A büntető eljárásjog elmélete corvina logo

Szerző: Herke Csongor
További szerzők: Fenyvesi Csaba; Tremmel Flórián
Cím: A büntető eljárásjog elmélete
Megjelenési adatok: Dialóg Campus, Budapest, 2012. | ISBN: 978-963-995-083-2

coverimage „A magyar büntetőeljárás” (2001) és „Az új magyar büntetőeljárás” (2004) című pécsi tankönyvektől jelentős mértékben eltér ez a legújabb pécsi tankönyv: „A büntető eljárásjog elmélete” (2012). Legrövidebben, legtalálóbban ez az eltérés a német filozófiai irodalomban elteijedt „Aufhebung” - megszüntetve megőrzés - fogalmába sűríthető. Ami a megszüntetés körébe tartozik: a tanszék feladja azt a követelményt, hogy a tankönyv önmagában feldolgozza, tanulhatóvá tegye az összes büntető eljárásjogi szigorlati kérdést. Ennek fő oka a gyakori jogszabályváltozás. Az eredeti, 606 §-ból álló 1998. évi XIX. törvényt az alig eltelt tizenöt év alatt több mint félszáz Be. novella módosította! Ezeket a módosításokat egy-egy új (kiegészítő) fejezet elkészítésével, publikálásával igyekeztünk követhetővé tenni. Ehelyett a jövőben az éppen aktuális módosításokat könnyebben elkészithető, közzé tehető jegyzet formájában foglaljuk össze, ideértve nemcsak az egyes intézményekre vonatkozó törvényi részletrendelkezéseket, hanem a végrehajtási jogszabályok tartalmát és a joggyakorlat tendenciáit is. A jövőben tehát a szigorlati anyag dichotomikus jellegű mű lesz: hagyományos tankönyv - „A büntető eljárásjog elmélete” - foglalja össze a viszonylag lassan változó (változtatható) súlyponti kérdéseket. Ezzel szemben az akár évenként is kiadható - „A büntető eljárásjog gyakorlata” - foglalja össze a gyorsan változó (változtatható) részletkérdéseket. Ami a megőrzést illeti: a tanszék változatlanul arra törekszik, hogy az új tankönyvvel is biztosítsa egyfelől a szigorlatra való felkészülés elméleti megalapozottságát, másfelől pedig a szakdolgozatot írni kívánók elindulását. , ,A szélesre taposott stílus” (VAMBÉRY) elkerülése és a még tanulható és számon kérhető terjedelem kialakítása, azaz a tankönyvünk didaktikusságának fokozása érdekében e sorok után van elhelyezve a kötetben gyakran említett művekkel, jogszabályokkal, intézményekkel kapcsolatos RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE, továbbá ebben a jegyzékben vannak felsorolva azon ÁTFOGÓ JOGIRODALMI MŰVEK rövidítései is, amelyek általános témakörüknél és enciklopédikus jellegüknél fogva majdnem minden fejezetnél felemlítendők lennének (tankönyvek, kommentárok és tanulmánykötetek), és ezáltal a terjedelmet jelentősen és lényegében feleslegesen növelnék.

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Copyright/Impresszum
Tartalomjegyzék
[5]-9
Előszó
[11]-12
Átfogó jogirodalmi művek
[13]-15
   Egyéb összefoglaló művek
15-20
   Idegen nyelvű alapművek
20-22
Szakfolyóiratok
[23]-25
   Magyar nyelvű folyóiratok
[23]-24
   Idegen nyelvű folyóiratok
24-25
I. Fejezet: A büntetőeljárás
[27]-46
   1.1. A büntetőeljárás strukturális megközelítése
[27]-31
      1.1.1.A büntetőeljárás mint az állami szervek közhatalmak tevékenységének fontos része
[27]
      1.1.2. A büntetőeljárás szakaszai
[27]-28
      1.1.3. Az elsőfokú birósági eljárás jelentősége. A tárgyalás menete
28-31
   1.2. A büntetőeljárás funkcionális megközelítése
31-33
      1.2.1. A büntetőeljárás külső funkciói
31-33
         1.2.1.1. Az anyagi büntetőjog érvényre juttatása
31
         1.2.1.2. Az alaki törvényesség biztosítása
31-32
         1.2.1.3. Az igazság elérése
32-33
      1.2.2. A büntetőeljárás belső funkciói
33
   1.3. A büntetőeljárás alanyai
33-35
      1.3.1. A büntetőeljárás főszemélyei
33-34
      1.3.2. A büntetőeljárás mellékszemélyei
34-35
   1.4. A büntetőeljárás tartalma
35
   1.5. A büntetőeljárás „válsága”
35-36
      1.5.1. A büntetőeljárás a „régi kettős szorításban”
35-36
      1.5.2. A büntetőeljárás „új kettős szorításban”
36
   1.6. A büntető eljárásjog értelmezése és hatálya
37
   1.7. A büntető eljárásjog tudománya
38
   1.8. A magyar büntető eljárásjog tudománya
39-40
   1.9. A büntető eljárásjog tudományának viszonya más jogági és egyéb tudományokhoz
40-41
      1.9.1. Az ún. „bűnügyi tudományok”
40
      1.9.2. Alkotmányjog, nemzetközi jog, közigazgatási jog, polgári eljárásjog
40-41
   Irodalom
41-46
II. Fejezet: A büntetőeljárás alapelvei
[47]-86
   2.1. Az alapelvek lényegi ismérvei
[47]-48
   2.2. Az alapelvek csoportosítása
48-50
   2.3. Az „alapelv-infláció” veszélye
50
   2.4. A régi és az új „vezérelvek” (szuperelvek) megjelenése
50-53
      2.4.1. A tisztességes eljáráshoz való jog (elve)
51-52
      2.4.2. Az ún. Jogállami büntetőeljárás” (elve)
52
      2.4.3. A „fegyverek egyenlőségének” elve
52-53
      2.4.4. Az alkotmányos büntetőeljárás
53
   2.5. Az alapelvek normativitásának kérdése
54
   2.6. Az alapelvek jelentősége-az igazságszolgáltatás ismérvrendszere
54
   2.7. Egyes alapelvek
55-83
      2.7.1. A hivatalbóliság elve
55-58
      2.7.2. Az ártatlanság vélelme
58-62
      2.7.3. A „nemo tenetur” elve
62-63
      2.7.4. A védelem elve
63-65
      2.7.5. A kontradiktórium elve
65-68
      2.7.6. A nyilvánosság elve
68-69
      2.7.7. A bizonyítékok szabad mérlegelésének az elve
70-72
      2.7.8. A közvetlenség elve
72-75
      2.7.9. A szóbeliség elve. Az anyanyelvhasználat elve
75-77
      2.7.10. A jogorvoslati jogosultság elve
77-79
      2.7.11. Az emberi jogok tiszteletben tartásának elve
79-82
      2.7.12. A bírósági eljáráshoz való jog. A büntetőjogi felelősség önálló elbírálása
82-83
   Irodalom
83-86
III. Fejezet: Az alanyok
[87]-124
   3.1. A büntetőügyekben eljáró hatóságok
[87]-98
      3.1.1. A bíróság
[87]-90
      3.1.2. Az ügyész
91-94
      3.1.3. A nyomozó hatóságok
94
      3.1.4. Az eljáró hatóságok tagjainak kizárása
94-98
   3.2. A résztvevők
98-117
      3.2.1. A terhelt
98-101
      3.2.2. A védő
101-106
      3.2.3. A sértett
106-117
         3.2.3.1. A „csak” sértett
107-108
         3.2.3.2. A magánvádló
108-110
         3.2.3.3. A pótmagánvádló
110-111
         3.2.3.4. A magánfél
111-117
   Irodalom
117-124
IV. Fejezet: A bizonyítás
[125]-183
   4.1. Az eljárási cselekményekről általában
[125]-128
   4.2. A bizonyítás meghatározása
128-132
   4.3. A bizonyíték fogalma
132-136
   4.4. A bizonyítékok osztályozása
136-138
   4.5. A közvetett bizonyítékokkal történő bizonyítás főbb jellemzői
138-143
   4.6. A jogellenes bizonyítékok alapkérdései
143-147
   4.7. A „titkos” bizonyítékok főbb problémái
147-150
   4.8. Az egyes bizonyítékok
150-174
      4.8.1. A tanúvallomás
150-155
      4.8.2. A terhelt vallomása
155-161
      4.8.3. A szakvélemény
161-168
      4.8.4. A tárgyi bizonyítási eszköz
168-169
      4.8.5. Az okiratok
169-170
      4.8.6. A szemle
170-171
      4.8.7. A helyszínelés (helyszíni kihallgatás)
171-172
      4.8.8. A bizonyítási kísérlet
172
      4.8.9. A felismerésre bemutatás
172-173
      4.8.10. A szembesítés
173-174
      4.8.11. A szakértők párhuzamos meghallgatása
174
   Irodalom
174-183
V. Fejezet: A kényszerintézkedések
[184]-222
   5.1. A kényszerintézkedések felosztása
[184]-186
   5.2. A személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések
186-206
      5.2.1. Az előzetes letartóztatás
186-195
      5.2.2. Az előzetes letartóztatást helyettesítő kényszerintézkedések
195-202
         5.2.2.1. A lakhelyelhagyási tilalom
196-197
         5.2.2.2. A házi őrizet
198-199
         5.2.2.3. Intézkedés a külföldre utazási tilalom biztosítására
199
         5.2.2.4. Az óvadék
199-201
         5.2.2.5. A távoltartás
201-202
      5.2.3. Az ideiglenes kényszergyógykezelés
202-204
      5.2.4. Az őrizetbevétel
204-206
      5.2.5. Az elővezetés
206
   5.3. Más emberi jogokat korlátozó kényszerintézkedések
207-222
      5.3.1. A házkutatás
207-209
      5.3.2. A motozás
210-211
      5.3.3. Lefoglalás
211-213
      5.3.4. A számítástechnikai rendszer útján rögzített adatok megőrzésére kötelezés
213-214
      5.3.5. A zár alá vétel (bűnügyi zárlat)
214-216
      5.3.6. A biztosítási intézkedés
216
      5.3.7. Eljárási szankciók
217-218
         5.3.7.1. A rendbírság
217
         5.3.7.2. A testi kényszer alkalmazása
217
         5.3.7.3. Egyéb eljárási szankciók
217-218
   Irodalom
218-222
VI. Fejezet: A büntetőeljárás előkészítő szakasza
[223]-258
   6.1. A büntetőeljárás feltételei
224-226
   6.2. A nyomozás szerepe, menete
226-228
   6.3. A feljelentési jogosultság és kötelezettség. A feljelentés módja
228-230
   6.4. A nyomozás megkezdése (intézkedések és határozatok a feljelentés alapján)
230-234
   6.5. A nyomozás lefolytatása (teljesítése)
234-247
   6.6. A nyomozási bíró eljárása
247-249
   6.7. Jogorvoslat a nyomozás során
249-251
   6.8. A nyomozás lezárása
251-254
   Irodalom
254-258
VII. Fejezet: A közbenső eljárás
[259]-268
   7.1. A vádemelés
[259]-264
   7.2. A tárgyalás előkészítése
264-266
   Irodalom
266-268
VIII. Fejezet: A bírósági szak
[269]-371
   8.1. Az elsőfokú tárgyalás fő szabályai
[269]-278
      8.1.1. A tárgyalás jelentősége. A tárgyalás monista és dualista rendszere
[269]-270
      8.1.2. A tárgyalás vezetése és rendjének fenntartása. A tárgyalásvezetés főbb modelljei
271-272
      8.1.3. Jelenlét az elsőfokú tárgyaláson és az ennek biztosítására szolgáló intézkedések
273
      8.1.4. A bizonyítás felvétele, mellőzése és kiegészítése
273-274
      8.1.5. A vád elejtése és módosítása
274-276
      8.1.6. Perbeszédek és felszólalások
276-278
   8.2. A büntetőeljárás differenciálása
279-310
      8.2.1. A büntetőeljárás differenciálásának története és modelljei
279-281
      8.2.2. A terhelt személyéhez kötődő különeljárások
281-287
         8.2.2.1. A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás
281-283
         8.2.2.2. A katonai büntetőeljárás
283-284
         8.2.2.3. Eljárás a távollévő terhelt ellen
285
         8.2.2.4. A jogi személy elleni büntetőeljárás
285-287
      8.2.3. A büntetőeljárás egyszerűsítése
287-293
         8.2.3.1. A gyorsított eljárás (bíróság elé állítás)
288-290
         8.2.3.2. A vádelhalasztás
290-291
         8.2.3.3. A büntetőparancs (tárgyalás mellőzése)
291-292
         8.2.3.4. A Eljárás kiemelt jelentőségű ügyekben
292-293
      8.2.4. Megegyezésen alapuló eljárások
293-301
         8.2.4.1. A mediáció (közvetítői eljárás)
295-297
         8.2.4.2. A vádalku
297-301
      8.2.5. A sértetti vádképviselet
301-310
         8.2.5.1. A magánvádas eljárás
301-307
         8.2.5.2. A pótmagánvádas eljárás
307-310
   8.3. Az elsőfokú tárgyaláson hozott határozatok
310-321
      8.3.1. A bírósági határozatok csoportosítása és a határozathozatal
310-311
      8.3.2. Az eljárást megszüntető végzés
311
      8.3.3. Az elsőfokú ítélet
312-313
      8.3.4. Az ügydöntő határozat közlése
313
      8.3.5. A vád és az ügydöntő határozat viszonya: a tettazonosság jelentősége
314-316
      8.3.6. A jogerő
316-321
         8.3.6.1. A jogerő fogalma, lényeges ismérvei és fajtái
316-318
         8.3.6.2. A jogerőre képes határozatok
318-319
         8.3.6.3. A jogerőre emelkedés időpontja
319
         8.3.6.4. A jogerő hatásai
320
         8.3.6.5. A jogerő terjedelme
320
         8.3.6.6. A jogerő feloldása
321
   8.4. A perorvoslatok
321-337
      8.4.1. A perorvoslatok fogalma és felosztása
321
      8.4.2. A perorvoslatok fő kérdései
321-337
         8.4.2.1. Hány fokú legyen a (rendes) perorvoslati rendszer?
322-324
         8.4.2.2. Milyen legyen a felülbírálat terjedelme?
324-326
         8.4.2.3. Milyen legyen a fellebbviteli bíróság döntési jogköre?
326-327
         8.4.2.4. A súlyosítási tilalom
327-331
         8.4.2.5. Az eljárási szabálysértések (error in procedendo) csoportosítása és következményeik
331-332
         8.4.2.6. A megalapozatlanság esetei és fokai, a megalapozatlanság kiküszöbölésének eszközei és módjai
332-336
         8.4.2.7. A végzés elleni fellebbezés
337
   8.5. A fellebbezésre jogosultak. A fellebbezés alapja, hatálya, bejelentése, visszavonása
337-339
   8.6. A másodfokú bírósági eljárás előkészítése és lefolytatása
339-345
      8.6.1. A másodfokú bírósági eljárás előkészítése
339-340
      8.6.2. A fellebbezési tanácsülés
340
      8.6.3. A fellebbezési nyilvános ülés
340-341
      8.6.4. A fellebbezési tárgyalás
341-342
      8.6.5. A másodfokú határozatok
342-345
   8.7. A harmadfokú eljárás
345-347
   8.8. A megismételt eljárás
347-349
      8.8.1. Az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezése
347-348
      8.8.2. A megismételt eljárás szabályai
348-349
   8.9. A rendkívüli perorvoslatok
349-360
      8.9.1. A ténykérdésekkel összefüggő rendkívüli perorvoslat
349-353
      8.9.2. A jogkérdésekkel összefüggő rendkívüli perorvoslatok
353-360
         8.9.2.1. A felülvizsgálat
353-357
         8.9.2.2. A törvényességi jogorvoslat
357-358
         8.9.2.3. A jogegységi eljárás
358-359
         8.9.2.4. Az alkotmányjogi panasz
359-360
   Irodalom
360-371
IX. Fejezet: A különleges eljárások. A határozatok végrehajtása
[372]-382
   9.1. A különleges eljárások fogalma, közös szabályai és felosztása
[372]-373
   9.2. A büntetőjogi szankciókkal kapcsolatos különleges eljárások
373-375
   9.3. A „nemzetközi vonatkozású” eljárások
375-377
   9.4. Egyéb különleges eljárások
377-378
   9.5. A határozatok végrehajtása
378-379
   Irodalom
379-382
Hátsó borító