Eredeti részletek gróf Pálffy-család okmánytárához (1401-1653) s gróf Pálffyak életrajzi vázlatai corvina logo

Szerző: Jedlicska Pál
Cím: Eredeti részletek gróf Pálffy-család okmánytárához (1401-1653) s gróf Pálffyak életrajzi vázlatai
Megjelenési adatok: Stephaneum ny., Budapest, 1910.

coverimage A figyelmes szemlélő az emlékszerű díszes épületeknél leginkább az épület tervezője, az építési terv végrehajtója, a faragványok, szobrok művészei s a festések, műipariemlékek mesterei iránt érdeklődik. Rendesen kevésbé veszi a szegény napszámosokat, kik verejtékkel hordtak téglákat, homokot, meszetaz épülethez s legnagyobb mérvben viselték a nap terhét és hevét. Édes hazánk történelmének nagyszerű palotája kétségkívül további és folytonos fejlesztésre szorul. Ehhez új s különleges építési anyag kivántatik, mely nem oly könnyen található, mint az épületek, házak téglái s homoka. E különleges anyag:- az eredeti kiadatlan történeti adatok, melyeknek ritka téglagyárai a levéltárak. Hazai történetírásunkhoz való élénk s hazafiúi hajlamom ily anyag gyűjtésére, következőleg szerényebb történeti munkásságra ösztönzött, s annak hatása alatt írtam meg jelen munkámat, mely sok tekintetben folytatása «Adatok erdődi báró Pálffy Miklós, a győri hősnek életrajza és korához 1552—1600» ez 1897. évben megjelent eredeti forrásmunkámnak, melyben a gróf Pálffy család levéltárából 840 eredeti okmány — részint egész terjedelemben, részint szabatos kivonatban — más levéltárakból pedig 320 eredeti oklevél foglaltatik. Jelen munkám 1044 eredeti okmányt és okmánykivonatot tartalmaz a gróf Pálffy család levéltárából s 65 eredeti kiadatlan okmányt a gróf Erdődy család galgóczi levéltárából, melyekben különnemű köz-, családi-, hadi- s művelődés-történeti adatok foglaltatnak. Munkámat nem megrendelésre, hanem önszántamból avégett írtam, hogy épülve az ősöknek a haza védelmére kifejtett küzdelmein s áldozatain, a béke idején egyesült erővel s egyetértéssel igyekezzünk édes hazánk javára közreműködni. Midőn e munkám kiadására vonatkozó óhajomról nmélt. gróf Pálffy István úr, a gróf Pálffy család seniora értesült, családja elődjei iránti kegyeletétől indíttatva, az 1908. évi tavaszi családi gyűlésen indítványba hozta: hogy a gróf Pálffy család tagjai terjedelmes munkám jelentékeny nyomdai költségeihez hozzájáruljanak. Ezen indítvány mind a nevezett senior űr, mind pedig gróf Pálffy József úr buzgó támogatásával visszhangra talált a gyűlésen s a gróf Pálffy család több tagjának adakozásával a munka nyomdai kiadására 2758 korona 14 fillér gyűlt össze. Ezennel kedves kötelességemnek tartom a nemes gróf urak ezen kegyeletes s hazafias adakozásáért — méltánylásom kifejezésével — elismerő köszönetét szavazni.
Kategóriák: Történelem, Életrajz
Tárgyszavak: Életrajz, Forráskiadvány, Magyarország története, Oklevéltár, Pálffy-család
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék