A mi iskolánk corvina logo

Szerző: Kósáné Ormai Vera
További szerző: Járó Katalin
Cím: A mi iskolánk
Alcím: Neveléspszichológiai módszerek az iskola belső értékelésében
Megjelenési adatok: ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2010. | ISBN: 978-963-312-014-9
Megjegyzés: Bővített és átdolgozott kiadás

coverimage Könyvünk első kiadása tizenkét éve jelent meg először/ Az eltelt idő alatt a gyűjteményben lévő vizsgálatokat számos általános és középiskola, tanító- és tanárképző intézmény hallgatója és tanára, Pedagógiai Szolgáltató Központok munkatársai alkalmazták az iskola, a gyerekek és saját munkájuk megismerésére. Egy évtized nemcsak egy emberöltőben, de a pedagógia és a neveléspszichológia területén is hosszú idő. A tudomány és a nevelési gyakorlat egyaránt óriási léptekkel haladt előre. Ezért úgy éreztem, hogy a könyv átdolgozása időszerű és szükséges. A módszertani gyűjteményt új fejezetekkel, új vizsgálatokkal bővítettem, korábbi szerkezetét némileg módosítottam. Az új kiadásban áttekintettem és felhasználtam az utóbbi tíz év hazai pedagógiai és neveléslélektani szakirodaimát. Arra törekedtem, hogy a munkában foglaltak még közelebb kerüljenek a pedagógiai gyakorlat jelen problémáihoz. Bízom benne, hogy az új, átdolgozott és bővített kiadás a korábbihoz hasonló érdeklődésre és széleskörű alkalmazásra talál a pedagógusok, a kutatók és a nevelőmunkát segítő szakemberek körében. Lehetséges-e nyomon követni a nevelés eredményességét? Rendelkezésre állnak-e olyan eszközök és módszerek, amelyek alkalmazása a tudásszint mérésekkel egyenrangú megbízhatóságot nyújt? A kérdésre nehéz egyértelmű választ adni. Ugyanakkor alapvető igényünk, hogy megismerjük pedagógiai munkánk hatását, érezzük és tapasztaljuk a gyerekek fejlődésében bekövetkezett változásokat. Fontos számunkra, hogy érzik magukat tanítványaink az iskolában, mit tanulnak meg (a szó széles értelmében), milyen útravalót visznek magukkal. Nevelőmunkánk hatékonyságának megismerése azért is bonyolult feladat, mert tudjuk, hogy a diákok nemcsak az aktuális iskolai körülményekkel kerülnek kapcsolatba. Személyiségük sajátosságait élettörténetük, családi környezeti-nevelési viszonyaik, biológiai adottságaik befolyásolják. Természetesen az iskolai nevelésben is - a tudatosan megfogalmazott célok, módszerek, tennivalók mellett - számolnunk kell az intézmény “rejtett tantervével”, a nem tudatos “üzenetekkel”, amelyeknek szerepe néha nagyobb, mint a deklarált pedagógiai törekvéseké. További tényező, amely mind a gyerekek egyéni fejlődésének, mind az osztály, mint közösség alakulásának értékelését befolyásolja, saját személyiségünk: élettörténetünk, értékrendszerünk, pedagógiai tapasztalataink, esetleges előítéleteink, nem szólva a gyerekek külső megjelenéséről, neméről, iskolai pályafutásáról, a szülőkről szerzett benyomásainkról és számos egyéb körülményről. Könyvünk módszer-gyűjtemény a pedagógiai munka neveléspszichológiai szempontú belső értékeléséhez. Az iskolai oktatásban a diagnosztikus és a szummatív (minősítő) értékelés foglalja el a vezető helyet A jelen munkánkban bemutatott módszerek alkalmazása a fejlesztő értékelésre épül. Belső értékelés, mert a nevelők, a gyerekek, az iskolavezetés és a szülők kíváncsiságából, érdeklődéséből, igényéből ered.

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
Copyright/impresszum
Tartalom
5-9
Bevezetés és köszönetnyilvánítás
11-14
   Ajánlott irodalom
13
Hogyan használjuk a könyvet?
15-18
   Ajánlott irodalom
18
1. Az iskolai (tanítási-tanulási) környezet
19-44
   Tárgyi körülmények
20-27
   Az elhelyezés
27-34
   Létszám és fluktuáció
34-37
   Hiányzások
37-40
   Túlkorosok, és akik kimaradtak az iskolából
41
   Speciális szakemberek az iskolában
41-44
   Ajánlott irodalom
44
2. Életkeretek
45-68
   A házirend
48-49
   Az öltözködés
50-51
   A késés
51-52
   Az órarend
52-54
   A szünet
54-57
   Az étkezés
57-59
   A könyvtár
59-60
   Iskolaújság, iskolarádió, szakkörök
61-62
   Ünnepélyek
62-64
   Szaktantermi rendszer
64-65
   Differenciáció, integráció, tehetséges gyerekek
65-67
   Ajánlott irodalom
68
3. A család
69-88
   Családjellemzők
70-72
   Hátrányos helyzetű és/vagy veszélyeztetett gyerekek
72-74
   Szülői értekezlet, fogadóóra
74-76
   Szülői elégedettség az iskolával
76-78
   Szigor és bántalmazás - serdülők nevelői attitűdje
79-83
   Diákok szülői-nevelői attitűdje családi konfliktushelyzetben
84-88
   Ajánlott irodalom
88
4. A hatékony iskola - célok és értékek
89-124
   Az iskola feladatai
95-96
   Iskolai nevelési célok
96-97
   Nevelési értékek a pedagógusok szerint
97-99
   A tanulmányi eredmény
99-100
   Tanulmányi versenyek
100-101
   A magatartás
102-103
   Elismerések és elmarasztalások
103-105
   Tulajdonságok és attitűdök
105-108
   Vélekedések a pedagógusok iránti elvárásokról
108-109
   „Üzenetek” - általános emberi értékek a tanulók szerint
110-113
   Erkölcsi konfliktushelyzetek megoldása a diákok szerint
114-120
   Diákok viszonya az iskolához
120-122
   Az iskola értékelése
122-123
   Ajánlott irodalom
123-124
5. Légkör és nevelési (vezetési) stílus
125-149
   Biztonságos és rendezett környezet
130-132
   Az iskola „tulajdonságai”
132-133
   A jó igazgató a pedagógusok szerint
133-134
   Az igazgató és a nevelőtestület
135-137
   A nevelőtestület
137-139
   Informális szerepek a nevelőtestületben
139-142
   A direkt és az indirekt irányítás
142-143
   A demokratikus, az autokratikus és a „laissez faire” irányítás
143-145
   A gyerekek közérzete
146-147
   A pedagógus közérzete
147-148
   Ajánlott irodalom
149
6. A pedagógus-gyerek kapcsolat
151-180
   Nézetek a nevelőmunkáról
153-157
   A megszólítás
157-158
   Az ülésrend
158-160
   A nevelői magatartás interaktív sajátosságainak komplex elemzése
160-164
   A szabályok
164-166
   A pedagógus és a gyerek verbális aktivitása
166-167
   A törődés és a meghallgatás a pedagógus-tanuló kapcsolatban
168-169
   A nevelői attitűd és a nevelői bánásmód kapcsolata
170-171
   A tanári hatalomgyakorlás sajátosságai a pedagógus és a tanuló kommunikációjában
171-173
   Nevelői stratégiák a szabályok megszegésekor
173-176
   A nevelői magatartás jellemzői a tanulók szerint
176-179
   Ajánlott irodalom
180
7. Társas viszonyok az osztályban
181-226
   Az új gyerek
189-191
   Kapcsolatok - barátok
191-193
   Empátia
193-196
   Tolerancia
196-198
   Társas készségek
198-200
   Serdülők társas készségei
200-202
   A társas készségek önértékelése
202-206
   Diákok véleménye társaik viselkedéséről
206-208
   Vélemények másokról, a „másságról”
208-210
   A hierarchikus szociometria
211-222
      1. Kérdéseim az osztályom kapcsolatrendszerérői
211-213
      2. A kérdőívkészítés
213-218
      3. A kérdőívfelvétel
218-219
      4. A feldolgozás
219-220
      5. Az osztálytükör megismertetése
220
      6. Kiscsoportos beszélgetések
221-222
   „Osztálybuli”
223-224
   A kirándulás
224-225
   Ajánlott irodalom
226
8. A tanulás
227-253
   A feladatok
231-232
   A pedagógus és a gyerekek kérdései
232-233
   Az oktatási módszerek és szervezési módok kedveltsége a diákok és a pedagógusok körében
233-235
   A csoportmunka
236
   A kreativitás ösztönzése
237
   Az együttműködés kompetenciájának önértékelése
238-239
   A gyerekek tanulási szokásai
239-242
   A szülők a tanulásról
242-244
   Pedagógusok a tanulásról
244-246
   A pedagógusok viszonya az integrációhoz
247-250
   A pedagógus tanítási jellemzői a diákok szerint
250-253
   Ajánlott irodalom
253
9. A motiváció
255-269
   A házi feladat és a felszerelés
257-258
   Hogyan motivál a pedagógus?
258-259
   A gyerekek motivált magatartása
260-261
   A tanulás iránti attitűd
262-264
   A tantárgy iránti érdeklődés
264-266
   A tantárgy iránti attitűd
266-269
   Ajánlott irodalom
269
10. Értékelés - önértékelés
271-299
   Pedagógusok a tanulók értékeléséről, osztályozásáról
276-278
   Hogyan értékel a pedagógus?
278-280
   Az elvárások kifejezése
280-282
   Jutalmak és büntetések
282-285
   Önértékelés - társértékelés
285-287
   Énkép - szociális kép
288-289
   Gyerekek az osztályozásról
290-291
   A tanulók véleménye a tanár igazságosságáról
291-292
   A pedagógus önértékelése
293-295
   Az igazgató értékelése a pedagógusok munkájáról
295-297
   Az osztály „énképe”
297-299
   Ajánlott irodalom
299
11. Konfliktushelyzetek
301-322
   A konfliktusok megelőzése
305-308
   Mi jó az iskolában? - Mi változzon meg?
308-309
   Konfliktusélmények
309-311
   A konfliktusok előfordulása
311-313
   Nevelési konfliktushelyzetek jellemzői
314-316
   A pedagógusok és a tanulók konfliktusmegoldása képzelt szituációban
316-320
   Konfliktuskezelési stratégiák
320-322
   Ajánlott irodalom
322
12. Magatartási és tanulási nehézségek, deviáns veszélyeztetettség
323-360
   A magatartási problémák és tanulási nehézségek előrejelzése
337-342
   Magatartási nehézségek előfordulása
342-344
   Az iskolai erőszak a tanulók szerint
344-348
   A diákok viselkedési nehézségek iránti attitűdje
348-350
   Mit csinálsz, ha nem tudsz felkészülni az órára?
350-351
   A nehezen nevelhetőség okai
352-353
   Drog, alkohol, kábítószer
353-355
   Veszélyeztetettség a devianciára
355-359
   Ajánlott irodalom
359-360
13. Iskolai mentálhigiéné
361-400
   A lelki egészséget elősegítő körülmények
371-372
   A gyerekek életmódja
372-373
   Mitől fáradok el?
373-374
   Hajlam a szorongásra
374-377
   Szorongás vizsgahelyzetben
377-379
   Mi jelent stresszt a gyerekeknek?
379-381
   Mi jelent stresszt a pedagógusnak?
381-382
   Kiégés a pedagógusmunkában
383-384
   Út a szakmai idealizmustól a kiégésig
385-399
   Ajánlott irodalom
399-400
14. A gyerekek egyéni megismerése - az esettanulmány
401-437
   Családi körülmények
403-405
      1. Személyi viszonyok
403-404
      2. Anyagi- és lakásviszonyok
404
      3. Kulturális viszonyok
404
      4. Életmód
404-405
   A család története
405-406
   A családi nevelés jellemzői
406-410
      1. A szülő-gyerek kapcsolat
406-407
      2. A testvérkapcsolatok
407
      3. Munkamegosztás
407-408
      4. Döntés
408
      5. Önállóság és ellenőrzés
408-409
      6. Elvárások és ambíciók
409
      7. Jutalmazás és büntetés
410
   A gyerek fejlődése
410-415
      1. A terhesség és a születés
410-411
      2. Csecsemő- és kisgyermekkor (Születéstől 3 éves korig)
411-412
      3. Óvodáskor
412-413
      4. Iskoláskor
413-414
      5. Serdülőkor
414-415
   A társas támogatás
415-417
   A diákok jövőképe
417-421
   A motiváció, a tanulás, a kreativitás és a társas helyzet egyéni jellemzői
421-424
   Sikerkeresés - kudarckerülés
424-427
   Külső kontroll - belső kontroll
427-431
   A mentálhigiénés problémák felismerése
432-434
   „Gyerek-portré”
434-435
   A gyerekek jellemzése
435-436
   Ajánlott irodalom
437
Ajánlott irodalom és források
439-488
   Rövidítések
439
   Könyvek, cikkek, tanulmányok
440-488
   Források a szakkifejezések magyarázatához
488
Tárgymutató
489-497
Névmutató
498-511
A szerzőről
513-514
Hátsó borító