Információs tezauruszok corvina logo

További szerzők: Horváth Tibor; Varga Dénes
Cím: Információs tezauruszok
Megjelenési adatok: Népművelési Propaganda Iroda - OSZK Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ, Budapest, 1979. | ISBN: 963-562-532-4/ 963-201-084-1

coverimage Ennek a könyvnek, amelyet az olvasó kezében tart, a kézirata a jelenlegi formában már 1975-ben készen állt. Két intézet közös erőfeszítése és együttműködése alapján született: a Kohó- és Gépipari Tudományos Tájékoztató Intézet gyakorlati tezauruszépítő feladatok előtt állt, az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központja pedig az elméleti problémák tisztázását tűzte ki feladatául. Szerencsés találkozás volt, hogy a két intézet feladataikat szorosan együttműködve oldhatták meg, mindkét fél gazdagodásával. Az olvasó észreveheti, hogy a könyv mondandója teljes összhangban áll a magyar nyelvű tezauruszok szabványával, nemcsak terminológiájában és jelöléseiben, hanem koncepciójában is. Ez annak köszönhető, hogy a magyar nyelvű tezauruszszabvány ugyanezen munkálatokból nőtt ki, a szabvány kidolgozói személyükben is ugyanazok a szakemberek voltak, akik a két intézet együttműködésében a tezauruszok fejlesztési-kutatási feladataiban vettek részt. Külön említésre méltó az a hatékony támogatás, amelyet az MTA informatikai és matematikai-nyelvészeti bizottsága nyújtott a tezauruszkutatás számára. Ez a téma a bizottság érdeklődésének középpontjában állt, a problémákról ankétsorozatot is rendezett. A könyv koncepciójának néhány sarkalatos pontjára itt hívjuk fel az olvasó figyelmét. A szerzők mindenképpen igyekeztek elkerülni a tezauruszkérdés leegyszerűsítését — sajnos, ilyen megalkuvásokkal találkozni lehet a hazai szakirodalomban is. Igénytelen tezaurusz nem biztosítja hatékonyabban a szakirodalom feltárását a hagyományos eljárásoknál, tehát nincs is szükség reá. Másfelől a túlságosan bonyolult, a feleslegesen szaporított relációk sokaságával felépített tezauruszok nehézkessé tehetik a visszakereső rendszerek működését. Az optimális tezaurusz e két szélsőség veszélyeit kerüli el, és a jelen könyv ezeket a megoldásokat igyekezett felmutatni. Elméleti alapvetésre törekedtek a szerzők, de mindenütt érezni lehet a gyakorlat kontrollját is: lényeges pontokon azon az alapon foglaltak állást, hogy az adott megoldásnak milyen kihatásai vannak a visszakereső rendszer működésére, a szakirodalmi szolgáltatásokra. Lényeges vonása a koncepciónak, hogy kerüli a formai megoldásokat. A kapcsolatokat — számos munka vagy akár szabvány álláspontjával szemben — az objektumok között értelmezi, illetve a fogalmak síkján, nem pedig nyelvi kifejezéseik között. A definíciókat szakmai problémákból vezeti le és fejti ki, de nem bocsátkozik a meghatározások területén meddő vitákba. Végül a könyvet szakmai mérséklet jellemzi, több tekintetben is. Egyrészt a szerzők nem állítják, hogy az indexelő-osztályozó feladatok egyetlen üdvözítő megoldása a tezauruszokon nyugszik. Csak abban foglalnak állást, hogy ha a tezauruszok mellett születik döntés, akkor annak milyen követelményei vannak. Másrészt korántsem kívántak ideális megoldást, mindenhol, mindenre alkalmas elméletet kidolgozni. Ellenkezőleg, hangsúlyozzák, hogy az általános elvek konkrét funkciók alapján telnek meg élettel, s a jó tezaurusz mindig adott feladat számára készül.
Kategóriák: Könyvtár- és Információtudomány
Tárgyszavak: Statisztika, Módszertan, Tezaurusz, Információ, Keresés
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Címlap
Copyright/impresszum
Tartalom
5
Előszó
7-8
1. A tezaurusz fogalma, célja, feladatai
9-25
   1.1. A tezaurusz fogalma
9-12
   1.2. A tezaurusz célja
13-
      1.2.1. Osztályozás
13-14
      1.2.2. Tárolás
15
      1.2.3. A keresőtémák leírása
16
      1.2.4. Egyéb funkciók
16-17
   1.3. A tezauruszok általános szerkezete
17-25
      1.3.1. A tezaurusz főrésze
18-21
      1.3.2. A tezauruszok hierarchikus része
21-23
      1.3.3. A tezauruszok grafikus része
23-24
      1.3.4. A tezauruszok kiegészítő részei
24-25
2. Szógyűjtési módszerek
27-38
   2.1. Általában
27-28
   2.2. Szóstatisztikai módszer
28-30
   2.3. Tapasztalati módszer
30-32
   2.4. Meglevő osztályozási rendszerek és szókészletek felhasználása
32-35
   2.5. Elméleti módszer
35-37
   2.6. Módszerek kombinációja
37-38
3. Relációk
39-58
   3.1. Általában
39-40
   3.2. Relációelméleti alapfogalmak
40-46
   3.3. Tezauruszrelációk
46-56
      3.3.1. Nem-faj viszony
46-48
      3.3.2. Egész-rész viszony
48-50
      3.3.3. Rokon kapcsolatok
50-54
      3.3.4. Szinonimák és kváziszinonimák. Homonimia
54-56
      3.3.5. Külső tapasztalatok
56
   3.4. A deszkriptor szóalakja
56-58
   3.5. Fazetták (vetületek)
58
4. A tezauruszkészítés menete
59-75
   4.1. A célok meghatározása és a tervezés szakasza
60-61
   4.2. Az induló szóanyag összegyűjtése
61-62
   4.3. A szóanyag elemzése és a legfontosabb deszkriptorok kiválasztása
62-63
   4.4. A legfontosabb deszkriptorok relációinak gráfszerű kifejtése
63-65
   4.5. A deszkriptorcikkek kialakítása
65-66
   4.6. A tezaurusz szerkesztése
67-70
   4.7. A tezaurusz hierarchikus részének szerkesztése
70-71
   4.8. Ellenőrzés, modellkísérletek
71-75
Bibliográfia
76-80