A tudás fája corvina logo

Szerző: Komjáthy Aladár
Cím: A tudás fája
Alcím: Természetmagyarázat az ókortól napjainkig
Megjelenési adatok: Egyetemi nyomda, Budapest, 1947.

coverimage Ez a könyv a természettudomány fejlődésével foglalkozik. A szerző az egyes korok uralkodó előítéleteinek s az új termékenyebb előítéletek hódító útjának felfedésével elénk állítja a fizikai világkép alakulását. Az ókorban még nem lehet a fizikát a filozófiától elválasztani, csak az alexandriai iskola működésétől kezdve beszélhetünk önálló természettudományról. A középkor kábulata és a renaissance csodája után következő korszak Newton nevével jelölhető. Ezt a korszakot a XIX. század előkészítő munkája után a relativitáselmélet korszaka váltja fel, mely Einstein nevéhez kapcsolódik. A legújabb kor az elemi részecskék, az atomelmélet kora. Komjáthy Aladár könyve a magyar tudományos irodalomban páratlan kísérlet, mely egy eredeti gondolkodó újszerű felfogását tükrözi. Nem áldozza fel a tudomány szempontjait a könnyű népszerűsítés kedvéért, világos és művészi előadással, érdekes adatokkal és életrajzi leírásokkal oldja fel az elvi fejtegetéseket s ekkép valóban élménnyé teszi a tudomány évezredes problémáit. (...) Komoly embernek csak olyan dologgal érdemes foglalkozni, amelyhez valamelyes szellemi erőfeszítés szükséges. A szellem dolgainak szépsége ott kezdődik, ahol a szórakozás végetér. Bizonyos színvonalon felül „játszva" tanulni nem lehet. Ezen a fokon a tanulás csak ükkor válik „játékká", vagyis élvezetté, ha a tárgy szenvedélyesen érdekli az olvasót. Ezt azonban eleve feltehetjük, mert könyvek elolvasása csak az iskolában kötelező. Az életben csak azokat a könyveket olvassuk el, amelyek érdekelnek, legalábbis, ha őszinték vagyunk s az olvasásban nem vezetnek idegen szempontok. Könyvemet tehát az olvasó érdeklődésére számítva írtam. Ez annyit jelent, hogy nehézségek elől nem tértem ki, viszont mindent elkövettem, hogy olyan világosan és érthetően beszéljek, amennyire ilyen jellegű könyv esetében csak lehetséges. Olvasóimnak kell megítélni, hogy ez milyen mértékben sikerült. A könyv tárgya: a természetmagyarázat az ókortól napjainkig. Elsősorban a fizikáról beszélek, de röviden a filozófia nehány nagy kérdését is érintem. Ez különösen az ókor tárgyalásánál elkerülhetetlen, amikor természet-magyarázat és filozófia hosszú ideig egy volt. Ezenkívül megkíséreltem a korhelyzet vázolását, amelyből a természetmagyarázat kinőtt, s fontosabb esetekben nagy kutatókról életrajzi adatokat is közöltem. Hogy milyen szempontok vezettek, a bevezetésből tűnik ki. Munkám a tárggyal való tüzetes foglalkozás eredménye, de csak azon művek jegyzékét adom, amelyeket könyvem megírása során elsősorban használtam. Sokszor ott is bőven merítettem a forrásokból, ahol közvetlen idézet erről nem tanúskodik. Az idézetekkel kapcsolatban követett módszerre vonatkozólag kérem az „Irodalom" címszóhoz csatolt magyarázat figyelembevételét.
Kategóriák: Filozófia, Csillagászat, Fizika
Tárgyszavak: Csillagászat, Atomelmélet, Mechanika, Relativitáselmélet, Természetmagyarázat
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Fülszöveg
Címlap
Előszó
5-6
Bevezetés
7-12
A görög természetmagyarázat
13-55
   A görög gondolkodás kezdetei
13-16
   Platon és tana
16-19
   A Timaios elemzése
19-22
   Aristoteles és tana
22-27
   A görög atomizmus
27-32
   A filozófia és a tudomány különválása
32-35
   Az alexandriai iskola
35-45
   A görög felvilágosodás akadályai
46-55
A középkor kábulata
56-90
   Az ókor válsága
56-61
   A természettudományok hanyatlása
61-66
   Az arabok megőrzik az ókori tudományt
66-74
   Az arab felvilágosodás és a zsidó orvosok
74-78
   Az egyház ellentámadása
78-82
   Roger Bacon
82-87
   A középkor mérlege
87-90
A renaissance csodája
91-116
   Középkor és renaissance
91-94
   A változás problémája
94-100
   Galilei
100-109
   Az új fizikai gondolkodásmód
109-112
   Az egyház álláspontja
112-116
Newton és a mechanisztikus világkép
117-165
   Newton élete
117-123
   A mechanika és a csillagászat alapvetése
123-128
   Fénytani vizsgálatai
128-130
   Művei keletkezésének története
130-134
   Newton jelleme
134-135
   Más nagyok
136-152
   A mechanisztikus világkép vonásai
152-165
Einstein és a relativitáselmélet
166-212
   Faraday, Maxwell és az elektromágnesség tana
166-178
   Az éter rejtélye
178-185
   A speciális relativitáselmélet
185-192
   Az általános relativitáselmélet és a geometria
192-196
   Az általános relativitáselmélet és a fizika
196-203
   A relativitáselmélet és a tapasztalat
203-209
   Einstein
209-212
Planck és a kvantumelmélet
213-254
   Az atomelmélet előtérbenyomulása
213-216
   Az elektromosság atomizálása
216-220
   A fény atomizálása
220-222
   Az energia atomizálása
222-226
   Az atomok felbomlása
226-229
   Az atom új képe
229-236
   Mesterséges elemátalakítás
236-238
   Az atommagok szerkezete
238-243
   Részecskék és hullámok
243-246
   Mikro- és makrofizika
246-254
Irodalom
255-257
Tartalom
258-259
Kolofon