Alkotmánytani alapok corvina logo

További szerzők: Kocsis Miklós; Petrétei József ; Tilk Péter
Cím: Alkotmánytani alapok
Megjelenési adatok: Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 2015. | ISBN: 978-963-89912-6-3

coverimage A jogi felsőoktatási szakképzés és az igazságügyi igazgatási képzés hallgatói számára 2014-ben megjelent a „Magyarország alkotmányjogának alapjai” c. munka. A korábbi verziók hatályosítása alapján az a mű inkább a tételes alkotmányjogi ismeretek feldolgozására helyezte a hangsúlyt, míg az alkotmánytani fejezetek szűkre szabottan, feszesen, kisebb terjedelemben váltak az anyag részévé. Az oktatási tapasztalatokból láthatóvá vált, hogy mind a jogi felsőoktatási szakképzés, mind az igazságügyi igazgatási képzés, mind egyes szakjogász képzések tananyagának alkotmányjogi megalapozása érdekében szükség mutatkozik az elméleti jellegű, alkotmánytani ismeretek rendszerbe foglalására is. Mindez arra figyelemmel is elengedhetetlen volt, hogy az igazságügyi képzésből (valamint a jogi felsőoktatási szakképzésből) gyakori az alapképzésre való átjelentkezés, így a két képzés tananyaga közötti „távolságot” indokolt volt szűkíteni (a tananyag-átfedési mértékre vonatkozó előírásokra tekintettel is). Erre tesz kísérletet ez a munka. Célja, hogy e jelzett képzéscsoportok hallgatóinak rendszerezett ismereteket biztosítson a tételes alkotmányjog fogalmi rendszerének megértéséhez, és jó ugródeszkát kínáljon az alapképzésbe átlépőknek az ottani, bővebb és összetettebb tananyag elsajátításához. Hallgatóinktól a kiadvánnyal kapcsolatos valamennyi ötletet, javaslatot és változtatási igényt szívesen fogadunk a kodifikator@kodifikator.hu e-mail címen. Bízunk abban, hogy a kötet eredményesen tudja szolgálni a képzésben meghatározott tantárgy alapjainak elsajátítását. A kötet szerzői és kiadója a kézirat alapos, mind formai, mind tartalmi szempontokat figyelembe vevő véleményezéséért köszönetét mond a Kodifikátor Alapítvány önkénteseinek, Cseporán Zsolt PhD hallgató úrnak, továbbá Bárány V. Fanny, Bujtor Klára, Havasi Bianka, Kovács Ildikó és Vincié Anna Béka joghallgatóknak, akik hasznos formai és tartalmi észrevételeikkel egyaránt segítették munkánkat. (...) A demokrácia fogalmát és lényegét általában a népuralommal azonosítják.1 A népuralom meghatározása azonban alapvetően kétféle megközelítést indokol: egyrészt annak megállapítását, hogy ki uralkodik, azaz ki a nép, másrészt azt, hogy hogyan történik a nép uralmának megvalósítása, vagyis milyen keretek között megy végbe ennek az uralomnak a gyakorlása, milyen eszközök és módok biztosítják, illetőleg milyen feltételek és garanciák szükségesek althoz, hogy a nép képes legyen hatalmának gyakorlására. Ahhoz, hogy a modern demokrácia a népuralom követelményének eleget tehessen, több elv és intézmény együttes léte és funkcionálása szükséges. Ezek közül a legfontosabb, hogy a demokratikus berendezkedésű államban a társadalmat alkotó polgároknak a politikai élet tényleges alanyaivá kell válniuk, nem lehetnek pusztán az államhatalom tárgyai. A demokratikus közösségi létnek arra kell törekednie, hogy megvalósítsa a nép uralmát, a nép általi és a népért való kormányzás eszméjét. Ez az alábbi követelmények teljesítését jelenti. A nép uralma a népszuverenitás elvében nyer rögzítést: a demokrácia alap-gondolata tehát abban ragadható meg, hogy a népet az államhatalom forrásának fogják fel, és minden, a néphez tartozó egyént egyenlő jogúnak tekintenek.
Kategóriák: Jogtudomány, Politikatudomány
Tárgyszavak: Parlament, Alkotmányjog, Jogállam, Demokrácia, Államszervezet, Kormányzás
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Tartalomjegyzék
3-8
Előszó
9
Az alkotmányos demokrácia
11-32
   A) A demokrácia és az alkotmányos demokrácia
11-20
      I. A demokrácia fogalma
11-14
         1. A demokrácia fogalmáról általában
11-13
         2. Az alkotmányos demokrácia fogalma
13-14
      II. Az alkotmányos demokrácia jellemzői
14-20
         1. A társadalmi és politikai pluralizmus érvényesülésének elve
14-15
         2. A demokratikus döntéshozatali technikák alkalmazásának elve
15-17
         3. A képviseleti és a közvetlen demokrácia elve
17-18
         4. A legitimitás elve
18-19
         5. Az alapvető jogok érvényesülésének elve
19-20
   B) Az alkotmányos demokrácia működésének sajátsosságai
20-32
      I. A politikai közvetítő rendszer fogalma és működése
20-22
      II. Az érdekszervezetek, a politikai pártok, a társadalmi mozgalmak, a participációs formák és a nyilvánosság
23-32
         1. Az érdekszervezetek
23-24
         2. A politikai pártok
24-26
         3. A társadalmi mozgalmak
26-27
         4. A participációs formák
27
         5. A nyilvánosság
28-32
Az alkotmány
33-66
   I. Az alkotmány meghatározásáról
33-39
      1. Az alkotmány fogalmának egyes megközelítéseiről
33-34
      2. Az alkotmányfejlődés vázlata
34-36
      3. Az alkotmányok típusai
36-39
         a) Az alkotmány mint szerződés
36-37
         b) Az alkotmány mint manifesztum
37
         c) Az alkotmány mint program vagy terv
37-38
         d) Az alkotmány mint törvény
38-39
   II. A jogi alkotmányfogalom szükségessége, meghatározása, jellemzői és funkciói
39-43
      1. Az alkotmány szükségessége
39-40
      2. Az alkotmány fogalma
40
      3. Az alkotmány jellemzői
40-41
      4. Az alkotmány funkciói
41-43
         a) Konszenzusképző, egységteremtő és integráló funkció
41-42
         b) Stabilizáló és rendezettséget biztosító funkció
42
         c) Az államhatalmat konstituáló, racionalizáló és korlátozó funkció
42
         d) A polgárok alapvető jogait és ezek védelmét biztosító funkció
43
         e) Az alkotmány legitimálió funkciója
43
   III. Az alkotmányozás
43-51
      1. Az alkotmányozó hatalom fogalmáról
44-49
         a) Az alkotmányozó hatalom keletkezése és fejlődése
45-45
         b) Az alkotmányozó hatalom alanya
45
         c) Az alkotmányozó hatalom tárgya és tartalma
45-46
         d) Az alkotmányozó hatalom gyakorlása
46-47
         e) Az alkotmányozó hatalom korlátai
47-49
      2. Az alkotmánymódosító hatalom
49-50
      3. Az alkotmányozás megvalósulási formái
50-51
         a) A társadalmi-politikai rendszer megváltoztatásához kapcsolódó alkotmányozás
50
         b) A modellváltoztató alkotmányozás
50-51
         c) A praktikus - vagy részleges - alkotmányozás
51
      4. Az alkotmányozással kapcsolatos követelmények
51
   IV. Az alkotmányjog formális és materiális értelemben
51-56
      1. A formális értelemben felfogott alkotmányjog
52
      2. A materiális értelemben felfogott alkotmányjog
52-53
      3. A formális értelemben felfogott alkotmányjog (az alkotmány) normatív sajátosságai
53-56
   V. Az alkotmány alkotórészei
56-61
      1. Az alkotmányi rendelkezések csoportosítása
56-60
      2. Az alkotmány preambuluma
61
   VI. A modern alkotmányolctipológiája
61-66
Az alkotmányosság
67-79
   I. Az alkotmányosság fogalma
67
   II. Az alkotmányosság érvényesülésének feltételei
67-79
      1. Korszerű szabályozási tartalommal rendelkező és stabil alkotmány léte
68-72
      2. Az alkotmányi rendelkezések érvényesülésének biztosítékai
72-76
      3. Az alkotmányossági ellenőrzés rendszerének kiépítése és működése
76-77
      4. A keletkezett alkotmánysértések orvoslása és az alkotmánysértésekért viselt felelősség érvényesítése
77-79
Az alkotmányértelmezés
81-94
   I. Az alkotmányértelmezés fogalmáról
81
   II. Az alkotmányértelmezés sajátosságairól
81-93
      1. Az alkotmányértelmezés tárgya
82
      2. Az alkotmányértelmezés szükségessége
82-83
      3. Az alkotmányértelmezés célja és feladata
83-84
      4. Az alkotmányértelmezés alanya
84-85
      5. Az alkotmányértelmezés módszerei
85-86
      6. Az alkotmányértelmezés eszközei
86-89
      7. Az alkotmányértelmezés eredménye
89-90
      8. Az alkotmányértelmezés következménye
90-91
      9. Az alkotmányértelmezés korlátai
91-93
   III. Az alkotmánvkonform értelmezés
93-94
A jogállam
95-113
   I. A jogállam kialakulása és fejlődése
95-97
   II. A jogállam meghatározása
98-101
      1. A fogalomalkotás nehézsége
98
      2. A jogállam fogalma
98-100
      3. A jog különleges teljesítőképessége
100
      4. A jogállami elv megfelelő garanciákkal történő biztosítása
100-101
   III. A jogállam értéktartalmú alapelemei
101-111
      1. Az alapvető jogok elismerése és biztosítása
101-102
      2. A hatalommegosztás elve
103-105
      3. A törvények kiemelkedő és meghatározó szerepe
105-106
      4. A jogalkalmazás (közigazgatás és a bíráskodás) törvényessége
106-107
      5. A jogbiztonság követelménye
107-110
      6. A jogvédelem biztosítása és a függeden bíráskodás elve
110-111
   IV. A jogállam jelentősége és hatása
111-113
A hatalommegosztás
115-125
   I. A hatalommegosztás tanának kialakulása és fejlődése
115-117
   II. A hatalommegosztás elvének mai érvényesülési szintjei
117-125
      1. A hatalommegosztás horizontális (államhatalmi ágak elválasztásának) szintje
117-120
      2. A hatalommegosztás időbeli (temporális) szintje
120-122
      3. A hatalommegosztás vertikális (föderatív) szintje
122-123
      4. A hatalommegosztás konstitucionális szintje
123
      5. A hatalommegosztás döntési (decizív) szintje
123-124
      6. A hatalommegosztás társadalmi szintje
124-125
A szuverenitás
127-140
   I. A szuverenitás fogalmának kialakulása és változása
127-133
      1. A szuverenitás meghatározásával kapcsolatos problémákról
128-132
      2. A szuverenitás fogalmának jelentősége
132-133
   II. A szuverenitás fogalma az alkotmányjogban
133-140
      1. A népszuverenitás
133-135
      2. A jogszuverenitás
135-136
      3. Az állami szuverenitás
136-140
A hatalomgyakorlás
141-152
   I. A hatalomgyakorlás közvetett - képviseleti - formája
141-148
      1. A képviselet meghatározásáról
141-142
      2. A képviselet intézményének jellemzői
142-146
      3. A képviselői tevékenység területei
146-147
      4. Az alkotmányjogi képviselet funkciói
147-148
   II. A hatalomgyakorlás közvetlen megvalósulási formái
148-152
      1. A népgyűlés
148-149
      2. A népszavazás
149-151
         a) A plebiszcitum
149-150
         b) A referendum
150-151
      3. A népi kezdeményezés
151-152
A választás
153-160
   1. A választás fogalmáról
153-154
   2. A versengő (kompetitív) választás jellemzői
154-156
      a) A jelölés (a választási ajánlás) szabadsága
154-155
      b) A jelöltek szabad konkurenciája
155
      c) Az esélyegyenlőség érvényesülése
155
      d) A döntés szabadságának biztosítása
155
      e) A meghatározott időre történő megbízás
155-156
      f) A választás folyamatának jogi szabályozottsága
156
   3. A kompetitív választást befolyásoló tényezők
156-157
   4. A kompetitív választás funkciói
157-160
      a) A képviseleti hatalmat konstituáló funkció
157-158
      b) A politikai - szűkebb értelemben a kormányzati - rendszer legitimálásának funkciója
158
      c) A társadalmi csoportok és rétegek reprezentációja, és a politikai konfliktusok kanalizálásának funkciója
158
      d) A választók részvételének (participációjának) biztosítása
158-159
      e) A parlamenti többség és a kontrollképes ellenzék kialakításának funkciója
159
      f) A megválasztottak ellenőrzésének funkciója
159
      g) A polgárok mobilizációjának és politikai tudatának emelése
159-160
A választójog
161-164
   1. A választójog fogalmáról
161
   2. A választójog szabályozásának kérdése
161-162
   3. A választójogi alapelvek jelentősége
162-164
      a) A választójog általánossága
162-163
      b) A választójog egyenlősége
163-164
      c) A választás (szavazás) közvetlensége
164
      d) A választás (szavazás) titkossága
164
      e) A választás szabadsága
164
A választási rendszerek
165-171
   1. A választási rendszer fogalmáról
165
   2. A választási rendszer kialakításának szempontjai
165-166
   3. A választási rendszerek csoportosítása
166-171
      a) A többségi (majoritárius) választási rendszer
166-169
      b) Az arányos (porporcionális) választási rendszer
169-170
      c) A vegyes választási rendszer
170-171
Az állam
173-190
   I. Az állam fogalmáról
173-186
      1. Az állam fogalmáról általában
173
      2. Az állam jogi fogalmáról
173-186
         a) Az államterület
174-176
         b) Az államalkotó nép
176-182
         c) Az államhatalom
182-186
      3. Az állam jogi fogalmával kapcsolatos kritikák
186
   II. Az állam céljai és feladatai
186-190
      1. Az abszolút állami célok tana
187
      2. A relatív állami célok tana
187-188
      3. Az állami célok és feladatok szabályozása
188-190
Az államszervezet
191-208
   I. Az államszervezet meghatározásáról
191-194
      1. Az állami szerv
191-192
      2. Az államszervezet
192-193
      3. Az állami szervek csoportosítása
193-194
   II. Az államszervezet alkotmányjogi szabályozása
194-195
   III. Az államszervezet kialakításának elvei
195-196
   IV. Az államszervezet általános funkciói
196-197
      a) Döntési és rendező funkció
196
      b) Az állam egységesítése és stabilizálása
196
      c) A munkamegosztás és a szervezeti tagolás biztosítása
196-197
      d) Az államhatalom legitimálása
197
      e) Az államszervezet zártsága és nyitottsága
197
   V. Az államok belső tagozódása (államszerkezet)
197-208
      1. Az egységes (unitárius) állam
198
      2. A szövetségi (föderatív) állam
198-200
      3. Az államszövetség (konföderáció)
200
      4. Az önkormányzatok
200-208
A parlament
209-231
   I. A parlament kialakulása és meghatározása
209-212
      1. A parlamentek kialakulása
209-211
      2. A parlamentek fogalmáról
211-212
   II. A parlamentek jogi szabályozásáról
212-213
   III. A parlament struktúrája
213-221
      1. A kamarák száma
214-215
      2. A plénum és a bizottságok viszonya
215-217
      3. A parlament politikai tagoltsága
217-220
         a) A frakciók
218-219
         b) A többség és az ellenzék viszonya
219-220
      4. A parlament tisztségviselői
220-221
   IV. A parlamentek feladatai és funkciói
221-225
      1. Képviseleti és artikulációs funkció
222
      2. Törvényalkotó funkció
222-223
      3. Választási és kreációs funkció
223
      4. Ellenőrző funkció
223-224
      5. A politikai nyilvánosságot biztosító (információs és kommunikációs) funkció
224-225
      6. A nevelő funkció
225
      7. A legitimáló funkció
225
   V. A parlamenti képviselők
225-227
      1. A szabad mandátum
226
      2. Az összeférhetetlenség
226-227
      3. A mentelmi jog
227
   VI. A parlament működése
227-230
   VII. A parlament igazgatása
230-231
A kormányzás
233-238
   l. A kormányzás fogalmáról
233
   2. A kormányzás jogi értelemben
234
   3. A konnányzás tartalma
234-235
   4. A kormányzás módja
235-236
   5. A kormányzás elhatárolása a többi állami alaptevékenységtől
236-238
      a) A jogalkotás és a kormányzás viszonya
236-237
      b) A végrehajtás és a kormányzás viszonya
237
      c) A jogalkalmazás és a kormányzás viszonya
237-238
A kormányzati rendszerek
229-253
   1. A parlamentáris kormányzati rendszer jellemzőiről
240-248
      a) A parlament és a kormány viszonya
241-243
      b) Az államfő intézménye
243-246
      c) A kormány sajátossága
246-248
   2. A prezidenciális kormányzati rendszer jellemzőiről
248-251
   3. A vegyes kormányzati rendszerjellemzőiről
251-253
Az alkotmánybíráskodás
255-271
   I. Az alkotmánybíráskodás kialakulása és fejlődése
255-258
   II. Az alkotmánybíráskodás fogalma, lényege és típusai
258-260
   III. Az alkotmánybíráskodás jogi szabályozása, sajátossága és politikai jellege
260-262
      1. Az alkotmánybíráskodás jogi szabályozásának jellemzői
260
      2. Az alkotmánybíráskodás sajátossága
260-261
      3. Az alkotmánybíráskodás politikai jellege
262
   IV. Az alkotmánybíráskodás feladat- és hatáskörei
263-267
      1. A klasszikus feladat- és hatáskörök
263-266
         a) A normakontroll gyakorlása
263-264
         b) Az alapvető jogok védelme és kibontakoztatása
264-265
         c) Az alkotmány értelmezése
265-266
      2. A speciális feladat- és hatáskörök
266-267
   V. Az alkotmánybíráskodás funkciói
267-269
      1. A kontrollfunkció
267
      2. A jogfejlesztő funkció
267-268
      3. Az integrációs funkció
268
      4. A legitimáló funkció
268
      5. A politikai és társadalmi nyilvánosságot befolyásoló funkció
268-269
   VI. Az alkotmánybíráskodás működése
269-271
A politikai pártok
273-291
   I. A politikai pártok fogalmáról
274-275
   II. A politikai pártok történeti fejlődésének vázlata
275-278
   III. A politikai pártok főbb jellemzői az alkotmányos demokráciában
278-280
   IV. A politikai pártok főbb funkciói
281-284
      1. Erdekartikulációs, -integrációs és -aggregációs funkció
281
      2. A politikai célok meghatározásának funkciója
281-282
      3. A választással összefüggő funkciók
282
      4. A polgárok informálásának, mobilizálásának és szocializációjának funkciója
283
      5. A politikai-kormányzati elit rekrutációjának funkciója
283
      6. A kormányzati funkció
284
      7. A politika formálásának, a politikai elöntések meghozatalának funkciója
284
   V. A politikai pártokkal kapcsolatos kritikák
284-285
   VI. A politikai pártok osztályozása
285-287
   VII. A pártrendszerek
287
   VIII. A pártfinanszírozás jelentősége, és alapvető kérdései
287-291
      1. A pártfinanszírozás forrásai és a pártpénzek felhasználásának fő formái
288-289
      2. A pártfinanszírozás jogi szabályozásáról
289-291
Az alapvető jogok
293-324
   I. Az alapvető jogok és az emberi jogok
293-301
      1. Az emberi jogok kialakulása
293-295
      2. Az emberi jogok alapvető joggá válása
295-296
      3. Az emberi jogok a nemzetközi jogban
296-300
      4. Az alapvető jogok az európai közösségi jogban
300-301
   II. Az alapvető jogok fogalma és sajátosságai az alkotmányjogban
301-307
      1. Az alapvető jogok fogalma
301
      2. Az alapvető jogok mint alanyi és tárgyi jogok
301-302
      3. Az alapvető jogok kettős karaktere
302-303
      4. Az alapvető jogok az alkotmányban
303-305
      5. Az alapvető jogok általános normastruktúrája
305-307
   III. Az alapvető jogok funkciói
307-309
   IV. Az alapvető jogok jellegéről
309-313
      1. A status negativus
310-311
      2. A status activus
311
      3. A status positivus
312-313
      4. Az egyenlőséghez való jog
313
   V. Az alapvető jogok csoportosításáról
313-315
   VI. Az alapvető jogok korlátozása
315-324
      1. Az alapvető jogok korlátozásának szükségességéről
315-316
      2. Az alapvető jogok korlátozásának fogalma
316-317
      3. A korlátozás feladata és jelentősége
317-318
      4. A korlátozás formái
318-319
      5. A korlátozás korlátozása
319-320
      VII. Az alapvető jogok értelmezése
320-324
A kodifikátor alapítvány kiadványai
325
Hátsó borító