Az állami oktatás helyzete és fejlesztésének feladatai corvina logo

Szerkesztő: Kálmán Gyula
További szerzők: Kádár János; Aczél György; Zrinszky László ; Marx György; Jóboru Magda; llku Pál; Lázár György; Hont János; Szűcs Istvánné; Gosztonyi János; Nagy Imre
Cím: Az állami oktatás helyzete és fejlesztésének feladatai
Alcím: Válogatott dokumentumok gyűjteménye
Megjelenési adatok: Tankönyvkiadó, Budapest, 1973.

coverimage Tanulmánykötetünk kettős célt szolgál: tájékoztatást kíván adni arról a közel másfél éves - gyakorló pedagógusok, egyetemi oktatók, tudományos kutatók, a közoktatás tervezésével, irányításával foglalkozó szakemberek közreműködését igénylő - előkészítő munkáról, amely a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1972. június 14-15-én megvitatott és elfogadott határozatát megelőzte. Kiadását sürgeti az a fontos törekvés is, hogy a köznevelési feladatok megvalósítása érdekében a pedagógusok, a tanügyigazgatás munkatársai s a nevelői hivatás gyakorlására most készülő pedagógusjelöltek megismerjék e jelentős párthatározat dokumentumait s a belőle fakadó tennivalókat. Az állami oktatás helyzetét vizsgáló bizottságok, tudományos intézetek, nevelőtestületek arra a kérdésre kerestek választ, hogy oktatási rendszerünk milyen mértékben képes a szocialista társadalom építésének a mai s még inkább a holnapi, magasabb követelményeit teljesíteni. A több kötetet kitevő vizsgálati anyagból most azok a tanulmányok kerülnek az olvasó elé, amelyek a köznevelés egyes iskolatípusainak helyzetét, problémáit tárják fel, illetve azok, amelyek a képzési rendszer tartalmi változásainak irányait kijelölik. A párthatározatot előkészítő tanulmányokon és a Központi Bizottság határozatán kívül a kötetben kaptak helyet még azok az előadások is, amelyek a párthatározat végrehajtását elindító országos tanácskozásokon hangzottak el. Több helyütt találkozunk a dokumentumkötetben azzal a gondolattal, hogy a párthatározatban megjelölt feladatok sikeres megvalósításának fontos feltétele a tennivalók egységes értelmezése, a pedagógusok közoktatás-politikai tájékozottságának fokozása, a nevelői munka alkotó jellegét korlátozó tényezők, körülmények megszüntetése. Ezeket a célkitűzéseket is szolgálni kívántuk a kötet anyagának közrebocsátásával.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Pedagógia, Közoktatás, Állami oktatás
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Előszó
[3]
Első rész - Az MSZMP Központi Bizottságának 1972. június 14-15-i ülése
5-72
   Kádár János: Az oktatás fejlesztése - közügy
7-14
      Vita és cselekvés
9-10
      A hangsúly a tartalom megjavításán van
10-11
      Tanítani és nevelni
12
      Az iskolai élet normái
13
      A fegyelemről és az egyenjogúságról
14
   Aczél György: Az állami oktatás helyzetéről. Előadói beszéd a KB 1972. június 14-i ülésen
15-36
   Aczél György: Zárszó az MSZMP KB június 15-i ülésén
37-51
      Oktatási rendszerünk struktúrájáról
39-40
      Az általános iskola továbbfejlesztéséről
40-41
      A tanulók túlterheléséről
41-42
      A szakmunkásképzésről és a szakközépiskoláról
42-43
      A "túlképzésről"
44-45
      Szakemberré válás-továbbképzés
45-46
      A fizikai dolgozók gyermekeinek továbbtanulásáért
46
      A nevelésről
47-48
      A pedagógusokról
48-51
      Az állami oktatás helyzetéről és fejlesztésének feladatairól. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 1972. június 15-i határozata
53-72
Második rész - A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 1972. júniusi határozatának előkészítése
73-189
   Zrinszky László: Az iskolai nevelésről
75-83
      Tudjuk-e, hol tartunk?
77-80
      A korszerű szocialista iskola
80-83
   Marx György: Iskolák a tudományos-technikai forradalomban
85-100
      A kultúra születése
87
      A népiskola születése
88
      Iskola a tudományos-technikai forradalomban
89-90
      Dinamikus műveltség
90-92
      Általános iskola
92-94
      Középiskola
94-95
         Tantárgystruktúra
96-98
            Természettudomány
96-97
            Matematika
97
            Nyelv
97
            Történelem
98
            Művészet
98
      Felsőoktatás
98-99
      Akik tanítanak az iskolában
99-100
   Jóboru Magda: Egyéni képesség-tehetség-iskola
101-111
   Az alsófokú oktatás helyzete és fejlesztésének feladatai - összeállította: Kálmán György
113-132
      Az óvoda
115-116
      Az általános iskola
117-123
         Az általános iskola funkciója
117
         Az alapozó funkció teljesítése
117-120
         A hatékonyság fokozásának akadályai
120-123
      Ellentmondások és tendenciák
123-127
         Ellentmondások
123-125
         Tendenciák
126-127
      Az iskolára való előkészítés kiszélesítése
128-132
         A tankötelezettség időtartamának jobb kihasználása
129
         Az alsó és felső tagozat közötti átmenet javítása
130
         Előrehaladás az osztályfokokban
130-131
         A nevelés tényezői és irányításuk az iskolában
132
   A középfokú oktatás helyzete és fejlesztésének feladatai - összeállította: Vendégh Sándor
133-160
      Történeti visszatekintés
135-136
      A középfokú oktatás általánossá tétele
136-137
      A jelenlegi szerkezet
137-139
      A szerkezet vertikális elemzése
139-141
      A szerkezet horizontális elemzése
141-142
      Az egyes iskolatípusok mai társadalmi funkciója
142-144
      A továbbtanulásra felkészítő funkció teljesítése
144-145
      A közvetlen munkára felkészítő funkció teljesítése
145-146
      A technikusképzés
146
      A társadalmi mobilitás
146-147
      Az iskolatípuson belüli differenciálás
147-148
      A középiskola oktató-nevelő munkája
148-152
         A nevelés
148-150
         A művelődési anyag
150-151
         A túlterhelés
151-152
         A lemorzsolódás
152
      Személyi, pedagógiai és tárgyi feltételek
152-156
         Az igazgató
152-153
         A pedagógusellátottság
153-154
         Az iskola személyi összetétele
154
         Tankönyvellátottság
154-155
         Pedagógiai módszerek
155
         Épület-, teremellétottság, felszerelés
155-156
         Szociális ellátottság
156
      Következtetések, javaslatok
156-160
   A felsőoktatás helyzete - összeállította: Klement Tamás
161-189
      A társadalom felsőfokú képzési igényeinek kielégítése
164-168
      Az irányítás és a felügyelet
168-169
      Az intézmények szervezete és működése
169-172
      Az oktató-nevelő munka
172-180
         A hallgatók kiválasztása
172-174
         A képzés tartalma
174-175
         A nevelés
178-179
         A továbbképzés
179-180
      A felsőoktatási intézmények tudományos munkája
180-182
      Az oktatók
182-184
      A felsőfokú oktatási intézmények kapcsolatai
185
      Az oktató-nevelő munka tárgyi feltételei
185-187
      A problémák összegzése és a tennivalók
187-189
Harmadik rész - A párthatározat végrehajtásának útján: Az állami szervek és a társadalmi szervek állásfoglalásai
191-223
   A Minisztertanács határozata az állami oktatás fejlesztésével kapcsolatos egyes feladatokról
193-198
   A népfrontmozgalom részvétele az állami oktatás fejlesztésében fontos politikai feladat. A Hazafias Népfront Országos Tanácsa Elnökségének állásfoglalása
199-208
   Az ifjúsági szervezetek feladatai az MSZMP KB határozatának végrehajtásában. A KISZ KB határozata
209-218
         A KISZ-szakszervezetek és az úttörőszövettség feladatai
212-214
         A Magyar Úttörők Szövetsége
214-215
         A középiskolák és a szakmunkásképző intézetek KISZ-szervezetei
215-216
         A felsőoktatási intézmények KISZ-szervezetei
216-217
         A munkahelyi KISZ-szerveztek
217-218
      A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség és az úttörőszövetség vezető szerveinek feladatai
219-220
      Javaslatok az MSZMP KB oktatáspolitikai határozatának megvalósítását szolgáló állami intézkedések kidolgozásához
221-223
   A Pedagógusok Szakszervezetének feladatai az MSZMP KB határozatának végrehajtásában. A Központi Vezetőség állásfoglalása
225-230
      Határozat
230
Negyedik rész - A párthatározat végrehajtásának útján: Országos tanácskozások
331-380
   Aczél György: A határozat végrehajtása - közös feladat. Előadói beszéd. (Országos Közoktatás-politikai Aktíva)
233-258
   Aczél György: Vitazáró beszéd. (Országos Közoktatás-politikai Aktíva)
259-271
   llku Pál: Az oktatásügy dolgozóinak feladatai a KB határozatának végrehajtásában. (Országos Közoktatás-politikái Aktíva)
273-283
   Lázár György: A szakképzés fejlesztésében is a fő feladat: a minőségi színvonal emelése. (Országos Közktatás-politikai Aktíva)
285-292
   Hont János: Céljaink összhangban vannak reális lehetőségeinkkel. (Országos Közoktatás-politikai Aktíva)
293-299
   Szűcs Istvánné: Az oktatás fejlesztése az ifjúság ügye, érdeke és feladata is. (Országos Közoktatás-politikai Aktíva)
301-307
   llku Pál: Növeljük a felsőoktatás minőségi színvonalát. (A felsőoktatási intézmények vezetőinek tanácskozása)
309-331
   Gosztonyi János: A korszerű középiskola megteremtése közös feladat. (A középiskolák igazgatóinak értekezlete)
333-350
      Biztosítanunk kell feladataink egységes értelmezését
335-336
      A minisztérium megkezdte a határozat végrehajtását
336-338
      Rövid távú feladataink
338-343
      Fejlesztenünk kell az iskolák módszertani kultúráját
343-346
      Korszerűbb felnőttoktatást!
346
      Javítani kell a szocialista nevelést
346-347
      A demokratikus iskolai élet kibontakoztatása nevelőmunkánk fontos feltétele
348-350
   Nagy Imre: A szakmunkásképzés fejlesztése a közoktatás-politika kiemelt feladata. (A szakmunkásképző iskolák igazgatóinak tanácskozása)
351-367
      A szakmunkásképzés fejlesztése-kiemelt feladat
353-360
      Hogyan értelmezzük a szakmunkáképzést reformjának meggyorsítását?
360-363
      Terveink a pedagógusok továbbképzésére
364
      Mit kell tennünk már ebben a tanévben?
364-367
   Aczél György: Az értelmes közösségi életért (III. országos diákparlament)
369-380
Ötödik rész - Az állami oktatás - számokban összeállította: Hanga Mária
381-404
Az állami oktatás felülvizsgálatában és a javaslatok kidolgozásában részt vevők névsora
405-414
Tartalomjegyzék
415-416
Hátsó borító
417