Forum Romanum corvina logo

Szerző: Jakab Éva
Cím: Forum Romanum
Alcím: Jogesetek római jogból
Megjelenési adatok: Leges Bt., Szeged, 2017. | ISBN: 978-615-80777-0-5
Megjegyzés: Egyetemi tankönyv, 8., átdolgozott kiadás

coverimage Az itt összegyűjtött jogesetek a Digesztából, a római jogtudósok műveiből Jusztiniánusz császár parancsára a Kr.u. 6. században összeállított gyűjteményből származnak. A szövegek jogtudósi döntések: a jogászok általában egy konkrét jogesetből, egy valós tényállásból vagy okiratból indulnak ki. A konkrét jogvitában felmerülő probléma többnyire dogmatikai vagy jogértelmezési kérdéseket vet fel, amit a jogászok elvi éllel igyekeznek megválaszolni. E jogtudósi vélemények jogforrásnak számítottak az ókori Rómában. A római jog szervesen fejlődött tovább e „mindennapos jogalkotás" keretében (ez a folyamat a mai “bírói joghoz” hasonlóan értelmezte és alkalmazta a jogszabályokat). A római jogászok kazuisztikus, differenciált gondolkodási és érvelési technikája példaképül szolgálhat a mai jogász számára is. A római jog előadás formájában történő oktatása mellett elengedhetetlen a gyakorlati órákon, a jogesetek szövegértelmező elemzése révén is átgondolni a jog rendszerét. Az előadás túlnyomó részt a passzív befogadásra épít; a tankönyvek rendszerezett, nagyrészt korunk dogmatikai gondolkodásának megfelelő felépítésben mutatják be a római jogot. Az ókori római jog gazdag, kifinomult anyaga tehát kénytelen a mai, a kodifikációs elvből kiinduló gondolkodásunkhoz igazodni. A gyakorlati órákon a hallgatók a római jogot új nézőpontból ismerik meg, bepillantást nyernek a római jog „igazi világába": az eredeti források tanulmányozása lehetővé teszi, hogy közvetlenül megismerjék a felülmúlhatatlan, egyszerűségében is bonyolult gondolkodási és argumentálási technikákat. A jogtudományt az ókorban általában nem foglalkozásszerűen művelték, a jogi érvelés leginkább a legfelső társadalmi rétegekhez tartozók elegáns időtöltése volt. A görög filozófia és a retorika tudományának tanulmányozása után a rómaiak a jogtudománynak szentelték idejüket, és ezt fejlesztették „saját tudományként" igen magas szintre. Kiváló képzettségüket, műveltségüket és éleselméjűségüket ezen a téren csillogtatták, hogy társadalmi megbecsülést és politikai sikereket vívjanak ki maguknak. A római jog művelése tehát játékos időtöltés, egyfajta művészet — esetleg a közhatalom gyakorlásában való közszereplésre való felkészülést elősegítő tréning. A mai joghallgatónak elsősorban ilyen „szellemi tornaként" ajánlom az itt következő jogeseteket: a tankönyv és az előadás által közvetített tananyag elsajátítása után kiváló „küzdőtér" a jogesetmegoldás, hogy a frissen szerzett ismereteket és szellemi képességeinket próbára tegyük. Hosszú évek óta használunk hasonló forrásidézeteket a római jogi gyakorlatokon. A jegyzet formájában való megjelentetés könnyíti az oktató feladatát és segíti a hallgatókat, akik a szövegek birtokában önállóan is megkísérelhetik egy-egy jogeset feldolgozását. A gyakorlatvezetők munkáját a jogesetekhez fűzött kérdések igyekeznek könnyíteni: a szövegelemző technika elsajátítása és a gyakorlati órák megtartása komoly felkészültséget kíván. Remélem, hogy az itt következő jogeseti anyag komoly kihívást jelent, mely közös fejtörésre és vitákra indít oktatókat és hallgatókat egyaránt. A fejleszteni kívánt vitaszellemet, szónoki tökélyre törekvő argumentációs technikát és a kritikus gondolkodás ösztönzését idézi a választott cím: FORUM RQMANUM.
Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Jogeset, Római jog, Tanulmány, Jog, Jogelemzés
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Copyright/impresszum
Tartalomjegyzék
5
Bevezetés
7-8
Tanácsok a jogesetelemzéshez
9-10
Mintaelemzés
11-12
I. rész: Személyek
13-28
   Jog- és cselekvőképesség
14-19
   Házasság, családjog
20-23
   Járulékos keresetek (actiones adiectitiae qualitatis)
24-28
II. rész: Dologi jog
29-48
   Gaius a dolgok felosztásáról
30-33
   Az interdictum uti possidetis formulája
33-36
   Interdictum Utrubi
36-37
   Vis armata
37-46
   Zálogjog a gyakorlatban - példák Cato szerződési formuláiból
47-48
      Megállapodás olajbogyó szedésére
47
      Megállapodás olajütésre
47-48
      Megállapodás a fán levő olajbogyóra
48
III. rész: A szerződésekről
49-104
   Stipulatio
50-51
   Mutuum
51-58
      Okirati gyakorlat
53
      Contractus mohatrae
54
      Delegatio és kölcsön (három személyes jogviszony)
54-55
      Megyezéses kölcsön (traditio - brevi manu traditio - tulajdonszerzés)
55
      Tengeri kölcsön (pecunia traiecticia, foenus nauticum)
56
      Callimachus kölcsöne
57-58
   Tartozatlan fizetés
59-60
   Commodatum - Haszonkölcsön
60-61
      Veszélyviselés: casum sentit dominus
60-61
   Letét - depositum
61-62
      A rabló esete: suum cuique tribuere (Arisztotelés etikájának hatása)
62
   Depositum sequestre
63-64
   Kézizálogszerződés
65
   Innominát reálkontraktusok
66
   Adásvétel
66-89
      Konszenzuális vétel - foglaló viszonya (jogtudomány és jogélet)
67-68
      Fogalmi elemek/essentialia negotii: áru és vételár
68-69
      Lehetetlenre irányuló szerződés
69
      A tisztán generikus vétel problémája a római jogban
70
      Emptio spei - reményvétel
71
      Idegen dolog eladása
71
      Keresetek, felelősség
72
      Periculum - főszabály: perfecta emptione periculum est emptoris
73
      Commodum - incommodum mint méltányossági alapelv
74-77
      Kellékszavatosság
78-79
      Aediliszi kellékszavatossági keresetek formulái
80
      Actio quanti minoris (1 éven belül, vételárcsökkentésre) - formula
80-83
      Okirati gyakorlat
84
      Helytállás a kellékhibákért az actio empti alapján
84-86
      Jogszavatosság
86-87
      Hitelezői késedelem
88
      Mellékegyezmények
89
   Locatio conductio
89-92
   Munkabérszerződés
93
   Vállalkozói szerződés
93-95
   Rendhagyó vállalkozói szerződés (I.c. irregularis)
95-96
   Lex Rhodia de iactu mercium
96-98
   Társasági szerződés (Societas)
98-99
   Megbízás (Mandatum)
100-102
      Mandatum qualificatum (hitelezési megbízás)
101-102
   Egyéb szerződések és szerződésszerű jogviszonyok
102-104
   Jogalap nélküli gazdagodás
104
IV. rész: Deliktumok
105-118
   Dologrongálás, damnum iniuria datum (lex aquilia)
106-115
   Lopás (Furtium)
115-117
   Dolus, dolus malus, vis ac metus
118
V. rész: Az öröklésről
119-128
Alapfogalmak
129-161
Hátsó borító