befizetés
237-238
      11.9. Szociális hozzájárulási adó (SZOCHO)
238-239
         Adókedvezmények
239
      11.10. Alternatív (választható) biztosítási formák
239-241
         Tesztek, példák
241
III. Fejezet
243-307
   1. Helyi adók
245-254
      1.1. Helyi adók jellemzői
245
      1.2. Helyi adók rendszere
246
      1.3. Vagyoni típusú adók
247
         1.3.1. Építményadó
247
         1.3.2. Telekadó
247
      1.4. Magánszemély kommunális adója
248
      1.5. Idegenforgalmi adó
249
      1.6. Helyi iparűzési adó
250-254
         Adóelőleg
251-252
         Adóalap megosztás
252-253
         Tesztek, példák
254
   2. Ökoadók
255-265
      2.1. Környezetvédelmi termékdíj
257-259
      2.2. Környezetterhelési díj
260-262
         2.2.1. Levegőterhelési díj (LTD)
260
         2.2.2. Vízterhelési díj (VTD)
260
         2.2.3. Talajterhelési díj (TTD)
261
         2.2.4. Közös szabályok
261-262
      2.3. Energiaadó
263-264
      2.4. Bányajáradék
264
      2.5. Egyéb fizetési kötelezettségek, járulékok, bírságok
265
   3. Egyéb adók és adójellegű kötelezettségek
267-279
      3.1. Szakképzési hozzájárulás
267-269
         3.1.1. Képzés, képzési rendszerfejlesztési támogatás, Nemzeti Foglalkoztatási Alap felhasználása
269
      3.2. Rehabilitációs hozzájárulás
270
      3.3. Játékadó
271-272
      3.4. Innovációs járulék
272-273
      3.5. Kulturális adó
273
      3.6. Népegészségügyi termékadó
274-275
      3.7. Baleseti adó
276
      3.8. Különleges helyzetek miatti befizetés
276
      3.9. Biztosítási adó
276-277
      3.10. Közművezetékek adója
277-278
      3.11. Távközlési adó
278-279
   4. Illetékek
281-307
      4.1. Az illeték célja, funkciója
281
      4.2. Az illetékek fajtái
281
      4.3. Illetékkötelezettség
281-282
      4.4. Illetékmentesség
282
      4.5. Ingyenes vagyonszerzési illetékek
283-286
         4.5.1. Öröklési illeték
283
         4.5.2. Ajándékozási illeték
283
         4.5.3. Ingyenes vagyonszerzési illeték alapja
284
         4.5.4. Ingyenes vagyonszerzési illeték mértéke
284
         4.5.5. Mentes az öröklési illeték alól, ill. öröklési illetékkedvezmények
284
         4.5.6. Mentes az ajándékozási illeték alól, ill. ajándékozási illetékkedvezmények
285
         4.5.7. Kisvállalkozás vagyoni betétjének öröklése, ajándékozása
286
         4.5.8. Egyéni kisvállalkozói vagyon öröklése, ajándékozása
286
      4.6. Visszterhes vagyonátruházási illeték
287-290
         4.6.1. Illetékmentesség, illetékkedvezmények
289
         4.6.2. Az illeték alapjának megállapítása
290
         4.6.3. Vagyoni értékű jog értékének megállapítása
290
      4.7. A közigazgatási hatósági eljárási illetékek, pótdijak
291-295
         4.7.1. Illetékmentesség a közigazgatási hatósági eljárásban
294-295
      4.8. Bírósági eljárási illeték
295-300
         4.8.1. Polgári eljárási illetékek
296
         4.8.2. Jogorvoslat illetéke (polgári eljárásban)
297
         4.8.3. Büntető eljárás illetéke
298
         4.8.4. Illetékkedvezmények
299
         4.8.5. Illetékfeljegyzési jog
300
            Igazgatási és bírósági szolgáltatások díja
300
      4.9. Cégbírósági felügyeleti illeték
300
      4.10. Az illeték megfizetése
301-302
      4.11. Jogkövetkezmények
303-304
      4.12. Pénzügyi tranzakciós illeték
304-306
         Tesztek, példák
307
IV. Fejezet
309-402
   1. Általános forgalmi adó
311-346
      1.1. Hatálya
312
      1.2. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések
313-317
      1.3. A teljesítés helye
317-319
      1.4. Termékértékesítés
320-322
      1.5. Szolgáltatásnyújtás
323-324
      1.6. Az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja
325-326
      1.7. Az adóalap
327-328
      1.8. Az adó mértéke
329
      1.9. Adómentes
329-333
      1.10. Az adólevonási jog (előzetesen felszámított adó visszaigénylése)
334-336
      1.11. Adó fizetésére kötelezett személy
337
      1.12. Eljárási szabályok
337
      1.13. Az adó megállapítása, bevallása
338-339
      1.14. Különleges adózás (különleges rendelkezések)
339-341
      1.15. Számlaadási kötelezettség formái, tartalma
342-344
      1.16. Egyéb visszatérítések
345-346
         Tesztek, példák
346
   2. Regisztrációs adó
347-350
   3. Jövedéki szabályozás
351-373
      3.1. A jövedéki szabályozás alapjai
351-352
         3.1.1. Hatálya
351
         3.1.2. Hatáskör, illetékesség
351
         3.1.3. Alapfogalmak
352
      3.2. Adókötelezettség
352
      3.3. Adófelfüggesztés
353-360
         3.3.1. Végleges mentesülés
354
         3.3.2. Adómegállapítás- és adófizetési kötelezettség
355
         3.3.3. Adófizetésre kötelezett személy
355-360
      3.4. Az adóraktár
360-362
         3.4.1. Adóraktári engedély
360
         3.4.2. Jövedéki biztosíték
361
         3.4.3. Adóraktári engedély megszűnése
362
         3.4.4. Visszavonás
362
      3.5. Adómentes felhasználás
362-363
      3.6. Adó-visszaigénylés
363-364
      3.7. Adóalap és -mérték
365-367
      3.8. Alkoholtermékek forgalmazásának különös szabályai
368
      3.9. Dohánygyártmányok forgalmazásának különös szabályai
368-370
      3.10. Jövedéki ellenőrzés
370-373
   4. A közösségi vámjog
375-402
      4.1. A vám története, kialakulása
375-377
      4.2. A vámok csoportosítása
377-378
      4.3. A WTO (GATT)
378-379
      4.4. A Vámkódex hatálya
380
      4.5. Vámeljárások folyamatábrája
381
      4.6. Kiléptetés és a kiviteli vámeljárások
382
      4.7. Beléptetés és a behozatali vámeljárások
383-387
         4.7.1. Beléptetés fogalma és elemei
383-384
         4.7.2. Behozatali vámeljárások
384-387
      4.8. Árutovábbítás
387-388
         4.8.1. Külső árutovábbítás
387
         4.8.2. Belső árutovábbítás
387-388
      4.9. Vámbiztosíték kérdése az EU és a hazai jogszabályi háttér alapján
388-390
         4.9.1. Kötelező a vámbiztosíték a Közösségi Vámkódex alapján
388
         4.9.2. A végrehajtási rendelet alapján kötelező a vámbiztosíték
389
         4.9.3. A nemzeti jogszabály alapján vámbiztosítékot kell nyújtani
389
         4.9.4. Vámbiztosíték nyújtása előírható a Közösségi Vámkódex alapján
389
         4.9.5. Vámbiztosíték nyújtása előírható a végrehajtási rendelet alapján
389
         4.9.6. Biztosíték mentes a Közösségi Vámkódex alapján
389
         4.9.7. Biztosíték mentes a nemzeti jogszabály alapján
390
         4.9.8. A vámbiztosíték formái
390
      4.10. Az utólagos ellenőrzés
391-392
         4.10.1. Az utólagos ellenőrzés fogalma
391
         4.10.2. Utólagos ellenőrzés kötelező lefolytatása
391
         4.10.3. A vámhatóság jogállása
391-392
         4.10.4. Az ellenőrzött ügyfél jogállása
392
      4.11. Vámigazgatási eljárás
393
      4.12. Az áru vámértéke
393-394
      4.13. Vámérték-bevallás
394
      4.14. A vám kiszabása
395-396
      4.15. A vám visszafizetése és elengedése
396-398
      4.16. Jogkövetkezmények
399-402
         Tesztek, példák
402
Mellékletek
403-422
   1.sz. melléklet: Kiemelt adóbevételek alakulása
403
   2.sz. melléklet: Javasolt használat képzési irányok és szintek szerint
404
   3.sz. melléklet: NAV számlaszámok 2013. év
405-406
   4.sz. melléklet: A jegybanki alapkamat alakulása (2005-2012)
407
   5.sz. melléklet: NAV ellenőrzési irányelvek (2007-2012)
408-415
   6.sz. melléklet: Fontos információk 2013
415-417
   7.sz. melléklet: Biztosítások adózása 2013-ban
418
   8.sz. melléklet: Egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó bér- és adófizetési határok
419
   9.sz. melléklet: Kapott osztalék adózása
421
   10.sz. melléklet: Kifizetett osztalék adózása
422
Tartalomjegyzék
423-429
Hátsó borító