A felsőoktatásra vonatkozó jogszabályok corvina logo

Szerkesztő: Klement Tamás
Cím: A felsőoktatásra vonatkozó jogszabályok
Megjelenési adatok: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1972.

coverimage Ebben a gyűjteményben az egyetemek és a főiskolák szervezeti és működési rendjével kapcsolatos, legfontosabb hatályos jogszabályokat adjuk közre. A gyűjtemény első részében a szervezeti és működési kérdésekkel foglalkozó jogszabályokat, a másodikban az oktatókra, illetőleg az oktatói tevékenységre vonatkozó szabályokat, a harmadikban a hallgatókat érintő rendelkezéseket, míg a negyedikben az intézmények tudományos tevékenységével kapcsolatos szabályokat gyűjtötte egybe a kötet összeállítója. Az 1969-ben közreadott „Az egyetemekre, az oktatókra és a hallgatókra vonatkozó jogszabályok” gyűjteményéhez képest ez az összeállítás gazdagabb. Egyfelől azért, mert az egyetemekre vonatkozó néhány jogszabály módosítását is tartalmazza, másfelől kiegészül a többi felsőoktatási intézmény munkájával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések ismertetésével. Itt emelném ki annak a jelentőségét, hogy az érdeklődök ezúttal kapják kézbe — egy kötetben — a felsőoktatási intézmények önállóságának fokozásával, vaIamint a demokratizmus kiszélesítésével foglalkozó és szétszórtan megjelent jogszabályi anyagot. A jegyzetek és magyarázó szövegek, valamint a kötetbe fel nem vett, de hatályos jogszabályok felsorolása az intézmények dolgozóinak, hallgatóinak és a felsőoktatási intézmények felé orientálódó középiskolásoknak, igen jó segítséget nyújt a felsőoktatási intézmények rendjével, életével való megismerkedés céljából is. Elsősorban a középiskolás fiatalok tájékoztatását szolgálja az a bevezető is, mely felvázolja felsőoktatásunk fejlődését és jelenlegi helyzetének főbb jellemzőit.
Kategóriák: Jogtudomány, Neveléstudomány
Tárgyszavak: Magyarország, Felsőoktatás, Jogszabály, Jogforrás
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Impresszum
[3]
Tartalomjegyzék
3-19
Előszó. írta: Dr. Polinszky Károly miniszterhelyettes
19-20
Bevezetés
21-38
1. rész A felsőoktatási intézmények szervezeti és működési rendjével kapcsolatos jogszabályok
[40]-274
   A Magyar Népköztársaság oktatási rendszeréről
41-53
   A felsőoktatási intézményekről
53-75
   Az egyetemekről és egyetemi jellegű főiskolákról
76-95
   Az egyetemek és az egyetemi jellegű főiskolák szervezetéről és működéséről
96-148
   A főiskolákról, a felsőfokú intézetekről, valamint az egyetemeken szervezett főiskolai karokról
149-163
   A főiskolák, továbbá a felsőfokú intézetek szervezetéről és működéséről
163-201
   A felsőfokú technikumokról
201-208
   A felsőfokú szakiskolák létesítéséről
208-209
   A felsőoktatási kollégiumok szervezési és működési szabályzatának elkészítéséhez és továbbfejlesztéséhez irányelvek
212-229
   A felsőoktatási intézmények nyilvántartási rendszeréről
229-245
   Hivatalos iratok külföldre küldéséről
246-249
   A külföldi felsőoktatási intézmények által kiállított oklevelek honosításáról
249-252
   Az aranyoklevélről, illetőleg a gyémántoklevélről, valamint az egyetemek és főiskolák által kiállítható emléklapokról
253-256
   A felsőoktatási intézményekben folyó idegen nyelvoktatásról
257-258
   A felsőfokú oktatási intézmények hallgatóinak a marxizmus—leninizmus tantárgyak tantervikövetelményei alóli felmentéséről
259-263
   A felsőoktatási intézményekben a munkavédelmi ismeretek oktatásáról
263-266
   A végző hallgatók részére kiállítandó oklevelek kezelésének és azok kiállításának díjáról
267-269
   Felsőfokú technikumi, illetőleg felsőfokú szakiskolai Végzettség alapján szerezhető főiskolai képesítésről
269-272
   Egyes főiskolai képesítések alapján folytatható kiegészítő egyetemi tanulmányok szabályozásáról
273-274
II. rész A felsőoktatási intézmények oktatóira vonatkozó jogszabályok
[275]-350
   Az egyetemi tanárok kinevezéséről
277-278
   A Minisztertanács hatáskörébe tartozó egyes kinevezési jogkörök gyakorlásáról
278-279
   Az egyetemi tanári és egyetemi docensi állás betöltésével kapcsolatos pályázati eljárással, továbbá egyetemen és egyetemi jellegű főiskolán az oktatási szervezeti egységek vezetőinek megbízásával,valamint az egyetemi tanári munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos egyes kérdések Szabályozásáról
280-289
   A művelődésügyi miniszter 170/1969. (M. K. 17.) MM számú utasítása a 170/1968. (M. K. 16.) MM számú utasítás egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
289-291
   A művelődésügyi miniszter 151/1965. (M. K. 15.) MM számú utasítása a felsőoktatási intézmények oktatói és nevelői állásainak betöltésére vonatkozó pályázati eljárásról
291-299
   A művelődésügyi miniszter és a munkaügyi miniszter 201/1970. (M. K. 5.) MM—MüM számú együttes utasítása a felsőoktatási intézmények oktatói és egyéb alkalmazottai munkabérének megállapításáról
299-329
   10.241/1970. II. számú bértájékoztató a 201/1970. (M. K. 5.) MM—MiiM számú utasítás végrehajtásához
330-343
   A művelődésügyi miniszter és a munkaügyi miniszter 202/1970. (M. K. 5.) MM—MüM számú együttes utasítása a felsőoktatási intézményekben fizethető óra- és vizsgadíjak megállapításáról
344-348
   A címzetes egyetemi (főiskolai) tanárokról és docensekről
348-350
III. rész A felsőoktatási intézmények hallgatóira vonatkozó jogszabályok
[351]-588
   A felsőoktatási intézmények felvételi vizsgáira előkészítő esti tanfolyamokról
353-371
   A felsőoktatási intézmények nappali tagozatára való jelentkezés rendjéről
371-395
   A felsőoktatási intézményekbe való felvétel szabályairól
395-417
   A felvételi vizsgán figyelembe veendő középiskolai tantárgyak jegyzéke
417-428
   Az egyetemi és főiskolai hallgatók esküjének szabályozása
429
   Az egyetemek és egyetemi jellegű főiskolák tanulmányi és vizsgaszabályzatával kapcsolatos általános kérdések rendezéséről
430-446
   A főiskolák, a felsőfokú intézetek, valamint az egyetemeken működő főiskolai karok tanulmányi és vizsgaszabályzatával kapcsolatos kérdések remdezéséről
447-467
   A felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói részére juttatható állami támogatásokról
468-493
   Az egyetemi és főiskolai vendéghallgatók helyzetének rendezéséről
493-498
   A nappali tagozatos iskolai képzésben résztvevőkkel köthető tanulmányi szerződésekről
498-514
   A felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatóinak tandíjáról
514-518
   Az egyetemi (főiskolai) levelező és esti tagozatos hallgatók tandíjáról
518-522
   A felsőoktatási intézményekben fizetendő utóvizsga- és különeljárási díjakról
523-526
   Megismételt vizsgák díjairól és a különeljárási díjról az egyetemeken és az egyetemi jellegű főiskolákon
526-528
   A felsőoktatási intézmények hallgatóinak fegyelmi szabályzatáról
528-543
   A tudományos diákkörök működéséről
543-544
   A művelődésügyi, az egészségügyi és a földművelésügyi miniszter, valamint a KISZ Központi Bizottsága irányelvei a tudományos diákkörök működéséről
544-549
   A kiváló egyetemi (főiskolai) hallgatók kitüntetéséről
549-551
   A kiváló egyetemi (főiskolai) hallgatók kitüntetéséről szóló 1958. évi I—7. számú elnöki tanácsi határozat végrehajtásáról
551-554
   A kitüntetéses doktorrá avatásról
554-556
   A kitüntetéses doktorrá avatásról szóló 1958. évi 1—6. számú elnöki tanácsi határozat végrehajtásáról
556-559
   A társadalmi tanulmányi ösztöndíjasok munkaviszonyával és társadalombiztosításával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről
560-561
   Az egyetemeken és főiskolákon a testnevelés bevezetéséről
562-563
   A tanulók baleseteinek kivizsgálásáról és bejelentéséröl
563-574
   A sorkatonai szolgálat elhalasztásáról és félbeszakításáról, valamint a tartalékos hadkötelesek behívás alóli ideiglenes mentesítéséről
575-582
   A felsőoktatási intézmények nappali tagozatán végző hallgatók munkába lépésének elősegítéséről
583-588
IV. rész A felsőoktatási intézmények tudományos kutatómunkájával kapcsolatos jogszabályok
[589]-650
   A Tudományos és Felsőoktatási Tanács megszűnéséről és feladatainak ellátásáról
591-595
   A kutatási beszámolójelentések készítéséről
595-603
   A hároméves kutatási beszámoló jelentés készítéséről
604-612
   A kutatóhelyi hároméves kutatási terv készítéséről
612-617
   Az egyetemek és főiskolák tudományos tevékenységével kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról
617-619
   Az egyetemi doktori címről
620-624
   A Magyar Tudományos Akadémia intézeteiben dolgozó tudományos kutatóknak és a Művelődésügyi Minisztérium felügyelete alatt álló felsőfokú oktatási intézmények oktatóinak cseréjéről
624-627
   Az egyetemi doktori cím megszerzésével kapcsolatos eljárási díjról és költségekről
628-630
   A felsőoktatási intézmények által végzett szerződéses munkák vállalásáról és pénzügyi elszámolásának szabályozásáról
631-644
   A Tudományos Továbbképzési Ösztöndíj létesítéséről
644-646
   A Tudományos Továbbképzési Ösztöndíj létesítéséről szóló 1014/1970. (V. 10.) Korm. számú határozat végrehajtásáról
647-650
V. rész Mutatók
[651]-698
   A gyűjteményben nem szereplő és részben, vagy egészében hatályos felsőoktatási jogszabályok
653-666
   Jogszabálymutató
667-[669]
   Tárgymutató
671-[684]
   Függelék
685-[688]
   A magyar felsőoktatási intézményeink jegyzéke
[689]-698
Kolofon
Hátsó borító