Az értelmezett Alkotmány corvina logo

Szerkesztők: Holló András; Balogh Zsolt György
Cím: Az értelmezett Alkotmány
Megjelenési adatok: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 2000. | ISBN: 963-9221-26-0

coverimage „Az Értelmezett Alkotmány” első kötetének anyagát 1994. december 31-ével zártuk le azzal a nem titkolt céllal, hogy elindítunk egy kiadványsorozatot, amely meghatározott - négy-öt éves - időszakonként feldolgozza az Alkotmány egyes szakaszaihoz fűzött alkotmánybírósági értelmezések legfontosabb megállapításait, ily módon közreadva az értelmezett és alkalmazott Alkotmány „esszenciáját”. (Segítséget is nyújtva ezáltal a valamennyi határozatot magában foglaló éves gyűjtemények [„Az Alkotmánybíróság határozatai”] használatához is.) Az első kötet az Alkotmánybíróság első öt évének gyakorlatát, legfontosabb döntéseinek (szó szerinti) lényegét tükrözte. A nem kis számú pozitív szakmai visszajelzésekre hivatkozva, most már magunk is megfogalmazhatjuk: a kötet elérte célját. Eredeti elképzelésünktől ezért nem volt indokunk eltérni. Az első kötetben alkalmazott szerkesztési szempontokat követve dolgoztuk fel az Alkotmánybíróság 1995. január 1-je és 1999. december 31-e között született határozatait. A határozatokból az érintett alkotmányi rendelkezést értelmező legfontosabb megállapításokat, szó szerinti szövegrészeket adjuk közre. Az Alkotmány adott §-ához kapcsolódó határozatrészek idézése előtt, vagy közben, az összefüggésekre, a kapcsolódó értelmezésekre tekintettel, az idézeteket magyarázatokkal (jegyzetekkel) egészítettük ki. „Az értelmezett Alkotmány” második kötete természetesen nincs mereven elválasztva az első kötettől. A második kötet az elsőre épül, mint ahogy az Alkotmánybíróság adott alkotmányi faihoz fűzött értelmezései is egymásra épülnek, s bontják ki az adott norma tartalmát. Az újabb kötet tehát az Alkotmánybíróság „precedens bíráskodásának”, tízéves gyakorlatának a bemutatása. Az első kötetből - az első öt év gyakorlatából - ezért átvettük az ún. alaphatározatokat, amelyekre, mint „precedens döntésekre” az Alkotmánybíróság határozataiban hivatkozik. Ezután következnek az elmúlt öt év legfontosabb határozataiból vett idézetek. Ezek közül is indokolt már a bevezetőben utalni a jogállam-értelmezések (pl. törvényhozási eljárás, a jogalkotás rendje, a közhatalmi szervek demokratikus legitimációja) és az Alkotmánybíróság saját hatásköri értelmezéseinek (pl. alkotmánysértő mulasztás megállapítása, alkotmányos követelmények meghatározása) gazdagodására. A remélt olvasói, használói kört - akiknek tisztelettel ajánljuk ezt a második kötetet is - ugyanúgy határozhatjuk meg, mint az első kötet útjára bocsátásánál: gondolunk - nem kis optimizmussal - az új Alkotmány előkészítésében részt vevőkre, a jogalkotás szakembereire és a jogalkalmazókra, elsősorban: a bírákra, ügyészekre, az önkormányzatoknál dolgozó jogászokra, ügyvédekre, valamint az egyetemi oktatókra és az egyetemi hallgatókra.
Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Alkotmány, Alkotmányjog, Alkotmánybíróság
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
[1]
Impresszum
[2]
Tartalom
3-9
Bevezetés
11-12
A Magyar Köztársaság Alkotmánya
13-760
   I. fejezet: Általános rendelkezések
13-288
      Jogállam
13-87
         A jogbiztonság átfogó kérdései
16-29
            1. A jogbiztonság és a rendszerváltás
16-20
            2. Jogbiztonság és az eljárási garanciák
20-25
            3. Jogbiztonság és az alkotmányellenesség jogkövetkezményei
26-29
         Jogállam és a közhatalom gyakorlása
29-40
            1. A közhatalmi szervek működésével kapcsolatos alkotmányos elvárások
29-36
            2. Közhatalmi szervek demokratikus legitimációja
36-40
         Hatalommegosztás elve
40-47
         Jogállam és a jogalkotás rendje
48-74
            1. A „kellő idő” követelménye a jogszabály alkalmazására való felkészüléshez
48-54
            2. A visszamenőleges hatályú jogi szabályozás értelmezése
54-57
            3. Azonnali hatályú jogelvonás, „ígérvények” visszavonása
57-60
            4. Normakollízió azonos szintű jogszabályok között
61-62
            5. Normatartalommal szemben fennálló alkotmányossági elvárások
62-67
            6. Az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek köre
67-71
            7. Érdekképviseleti szervek részvétele a jogalkotásban
71-74
         Törvényhozási eljárás egyes kérdései
74-84
            1. A minősített többség kérdése
74-80
            2. Közjogi érvénytelenség
80-83
            3. Törvényelókészítés, törvényszerkesztés
83-84
         Szerzett jogok védelme
85-87
      Népszuverenitás
88-105
         Népszavazási problémák (a közvetlen és a közvetett hatalomgyakorlás egymáshoz való viszonya)
88-103
         Állami szuverenitás és az Alkotmány
103-105
      Pártok
106-114
      Szakszervezetek és érdekképviseleti szervek
115-121
      A nemzetközi jog és a belső jog összhangja
122-132
      Jogalkotási problémák
133-141
         A törvényerejű rendeletek és a törvények egymáshoz való viszonya
134-135
         A jogalkotási törvény hatálya előtti és utáni jog
135-137
         Deregulációs és jogtechnikai kérdések
137-138
         Jogalkotási felhatalmazás
139-141
      Alapjogvédelem
142-155
         Az állam objektív intézményvédelmi kötelezettsége
145-148
         Az általános alapjogvédelmi teszt (I.) alkalmazása
148-155
         Az alapjogok törvényi szabályozási szintjének értelmezése
155-158
      Piacgazdaság
159-174
         Szerződési szabadság
166-174
      Vállalkozáshoz való jog
175-179
      Versenyszabadság
180-190
         A gazdasági verseny szabadságának általános értelmezése
180-183
         Versenyszabadság és adópolitika (kedvezmények, mentességek megítélése, az adó gazdaságpolitikai funkciója)
184-188
         Versenyszféra és az állami monopóliumok
188-190
      Állami tulajdon
191-208
         Tulajdoni rendszerváltás, az állami célvagyon
193-202
         Állam kizárólagos tulajdona és kizárólagos gazdasági tevékenysége
203-208
      Szövetkezeti önállóság
209-214
      Önkormányzati tulajdon
215-228
      Tulajdonjog
229-258
         Alkotmányi tulajdonvédelem köre (az alkotmányjogi és a polgári jogi értelemben vett tulajdon közötti különbség)
231-241
         Tulajdonvédelem a társadalombiztosítási rendszerben
241-244
         Ideiglenes tulajdonkorlátozás
244-245
         Földtulajdon sajátosságai
246-247
         Tulajdonjog és az ingatlan-nyilvántartás
247-249
         Birtoklás, használat, rendelkezés valamint a kapcsolódó jogintézmények
249-254
         Kisajátítás
255-258
      Öröklés joga
259-261
      Házasság és család védelme
262-272
      Ifjúság védelme
273-274
      Szociális gondoskodás
275-276
      Egészséges környezethez való jog
277-288
   II. fejezet: Az Országgyűlés
289-331
      Az Országgyűlés egyes alkotmányos jogkörei
289-304
         Alkotmányozó hatalom
289-292
         Költségvetés megállapítása
292-294
         Önkormányzat feloszlatása
295
         Közkegyelem gyakorlása
296-299
         Hadiállapot, rendkívüli állapot vagy szükségállapot idején az irányítási jogkörök gyakorlása
300-304
      Az országgyűlési képviselőkre vonatkozó rendelkezések
305-318
         Mentelmi jog
305-306
         Az országgyűlési képviselők összeférhetetlensége
307-315
         Szabad mandátum elve
315-318
      Az Országgyűlés működése
319-331
         Az Országgyűlés ülésezési rendje
319-320
         Elnapolt Országgyűlés összehívása
321-322
         Parlamenti működés hatékonysága
323-327
         Interpelláció
328-331
   III. fejezet: A köztársasági elnök
332-362
      Az államszervezet demokratikus működése feletti őrködés
332-335
      Főparancsnoki funkció
336-341
      A köztársasági elnök helyettesítése
341-344
      A köztársasági elnök döntési jogkörei (kinevezésekkel és felmentésekkel kapcsolatos problémák)
345-355
      Egyéni kegyelmezés joga
355-358
      A köztársasági elnök sérthetetlensége és jogi felelőssége
359-362
   IV. fejezet: Az Alkotmánybíróság
363-439
      Az Alkotmány Alkotmánybíróságra vonatkozó rendelkezéseinek létrejötte (és ennek hatásköri konzekvenciái)
366-370
      Az Alkotmánybíróság egyes hatáskörei
371-380
         1. Előzetes normakontroll
371-378
         2. Utólagos normakontroll
379-380
            Az Alkotmány, az Alkotmányt módosító törvények vizsgálata
380-382
            Nemzetközi szerződés alkotmányosságának utólagos vizsgálata
382-385
            Éló jog vizsgálata
386-391
            Alkotmányos követelmény meghatározása
392-396
         Jogszabály nemzetközi szerződésbe ütközése
397-399
         4. Alkotmányjogi panasz
400-414
            Az alkotmányjogi panasz jogorvoslati funkciója
400-407
            Alkotmányjogi panasz benyújtására nyitva álló határidö (számítás)
407-414
         5. Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség
415-423
         6. Hatásköri összeütközés
424
         7. Alkotmányértelmezés
424-428
      Az alkotmánybírósági eljárás egyes kérdései
429-430
         Bizonyítási eszközök az alkotmánybírósági eljárásban
430-433
         Az indítványozási jog egyes kérdései
433-437
         A „rés iudicata” értelmezése
438-439
   V. fejezet: Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa és a nemzeti és etikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa
440-442
   VI. fejezet: Az Állami Számvevőszék és a Magyar Nemzeti Bank
443-445
   VII. fejezet: A Kormány
446-465
      Autonómiák védelme a Kormánnyal szemben
446-451
      A törvények végrehajtásával kapcsolatos feladatok
452-453
      A fegyveres erők, a rendőrség és a rendészeti szervek irányítása
454-459
      Az államigazgatás irányítása
459-461
      A miniszterek jogállása és felelőssége
462-465
   VIII. fejezet: A fegyveres erők és a rendőrség
466-469
   IX. fejezet: A helyi önkormányzatok
470-501
      Az önkormányzatok közjogi pozíciója
473
      Az önkormányzáshoz való jog és e jog gyakorlásának formái
473-478
      Az önkormányzati alapjogok általános értelmezése: az alapjogok természete és egyenlősége
479-483
      Az egyes önkormányzati alapjogok tartalma
483-501
         Szabályozási autonómia
483-487
         Az önkormányzat tulajdonosi joga (tulajdonlás)
487-489
         Bevételi és (állami) támogatási jogosultság
490-492
         Adómegállapítási jog
492-493
         Szervezetalakítási jog
493-494
      Az önkormányzati alapjogok (ezen belül különösen: a rendeletalkotás) alkotmányos korlátai
494-501
   X. fejezet: A bírói szervezet
502-514
      A közigazgatási határozatok bírósági ellenőrzése
504-509
      A bírói hatalmi ág önállósága, a bírói függetlenség
510-514
   XI. fejezet: Az ügyészség
515-519
   XII. fejezet: Alapvető jogok és kötelességek
520-758
      Az élethez és az emberi méltósághoz való jog
521-534
      A személyes szabadsághoz való jog
535-538
      Az ember jogképessége
539-540
      A bírósághoz fordulás joga
541-548
      Az ártatlanság vélelme
549-555
      A védelemhez való jog
556-560
      A visszaható büntető jogalkotás tilalma
561-567
      A jogorvoslathoz való jog
568-575
      A szabad mozgáshoz való jog (közlekedés szabadsága)
576-579
      A személyes adatok védelméhez való jog (Az információs önrendelkezési jog)
580-588
      A magánlakás sérthetetlenségéhez való jog
588-590
      A vallásszabadsághoz való jog
591-600
      A véleménynyilvánítás szabadsága, sajtószabadság
601-611
      A közérdekű adatok megismeréséhez való jog (Az információszabadság)
611-616
      Az egyesülési jog
617-628
      A petíciós jog
629
      Férfiak és nők egyenjogúsága
630-632
      A gyermekek jogai
633-636
      A kisebbségi önkormányzatok létrehozásának joga
637
      A választójog, a közügyekhez való részvétel joga
638-645
      A diszkrimináció tilalma
646-675
      Az esélyegyenlőség elve
676-679
      A munkához való jog: a foglalkozás szabad megválasztásának joga
680-691
      Az „egyenlő munkáért egyenlő bért” elve
691-693
      A munka mennyiségének és minőségének megfelelő jövedelemhez való jog
694
      A pihenéshez való jog
695
      Az érdekvédelmi szervezetek alakításához való jog
696-697
      A sztrájkjog
698-699
      Az egészséghez való jog biztosításának állami kötelezettsége
700-705
      A szociális biztonsághoz való jog
706-731
      Művelődéshez (oktatáshoz) való jog
732-739
      A tudományos élet szabadsága
740-
      Tanszabadság
743-745
      Honvédelmi kötelezettség
746-748
      Az arányos közteherviselés
749-756
      Alapjogsérelem miatt keletkezett igények bíróság előtti érvényesítése
757-758
   XIII. fejezet: A válaszások alapelvei
759
   XIV. fejezet: A Magyar Köztársaság fővárosa és nemzeti jelképei
760
   XV. fejezet: Záró rendelkezések
760
Hátsó borító