30 év neveléstudomány és művelődéspolitika

Szerkesztők: Horváth Márton; Zibolen Endre
További szerzők: Arató Ferenc; Szent-Györgyi Albert; Mátrai László; Kiss Árpád ; Kovács Máté; Kemény Gábor; Ravasz János; Tettamanti Béla; Szokolszky István; Nagy Sándor; Faragó László ; Szarka József ; Faludi Szilárd; Zibolen Endre ; Horváth Márton; Székely Endréné; Jausz Béla; Pataki Ferenc; Erdey-Gruz Tibor ; Köte Sándor; Simon Gyula; Péter Ernő; Jóboru Magda; Ágoston György ; Kelemen László ; Földes Éva; Lénárd Ferenc; Vajó Péter
Cím: 30 év neveléstudomány és művelődéspolitika
Alcím: A Magyar Pedagógiai Társaság gyűjteménye felszabadulásunk 30. évfordulója alkalmából
Megjelenési adatok: Táncsics Kiadó, Budapest, 1975. | ISBN: 963-320-340-6

coverimage Felszabadulásunk harmincadik évfordulójáról a Magyar Pedagógiai Társaság szakosztályai és tagozatai méltóképpen megemlékeztek. Titkárságunk javaslatára elnökségünk úgy határozott, hogy az ünnepi évben adjon ki a Társaság olyan tanulmánykötetet, mely hűen tájékoztat az elmúlt három évtized pedagógiai erőfeszítéseiről és eredményeiről. A gyűjtemény ne csak megemlékezzék azokról, akik a korszakot végigélték, hanem nyújtson eligazítást is azoknak, akik később nőttek bele, vagy most kezdik meg hivatásuk gyakorlását. A mű rendeltetésének ilyen megfogalmazása ellenére sem gondolhattunk arra, hogy felkért szerkesztőink kritikailag értékeljék az elmúlt három évtized pedagógiájának történetét, és valamennyi jelentősebb törekvés bemutatására vállalkozzanak. Lehetőségeink ismeretében és azok határai között készíthették el olyan társasági kötet tervét, melynek tanulmányozása a tiszteletreméltó múltbeli erőfeszítések jobb megértéséhez vezet, egyben további, elmélyedőbb vizsgálatokra serkent. így kezdődött meg a gyűjteménybe bekerülő tanulmányok kiválogatása olyan munkákból, amelyeket Társaságunk mai - jelenleg is élő - tagjai, mint történetileg és saját egész munkásságuk szempontjából jellemzőket ajánlottak fel. A már nem élők munkáiból a szerkesztők válogattak. A közölt - válogatott - bibliográfia további tájékozódást tesz lehetővé. Egyébként olyan közeli korszakról van szó, amelynek írásos emlékei bárki számára könnyen hozzáférhetők. Kötetünk céljánál fogva mindenkire emlékeztet, akinek az események kedvező alakításában része volt. A kötet tartalmát a szerkesztőkből, a lektorokból, a Társaság elnökéből és főtitkárából álló bizottság hagyta jóvá. A kifejezett kívánságoknak megfelelően iktattuk be az előszóba a következő előzetes észrevételeket: - A mű jellegéből kifolyólag sajnálatosan nem kaphattak helyet a gyűjteményben jelentős dokumentumok, művelődéspolitikai vezetők megnyilatkozásai. - Az alkalomra összeállított bibliográfia első kísérlet a korszak neveléstudományi irodalmának átfogó bemutatására. - Az olvasónak figyelembe kell vennie, hogy a koalíciós korszakban-írt szövegeket a maguk történelmi-ideológiai környezetébe helyezetten lehet csak igazságosan értékelni, tehát történeti módon kell kezelnie a közölt szövegeket. - Közismertek az 50-es évek első kétharmad részének gondjai. Az egyik történeti áttekintés értékeli ezt a korszakot. A szerkesztők - minthogy a legtöbb tanulmány felvétele a szerzők személyes választása alapján történt - csak kevéssé biztosíthatták a folyamatosságot.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Nevelés, Oktatás, Pedagógia, Oktatáspolitika, Iskolapolitika, Argentína, Neveléspolitika
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Impresszum
Előszó
5-[6]
Szent-Györgyi Albert megnyitó beszéde az Országos Köznevelési Tanács alakuló ülésén - 1945
7-9
Mátrai László: Nevelő és tanítvány - 1945
11-18
Kiss Árpád: Az embernevelés mai jelentése - 1946
19-24
Kovács Máté: Az általános iskola a megvalósulás útján - 1946
25-28
Kemény Gábor: A szociális didaktika kialakulása - 1948
29-37
   I.
29-30
   II.
30-32
   III.
32-33
   IV.
33-35
   V.
35-37
Ravasz János: A műveltségi monopólium felszámolása - 1950
39-54
   Az általános iskolai lemorzsolódás okainak vizsgálata
39-54
      A szülők foglalkozása, gazdasági viszonyai
39-42
      Kereseti és lakásviszonyok
42-43
      A mulasztásokból származó évveszteségek
43-45
      A mulasztások okai
45-47
      A mulasztások hatása
47
      A lemaradási okok összefüggései
48-52
      Az általános iskola nevelőinek feladatai
52-54
Szokolszky István: A közösségi nevelésről - 1955
55-67
   I.
55-59
   II.
59-62
   III.
62-67
Tettamanti Béla: Nevelés és neveléstan - 1958
69-78
Nagy Sándor: Az oktatás szervezésének és módszereinek jelenkori problematikája - 1958
79-96
Faragó László: Munka - munkára nevelés - munkaiskola — 1961
97-109
   Gondolatok a probléma történeti vizsgálatához
97-109
      I.
97-102
      II.
102-106
      III.
106-109
Szarka József: Szocialista munkaiskola - 1961
111-120
   1. Viszonyproblémák
112-115
   2. Munka az iskolában
115-117
   3. A foglalkozások aránya
117
   4. A pedagógus
118-119
   5. Dologi feltételek
119-120
Faludi Szilárd: A korszerű műveltség követelményei az új tantervben - 1961
121-129
   I.
121-124
   II.
125-126
   III.
127-129
Zibolen Endre: Nevelés a szakemberképzés folyamatában - 1965
131-141
   Az átmenet problémája
131-132
   A képzés egysége
132-133
   Az oktatás nevelő hatása
133-134
   Nevelés - szorosabb értelemben
134
   Politikai nevelőmunka
135-137
   A nevelés közösségi jellege
137-138
   Egyéni foglalkozás a hallgatókkal
138-140
   A KISZ nevelőmunkája
140-
   Összegezés
141
Horváth Márton: A közoktatáspolitika és a középfokú oktatás a „fordulat évéig” - 1966
143-156
   1. A középfokú szakiskolák irányítási rendszerének alakulása
143-148
   2. Kezdeményezések a gimnáziumok tantervének reformjára a 40-es évek második felében. A gimnázium képzési céljának alakulása
148-151
   3. A népi demokratikus időszak első gimnáziumi óra- és tantervtervezete
151-156
Székely Endréné: Munka - ember - emberré nevelés - 1966
157-168
   A fordulat: az 1961. évi III. törvény
158-159
   Az első évek tapasztalatai és ellentmondásai
159-161
   Néhány tanulság és következtetés
161-163
   A munkára nevelés céljai, feladatai
163-164
   A módszerekről
164-165
   Nem nélkülözhetjük a jobb tudományos megalapozást
165-168
Jausz Béla: Elnöki székfoglaló beszéd - 1967
169-177
Pataki Ferenc: A személyiség fejlesztése a közösségben - 1967
179-195
   1.
179-183
   2.
184-186
   3.
186-190
   4.
190-192
   5.
192-195
Erdey-Grúz Tibor: A természettudományi ismeretterjesztés hivatásáról - 1969
197-203
Köte Sándor: A Tanácsköztársaság közoktatása és pedagógiája - 1970
205-214
   Új közoktatáspolitikai alapelvek
205-206
   Az iskolák államosítása
207-208
   Az iskolaszervezet reformja
208-210
   Intézkedések és tervek az iskolák oktató-nevelő munkájának átalakítása
210-214
Simon Gyula: Felszabadult nevelésügyünk huszonöt évéről - 1970
215-223
Péter Ernő: Az V. nevelésügyi kongresszus feladatai és módszerei - 1970
225-238
Jóboru Magda: Az ellenforradalmi neveléspolitika alapelveinek megfogalmazása - 1972
239-247
Ágoston György: A kommunista nevelés fő feladatainak rendszere - 1972
249-256
Kelemen László: A gondolkodásfejlesztés pszichológiai problémái - 1972
257-262
Földes Éva: Lenin, a sokoldalú ember - 1974
263-277
Lénárd Ferenc: Nevelés és pszichológia - 1975
279-286
Vajó Péter: Az ifjúságkutatás néhány alapkérdése - 1975
287-293
Arató Ferenc: A magyar pedagógiai irodalom 30 éve. Válogatót bibliográfia 1945-1974
295-334
   Válogatás a sorozatokból időrendben és tematikusan elrendezve
330-333
   A Magyar Pedagógiai Társaság Kiadványai
334
Tartalom
335
Hátsó borító