A telepítés félévszázada corvina logo

Szerző: Kerék Mihály
Cím: A telepítés félévszázada
Alcím: A mezőgazdasági telepítés rendszere és eredményei Németországban 1886-1935-ig
Megjelenési adatok: Magyar Út, Budapest, 1935.

coverimage Nem hálás dolog ma a német viszonyokkal foglalkozni. Különösen nem: elfogulatlanul. Könnyen félreértik a legtárgyilagosabb tanulmányt is. Kétségtelenül ma olyan időket élünk, amikor ezen nem lehet csodálkozni. Mégis hiba volna pl. azt a kérdést, amiről ez a munka szól, szubjektive megítélni. Ha valamit érdemes nekünk magyaroknak a Németbirodalomban tanulmányozni: a telepítési tevékenység az. Nem új találmány, nem kísérlet ez, hanem félévszázados kitartó munka, mely mögött már komoly eredmények állanak. Rengeteg tapasztalat és tanulság szűrődött le, amelyek kell, hogy érdekeljenek bennünket is, akik hosszú tétlenség után most megint birtokpolitikai terveket szövögetünk. Ez a tanulmány többet akar nyújtani egyszerű ismertetésnél. Ha csak erről lenne szó, más módszert kellett volna választanom. De nálunk a telepítés még nem valóság, így élményeink hiányoznak, sőt fogalmaink is nagyon zavarosak róla. Még csak a jelszónál tartunk s valljuk be, egy kicsit már meg is csömörlöttünk tőle, mert a legtöbb, amit teszünk, hogy terveket kovácsolunk és vitatkozunk. Míg mi sorsunk sötét tragédiáiból semmit sem tanultunk, egy számunkra éppen nem közömbös nép semmiféle áldozatot sem kímélve már fél évszázad óta építi, erősíti minden társadalom fundamentumát, minden nemzet legfőbb erőforrását: a parasztságot. Hogyan és milyen eszközökkel: arra nézve ez a tanulmány nyújt felvilágosítást. A másik szempont, ami vezetett, az, hogy egy példán bemutassam a telepítés kérdésének szövevényes, nagy anyagát. Erre vall a könyv beosztása és az anyag csoportosítása, mely egészen más, mint amit a német telepítési tevékenység konstrukciójánál fogva követnem kellett volna. De áttekinthetőbb így és nincs szükség arra, hogy hosszabb kitéréseket tegyek a telepítés egyes mozzanatainak megmagyarázására. De nincs szükség arra sem, hogy a törvények, rendeletek és szabályok óriási tömegével részletesen foglalkozzam. Ezekre csak ott térek ki, ahol a telepítés szempontjából irányváltozást jelentenek vagy hibákra, tévédésekre mutatnak rá. A munka 8 hónapos tanulmányút eredménye. Mint állami ösztöndíjas, a telepítés tanulmányozására küldettem ki, nyilván azzal a céllal, hogy a szerzett tapasztalatok és ismeretek az új magyar birtokpolitika rendelkezésére álljanak. Mivel nekem ezidőszerint nem áll módomban közvetlenül részt venni a birtokpolitikai tevékenység előkészítésében, kötelességemnek tartom ilyen közvetett formában az intéző körök elé tárni öt évtized gazdag eredményét és tanulságait. Talán valamit hasznát vehetik.
Kategóriák: Mezőgazdaság
Tárgyszavak: Németország, Mezőgazdaság, Telepítés
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Boritó
Címlap
[1]
Impresszum
[2]
Előszó
3
Első fejezet. Történeti áttekintés.
6
Második fejezet. A föld.
14
   A telepítéshez szükséges földterület forrásai és megszerzése a háború előtt.
14
   A háború után.
17
   Állami birtokok.
19
   Terméketlen területek.
19
   Magánbirtokok megszerzése szabadkézből.
21
   Elővásárlás.
22
   Kisajátitás.
23
   A hitbizományok igénybevétele.
28
   Az eladósodott birtokok felhasználása.
29
   Felhivás a földbirtokosokhoz földeladásra.
32
   A parasztság földveszteségének visszaszerzése.
32
   A telepitési föld minősége.
33
   A nagybirtok földeladási kötelezettségének teljesitése
33
Harmadik fejezet. A telepes.
35
   A telepesek személyi viszonyai.
36
   Foglalkozási adatok.
37
   A parasztság (önállók) sorából származó telepesek.
38
   Munkástelepesek.
41
   Kisiparos-telepesek.
51
   Városi elemek.
51
   Landjahr.
54
   Az önkéntes munkaszolgálat.
55
   A telepesek származása vidékenként.
56
   A nyugat-keleti irányu telepitési mozgalom (West Ostsiedlung).
58
   A telepesek kiválasztása.
61
   A helybeli földigénylők kiválasztása és foglalkozási viszonyai.
65
Negyedik fejezet. A pénzügyi megoldás.
67
   A telepités tőkeszükséglete.
68
   A pénzügyi megoldás rendszere.
73
   Átmeneti (telepitési) hitel.
74
   Épitési hitel.
77
   Hosszulejáratu (járadékleveles) hitel.
79
   Berendezési hitel
83
   A visszavándorolt külföldi németek letelepitésének finanszirozása.
85
   Példa a telepités pénzügyi megoldására.
86
   Hitelszervek.
89
   Német Telepitési Bank.
91
   Járadékbank.
94
   A telepités költségtényezői.
97
   A föld vételára.
98
   A telepités mellékköltségei.
100
   Az épitési költség és az épitkezés kivitele.
103
   A telepesek saját vagyona.
111
   Az élő és holt felszerelés.
112
   A telepités költségtényezőinek aránya.
115
   A telepesek terhei és évi szolgáltatása.
117
   A telepesek állami támogatása.
121
Ötödik fejezet. Szervezet.
125
   Királyi Porosz Telepitési Bizottság.
126
   Vállalatitelepitő szervek.
127
   Közérdekű telepitő társaságok.
128
   Magántelepitő társaságok.
134
   Egyéb telepitő szervek.
138
   Telepitési hatóságok.
139
   A Reichsnährstand szerepe.
145
   Gesellschaft zur Förderung der inneren Kolonisation.
147
   Deutsches Forschungsinstitut für Agrár-u. Siedlungswessen.
150
Hatodik fejezet. A telepesek gondozása.
152
   A telepitési tanácsadás.
152
   A közintézmények.
159
   A forgalmi eszközök.
160
   A vizellátás és villamositás.
162
   A szövetkezetek.
163
   A szociális és kulturális berendezések.
164
   A telepek gondozásának költsége.
165
Hetedik fejezet. A telephely jellege.
170
   Járadékbirtok.
170
   Erbhof
172
Nyolcadik fejezet. A telepités eredményei.
175
   A telephelyek száma és megoszlása.
175
   A telephelyek nagysága.
179
   Maradékbirtok.
182
   Közcélu földek.
182
   A helybeli földigények kielégitésére juttatott parcellák száma és megoszlása.
183
   Kisbérletek.
184
   Számszerü végeredmény.
186
   A telepesek boldogulása.
187
   A fizetési kötelezettség teljesitése.
189
   A telepesek magánadóssága.
193
   Az árverések száma.
194
   A telephelyek visszaadása.
195
   A telepités népesedéspolitikai kihatásai.
196
   A mezőgazdaság foglalkoztató-képességének növekedése a telepités folytán.
199
   A telepités termelési eredményei.
200
   A telepités általános közgazdasági eredményei.
206
   A telepités hatása a városok fejlődésére.
207
Összefoglalás és tanulságok.
209
Irodalom.
214
Tartalom.
215
Táblák
217
   1. ábra. Telepes tanya a keletporoszországi Deutsch-Eylau mellett.
217
   2. ábra. Telepes tanya az alsó-sziléziai Lampersdorf-ban.
217
   3. ábra. Telepes-ház a Boroszló melletti Oberhof-ban.
218
   4. ábra. Stilszerütlen telepes tanya a keletporoszországi Neudorf-ban.
218
   5. ábra. Telepes tanyák sora az alsósziléziai Gross-Weigelsdorf-ban.
219
   6. ábra. Bokor-telep az alsó-sziléziai Lampersdorf-ban.
219
   7. ábra. Munkás-telepes házak az alsó-sziléziai Deischlau-ban, müut mellett.
220
   8. ábra. Faházakból álló városszéli telep Deutsch-Eylau mellett.
220