Egészségpszichológia a gyakorlatban corvina logo

Szerkesztők: Kállai János; Varga József; Oláh Attila
További szerzők: Bagdy Emőke; Buda László; Füzesi Zsuzsanna; Kéri Katalin ; Kállai János; Kerekes Zsuzsanna; Kopp Mária; Lampek Kinga; Molnár Edit Katalin; Oláh Attila; Ozsváth Károly; Pék Győző; Péley Bernadette; Pikó Bettina; Pörczi Zsuzsanna; Stauder Adrienne; Tiringer István; Urbán Róbert; Varga József
Cím: Egészségpszichológia a gyakorlatban
Megjelenési adatok: Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2007. | ISBN: 978-963-226-086-0

coverimage Az egészségpszichológia - a nemzetközi hírű magyar Franz Alexander, Selye János, Bálint Mihály által fémjelzett gazdag hagyományokra épülő hazai gyakorlatnak megfelelően - a primer, szekunder, tercier prevenció, az egészség- és betegségmagatartás, a krónikus betegséggel való megküzdés, az altruizmus, a kiégés és a gyógyító közösségek szerepével foglalkozik (Ozsváth, 1977; Kulcsár, 1998; Kopp, 2001; Csabai és Molnár, 1994). Az egészségpszichológia gyakorlati területeken megmutatkozó szerepét, attitűdjét és ismeretrendszerét átfogó elméleti modellek tárgyalják; részletes bemutatásuk helyett a rendelkezésre álló magyar forrásokra utalunk (Kulcsár, 1998; Kopp, 2001). A hetvenes évek végén, elsősorban az Egyesült Államokból induló és napjainkra Európában is gyökeret vert egészségpszichológiai, szomato-pszichés betegségfolyamatokról beszél. Éber tudatú, valamint részben narkózisban lévő beteg esetében is minden testi megnyilvánulás, tünet, anatómiai vagy funkcionális változás pszichológiai mechanizmusok közegében történik (vélemények, érzések, várakozás, fantáziák, a betegségről szerzett tudás, élet-tapasztalat). A lélektani hatások súlyát a beteg állapota, betegségének természete, a beteg személyisége befolyásolja. Az egészségpszichológia ugyan hangsúlyozza a huszadik század elején egyes szomatikus betegségekre kialakított pszichogenetikus szemléletet, de gondolkodásában inkább a szomatopszichés folyamatokra, tevékenységében a testi és lelki egészség védelmére és a visszaállításában végzett aktív partneri feladatokra összpontosít. Az egészségpszichológia a pszichológia egyik alkalmazott területe, mely az ember viselkedését és érzelmi reakciómódjait az egészség és a betegség oldaláról vizsgálja. Fő területei: (a) egészségkárosító viselkedés, magatartásbeli betegségeket okozó magatartásbeli rizikófaktorok elhárítására vonatkozó hatékony intervenció, (b) az egészségmegőrzés és a betegségekkel szembeni ellenálló képesség, az úgynevezett „viselkedési immunogének” feltárása, célcsoportokban megvalósított attitűdformálás és életminőség-fejlesztés, (c) egészséggel-betegséggel kapcsolatos nézetek vizsgálata, (d) információ-átadás és -szerzés stratégiáinak elemzése és hatékonyságfokozás az orvos-beteg kommunikációban, kiélezett helyzetre vonatkozó döntéshozatali stratégiák, (e) a gyógyítás környezetének hatása az egészségügyi dolgozókra, a beteg állapotára, és a gyógyulásra, (f) egészségkárosító munkahelyi pszichológiai hatásokkal kapcsolatos intervenció, (g) krónikus, rokkant, haldokló beteggel való bánásmód, problémamegoldó stratégiák fejlesztése. Az egészségpszichológia közelítésmódjában a saját sorsát aktívan alakítani képes és a szociális környezetét megérteni szándékozó ember egészséges életmódra való törekvésével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik; közelítésmódjában a személyiség és a személyiségfejlődés igen lényeges elem. Empirikus vizsgálatokat végez, és a közvetlen betegellátás, valamint a megelőzés területén tevékenykedik. Ismeretrendszere tekintetében kalauz vagy útmutató az egészségügyben dolgozó segítők és szakdolgozók (orvosok, pszichológusok, nővérek) számára.
Kategóriák: Pszichológia, Szociológia, Orvostudomány
Tárgyszavak: Pszichológia, Mentálhigiéné, Egészség, Betegség, Klinikai pszichológia, Fájdalom, Stressz
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Copyright/impresszum
Szerkesztői bevezető
5-7
Szerzők adatai
9-10
Tartalomjegyzék
11-20
I. rész: Bevezetés
21-34
   I. fejezet: Az egészségpszichológia alkalmazási területei és alapfogalmai (Kállai János, Varga József, Oláh Attila)
23-34
      Az egészségpszichológia fő területei
26-28
         Az egészséges magatartás és életvitel fejlesztése és az egészséges állapot megőrzése
27
         Konkrét betegségekhez kapcsolódó megelőző és terápiás tevékenység
27-28
         Kóroktani és diagnosztikai korrelációk a betegség és a pszichológiai jellemzők vonatkozásában
28
         Egészségügyi ellátó rendszer és egészségpolitika
28
      Egészségpszichológiai elméletek és alapfogalmak
29-32
         Egészséggel kapcsolatos vélekedések modellje (Health Belief Model, HBM)
29-31
         Egészségmagatartás Kontrolljának Helye modell
31
         Protektív Motivációs Modell
31-32
      Összegzés
32-33
      Irodalom
33-34
II. rész: Egészség és kultúra
35-111
   II. fejezet: Az egészség kultúrtörténeti megközelítése (az ókortól a 18. századig) (Kéri Katalin)
37-50
      Egészségfelfogás az ókori görögöknél és rómaiaknál
37-38
      Egészségfogalom a keresztény tanításokban
39-41
      Gyógyítás és egészség az iszlámban
41-45
         A muszlim medicina általános jellemzői
42-43
         Az egészség komplex értelmezése
43-45
      A reneszánsz és a reformáció-ellenreformáció kora
45-46
      Apáczai Csere János az egészségről
46-48
      Újkori gondolatok az egészségről
48-49
      Irodalom
49-50
   III. fejezet: A kelet-közép-európai egészségparadoxon (Kopp Mária)
51-64
      A viszonylagos lemaradás szerepe
53-54
      Miért hat kevésbé a nőkre, mint a férfiakra a viszonylagos társadalmigazdasági lemaradás a magyar társadalomban?
55-57
      Milyen mechanizmusokon keresztül vezetnek a stressz, illetve a nem megfelelő megbirkózási készségek a megbetegedések és halálozások számának emelkedéséhez?
58
      Tanult tehetetlenség, depresszió
58-59
      Az értékrend, az elvárások szerepe, az anómia, az értékvesztés jelentősége
59-60
      A koherencia, az élet értelmébe vetett hit meghatározó jelentősége a lelki egészség szempontjából
60-62
      A pozitív érzelmi állapot fontossága
62
      Irodalom
63-64
   IV. fejezet: Az egészségi állapothoz való viszony változásai (Füzesi Zsuzsanna, Larnpek Kinga)
65-86
      Változott-e és miért az egészséghez való viszonyunk?
67-70
      Milyen egészségfogalmat használunk a népesség egészségi állapotának meghatározására?
70-71
      Lehetőségek a változtatásra: egyéni szinten
72-75
      Lehetőségek a változtatásra: közösségi szinten
75-79
         A közösségek szerepéről általában
75
         A közösség: a közvetítő intézmények struktúrája
76
         A közösség: kapcsolat a különböző szervezetek között
76-77
         A közösség: hatalom
77-78
         Egyenlőtlen hozzáférhetőség a közösségi erőforrásokhoz
78
         A közösségek jelenlegi hazai helyzete
78-79
      Van-e modell?
79-83
         A program általános célja
80-81
         A modell működésének eddigi tapasztalatai
82-83
      Irodalom
84-86
   V. fejezet: Alternatívák keresése az egészségügyben. Komplementer medicina (Buda László)
87-111
      A komplementer medicina kutatásának létjogosultsága
88
      Irodalmi áttekintés
89-92
         Fogalmi meghatározás
89-90
         A konvencionális medicina jellemzésére használt, negatív jellegű sztereotípiák
90-91
         A komplementer/alternatív medicina jellemzésére használt pozitív jellegű sztereotípiák:
91-92
      Egészségügyi aspektus
92-94
      Egészségszociológiai aspektus
94-96
         A CAM igénybevétele
94-95
         Demográfiai háttér
95
         Egészségi állapot, orvoshoz fordulás, betegségek
95-96
         "Alternatív" öngyógyítás
96
      Egészségpszichológiai aspektus
96-100
         Döntéshozatali folyamat
97-98
         Egészségtudatosság
98-99
         Betegút
99-100
      Jogi és finanszírozási aspektus
100-101
      A hazai empirikus kutatások eredményei és konklúziói
101-104
         Igénybevétel és nyitottság
101-102
         Természetgyógyászat és egészségi állapot
102
         Természetgyógyászati szolgáltatások, módszerek
102-103
         Elégedettség
103
         A természetgyógyászat és a hivatalos egészségügyi ellátás
103
         Egészségmagatartás, egészségtudatosság
104
         Hiedelmek
104
      Tennivalók
104-105
      Összefoglalás
105-107
      Irodalom
107-111
III. rész: Fejlődés, megküzdés és kimenetel
113-235
   VI. fejezet: A pozitív gondolkodás szerepe az egészség megtartásában (Pikó Bettina)
115-132
      Preventív egészségpszichológia: pszichológia és egészségfejlesztés
115-116
      Pozitív pszichológia és egészségpszichológia
116-117
      Védőfaktorok az egészségpszichológiában
117
      Pozitív szempontú egészségpszichológia
117-118
      Pozitív gondolkodás és egészségi állapot: optimizmus és pesszimizmus
119
      Optimizmus és egészségfejlesztés
120
      Pozitív gondolkodás és egészségtudatosság: a jövőorientáltság szerepe
120-121
      Jövőorientáltság és kockázatészlelés
121
      A pozitív gondolkodás pszichobiológiája
122
      Pozitív gondolkodás: genetika vagy környezet?
122-123
      A külső és belső motiváltság hatása a jóllétre és egészségre
123-124
      Motiváltság és egészségfejlesztés
124
      Öndetermináció és pozitív gondolkodás
124
      Önreguláció és pozitív gondolkodás
124-125
      Pozitív gondolkodás társas közegben: a társas támogatás mint védőfaktor
125-126
      A társas támogatás magatartás-epidemiológiája
126-127
      Társas támogatás és magatartási döntések
127
      Pozitív érzelmek és pozitív gondolkodás
127-128
      A pozitív üzenetek jelentősége az egészségfejlesztésben
128-129
      Egészségtudatosság-tréning
129-130
      Irodalom
130-132
   VII. fejezet: A „bontakozás” mint alapelv az egészséges fejlődésben (Péley Bernadette)
133-151
      A normalitás fogalma gyermekkorban
133-135
      A személyiség bontakozása a kapcsolatokban
135-137
      A megszakadás „paradoxona”
137-138
      Egyedüllét
138-139
      Potenciális tér
139-140
      A kapcsolatban való bontakozásra vonatkozó kísérleti pszichológiai és neurobiológiai eredmények
140-145
      A történetek szerepe a fejlődésben
145-149
      Összefoglalás
149
      Irodalom
149-151
   VIII. fejezet: Stressz és stresszkezelés (Stauder Adrienne)
153-176
      A stressz. Bevezetés, definíciók
153-154
      A stresszt kiváltó tényezők (stresszorok)
154-157
         Akut súlyos stressz, életesemények
155
         Krónikus stressz
155-157
      Az akut stresszválasz élettani alapjai
157-162
         A krónikus stressz hatásai az egyes szervrendszerek működésére
160-162
      A stresszhelyzetek észlelése és minősítése, értékelése
162
      Az információfeldolgozás folyamata
162-165
         A stressz kognitív aktivációs elmélete
163-165
      Válaszreakciók, megküzdés (coping)
165-167
      A társas kapcsolatok és a stressz összefüggései
167-168
      Stresszkezelést segítő technikák és beavatkozások
168
      A stresszforrások csökkentése, a stresszhelyzetekkel való sikeres megküzdés technikái
169-174
         A stresszforrások csökkentésére irányuló technikák
170
         A stresszhelyzetek hatékonyabb megoldását segítő technikák
171
         A stresszel összefüggő testi reakciók befolyásolása
171-172
         Stresszkezelő programok
172-173
      Összegzés
174
      Irodalom
174-176
   IX. fejezet: Megküzdés (coping) (Dr. Tiringer István)
177-197
      A megküzdés pszichológiájának története
177-178
      Megküzdési definíciók és elméletek
179-181
      A megküzdésben tapasztalható egyéni különbségek: a diszpozicionális megközelítés
181-182
      A represszív megküzdési stílus
182-184
      A stresszor értékelése
184-185
      A két alapvető megküzdési mód
185-193
         Az elkerülő út
186-189
         A megközelítés útja
189-193
      A megküzdés-kutatás problémái
193-195
      Összefoglalás
195
      Irodalom
195-197
   X. fejezet: Egészség és társas támogatás (Kállai János)
199-216
      A társas támogatás elfogadásának és megszerzésének nehézségei
202-203
      Az alexitímia szerepe a társas támogatás nyújtásában és elfogadásában
204-205
      A társas támogatás mértékének felmérése
205-208
      Hozzájutás a társas támogatáshoz
208-209
      Szociális hatások a gyógyulás folyamatában
209-211
      Stressz, betegség és társas támogatás
211-212
      Összegzés
213-214
      Irodalom
214-216
   XI. fejezet: A gyógyító egészsége (Ozsváth Károly)
217-235
      Előzmények
217-219
      Egy jellegzetes példa: pécsi törekvések a gyógyítással foglalkozó szakemberek lélektani ismereteinek bővítésére
219-220
      Paradigmaváltás: magatartásorvoslás és egészségpszichológia
220-222
            és mi lesz a gyógyítókkal?
222-227
      A „hivatalos állásfoglalás”
227
      Egészségkárosító zavartényezők az orvosi (segítő) tevékenységben
227-230
      Az orvos és a halál
230-231
      Mindennapi kompetencia az orvos (segítő) lelki egészségének megőrzésében
231-233
      Összefoglalás helyett
233
      Irodalom
234-235
IV. rész: Kapcsolat, gondozás és gyakorlat
237-494
   XII. fejezet: Vitalitásgenerátorok. Szubjektív jóllétérzésünk erősítésének és egészséggondozásunk természetes eszközei (Bagdy Emőke)
239-278
      Egészségképünk metaforái és jelenkori paradoxona
241-242
      Konzumkultúra, mentalitás, fogyasztó-személyiség
242-244
      Jólét, megelégedettség, szubjektív jóllét és egészség
244-245
      Természetes életerő-fejlesztőink: a vitalitásgenerátorok
246-264
         Életderű, mosoly, nevetés, vicc, humor, optimizmus
246-247
         Mi a nevetés?
247-249
         A spontán és akaratlagos nevetés neurobiológiája
249-250
         Mit idéz elő bennünk a nevetés?
250-252
         Miért és min nevetünk, mit szolgál a nevetés?
252-255
         A vicc és humor mint a lelki egyensúlyért való megküzdés eszközei
255-256
         A „humor coping”, avagy megküzdés a stresszel
256-257
         Milyen érzelemközpontú megküzdési módokat kínál a humor és a vicc művelése, élvezete?
257-260
         Aktív-passzív humor és nevetés mint vitalitásfejlesztő erőforrás és a gyógyítás eszköze
260-262
         Optimizmus, jó közérzet és egészség
262-264
      Fizikai élénkség, mozgékonyság, testi aktivitás, kocogás, „kondicionálásmódok”
264-273
         Testi (lelki) kontaktusképesség, érintés (simogatás, fizikai érintkezés, ölelés)
269-273
      Összegzés és kitekintés
273
      Irodalom
273-278
   XIII. fejezet: Az egészségkárosító viselkedések klinikai egészségpszichológiai megközelítése (Urbán Róbert)
279-303
      Bevezetés
279
      A magatartás megváltoztatásának három modellje
280-292
         Az életmód-változtatás transzteoretikus modellje
280-287
         A motivációs interjú
287-289
         A minimális intervenció modellje az alapellátásban
289-292
      A dohányzás és a dohányzásról leszoktató programok
292-301
         A dohányzás egészségügyi jelentősége
292
         A dohányzásról való leszokás egészségügyi jelentősége
292
         A dohányzásról való leszoktatásban alkalmazott megközelítések
293-295
         Dohányzásról leszoktató minimál intervenció az alapellátásban
295-300
         Ki végezzen dohányzásról való leszoktatást?
300-301
      Irodalom
301-303
   XIV. fejezet: Krónikus betegek ellátásának egészségpszichológiája (Tiringer István, Varga József, Molnár Edit)
305-331
      A krónikus betegségek fogalma, előfordulási gyakorisága, jelentősége
305-306
      Pszichoszociális szempontok a krónikus betegségekben
306-309
      A krónikus betegségek pszichoszociális következményei
309-310
      A krónikus megbetegedés lefolyását és hatásait befolyásoló tényezők
310-314
      Önkezelés és együttműködés az orvosi kezeléssel
314-317
      Megküzdés krónikus betegségekkel gyermekkorban
317-320
      Pszichológiai intervenciók
320-321
      Ismeretek, betegoktatás
321-323
      Edukációs programok
323
      Viselkedéses készségfejlesztő technikák
323
      Stresszkezelő eljárások
323-324
      Önkezelő tréning
324
      Társas támogatás
324-325
      Családsegítő csoportok
325
      Önsegítő csoportok
325
      Összefoglalás
325-330
      Irodalom
330-331
   XV. fejezet: Fájdalom, fájdalommenedzsment és palliatív ellátás (Kerekes Zsuzsanna, Varga József)
333-354
      A fájdalom meghatározása
333-334
      A fájdalom élettana
334-335
      Fájdalom-modellek (A fájdalom kapuszabályozási elmélete)
335-337
      A fájdalom típusai
337-338
      A fájdalom mint élmény
338-340
      Fájdalomviselkedés
340-341
      A fájdalom pszichoszociális vonatkozásai
341-342
      A fájdalom vizsgálata
342-346
         Kérdőívek
343-344
         Interjú
344-345
         Fájdalomnapló
345-346
         Megfigyelés
346
         Vizsgálati protokoll
346
      A fájdalom kezelése
346-350
         Gyógyszeres kezelés
347-348
         Nem gyógyszeres biológiai, sebészeti fájdalomcsillapítás
348
         Viselkedéses és kognitív módszerek
348
         Operáns kondicionálás
349
         Relaxációs módszerek, hipnózis
349
         Kognitív technikák, viselkedésterápiák
349-350
         Más pszichoterápiák
350
         Fájdalomklinikák
350
         Összegzés
350
      Fantomfájdalom (Phantom Limb Pain, PLP)
350-351
      Palliatív ellátás és fájdalomcsökkentés
351-352
      Irodalom
352-354
   XVI. fejezet: Az immunológiai betegségek egészségpszichológiai vonatkozásai (Tiringer István)
355-382
      Az immunológiai megbetegedések egészségpszichológiai megközelítése
356-358
      Rheumatoid arthritis (RA) és systemás lupus erythematosus (SLE): gyakoriság, klinikai kép, kóroktan
358-359
         Gyakoriság
358
         Klinikai kép
359
      Kórélettan
359-360
      HIV-fertőzés: gyakoriság, klinikai kép, kóroktan
360-362
         Gyakoriság
361
         Klinikai kép
361
         Kórélettan
361-362
      Neuroimmun interakciók
362-363
      A stressz hatása az immunműködésekre
363-371
         A stressz hatásai az immunrendszerre
363-367
            A stressz keletkezésének elméletei
364-365
            Stressz indukálta immunmoduláció
365-367
         Hipotalamusz-hipofízis-mellékvesekéreg-tengely és immunfunkció
367-369
            A hipotalamusz-hipofízis-mellékvesekéreg-tengely működése autoimmun megbetegedésekben
368-369
            A hipotalamusz-hipofízis-mellékvesekéreg-tengely működése HIV-fertőzésben
369
         Szimpatikus idegrendszer és immunfunkciók
369-371
            A szimpatikus idegrendszer működése autoimmun megbetegedésekben
370-371
            A szimpatikus idegrendszer működése HIV-fertőzésben
371
      A stressz hatása a betegséglefolyásra
371-378
         Pszichoszociális tényezők hatása a rheumatoid arthritis és a systemás lupus erythematosus lefolyására
372-376
            Stressz, megküzdés és társas támogatás az RA és az SLE betegek esetében
372-376
         Pszichoszociális tényezők hatása HIV-fertőzésben
377-378
            Stressz, megküzdés és szociális támogatás HIV-fertőzésben
377-378
      Az immunműködésre pozitívan ható pszichoszociális intervenciók
378-380
         Pszichoszociális intervenciók autoimmun megbetegedésekben
378-379
         Pszichoszociális intervenciók HIV-fertőzött betegek esetében
379-380
      Irodalom
380-382
   XVII. fejezet: Pszichológiai szempontok az onkológiai betegek ellátásában (Tiringer István)
383-407
      A pszichoonkológia néhány alapkérdése
384-385
      A rák kialakulásában szerepet játszó pszichológiai tényezőkkel kapcsolatos vizsgálatok
385-386
      A megelőzés szerepe a rákban
386-390
         A rák megelőzése - primer prevenciója
386-387
         A rák korai felismerése - szekunder prevenciója
388
         A „rákra hajlamosító” személyiség koncepciója
388-390
      A rákos betegség lefolyását befolyásoló pszichológiai tényezőkkel kapcsolatos vizsgálatok
390-393
         A stressz és a rák lefolyása
392-393
      A rák tünetei, a kezelések mellékhatásai: a betegek életminősége
393-395
      Pszichológiai intervenciók rákos betegeknél
395-399
      Családközpontú megközelítés a pszichoonkológiában
399-403
         A rákos megbetegedés és a család struktúrája
401-403
      A gyógyítók helyzete
403-405
      Irodalom
405-407
   XVIII. fejezet: Kardiovaszkuláris prevenció és rehabilitáció (Varga József)
409-437
      Prevenció és rehabilitáció
410-414
         A prevenció szintjei
410-411
            Primer prevenció
410
            Szekunder prevenció
411
            Tercier prevenció
411
         A prevenció megközelítésmódjai
411-412
         A primer prevenció célcsoportjai és színterei
412
         A rehabilitáció fogalomköre
412-414
         Kardiovaszkuláris prevenció és rehabilitáció
414
      Kardiovaszkuláris betegségek
414-431
         Koronáriabetegségek
414-428
            Rövid patofiziológia
414-415
            A koronáriabetegségek rizikófaktorai
415-419
               A koronáriabetegségek pszichoszociális rizikófaktorai
415-419
                  Stressz és koronáriabetegség
416
                  Foglalkozásbeli, munkahelyi stressz
416-417
                  Kiégés (burn out)
417
                  Társas támogatás
418
                  Akut stressz és hirtelen szívhalál
418-419
            Személyiség és koronáriabetegség
419-422
               A-típusú személyiség mint rizikófaktor
419
               Düh és hisztilitás
419-420
               Szorongás és koronáriabetegség
420
               Depresszió
420-422
               Tünetmentes miokardiális infarktus és személyiség
422
            A koronáriabetegségek kezelése
422-428
               Orvosi kezelés és rehabilitáció
422-423
               Pszichológiai intervenciók: viselkedéses eljárások
423
               Pszichoszociális intervenciók
423-427
                  Stresszkezelés
424
                  Dohányzás
424
                  Depresszió
424-425
                  Depresszió és szociális-gazdasági helyzet
425-426
                  Az A-típusú viselkedés módosítása
426
                  Társas támogatás, stressz-monitorozás, életstílus
426-427
               Compliance
427-428
         Esszenciális hipertónia
428-431
            Genetika és környezet kölcsönhatása
428
            Stressz, környezeti tényezők és magas vérnyomás
429
            Személyiség, affektusok és vérnyomás
429-430
            Sóbevitel, elhízás
430
            Az esszenciális hipertónia kezelése
431
               Stresszkezelés, kognitív és viselkedéses intervenciók
431
               Vérnyomáscsökkentő kezelés és a beteg adherenciája
431
      Összefoglalásként: A pszichológiai konzultáció szempontjai kardiovaszkuláris betegeknél
432
         A pszichológiai konzultáció funkciói
432
         Intervenciók tervezése
432
      Irodalom
433-437
   XIX. fejezet: Romákkal kapcsolatos attitűd, diszkrimináció, másság és gyógyítás (Pörczi Zsuzsanna)
439-467
      Háttér
440-445
         Szociális helyzet
440-442
            Település- és lakásviszonyok
440
            Foglalkoztatás
441
            Egészségügy, illetve az ezzel összefüggésben álló egyéb adatok
441-442
         Diszkrimináció
442
         A romákkal szembeni attitűd és az egészségügy
442-445
      Interszubjektivitás
446-455
         Az interszubjektivitás fenomenológiája
446-447
         „Idegen ante portas”
447-451
            Az idegen fenomenológiai értelmezése
447-448
            Önmagunkban hordozott idegenség
448-449
            Az idegenség megtapasztalásának további lehetőségei
449-451
         A Másikkal való találkozás etikai jelentősége
451-454
         A kulturális, etnikai idegenség
454-455
      A személyközi találkozások elemzése cigány betegek és az egészségügyi szakemberek között
455-457
      A cigány beteg másságának megjelenése az egészségügyben
457-462
         Interszubjektivitás és gyógyítás
458-459
         A modern medicina - Idegenség és gyógyítás
459-461
         Kommunikáció és oktatás
461-462
      Külföldi kezdeményezések és tapasztalatok
462-463
      A kulturális kompetencia fogalmának ambivalenciája
463-464
      A fenomenológia által felvetett lehetőségek
464-465
      Irodalom
465-467
   XX. fejezet: Egészségpszichológiai szempontok időskorban (Pék Győző)
469-494
      Bevezetés
469-470
      Az öregedés folyamata
471-472
         Kronológiai, pszichológiai, szociológiai és biológiai öregkor
471-472
      Vélemények az öregekről, az öregek véleménye
472-474
      Az idősek egészségi állapotának legfontosabb jellemzői
474
      Az idősek életstílus-térképe
475-476
      A 65-70 év fölötti generáció életútjáról hazánkban
476-477
      Epidemiológiai szempontok
477-480
         Magyar és európai öregedési folyamatok az epidemiológiai adatok tükrében
477-478
         A nemi különbségek epidemiológiai és egészségpszichológiai vonatkozásai
478-480
      Az öregedéssel foglalkozó diszciplínák és az egészségpszichológia
480-484
      Riemann művészete: az öregedés mint esély
484-486
      Egyéni és közösségi utak a sikeres öregedéshez
486-488
         Összefoglalás
486-488
         Az élet értelmének személyes, egyéni keresése, megtalálása, elfogadása
488
      Egészségpszichológiai szempontok az időskori szociális gondozó intézmények szintjén
489-490
      Az idősgondozás alternatívái
490
      Az egészségpszichológiai kutatás és intervenció magatartásfaktorai
491
      Irodalom
491-494
Glosszárium
495-508
Tárgymutató
509-518
Kolofon
Hátsó borító