Czigány nyelvtan corvina logo

Szerző: József Károly Lajos
Cím: Czigány nyelvtan
Alcím: Románo csibákero sziklaribe
Megjelenési adatok: MTA, Budapest, 1888.

coverimage A. Magyar Tudományos Akadémiában a czigány nyelv akkor jött először szóba, mikor a magyar nyelv nagy szótárának szerkesztéséhez készültek. Valamint a Magyar Nyelvmívelő Társaság 1796-ban azt sürgette, hogy tudósaink a nemzetek atyafiságának, nevezetesen a magyarok Ázsiában levő legközelebbi rokonainak kinyomozására a legkülönbözőbb nyelveket, még a czigányt is dolgozzák ki : a mi tudományos intézetünk is mindenféle nyelvből válogatta össze azokat a szókat, melyek magyar szókhoz hasonlítanak s e módon hitte az etymologia útját egyengethetni. Ugyane czélból czigány szógyűjtetnényt is szerzett magának. Első nyomát ennek a dolognak az 1836. febr. 8-iki ülés jegyzőkönyvében találjuk, melynek 47. pontja így szól : «Olvastatik Kállay Ferencz r. tag tudósítása, mellyhez Enzsel Sándor ügyvéd részéről egy oláh-magyar s egy czigány-magyar szógyűjteményt kapcsol ; s figyelmessé teszi a társaságot Szmodich (olv. Szmodis) János gelsei plébánosnak kéziratban levő czigány grammaticája és igen bő szótárára azt javasolván, hogy szólíttatnék fel az említett szerző e munkáknak használatra átengedésére. Határoztatik : köszönné meg a titoknok Enzsel Sándor buzgó készségét; s szólítaná fel említett Szmodich Jánost a társaság nevében az említett kéziratok ideiglenes átengedésére.» A további jegyzőkönyvek idetartozó pontjai ezek : Az 1836. márcz. 28-iki jegyzőkönyv 113. pontja: «Ugyanaz (t. i. titoknok) olvassa Szmodich János gelsei plébános levelét, mellyben jelenti, hogy a társaság kívánsága szerint szívesen fogja használatúi czigány grammaticáját s szótárát közleni, egyúttal a Tudomány tár számára ugyanazon nyelvről egy értekezést küld, melynek megvizsgálása Kállay Ferencz r. tagra bízatik. »
Kategóriák: Nyelvtudomány
Tárgyszavak: Művelődéstörténet, Nyelvészet, Néprajz, Cigány nyelv, Cigányság
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék