A kormányzati szektor gazdaságtana corvina logo

Szerző: Stiglitz, Joseph E.
Cím: A kormányzati szektor gazdaságtana
Fordító: Mezei György
Megjelenési adatok: KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2000. | ISBN: 963-224-560-1
Megjegyzés: A könyv az Oktatási Minisztérium támogatásával, a Felsőoktatási Pályázatok Irodája által lebonyolított felsőoktatási tankönyv-támogatási program keretében jelent meg. A kiadvány a BUDAPEST BANK támogatásával készült.

coverimage Joseph E. Stiglitz: A kormányzati szektor gazdaságtana című művével az olvasó egy, az USA-ban, de a világ más országaiban is sikert arató egyetemi tankönyvet kap kezébe, amelyet a Kiadó a magyar olvasók, egyetemi hallgatók számára fontosnak tartott nemzetközi és magyar vonatkozású kiegészítésekkel jelentet meg. A szerző neve jól ismert egyetemi körökben. Oktatott a M.I.T.-en, a Yale, a Stanford, a Princeton és más egyetemeken. De a gazdaságpolitikusok körében is jól ismert. Az a nagyszerű lehetőség adódott számára, hogy az USA elnökének gazdasági tanácsadójaként és a Világbank fő közgazdászaként és elnökhelyetteseként is dolgozhatott. Ez a páratlanul széles tevékenység nyilván segítségére volt abban, hogy a bonyolult kérdéseket az elmélet, a józan ész és a politikai mechanizmus egymásra hatásaként képes tárgyalni, súlyt helyezve az elvont közgazdasági okoskodás mellett a társadalmi gyakorlat tapasztalataira is. J. E. Stiglitz művének előszavában megjegyzte, hogy ha műve a 60-as években jelent volna meg, akkor a Pénzügytan címet viselné (könyvének 2. kiadása alapján készült német kiadása 1989-ben Finanzwissenschaft címen jelent meg), de a nagyra nőtt és a XX. század utolsó negyedében szenvedélyesen vitatott állami szerepvállalás indokolta, hogy e szerep mélyreható elemzése felé forduljon, és új szellemű közgazdasági művet írjon. A változás a tartalmi minősitésen túlmenően formálisan is igazolható. Történelmileg ugyanis az állampénzügyek az adózásra koncentráltak, mivel a XVIII. századig az állami kiadások alapjában a honvédelemre - és persze az udvartartás táplálására - szorítkoztak, és a polgári forradalmak nyomán egészültek csak ki az igazgatás és jogszolgáltatás kiadásaival. A kiadások béke idején a GDP 10 százalékát sem érték el. A XIX. század végétől, de inkább csak a XX. században törtek be az új feladatok: a szociálállamiság, a pénzügyi eszközökkel támogatott gazdaságfejlesztési szándékok és a gazdasági versengés, a közép- és felsőfokú állami oktatás, az extemáliák kezelése. Mindez a pénzügytan gyökeres átalakulását hozta magával. Megmaradt, sőt a tehernövekedés nyomán megerősödött a , jó” adózás érvényesítése iránti klasszikus igény, amelynek egyszerű szabályát a XVII. században úgy fogalmazták meg, hogy „a birkát nem levágni, hanem nyírni kell”, vagy úgy, hogy a jó adózás az, amely révén „a libáról a lehető legtöbb tollat tépik a legkevesebb sziszegés mellett”. De a korábbi túlnyomóan adószemléletű pénzügytan egyre többet kellett hogy foglalkozzék az újszerű kiadásokkal és az állami szerepvállalás sokoldalú hatásaival, mellékhatásaival.
Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Gazdaságtan
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
[2]
Impresszum
[3]
Tartalom
[5]-18
Előszó
[19]-21
Első rész
[23]-140
   Bevezetés
[23]
   Első fejezet
[25]-47
   A kormányzati szektor a vegyes gazdaságokban
[25]-47
      A vegyes gazdaság
26-27
      Piaci kudarcok és kormányzati kudarcok
27-28
      Kormányzati kudarcok
28-29
      A kormányzat szerepvállalásának korábbi koncepciói
29-31
      Micsoda vagy kicsoda a kormányzat?
31-32
      Nemzeti kormányzat és integráció
32-33
      A kormányzati szektor és az alapvető gazdasági kérdések
33-35
      A kormányzati szektor közgazdaságtanának felépítéséről
35-36
      Normatív és pozitív közgazdaságtan
36-39
      A közgazdászok közötti nézetkülönbségek
40-44
      Összefoglalás
44-45
      Kulcsfogalmak
46
      Kérdések és problémák
46-47
   Második fejezet
[48]-77
   A kormányzati szektor főbb vonásai
[48]-77
      A kormányzati tevékenység
50
      A jogi keretek kialakítása
50-52
      A kormányzat és a termelés
52-55
      Az állam az áruk és szolgáltatások vásárlója
55
      Az állam jövedelem-újraelosztó szerepe
56-57
      A magyar államháztartás fő jellemzői
57-59
      A kiadások növekedési tendenciái
59-61
      Az állami bevételek
62-71
      Összefoglalás
72
      Kulcsfogalmak
73
      Kérdések és problémák
73-74
      Függelék
74-77
   Harmadik fejezet
[78]-108
   A kormányzat gazdasági jelentősége
[78]-108
      A piaci kudarcok és a kormányzati fellépés
88-97
      Resztribúció és a meritórikus javak: a kormányzati tevékenység két további indoka
97-99
      A kormányzati szerepvállalás kétféle értékelése
99-101
      Összefoglalás
101-102
      Kulcsfogalmak
102
      Kérdések és problémák
102-103
      Függelék: A Pareto-hatékonyság és a kompetitiv egyensúly elemzése függvény-grafikonok
103-108
   Negyedik fejezet
[109]-140
   Jóléti gazdaságtan: hatékonyság versus méltányosság
[109]-140
      A hatékonyság és az elosztás közötti (kompromisszumos) átváltási viszonyok
109-112
      A Pareto-hatékonyság
112-114
      A jövedelemelosztás
114-123
      Társadalmi döntések
124-130
      A gazdaságpolitikai alternatívák értékelése
130-136
      Összefoglalás
136-137
      Kulcsfogalmak
137
      Kérdések és problémák
138-140
Második rész
[141]-256
A közkiadások elmélete
[141]-170
   Ötödik fejezet
[143]-170
   Közjavak és államilag biztosított magánjavak
[143]-170
      A közjavak meghatározása
143-147
      Nem-tiszta közjavak
147-152
      Államilag biztosított magánjavak
152-155
      A javak közszolgálati és magánúton történő bitosításának változó egyensúlya
155-156
      A közjavak hatékonysági feltételei
156-165
      A hatékony kormányzat mint közjószág
165-166
      Összefoglalás
166
      Kulcsfogalmak
167
      Kérdések és problémák
167-168
      Függelék: A közjavak hatékonyságának alternatív ábrázolásmódja - a maradványgörbe
168-170
   Hatodik fejezet
[171]-204
   A közösségi döntések
[171]-204
      A forrásallokáció mechanizmusok a magánszektorban
172
      Erőforrás - allokációs mechanizmusok az állami szektorban
172-174
      A többségi szavazás
175-182
      A többségi szavazás egyensúlya nem hatékony
182-190
      Politika és közgazdaságtan
190-195
      Alternatív módozatok a közjavak szintjének meghatározására
195-198
      Érték és kompetencia
198
      Összefoglalás
198-199
      Kulcsfogalmak
199
      Kérdések és problémák
199-201
      Függelék: A preferenciák kinyilvánításának új mechanizmusai
201-204
   Hetedik fejezet
[205]-236
   Az állami termelés és a kormányzati szakapparátusok
[205]-236
      A közjavak közszolgálati termelése és az állami szektor által biztosított magánjavak
206-207
      Állami termelés a piacgazdaságokban
207-217
      A közszolgálatilag biztosított javak termelésének alternatív keretei
217-219
      Kevésbé hatékonyak az állami szervezetek?
219-224
      A szakapparátusok és bürokráciák
224-233
      Összefoglalás
234
      Kulcsfogalmak
235
      Kérdések és problémák
235-236
   Nyolcadik fejezet
[237]-256
   Külső gazdasági hatások (externáliák)
[237]-256
      Néhány fogalommagyarázat
237-238
      A külső gazdasági hatások következményei
238-240
      Az externáliák kezelésének magángazdasági megoldásai
240-244
      Az externáliák kormányzati korrekciója
244-254
      A kormányzati politika súlyponti területei
254
      Összefoglalás
254-255
      Kulcsfogalmak
255
      Kérdések és problémák
255-256
Harmadik rész
[257]-393
Közkiadási programok
[257]-393
   A közkiadás-politika elemzése
[259]-
      A programok szükségessége
[259]-261
      A kormányzati beavatkozás alternatív formái
261-263
      Hatékonysági következmények
264-268
      Elosztási következmények
268-272
      A méltányosság és hatékonyság átváltási viszonyai
272-274
      A programok értékelése
274-275
      A politikai folyamat
275-277
      Összefoglalás
277
      Kulcsfogalmak
277
      Kérdések és problémák
278
   Tizedik fejezet
[279]-307
   Költség-haszon elemzés
[279]-307
      Költség-haszon elemzés a magánszektorban
280-281
      Társadalmi költség-haszon elemzés
282-288
      Költséghatékonyság
288-289
      Ámyékárak és piaci árak
290
      A társadalmi költség-haszon elemzés diszkontrátája
290-294
      A kockázatok értékelése
294-296
      Elosztási megfontolások
296-303
      Összefoglalás
303-304
      Kulcsfogalmak
304-305
      Kérdések és problémák
305-306
      Függelék: A Dalton-Atkinson-féle mérőszám
306-307
   Tizenegyedik fejezet
[308]-329
   Az egészségügy
[308]-329
      Az egészségügyi ellátásra fordított kiadások
309
      Az egészségügyi kiadások dinamikája
309
      Az egészségügy finanszírozási rendszere
310-312
      A kormányzati szerepvállalás okai az egészségügy finanszírozásában, szervezésében és szabályozásában
312-319
      Egészségbiztosítás
319-324
      Egészségbiztosítás Magyarországon
325-327
      Összefoglalás
328
      Kulcsfogalmak
329
      Kérdések és problémák
329
   Tizenkettedik fejezet
[330]-339
   A honvédelem
[330]-339
      A honvédelem szervezete
331-334
      A költséghatékonysági elemzés
334-336
      Mennyi katonai közkiadás elegendő?
336-337
      Összefoglalás
337-338
      Kulcsfogalmak
338
      Kérdések és problémák
338-339
   Tizenharmadik fejezet
[340]-356
   Nyugdíjbiztosítás
[340]-356
      A társadalmi nyugdíjbiztosítás
341-343
      A társadalmi nyugdíjbiztosítás közgazdasági kérdései
343-347
      Igazságossági problémák a nyugdíjbiztosítás körül
347-349
      Allokációs hatások
349-351
      Néhány további probléma az igazságossággal és a hatékonysággal kapcsolatban
351-352
      Reformirányzatok a társadalmi nyugdíjbiztosításban
352-355
      Összefoglalás
355
      Kulcsfogalmak
356
      Kérdések és problémák
356
   Tizennegyedik fejezet
[357]-379
   Szociális kiadások
[357]-379
      Szociális segélyezés
359-360
      Szociális segélyezés és társadalombiztosítás
360
      Dologi szolgáltatások vagy pénzbeni kifizetések
360-362
      A negatív jövedelemadó
362-364
      Szociális ellátások Magyarországon
364
      Az állam lakásügyi kötelezettségvállalásainak háttere
365-369
      A családi pótlék és a népesedési politika
369-374
      Munkaerőpiaci programok Magyarországon
374-375
      Szociális támogatások az USA-ban
375-376
      A szegénység elleni programok eredményessége
376-378
      Összefoglalás
378
      Kulcsfogalmak
379
      Kérdések és problémák
379
   Tizenötödik fejezet
[380]-393
   Az oktatás
[380]-393
      A magyar iskolarendszer és pénzügyi jellemzői
381-382
      Az amerikai iskolarendszer
382-383
      Az oktatás közszolgálati problémái
383-392
      Összefoglalás
392
      Kulcsfogalmak
393
      Kérdések és problémák
393
Negyedik rész
[395]-519
Az adóztatás elmélete
[395]-519
   Tizenhatodik fejezet
[397]-423
   Az adóztatás: bevezető fogalmak
[397]-423
      A háttér
[397]-400
      Egy tetszőleges adórendszer öt célszerű alaptulajdonsága
401-420
      Összefoglalás
421
      Kulcsfogalmak
421-422
      Kérdések és problémák
422-423
   Tizenhetedik fejezet
[424]-450
   Ki fizeti meg ténylegesen az adót: az adóteher-mcgoszlás
[424]-450
      Az adóteher-megoszlás a kompetitiv piacokon
428-436
      Az adóteher-megoszlás monopolisztikus illetve versenyzői környezetekben
436-439
      Az adóteher-megoszlás oligopóliumok esetén
439-440
      Ekvivalens adók
440-443
      Az adóteher-megoszlás elemzését befolyásoló tényezők
443-446
      Összefoglalás
446
      Kulcsfogalmak
447
      Kérdések és problémák
447-449
      Függelék: Az értékadó és a specifikus termékadó hatásainak összehasonlítása
450
   Tizennyolcadik fejezet
[451]-470
   Adózás és gazdasági hatékonyság: a fogyasztás kérdései
[451]-470
      A fogyasztók által fizetett adók hatása
452-464
      A termelők által viselt adóhatások
464-466
      Részben a fogyasztók, részben a termelők által viselt adóhatások
466-467
      Összefoglalás
467-468
      Kulcsfogalmak
468
      Kérdések és problémák
468-469
      Függelék: A holtteherveszteség mérése
469-470
   Tizenkilencedik fejezet
[471]-488
   Adóztatás és gazdasági hatékonyság: a munka kínálata
[471-488
      Az adóztatás hatásai a munkakínálat mennyiségére
[471]-482
      Az adók munkakínálatra gyakorolt hatásainak mérése
482-485
      A munkakínálat további dimenziói
485-487
      Összefoglalás
487-488
      Kulcsfogalmak
488
      Kérdések és problémák
488
   Huszadik fejezet
[489]-519
   Az optimális adózás
[489]-519
      A torzító hatások számbavételének két hibája
[489]
      A „második-legjobb” megoldás téves értelmezése
[490]
      Optimális újraelosztó jövedelemadóztatás
490-501
      A jövedelemadók optimális struktúrája
501-505
      Újraelosztás termékadók révén
505-511
      Optimális adóztatás és termelési hatékonyság
511-514
      Hogyan függ az adóztatás optimális struktúrája a rendelkezésre álló adótípusoktól?
514-515
      Összefoglalás
515-516
      Kulcsfogalmak
516
      Kérdések és problémák
516-517
      Függelék: A termékekre kivetett Ramsey-féle adók levezetése
517-519
Ötödik rész
[521]-639
Adóztatás a gyakorlatban
[521]-639
   Huszonegyedik fejezet
[523]-546
   A személyi jövedelemadó
[523]-546
      A személyi jövedelemadó alapvonásai az Egyesült Államokban
[523]-525
      Az alkalmazott jövedelemadót meg határozó elvek az Egyesült Államokban
525-531
      A jövedelemadó-rendszer alkalmazásának gyakorlati problémái
531-542
      Összefoglalás
542-543
      Kulcsfogalmak
543
      Kérdések és problémák
543-544
      Függelék: A magyar személyi jövedelemadó-rendszerről
544-546
   Huszonkettedik fejezet
[547]-572
   A tökedóztatás
[547]-572
      A tőkejövedelem meghatározása
549-558
      A tőkeadóztatás bonyolultságának okai
558-559
      Az egységes adók hatásai
560-566
      A nem-egységes adók következményei
566-567
      Örökösödési és örökhagyási adók (illetékek)
568-569
      Vegyes adórendszerek
569
      Összefoglalás
570
      Kulcskérdések
571
      Kérdések és problémák
571-572
   Huszonharmadik fejezet
[573]-601
   A társasági adó
[573]-601
      A társasági adó legfontosabb tulajdonságai
[573]-574
      A társasági adó alkalmazásának magyarázata
574-575
      A társasági adóteher megoszlása és az adó hatékonyságra gyakorolt hatása
575-589
      A társasági adó és a gazdasági hatékonyság
589-592
      A személyi jövedelemadó és a társasági adó hatásainak összehangolása
592-597
      Vajon szükség van társasági jövedelemadóra?
597-599
      Összefoglalás
599-600
      Kulcsfogalmak
600
      Kérdések és problémák
600-601
   Huszonnegyedik fejezet
[602]-614
   A forgalom és a fogyasztás adói, valamint egyéb termékadók
[602]-614
      Értékteremtési adó vagy fogyasztási típusú adó
604-608
      Adómentességek és csökkentett adókulcsok
608-610
      Termékekre kivetett egyéb adók
610-613
      Összefoglalás
613
      Kulcsfogalmak
613
      Kérdések és problémák
614
   Huszonötödik fejezet
[615]-621
   Az adókikerülésről
[615]-621
      Az adókikerülés elvei
616-618
      Adómenedékek
618-619
      Méltányossági és hatékonysági következmények
620-621
      Összefoglalás
621
      Kulcsfogalmak
621
      Kérdések és problémák
621
   Huszonhatodik fejezet
[622]-639
   Az adórendszer reformja
[622]-639
      Nemzetközi áttekintés
[622]-624
      A reformigény alapjai
624-626
      Az adóreform elvei a fejlett országokban
627-628
      Az amerikai adóreform
628-630
      Várható reformirányzatok
630-635
      A magyar adóreform és a kilátások
636-638
      Összefoglalás
638-639
      Kulcsfogalmak
639
      Kérdések és problémák
639
Hatodik rész
[641]-716
További összefüggések
[641]-716
   Huszonhetedik fejezet
[643]-665
   Kölségvetési federalizmus
[643]-665
      A szövetségi kormányzat, a tagállami kormányzatok és a helyhatóságok kapcsolata
[643]-645
      A költségvetési federalizmus elvei
645-649
      Redisztribúció
649-653
      A közjószágok nyújtása, illetve finanszírozása
653-654
      A településeknek nyújtott központi céltámogatások hatékonysága
654-658
      A központi adórendszer és a helyi közkiadások
659-660
      Összefoglalás
660-661
      Kulcsfogalmak
661
      Kérdések és problémák
662
      Függelék: A helyi közösségek finanszírozása Magyarországon
662-665
   Huszonnyolcadik fejezet
[666]-681
   Helyi adók és közkiadások
[666]-681
      A helyi közpénzügyek adóteher-megoszlási elemzése
[666]-670
      Kapitalizációs hatás
670-675
      Közösségi döntések helyi szinten
675-677
      Összefoglalás
677-678
      Kulcsfogalmak
678
      Kérdések és problémák
678-679
      Függelék: Helyi adók Magyarországon
679-681
   Huszonkilencedik fejezet
[682]-716
   Kölségvetési hiány, gazdasági stabilitás és növekedés
[682]-716
      Kölségvetési hiány, gazdasági stabilitás és növekedés
[682]-689
      Deficit és beruházás
689-692
      Újabb jelenségek a fejlett országok költségvetése egyenlegének „alakulásában”
692-693
      A deficit magyarországi áttekintése
693-698
      A kormányzati gazdaságpolitika hatékonyságának más megközelítési lehetőségei
698-701
      A gazdaságpolitikai változtatások időzítése: helyzeti döntések, illetve szabályozások
701-712
      Az Európai Unió költségvetése és a nemzeti költségvetések
713-714
      Összefoglalás
714-715
      Kulcsfogalmak
715
      Kérdések és problémák
715-716
Irodalomjegyzék
717-727
Tárgymutató
729-741
Kulcsfogalmak szótára
743-748
Hátsó borító