Az Európai Unió joga corvina logo

Szerkesztők: Mohay Ágoston; Szalayné Sándor Erzsébet
További szerzők: Karoliny Eszter; Komanovics Adrienne; Mohay Ágoston; Pánovics Attila; Szalayné Sándor Erzsébet
Cím: Az Európai Unió joga
Alcím: C/2. témakör: az Európai Unió joga
Sorozatcím: Dialóg Campus szakkönyvek | Jogi szakvizsga segédkönyvek
Megjelenési adatok: Dialóg Campus, Budapest, 2015. | ISSN: 1417-7986 | 1587-6659 | ISBN: 978-615-5376-55-9

coverimage Az európai integráció gyökerei hosszú évszázadokra nyúlnak vissza, az európai országok és népek közötti egység megteremtésének lehetősége azonban egészen a második világháború befejezéséig váratott magára. A soha nem látott pusztítás hatására nyilvánvalóvá vált, hogy Európa sorsát a jövőben az országok békés együttműködésére kell alapozni. Az Európai Unió megteremtésének első lépését a híres Schuman-beszéd jelentette. 1950. május 9-én hangzott el ugyanis Robert Schuman francia külügyminiszternek az európai integráció javaslatát tartalmazó beszéde (ezért minden évben május 9-e az ún. Európa nap). A javaslat alapgondolata a szén- és acéltermelés közös irányítása egy olyan szervezet keretében, amely nyitott, tehát a későbbiekben más országok is csatlakozhatnak hozzá. Az ötlet nagyszerűsége abban rejlett, hogy a legfőbb szerve, a Főhatóság révén elejét vette a többi tagállam tudta nélkül történő fegyverkezésnek, illetve véget vetett ezzel a több évszázados francia és német háborúskodásnak. A szervezet sikeréhez hozzájárult a kedvező gazdasági helyzet, és a sajátos történelmi pillanat, a hidegháború is. Ennek köszönhetően a világháború által katasztrofális helyzetbe jutott országok gazdasága látványos növekedésnek indult, ami lehetővé tette az integrációs folyamat kiterjesztését újabb és újabb gazdasági-társadalmi területekre. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján elmondható, hogy az európai integráció tartós békét és minden eddiginél nagyobb jólétet hozott az európaiak számára. Az Európai Unió már 28 országot és mintegy 508 millió lakost számlál, a hivatalos nyelvek száma pedig 24-re nőtt (angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén). Jelen könyv az Európai Unió intézmény- és jogrendszerének tanulásához kíván segítséget nyújtani, elsősorban a jogi szakvizsgázók számára, de emellett ajánljuk mindazoknak, akik jogi szempontból alaposabban meg szeretnék ismerni ennek a rendkívül összetett, különleges, és a mindennapi életünket egyre közvetlenebbül befolyásoló szervezetnek a sajátosságait.
Kategóriák: Jogtudomány
Tárgyszavak: Európai Unió, Európajog, Jogharmonizáció
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Copyright/Impresszum
Tartalomjegyzék
[5]-11
Előszó
Bevezetés
[15]-20
   1. Az integráció bővítése
[15]
   2. Az integráció mélyítése
[15]-20
      2.1. Az alapító szerződések
[15]-16
      2.2. Az Egyesítési szerződés
16
      2.3. Az Egységes Európai Okmány
16-17
      2.4. A Maastrichti Szerződés
17-18
      2.5. Az Amszterdami szerződés
18
      2.6. A Nizzai szerződés
18-19
      2.7. Az Alkotmányszerződés
19-20
1. Az Európai Unió alapszerződései
[21]-25
   1. A Lisszaboni Szerződés
[21]
   2. Az Európai Unióról szóló szerződés hatályos felépítése és főbb tartalmi rendelkezései
[21]-23
      Az EUSz. felépítése a következő
[21]-22
      Főbb tartalmi rendelkezések
22-23
   3. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés felépítése és főbb tartalmi rendelkezései
23-25
      Az EU működéséről szóló szerződés (EUMSz.) felépítése
23-24
      Főbb tartalmi rendelkezések
24-25
      EUMSz. 352.cikk (az EKSz. korábbi 308.cikke)
25
   Ellenőrző kérdések
25
2. Az Európai Unió intézményei, főbb hatásköreik és egymáshoz való viszonyuk
[26]-27
   Ellenőrző kérdések
27
3. Az Európai Bizottság összetétele, működése és hatáskörei
[28]-34
   1. A Bizottság összetétele
[28]-29
   2. A Bizottság működése
29-30
   3. A Bizottság hatáskörei
30-34
      3.1. Jogszabály-kezdeményezési jogkör
30-31
      3.2. Jogi aktusok elfogadása átruházott hatáskörben
31-32
         3.2.1. Felhatalmozáson alapuló jogi aktusok
31-32
         3.2.2. Végrehajtási aktusok
32
      3.3. Jogalkalmazás és igazgatási tevékenység
32-33
      3.4. Az úniós jog betartásának ellenőrzése
33-34
   Ellenőrző kérdések
34
4. Az Európai Unió Tanácsának összetétele, működése és hatáskörei
[35]-42
   1. Összetétel
[35]-37
      1.1. A Miniszterek Tanácsa
[35]-36
      1.2. A COREPER
36
      1.3. Tanácsi munkacsoportok
37
      1.4. Főtitkárság
37
      1.5. A soros elnökség
37
   2. A Tanács működése
38-39
   3. A Tanács hatáskörei
39-42
      3.1. Jogszabály-kezdeményezés
40
      3.2. Jogalkotás
40-41
      3.3. Végrehajtó hatáskör
41
      3.4. Kinevezés
41
      3.5. Egyéb hatáskörök
42
   Ellenőrző kérdések
42
5. Az Európai Tanács összetétele és működése; az Európai Tanács elnökének feladatai és hatáskörei
[43]-45
   1. Az Európai Tanács összetétele és működése
[43]-44
   2. Az Európai Tanács feladatai
44
   3. Az Európai Tanács elnöke
44-45
      Az Európai Tanács elnöke
45
   Ellenőrző kérdések
45
6. Az Európai Parlament összetétele, tagjainak választása, működése és hatáskörei
[46]-53
   1. Az Európai Parlament összetétele
[46]-48
      1.1. Az európai parlamenti képviselők
[46]
      1.2. Az Európai Parlament elnöke és alalnökei
[46]-47
      1.3. Az Elnökök Értekezlete
47
      1.4. A képviselőcsoportok
47-48
      1.5. Az Európai Parlamnet bizottságai
48
      1.6. Egyéb szervezeti egyésgek, tisztségek
48
   2. A Parlament működése
49
   3. A Parlament feladat- és hatáskörei
49-53
      3.1. Véleményezési jogkör
50
      3.2. Jogalkotó hatáskör
50-51
      3.3. Ellenőrző hatáskör
51
      3.4. Kinevezési jogkör
51
      3.5. Érdekközvetítő funkció
52-53
   Ellenőrző kérdések
53
7. Az Európai Unió Bíróságának felépítése és működése; a Bíróság, a Törvényszék és a Közszolgálati Törvényszék hatáskörei
[54]-58
   1. A Bíróság összetétele
[54]-55
   2. A főtanácsnokok
55-56
   3. A Törvényszék
56
   4. A Közszolgálati Törvényszék
56-57
   5. A bíróságok hivatali apparátusa
57
   6. A bírósági rendszer összefüggései
57-58
   Ellenőrző kérdések
58
8. Az Európai Unió tanácsadó szerveinek (Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, Régiók Bizottsága) szerepe a jogalkotási eljárásban
[59]-61
   1. A Gazdasági és Szociális Bizottság
[59]-60
      1.1. Összetétel és működés
[59
      1.2. Hatáskör
60
   2. A Régiók Bizottsága
60-61
      2.1. Összetétel és működés
60
      2.2. Hatáskör
61
   Ellenőrző kérdések
61
9. Az Európai Ombudsman; az Európai Adatvédelmi Biztos
[62]-66
   1. Az Európai Ombudsman tisztsége
[62]
   2. Az Európai Ombudsman hatásköre
[62]-65
      EUMSz. 21.cikk (3) bekezdés
[62]
      Alapjogi charta 43. cikk
[62]
      Alapjogi charta 41. cikk
63-65
   3. Az Európai Adatvédelmi Biztos
65-66
   Ellenőrző kérdések
66
10. Az Európai Unió hatáskörei. A hatáskör-átruházás elve; az Alaptörvény E) cikke; az Alkotmánybíróság fontosabb határozatai az uniós jog magyarországi érvényesülésével kapcsolatban
[67]-76
   1. Az Európai Unió hatáskörei
[67]-69
      EUMSz. 2. cikk
[67]
   2. A hatáskör-átruházás elve
69-70
      EUSz. 3. cikk
69
      EUSz. 4. cikk
69
      EUSz. 5. cikk
69
      EUMSz. 352. cikk
70
   3. Magyarország Alaptörvényének E) cikke
71
   4. A Magyar Alkotmánybíróság határozatai az uniós jog magyarországi érvényesülésével kapcsolatban
71-76
      30/1998.(VI.25.) AB határozat
72
      32/2008. (III.12.) AB határozat
73
      143/2010. (VII.14.) AB határozat
74
      22/2012. (V.11.) AB határozat az Alaptörvény E) cikk (2) és (4) bekezdése értelmezéséről
75
   Ellenőrző kérdések
75-76
11. Jogalkotási eljárás az Európai Unióban. A rendes és a különleges jogalkotási eljárások
[77]-80
   1. A rendes jogalkotási eljárás
[77]-78
   2. Különleges jogalkotási eljárások
78-80
      2.1. A konzultációs eljárás
79
      2.2. Az egyetértési eljárás
79-80
   Ellenőrző kérdések
80
12. A nemzeti parlamentek szerepe a jogalkotási eljárásban
[81]-83
   1. Nemzeti parlamentek az Unióban
[81]
      EUSz. 12. cikk
[81]
   2. A nemzeti parlamentek szerepe a jogalkotásban
[81]-83
      2.1. A nemzeti parlamentek tájékoztatása
82
      2.2. A szubszidiaritás elve tiszteletben tartásának ellenőrzése
82-83
   Ellenőrző kérdések
83
13. Az Európai Unió elsődleges jogforrásai
[84]-87
   1. Áttekintés: az Európai Unió jogforrási rendszere
[84]
   2. Az elsődleges uniós jog
[84]-87
      2.1. Alapító szerződések
85
      2.2. Módosító szerződések
85-86
      2.3. Az alapító szerződések ágazati módosítását tartalmazó kiegészítő szerződések
86
      2.4. Csatlakozási Szerződések
86
      2.5. Íratlan elsődleges uniós jog
86-87
   Ellenőrző kérdések
87
14. Az Európai Unió mint a nemzetközi jog alanya; az Európai Unió által kötött nemzetközi szerződések. A nemzetközi jog és az uniós jog elhatárolása
[88]-91
   1. Az Európai Unió, mint a nemzetközi jog alanya
[88]
   2. Az Európai Unió által kötött nemzetközi szerződések
[88]-90
      EUMSz.218. cikk
89
   3. A nemzetközi jog és az uniós jog elhatárolása
90-91
   Ellenőrző kérdések
91
15. A rendelet joghatásai, jellemzői, viszonya a nemzeti joghoz; a határozat joghatásai és jellemzői
[92]-94
   1. Bevezetés
[92]
   2. A rendelet joghatásai, jellemzői, viszonya a nemzeti joghoz
[92]-93
   3. A határozat joghatásai, jellemzői
93
   Ellenőrző kérdések
94
16. Az irányelv joghatásai, jellemzői, viszonya a nemzeti joghoz. Az átültetési kötelezettség elmulasztásának következményei
[95]-96
   1. Az irányelv joghatásai, viszonya a nemzeti joghoz
[95]
   2. Az átültetési kötelezettség megszegése
[95]-96
   3. Az átültetési kötelezettség megsértésnek következményei
96
   Ellenőrző kérdések
96
17. A jogalkotási aktusok és a nem jogalkotási aktusok elhatárolása. Az Európai Unió egyéb jogforrásai
[97]-98
   1. A jogalkotási aktusok és a nem jogalkotási aktusok elhatárolása
[97]-98
   2. Az Európai Unió egyéb jogforrásai
98
   Ellenőrző kérdések
98
18. Az uniós jog autonómiája és elsőbbsége
[99]-103
   1. Az uniós jog autonómiája
[99]-100
   2. Az uniós jog alkalmazási elsőbbsége (elsődlegesség, szupremácia, primátus)
100-103
      26/62.sz. Van Gend en Loos ügy
100-101
      6/64.sz. Flaminio Costa kontra ENEL ügy (1964) EBHT 585
101-102
      11/70. sz. Internationale Handelsgesellschaft ügy
102-103
      70/77.sz. Simmenthal ügy
103
   Ellenőrző kérdések
103
19. A közvetlen hatály; az alapszerződések, a rendeletek, az irányelvek vertikális és horizontális közvetlen hatálya; a közvetett hatály
[104]-111
   1. A közvetlen hatály elvének kialakulása és feltételei
[104]-108
      26/62.sz. Van Gend Loos ügy
[104]-105
      41/74.sz. Van Duyn kontra Home Office ügy
107-108
   2. A vertikális és a horizontális közvetlen hatály
108-110
      152/84.sz. Marshall ügy
109
      C-91/92.sz. Faccini Dori ügy
109-110
   3. A közvetett hatály
110-111
      14/83.sz. von Colson és Kamann kontra Land Nordrhein-Westfalen ügy
110
      C-106/89. sz. Marleasing kontra La Comercial ügy
111
   Ellenőrző kérdések
111
20. Az uniós polgárság intézménye, az uniós polgársághoz fűződő jogok terjedelme; az európai polgári kezdeményezés
[112]-125
   1. Előzmények
[112]
   2. Az uniós polgárság fogalma
113
   3. Az uniós polgársághoz fűződő jogok terjedelme
113-120
      3.1. A szabad mozgás és szabad tartózkodás joga
114
         EUMSz.21.sz. cikk
114
      3.2. A helyhatósági választásokon való részvétel joga
114-115
         EUMSz.22.cikk
114-115
      3.3. Az Európai Parlament képviselőinek megválasztásával kapcsolatos választójog
115-116
         EUMSz.22. cikk
115
         EUMSz.223.sz. cikk
115
      3.4. Diplomáciai és konzuli védelem
116-117
         EUMSz.23.cikk
116
      3.5. Unios jogalkotásra irányuló polgári kezdeményezés
117
         EUMSz.24.cikk
117
      3.6. Petíciós jog
118
         EUMSz.24.cikk
118
         EUMSz.227.cikk
118
      3.7. Az európai ombudsmanhoz fordulás joga
119-120
         EUMSz.24.cikk
119
         EUMSz.228.cikk
119
   4. Jogesetek
120-125
      C-85/96.sz. María Martínez Sala kontra Freistaat Bayern ügy
120-121
         Tényállás
120-121
         Ratio decidendi
121
      C-184/99. sz. Grzelczyk kontraCentre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve ügy
122-123
         Tényállás
122
         Ratio decidendi
122-123
      C-200/02. sz. Kunqian Catherine Zhu és Man Lavette Chen kontra Secretary of State for the Home Department ügy
123-124
         Tényállás
123
         Ratio decidendi
124
      C-135/08. sz. Rottmann kontra Freistaat Bayern ügy
124-125
         Tényállás
124
         Ratio decidendi
125
   Ellenőrző kérdések
125
21. A diszkrimináció tilalma és az egyenlő bánásmód elve az uniós jogban
[126]-135
   1. A diszkrimináció és egyéb kapcsolódó fogalmak
[126]-127
   2. Általános és speciális rendelkezések
127-129
      2.1. Primer jogforrások
127-128
         EUMSz.19.cikk
128
      2.2. Másodlagos jogforrások
128-129
   3. A diszkrimináció tilalmát sértő intézkedések jogszerűsége
129-130
   4. Jogesetek
130-135
      43/75. sz. Defrenne kontra Sabena (II) ügy
130-131
         Tényállás
130
         Ratio decidendi
130-131
      222/84. sz. Johnston kontra Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary ügy
131-133
         Tényállás
131
         Ratio decidendi
131-133
      C-221/89. sz. Factortame (II) ügy
133
         Tényállás
133
         Ratio decidendi
133
      C-415/93. sz. Bosman ügy
134
         Tényállás
134
         Ratio decidendi
134
      C-144/04. sz. Mangold kontra Rüdiger Helm ügy
134-135
         Tényállás
134
         Ratio decidendi
134-135
   Ellenőrző kérdések
135
22. Alapjogvédelem az Európai Unióban; az Európai Unió Alapjogi Chartája; az Emberi Jogok Európai Egyezményének és az Európai Unió alapjogvédelmének kapcsolódási pontjai
[136]-142
   1. Az alapító szerződések történeti változatai
[136]
   2. Fejlemények a kilencvenes évektől napjainkig
[136]-138
      2.1. A kilencvenes évek eleje: hogyan tovább?
[136]-137
      2.2. Az uniós aktusok, a tagállami végrehajtó intézkedések, valamint az alapjogok védelme: Az Európai Unió Alapjogi Chartája
137-138
      2.3. A tagállamok, mint az emberi jogok tiszteletben tartásának kötelezettjei
138
   3. Az Emberi Jogok Európai Egyezményének és az Európai Unió alapjogvédelmének kapcsolódási pontjai
138-141
      3.1. A csatlakozás jogalapjai
139
      3.2. Tartalmi és eljárási szempontok
139-140
      3.3. A csatlakozási szerződés tervezete
141
   Ellenőrző kérdések
142
23. Az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata az alapjogok terén. Az uniós hatáskörök és az alapjogok védelmének kapcsolata
[143]-153
   1. Az első lépések. A közösségi aktusok felülvizsgálata
[143]-148
      29/69. sz. Stauder kontra Ulm ügy
144
         Tényállás
144
         Ratio decidendei
144
      11/70. sz. Internationale Handelsgesellschaft kontra EVGF ügy
144-145
         Tényállás
144
         Ratio decidendi
145
      4/73. sz. J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung kontra Európai Közösségek Bizottsága ügy
145-146
         Tényállás
145
         Ratio decidendi
146
      44/79. sz. Hauer kontra Rheinland-Pfalz ügy
146-147
         Tényállás
146
         Ratio decidendi
146-147
      374/87 sz. Orkem kontra Bizottság ügy
147-148
         Tényállás
147
         Ratio decidendi
147-148
         Megjegyzés
148
   2. A tagállami aktusok emberi jogi felülvizsgálata
148-151
      36/75. sz. Roland Rutili kontra Ministre de l'intérieur ügy
148-149
         Tényállás
148
         Ratio decidendi
149
      12/86 sz. Meryem Demirel kontra Schwäbisch Gmünd ügy
149-150
         Tényállás
149
         Ratio decidendi
149-150
      5/88. sz. Hubert Wachauf kontra Német Szövetségi Köztársaság ügy
150
         Tényállás
150
         Ratio decidendi
150
      C-328/04. sz. ügy. Büntetőeljárás Vajnai Attila ellen
150-151
         Tényállás
150-151
         Ratio decidendi
151
   3. Az emberi jogok védelme mint kimentési lehetőség a tagállamok számára
151-152
      C-112/00 sz. Schmidberger kontra Ausztria ügy
151-152
         Tényállás
151-152
         Ratio decidendi
152
   Ellenőrző kérdések
153
24. A tagállamokkal szemben indított kötelezettségszegési eljárások (a bírósági szakaszt megelőző rész; panasz benyújtása az Európai Bizottsághoz, a bírósági szakasz; a kötelezettségszegési eljárásban hozott ítélet jogkövetkezményei)
[154]-159
   EUMSz.258.cikk
[154]
   EUMSz.259.cikk
[154]
   1. A kötelezettségszegési eljárás célja, jogalapja
[154]-155
   2. A kereset megindítására jogosultak köre és az eljárás főbb szabályai
155-157
      a) Bizottság kontra tagállam
155-156
      b) Tagállam kontra tagállam
156-157
   3. A bírósági szakasz főbb jellemzői
157
   4. Jogkövetkezmények. Az ítélet kikényszerítésének mechanizmusa
157-158
      EUMSz.260.cikk
157-158
   Ellenőrző kérdések
159
25. Az uniós aktusok megsemmisítése iránti eljárás. A mulasztási eljárás
[160]-167
   1. A semmisségi eljárás
[160]-164
      EUMSz.263.cikk
[160]
      EUMSz. 264.cikk
161
      EUMSz.266.cikk
161
      EUMSz.277.cikk
161
      1.1. A felülvizsgálható aktusok
161-162
      1.2. A kerset megindítására jogosultak köre
162-163
         a) Privilegizált kérelmezők
162
         b) Kvázi-privilegizált kérelmezők
162
         c) Nem privilegizált kérelmezők
162-163
      1.3. Semisségi okok
163
      1.4. Keresetindítási határidő
164
      1.5. Jogkövetkezmények
164
   2. Az általános hatállyal bíró jogi aktusok alkalmazhatatlanságára való hivatkozás (EUMSz. 277. cikk)
164-165
   3. Semmisségi eljárás a közös kül- és biztonságpolitika területén (EUMSz. 275. cikk)
165
   4. A mulasztási eljárás. Az eljárás megindítására jogosultak köre, keresetindítási határidő, az eljárás megindításának okai
165-167
      EUMSz.265.cikk
165
      4.1. A lehetséges alperesek köre és az eljárás megindításának jogalapja
166
      4.2. A lehetséges felperesek köre
166
      4.3. A mulasztási ítélet jogkövetkezménye
167
   Ellenőrző kérdések
167
26. Az előzetes döntéshozatali eljárás
[168]-180
   1. Az előzetes döntéshozatal jogalapja és tárgya
[168]
      EUMSz.267.cikk
[168]
   2. A bíróság fogalma az előzetes döntéshozatallal összefüggésben
169-171
      2.1. Az előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezők köre a civilisztika területén
169-170
         2.1.1. Bíróságok
169-170
         2.1.2. Választottbíróságok
170
         2.1.3. Szakmai kamarák
170
         2.1.4. Közigazgatási szervek
170
      2.2. Az előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezők köre a bűnügyek területén
171
         2.2.1. Bíróságok
171
         2.2.2. Az ügyész
171
         2.2.3. A vizsgálóbíró (nyomozási bíró)
171
   3. Az előzetes döntéshozatal joghatása
171-172
      3.1. A kötelező erő jelentése érvényességi döntés esetén
172
      3.2. A kötelező erő jelentése értelmezési döntés esetén
172
   4. Az előzetes döntéshozatal kvázi-precedens jellege
172-173
   5. Az előzetes döntéshozatalt kezdeményező döntés általános jellemzői
173
   6. Az alapeljárás felfüggesztésének kérdése
173
   7. Az előterjesztés tartalma
173-174
   8. Az előterjesztett kérdések megfogalmazása
174-175
   9. Az ügykezeléshez szükséges tartalmi elemek
175
   10. Az előzetes döntéshozatal kötelező esetei, illetve az ez alóli kivételek
175-178
      10.1. Az előterjesztési kötelezettség értelmezése
176
         10.1.1. Az objektív felfogás
176
         10.1.2. A szubjektív felfogás
176
      10.2. Az előterjesztési kötelezettséget keletkeztető jogorvoslatok természete
176-177
         C-99/00. sz. Kenny Roland Lyckeskog elleni büntetőeljárás ügye
177
      10.3. Az előterjesztési kötelezettség szűkítése
177-178
         10.3.1. Az Európai Bíróság már döntött a kérdésben (acte éclairé)
177-178
         10.3.2. A kérdés nem releváns az ügyben
178
         10.3.3. A kérdés egyértelmű (acte clair)
178
   11. A sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás
178-180
   Ellenőrző kérdések
180
27. Az előzetes döntéshozatali eljárás és a magyar bírósági jogalkalmazás összefüggései
[181]-186
   1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 155/A. §
[181]
   1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról 266. §
[181]
   1. Az eljárás felfüggesztése
182
   2. A fellebbezés szabályozása polgári ügyekben
182-184
      2.1. A 2003. évi XXX. tv. eredeti koncepciója
182-183
      2.2. A Cartesio-ügy hatása a fellebbezés szabályozására
183-184
      2.3. A 2009. évi LXVIII. törvény vonatkozó módosításai
184
      2.4. Az 1/2009. PK-KK közös vélemény
184
   3. A fellebbezés szabályozása büntetőügyekben
184-185
   4. Az előterjesztési kötelezettség kérdése a magyar jog kapcsán
185-186
   5. Az igazságügyért felelős miniszter tájékoztatása
186
   Ellenőrző kérdések
186
28. Az állam kárfelelőssége az uniós jog megsértéséért (általános alapelvek)
[187]-190
   C-6/90. és 9/90. sz. Francovich és Bonifaci kontra Olaszország ügy
[187]-188
   C-46/93. és C-48/93. sz. egyesített ügyek
188-190
   C-224/01. sz. Köbler kontra Ausztria ügy
190
   Ellenőrző kérdések
190
29. Az Európai Unió intézményei vagy azok alkalmazottai által okozott kár megtérítése iránti eljárás
[191]-194
   1. Az Unió szerződéses felelőssége
[191]
   2. Az Unió felelőssége az általa szerződésen kívül okozott kárért
[191]-192
      2.1. Az Unió aktusa vagy mulasztása
[191]
      2.2. A kár bekövetkezte
[191]-192
         5,7,13-24/66. sz. Kampffmeyer kontra Bizottság ügy
192
      2.3. Az okozati összefüggés
192
   3. Az Unió felelősségének jellemzői
192-194
      3.1. Az Unió felelőssége a jogellenes aktusaival okozott kárért
192-193
         25/62. sz. Plaumann kontra Bizottság ügy
192-193
         5/71. sz. Zuckerfabrik Schöppenstedt kontra Tanács ügy
193
      3.2. Az Unió felelőssége a jogszerű aktusokkal okozott kárért
193-194
   4. A kártérítési felelősség elévülése
194
   Ellenőrző kérdések
194
30. A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térség. Igazságügyi együttműködés polgári ügyekben, ennek jelenlegi szabályozása
[195]-205
   1. A bel- és igazságügyi együttműködés kialakulása az Európai Unióban
[195]-196
   2. Politikai területek
196-199
      EUMSz.67.cikk
197
   3. A polgári ügyekben való igazságügyi együttműködés területei
199-205
      a. A Tanács 1346/2000/EK rendelete (2000. május 29.) a fizetésképtelenségi eljárásról
199
      b. A Tanács 44/20D1/EK rendelete (2000. december 22.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról és az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU rendelete (2012. december 12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról
199
      c. A Tanács 1206/20011/EK rendeleté (2001, május 28.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködéséről
200-201
      d. A Tanács 2001/470/EK határozata (2001. május 28.) az Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról polgári és kereskedelmi ügyekben
201
      e. A Tanács 2003/8/EK irányelve (2003. január 27.) a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról
201-202
      f. A Tanács 2201/2003/EK rendelete (2003. november 27.) a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
202
      g. Az Európai Parlament és a Tanács 805/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról
202
      h. Az Európai Parlament és a Tanács 1896/2006/EK rendelete (2006. december 12.) az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról
203
      i. Az Európai Parlament és a Tanács 861/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről
203
      j. Az Európai Parlament és a Tanács 1393/2007/EK rendelete (2007. november 13.) a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítés), és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
203-204
      k. Az Európai Parlament és a Tanács 2008/52/EK irányelve (2008. május 21.) a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól
204
      l. A Tanács 4/2009/EK rendelete (2008. december 18.) a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről
204
      m. Az Európai Parlament és a Tanács 655/2014/EU rendelete (2014. május 15.) polgári és kereskedelmi ügyekben a tagállamközi követelésbehajtás megkönnyítése érdekében az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés eljárásának létrehozásáról
204
      n. Az Európai Parlament és a Tanács 650/2012/EU rendelete ( 2012. július 4.) az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről
204-205
   Ellenőrző kérdések
205
31. Igazságügyi együttműködés büntetőügyekben; a kölcsönös elismerés elve. A ne bis in idem elve az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatában
[206]-217
   1. Előzmények
[206]-207
   2. A Maastrichti Szerződés
207
   3. Amszterdamtól napjainkig
207-209
   4. Európai anyagi büntetőjog
209
   5. A kölcsönös elismerés
209-211
      a. A Tanács 2002/584/IB kerethatározata (2002. június 13.) az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról
209-210
      b. Az Európai Parlament és a Tanács 2M14/42/EU irányelve (2014. április 3.) a bűncselekmény elkövetési eszközeinek és az abból származó jövedelemnek az Európai Unión belüli befagyasztásáról és elkobzásáról
210
      c. Az Európai Parlament és a Tanács 2014/41/EU Irányelve (2014. április 3.) a büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról
210
      d. A bűncselekmények áldozatainak jogai
210
      e. Kiszabott büntetések és intézkedések végrehajtása
211
   6. A ne bis in idem elve az Európai Bíróság gyakorlatában
211-216
      6.1. A kétszeres büntetés tilalma. Az elv megjelenése az uniós jogban
211
      6.2. A szabadság, biztonság és jog térsége
212-213
      6.3. A ne bis idem elv a Bíróság gyakorlatában
213-214
      6.4. A jogesetek
214-216
         C-187/01. sz. Gözütok és C-385/01. sz. Brügge egyesített ügyek
214-215
            Tényállás
214
            Ratio decidendi
215
         C-469/03. sz. ügy. Büntetőeljárás Filomeno Mario Miraglia ellen
215
            Tényállás
215
            Ratio decidendi
215
         C-150/05.sz. Van Straaten ügy
216
            Tényállás
216
            Ratio decidendi
216
      Ellenőrző kérdések
217
32. A belső piac fogalma, kialakulása. Jogalkotás - dereguláció a belső piacon
[218]-221
   1. A belső piac fogalma, kialakulása
[218]-219
      EUSz.3.cikk (3) bekezdés
[218]
      EUMSz.26.cikk (2) bekezdés
[218]
   2. Jogharmonizáció - dereguláció a belső piacon
219-220
   3. Az alapszabadságok rendszere és konvergenciájuk
220-221
   Ellenőrző kérdések
221
33. Személyek szabad mozgása. Kivételek a személyek szabad mozgásának biztosítása alól
[222]-233
   1. Személyek szabad mozgása - előzmények
[222]
   2. A személyek kategóriái
[222]-223
      2004/38/EK irányelv 32.cikk
223
   3. Idegenrendészeti jogosultságok
223-224
   4. Jogesetek
224-227
      48/75.sz. Royer-ügy
225
         Tényállás
225
         Ratio decidendi
225
      118/75.sz. Watson&Belmann ügy
225-226
         Tényállás
225
         Ratio decidendi
226
      C-413/99.sz. Baumbast-ügy
226-227
         Tényállás
226
         Ratio decidendi
226-227
      C-33/07.sz. Jipa-ügy
227
         Tényállás
227
         Ratio decidendi
227
   5. Kivételek és kimentési okok a személyek szabad mozgása kapcsán
228-233
      5.1. A szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog gyakorlása alóli kimentési okok és kivételek rendszere az írott és az íratlan uniós jogban
228
      5.2. A 2004/38/EK irányelv szerinti korlátozások közrendre, közbiztonságra és közegészségügyre való hivatkozás alapján
229
      5.3. A közszolgálatban illetve a közhatalomban való alkalmazás kérdése-kivételek a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog alól
230-232
         41/74.sz. Yvonne van Duyn ügy
231
            Tényállás
231
            Ratio decidendi
231
         C-115-116/81.sz. Adoul és Cornuaille-ügy
231-232
            Tényállás
231
            Ratio decidendi
232
         C-149/79. sz. Bizottság kontra Belgium-ügy C-473/93. sz. Bizottság kontra Luxemburg-ügy
232
            Tényállás
232
            Ratio decidendi
232
      Ellenőrző kérdések
233
34. A munkavállalók szabad mozgása. A letelepedés szabadsága önálló vállalkozók esetében
[234]-243
   1. A munkavállalás szabadsága
[234]-239
      1.1. A munkavállaló fogalma
[234]-236
         C-66/85.sz. Lawrie-Blum ügy
[234]-235
            Tényállás
[234]-235
            Ratio decidendi
235
         C-139/85.sz. Kempf ügy
235-236
            Tényállás
235
            Ratio decidendi
236
      1.2. A határon átnyúló elem követelménye
236
      1.3. A munkavégzésre vonatkozó jogok
237-239
         53/81.sz. Levin-ügy
238
            Tényállás
238
            Ratio decidendi
238
         344/87.sz. Bettray ügy
238-239
            Tényállás
238
            Ratio decidendi
239
         C-379/87.sz. Groener ügy
239
            Tényállás
239
            Ratio decidendi
239
   2. A letelepedés szabadsága önálló vállalkozók esetében
239-243
      2.1. A letelepedés fogalma
240
      2.2. A közhatalom gyakorlásában való részvétel kérdése
240-241
      2.3. A jogosultak köre
241-242
      2.4. Diszkrimináció tilalom és az akadályozás tilalma
242-243
      Ellenőrző kérdések
243
35. A letelepedés szabadsága vállalkozások esetében
[244]-247
   81/87.sz. Daily-Mail-ügy
[244]
      Tényállás
[244]
      Ratio decidendi
[244]
   C-212/97.sz. Centros ügy
245
      Tényállás
245
      Ratio decidendi
245
   C-208/00.sz. Überseering ügy
245-246
      Tényállás
245
      Ratio decidendi
246
   C-167/01.sz. Inspire Art ügy
246
      Tényállás
246
      Ratio decidendi
246
   C-210/06.sz. Cartesio ügy
247
      Tényállás
247
      Ratio decidendi
247
   Ellenőrző kérdések
247
36. A diplomák, szakképesítések kölcsönös elismerése. Az ügyvédi hivatás gyakorlása az Európai Unió más tagállamában
[248]-255
   1. A diplomák és szakképesítések kölcsönös elismerése
[248]-250
      C-340/89.sz. Vlassopoulou ügy
[248]-249
         Tényállás
[248]
         Ratio decidendi
[248]-249
   2. Az ügyvédi hivatás gyakorlása az Európai Unió más tagállamában
251-255
      C-55/94.sz. Gebhard ügy
252
         Tényállás
252
         Ratio decidendi
252
      C-309/99.sz. Wouters-ügy
253
         Tényállás
253
         Ratio decidendi
253
      C-506/04.sz. Wilson-ügy
254
         Tényállás
254
         Ratio decidendi
254
      C-359/09.sz. Ebert-ügy
254-255
         Tényállás
254
         Ratio decidendi
255
   Ellenrző kérdések
255
37. Az áruk szabad mozgása, a vámok és azzal azonos hatású díjak tilalma. A mennyiségi korlátozások és az azokkal azonos hatású intézkedések tilalma. Az áruk szabad mozgásának megengedett korlátozása. A diszkriminatív adóztatás tilalma
[256]-274
   1. Az áruk szabad mozgása
[256]-259
      1.1. Az áru foglalma
[256]
      1.2. Vámunió
[256]-259
         C-24/68.sz. Bizottság kontra OLaszország ügy
257
            Tényállás
257
            Ratio Decidendi
257
         7/68.sz. Bizottság kontra Olaszország-ügy („műkincs I”)
258-259
            Tényállás
258
            Ratio decidendi
259
         2/69.sz. Diamantarbeiders ügy
259
            Tényállás
259
            Ratio decidendi
259
   2. A mennyiségi korlátozások és az azokkal azonos hatású intézkedések tilalma
259-260
      2.1. A kiviteli és behozatali korlátozások tilalma (Dassonville-formula)
259-260
   3. Az államnak betudható intézkedések
260-261
   4. Az áruforgalom szabadságát védő tagállami intézkedések tág értelmezése
261-262
   5. A Keck-ítélet hatása a Dassonville-formulára
262-264
      8/74.sz. Dassonville ügy
263
         Tényállás
263
         Ratio decidendi
263
      C-267 és 268/91.sz. Keck és Mithouard ügy
263-264
         Tényállás
263
         Ratio decidendi
264
   6. Az áruk szabad mozgásának jogszerű és arányos korlátozásai
264-267
      6.1. Az EUMSz. 36. cikke alapján indokolt korlátozások-írott kimentési okok
264-266
      6.2. Az íratlan kimentési okok: a Cassis-formula és kiterjesztése
266-267
   7. A kereskedelmi jellegű állami monopóliumok kérdése
267-268
   8. Releváns jogesetek
268-271
      120/78.sz. Cassis de Dijon ügy
268
         Tényállás
268
         Ratio decdendi
268
      178/84.sz. Bizottság kontra Németország ügy („sörtisztasági ügy”)
268-269
         Tényállás
268-269
         Ratio decidendi
269
      C-368/95.sz. Familiapres ügy
269
         Tényállás
269
         Ratio decidendi
269
      34/79.sz. Henn és Darby ügy
270
         Tényállás
270
         Ratio decidendi
270
      C-2/90.sz. Bizottság kontra Belgium ügy
270
         Tényállás
270
         Ratio decidendi
270
      C-110/05.sz. Bizottság kontra Olaszország ügy
271
         Tényállás
271
         Ratio decidendi
271
   9. A diszkriminatív adóztatás tilalma
271-274
      57/65.sz. Lütticke ügy
272
         Tényállás
272
         Ratio decidendi
273
      112/84.sz. Humblot ügy
273
         Tényállás
273
         Ratio decidendi
273
      170/78.sz. Bizottság kontra Egyesült Királyság ügy
273-274
         Tényállás
273
         Ratio decidendi
274
      C-290/05.sz. Nádasdi ügy
274
         Tényállás
274
         Ratio decidendi
274
   Ellenőrző kérdések
274
38. A szolgáltatások szabad mozgása
[275]-283
   1. A szolgáltatás fogalma
[275]-276
   2. A határon átnyúló elem követelménye
276-277
   3. A közhatalom gyakorlásában való részvétel kérdése
277
   4. A jogosultak köre
277-278
   5. Diszkrimináció tilalom és az akadályozás tilalma
278-279
   6. A szolgáltatások szabadságát védő tagállami kötelezettségek tág értelmezése
279-280
   7. A Keck-ítélet hatása
280
   8. A nyomós közérdek, valamint a közrendi, közbiztonsági és közegészségügyi okok alapján indokolt korlátozások
280
   9. Releváns másodlagos jogforrások - a 2006/123/EK irányelv a belső piaci szolgáltatásokról
281
   10. Jogesetek
281-283
      33/74.sz. van Binsbergen ügy
282
         Tényállás
282
         Ratio decidendi
282
      C-55/94.sz. Gebhard ügy
282-283
         Tényállás
282
         Ratio decidendi
283
      C-384/93.sz. Alpine Investments ügy
283
         Tényállás
283
         Ratio decidendi
283
   Ellenőrző kérdések
283
39. A tőke szabad mozgása
[284]-290
   1. A tőkemozgás fogalma
[284]
   2. A fizetési műveletek fogalma
[284]
   3. Az akadályozás tilalma
[284]-285
   4. A tagállamok kötelezettségének tág értelmezése
285
   5. A közérdek alapján indokolt korlátozások a Bíróság gyakorlatában-íratlan kimentési okok
285-286
   6. Az EUMSz. 65. cikkében foglalt korlátozások - írott kimentési okok
286-288
   7. Véd- és egyoldalú intézkedések
288
   8. Jogesetek
288-290
      C-484/93.sz. Svensson és Gustavsson ügy
288
         Tényállás
288
         Ratio decidendi
288
      286/82 és 26/83.sz. Luisi és Carbone egyesített ügyek
289
         Tényállás
289
         Ratio decidendi
289
      C-258/93. és C-416/93.sz. Bordessa és mások egyesített ügyek
289
         Tényállás
289
         Ratio decidendi
289
      C-503/99.sz. Bizottság kontra Belgium ügy
290
         Tényállás
290
         Ratio decidendi
290
   Ellenőrző kérdések
290
40. A monetáris unió fogalma és Jelentősége
[291]-292
   Ellenőrző kérdések
292
41. Az uniós versenyjog funkciója, jogforrásai. Antitröszt és állami támogatások
[293]-297
   1. A versenyjog funkciói
[293]
   2. Az uniós versenyjog forrásai
[293]-294
      Az EUMSz
[293]
      Az Alapjogi Charta
[293]
      Rendeletek
[293]-294
      Határozatok
294
      Egyéb, jogi kötőerővel nem rendelkező dokumentumok
294
   3. Az uniós versenyjog által tiltott magatartások
294-297
      A versenykorlátozó magatartások tilalma
294-295
      Az erőfölénnyel való visszaélés tilalma
295
      Az állami támogatások
295-296
      A vállalkozások közötti koncentrációk
296-297
   Ellenőrző kérdések
297
42. A Bizottság szerepe a versenyjogban. A Bizottság eljárása a versenyjogi szabályok megsértése esetén
[298]-301
   1. Az uniós és tagállami hatáskör elhatárolása
[298]-299
      1.1. Versenykorlátozó megállapodások és az erőfölényes helyzettel való visszaélés
[298]
      1.2. Vállalati koncentrációk
[298]
      1.3. Állami támogatások
299
   2. A versenyjogi szabályok alkalmazása
299-301
      2.1. A versenykorlátozó megállapodások és az erőfölényes helyzettel való visszaélés alkalmazására vonatkozó eljárási szabályok
299-300
      2.2. A vállalati koncentrációk ellenőrzése
300
      2.3. Az állami támogatások jogszerűségének vizsgálata
301
   Ellenőrző kérdések
301
Felhasznált (és ajánlott) irodalom
[302]
A hivatkozott jogesetek jegyzéke
[303]-306
Ajánlott adatbázisok, honlapok
[307]
   Az EU intézményei, szervei
[307]
   Az EU joganyaga, hivatalos dokumentumai
[307]
   Az egyes intézmények dokumentumait tartalmazó adatbázisok
[307]
Uniós dokumentumok hivatkozások formái
[308]-310
   Rendeletek
[308]-309
   Irányelvek, határozatok, egyéb jogforrások
309
   Az európai jogszabály-azonosító
309-310
   Bírósági határozatok
310
Hivatalos kiadványok
[311]
   Az Európai Unió Hivatalos Lapja
[311]
   Európai Bírósági Határozatok Tára
[311]
Kolofon
Hátsó borító