Alkotmánytan corvina logo

Szerkesztő: Kukorelli István
További szerzők: Dezső Márta; Fürész Klára; Kukorelli István; Sári János; Schmidt Péter; Takács Imre
Cím: Alkotmánytan
Sorozatcím: Osiris-Századvég tankönyvek
Megjelenési adatok: Osiris-Századvég, Budapest, 1994. | ISBN: 963-8384-94-8

coverimage Az alkotmány közkeletű fogalma napjainkban különleges törvényt jelent, olyan alaptörvényt, amelyben az állam önmagát korlátozva biztosítja polgárai számára az alapvető jogokat, megszabja a hatalom gyakorlásának törvényes kereteit és szervezetét. Az ilyen értelmű alkotmány a polgári fejlődés eredménye. A fogalmat azonban visszavetítették a megelőző idők államilag szervezett társadalmaira is (az ókori görög poliszokra, Rómára stb.). Nem lehetett azonban a múltra vonatkoztatni azokat a követelményeket, amelyeket a modem társadalom az alkotmányosság elveiként fogalmazott meg, mert ezek az elvek a tulajdon szabadságára épülő polgári társadalmi berendezkedés talaján születtek. A polgári társadalom elutasította az állam mindenhatóságát, az államhatalom minden irányú beavatkozását a társadalom életébe. A civil társadalom csak a társadalmi rend fenntartása érdekében szükséges állami funkciókat igényli, arra törekszik, hogy ezeket a funkciókat jogilag szabályozza, míg a társadalom létezési formáinak széles körében a közhatalom beavatkozását elutasítja. A legfontosabb és egyben legvitatottabb ilyen szféra a gazdaság, amelyben az állam a magántulajdont és a szabad vállalkozást védő szabályokkal biztosítja a gazdaság rendjét, egyben azonban az adókból finanszírozott közkiadásokkal és saját vállalkozásaival, tulajdonával maga is részese a gazdaságnak.Az állam századunkban kibontakozott aktív szerepe a civil társadalom védekező reflexeit is kiváltotta: az államhatalom fokozott társadalmi ellenőrzésére és az önkormányzati formák erősítésére törekszik (autonóm érdekképviseletek, helyi önkormányzatok, egyesületek, mozgalmak). Ennek folytán a társadalom és az államhatalom viszonyát tükröző alkotmány jelentősége megnövekedett. A progresszív társadalmi erők, pártok és mozgalmak célkitűzései között ott találjuk a demokratikus alkotmány ígéretét, amellyel tömegeket tudtak maguknak megnyerni, választói táborukba tömöríteni. A közgondolkodás a demokratikus alkotmányban évszázadok óta a hatalom gyakorlásának olyan biztosítékát látta, amely lehetővé teszi a társadalom képviselőinek részvételével folyó törvényalkotást, a végrehajtás ellenőrzését és a független bíráskodást, s így megvalósíthatja a közérdek, a törvényesség érvényesülését és a közrend biztosítását. — Az alkotmány politikai megközelítésben tehát a társadalom és a közhatalom viszonyát fejezi ki, megállapítja a hatalom korlátait, s ennek a viszonynak a másik oldalán az állampolgárok szabadságjogait. Az alkotmánnyal szemben támasztott alapvető igény, hogy ne csak deklarálja a jogokat, hanem garanciákat is teremtsen azok érvényesülésére. Az alkotmánytörvényekhez fűződő megnövekedett bizalom a polgári társadalom több évszázados fejlődésének az eredménye. Az „írott" alkotmányok megjelenésével kidolgozták az alkotmányok stabilizálásának biztosítékait. A módosítás feltételekhez kötése és az alkotmány megtartásának az ellenőrzése elősegítette az alkotmányosság kritériumainak kialakulását, egy olyan minta megjelenését, amely viszonyítási alapként lehetővé tette az alkotmányok minősítését.

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Copyright/impresszum
Tartalom
5-8
1. Az alkotmány és az alkotmányosság fogalma
9-42
   1.1. Az alkotmányfogalom történelmi kialakulása
9-17
   1.2. Az alkotmányosság követelményei
17-19
      1.2.1. A népszuverenitás elve és a népképviselet
17-18
      1.2.2. A hatalmi ágak szétválasztásának és egyensúlyának elve
18
      1.2.3. A törvények uralma, a jogállam megvalósítása
18
      1.2.4. Az egyenjogúság elve
19
      1.2.5. Az emberi jogok deklarálása
19
   1.3. Az alkotmányjog fogalma, helye a jogrendszerben
19-21
   1.4. Az európai alkotmányfejlődés mai irányai
21-22
   1.5. A szocialista alkotmányok
22-27
      1.5.1. A szovjet alkotmányok
23-24
      1.5.2. A népi demokratikus alkotmányok
24-27
   1.6. A magyar alkotmányfejlődés
27-42
      1.6.1. A nemesi alkotmány
27-29
      1.6.2. A polgári alkotmány
29-31
      1.6.3. A közjogi provizórium
31-32
      1.6.4. Az 1946.évi I. törvény - ideiglenes alkotmány
32-34
      1.6.5. Az 1949.évi XX. törvény és módosításai
34-37
      1.6.6. Az alkotmánymódosítással születő új alkotmány
37-38
      1.6.7. Az új alkotmány revíziója
38-40
      1.6.8. Új alkotmány küszöbén
40-42
   Jegyzetek
42
2. A jogforrások
43-77
   2.1. A jogforrás fogalma
43-45
   2.2. A jogszabályok
46-57
      2.2.1. Az alkotmány
46-48
      2.2.2. A törvény
48-52
      2.2.3. A rendelet
52-57
   2.3. Az állami irányítás egyéb jogi eszközei
57-60
   2.4. A nemzetközi szerződések a jogforrások rendszerében
60-63
   2.5. A szokásjogi jogalkotás, a bíró alkotta jog
63-64
   2.6. A jogforrások érvényessége és hatálya
64-70
      2.6.1. Az érvényesség
64-66
      2.6.2. A hatályosság
66-70
   2.7. A jogszabályok kihirdetése, közzététele és nyilvántartása
70-72
   2.8. Az önkormányzati rendelet
72-74
   2.9. A jogalkotás alkotmányossága és törvényessége
75
   Jegyzetek
76-77
3. A szuverenitás
79-106
   3.1. A szuverenitás fogalma, a szuverenitáselméletek
79-81
      3.1.1. A szuverenitás fogalma
79-80
      3.1.2. A szuverenitáselméletek változása
80-81
   3.2. A képviseleti és a közvetlen demokrácia
81-90
      3.2.1. Az országos népszavazás és népi kezdeményezés
84-88
      3.2.2. Helyi népszavazás és népi kezdeményezés
88-90
   3.3. Az unitárius és a föderális állam
90-92
   3.4. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai
92-97
   3.5. Az államterület
97-99
   3.6. Az állam felségjelvényei
99-101
   Jegyzetek
101-106
4. Az állampolgárság
107-125
   4.1. Az állampolgárság fogalma
107-110
      4.1.1. Az állampolgárság általános fogalma
107-108
      4.1.2. Az állampolgárság jogintézményi fogalma
108-109
      4.1.3. Az állampolgárság tudományelméleti megközelítése
109-110
   4.2. A magyar állampolgárság szabályozásának történeti vázlata
110-113
      4.2.1. Az alkalmazandó jog az állampolgársági jogban
112-113
   4.3. A magyar állampolgárság keletkezése és megszerzése
114-115
   4.4. A magyar állampolgárság megszűnése és megszüntetése
115-117
   4.5. A kettős vagy többes állampolgárság
117-120
   4.6. A külföldiek jogállása, a bevándorlók és a menekültek
120-125
      4.6.1. Az állampolgárság tartalma, a státusjogok
120-121
      4.6.2. A külföldiek beutazása, tartózkodása és eltávozása
121-123
      4.6.3. A hontalanok
123
      4.6.4. A menekültek
123-125
   Jegyzetek
125
5. Az állampolgárok alapvető jogai és kötelességei
127-162
   5.1. Az emberi jogok eszmetörténete
127-133
      5.1.1. A jogok fogalma
127-129
      5.1.2. Az emberi jogok és az európai polgári átalakulás
130-132
      5.1.3. Az emberi jogok az első polgári alkotmányokban
132-133
   5.2. Új tendenciák az állampolgári jogok megítélésében
133-141
      5.2.1. Az állampolgári jogok fogalmának kialakulása - a jogpozitivizmus
133-135
      5.2.2. A szociális biztonságot adó jogok kialakulása
135-136
      5.2.3. A katalógus további szélesedése
136
      5.2.4. A jogok államon kívüli értelmezése
136-137
      5.2.5. Az emberi jogok nemzetközi joggá válása
138
      5.2.6. Az ún. szocialista alkotmányok felfogása
138-140
      5.2.7. A szocialista reformkísérletek
140-141
   5.3. Az állampolgári jogok csoportosítása
141
   5.4. A szabadságjogok
142-150
      5.4.1. Az egyesülési és a gyülekezési szabadság
143-145
      5.4.2. A szólás- és a sajtószabadság
145-146
      5.4.3. A lelkiismereti és vallásszabadság
146-147
      5.4.4. A tulajdonhoz való jog
147-148
      5.4.5. A Személyi szabadságjogok
148-150
   5.5. A gazdasági, szociális és kulturális jogok
150-155
      5.5.1. A munkához való jog
152
      5.5.2. A pihenéshez való jog
153
      5.5.3. Az egészséghez és a szociális biztonsághoz való jog
153-154
      5.5.4. A művelődéshez való jog
154-155
   5.6. Az állami tevékenységben való részvételt biztosító jogok
155
   5.7. Az állampolgárok egyenjogúsága
155-158
   5.8. Az állampolgári kötelességek
158
   5.9. Az emberi jogok nemzetközi védelme
158-161
      5.9.1. Az ENSZ és az emberi jogok
159-160
      5.9.2. Az Európa Tanács és az emberi jogok
160-161
   5.10. Az állampolgári jogok védelme és az alkotmánybíráskodás
161-162
   Jegyzetek
162
6. A választási rendszer
163-190
   6.1. A választójog fogalma
163-164
   6.2. A választási alapelvek
164-168
      6.2.1. A választójog általánossága
165
      6.2.2. A választójog egyenlősége
165-167
      6.2.3. A szavazás közvetlensége
167
      6.2.4. A szavazás titkossága
168
   6.3. A magyar választási rendszer fejlődése és a hatályos választójog
168-171
   6.4. A választójogosultság
171-174
   6.5. Parlamenti választókerületi rendszerek
174-178
   6.6. Az önkormányzati választókerületi rendszerek
179-184
      6.6.1. A kislistás rendszer
180
      6.6.2. Vegyes választási rendszer
181-182
      6.6.3. A fővárosi és a megyei közgyűlési választások
182-183
      6.6.4. A polgármester, főpolgármester választása
183
      6.6.5. A nemzeti és etnikai kisebbségi önkormányzatok választása
183-184
   6.7. A választási eljárás garanciális szabályai
184-187
      6.7.1. A választók nyilvántartása
184-185
      6.7.2. A választási szervek
185-186
      6.7.3. Jogorvoslat
186-187
   Jegyzetek
187-190
7. Államszervezési elvek és értékek: a hatalommegosztás
191-204
   7.1. Elméleti és történeti dimenziók
191-195
   7.2. A hatalommegosztás a magyar politikai gondolkodásban
196-197
   7.3. A hatalommegosztás mai értelme
198-203
   Jegyzetek
203-204
8. Kormányzás - kormányzati rendszerek - kormányformák
205-216
   8.1. A kormányforma fogalma
205-206
   8.2. Az alkotmányos monarchia
206
   8.3. A parlamentarizmus
206-209
   8.4. A prezidenciális kormányzati rendszer
209-211
   8.5. A gaulle-ista parlamentarizmus
211-212
   8.6. Svájc kormányformája
212
   8.7. A szocialista kormányzati rendszerek
212-214
   8.8. Magyarország kormányzati rendszerei
214-216
   Jegyzetek
216
9. Az Országgyűlés
217-260
   9.1. Magyar közjogtörténeti támpontok
217-220
   9.2. A parlament hatáskörének közjogi korlátai
220-223
   9.3. A parlament fő funkciói, a törvényalkotás
223-230
      9.3.1. A törvénykezdeményezés joga
225-226
      9.3.2. A bizottságok szerepe a törvényalkotásban
226-227
      9.3.3. A képviselők módosító javaslatai
227-228
      9.3.4. A törvényjavaslatok vitája a parlamenti plénumon
228-230
   9.4. A parlamenti ellenőrzés
230-241
      9.4.1. A beszámoló, a jelentéstétel, a tájékoztató és a politikai vita
230-232
      9.4.2. Az interpelláció és a kérdés
232-234
      9.4.3. A bizottságok szerepe a parlamenti ellenőrzésben
234-235
      9.4.4. Az állami számvevőszék
235-238
      9.4.5. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa
238-241
   9.5. A parlament egyéb funkciói, hatáskörei
241-243
   9.6. Az Országgyűlés szervezete
243-251
      9.6.1. Az Országgyűlés alakuló ülése
244
      9.6.2. Az Országgyűlés tisztségviselői
244-246
      9.6.3. A házbizottság
246-247
      9.6.4. Az Országgyűlés bizottsági rendszere
247-248
      9.6.5. A frakciók
249-250
      9.6.6. A parlamenti apparátus
250-251
   9.7. Az Országgyűlés működési rendje
251-254
      9.7.1. Az Országgyűlés megbízatási ideje, ülésszakai és ülései
251-252
      9.7.2. Az Országgyűlés tanácskozási rendje
252-254
   9.8. A képviselők jogállása
255-258
      9.8.1. A mandátum jellege
255
      9.8.2. A mandátum keletkezése és megszűnése
255-257
      9.8.3. A képviselői munka biztosítékai: a mentelmi jog és az anyagi juttatási rendszer
257-258
   Jegyzetek
258-260
10. A köztársasági elnök
261-272
   10.1. A köztársasági elnök hatásköre
261-268
   10.2. Az államfői tisztség keletkezése és megszűnése
268-269
   10.3. Az államfő felelőssége
270
   Jegyzetek
270-272
11. A kormány
273-288
   11.1. A kormányzás fogalma, a kormány szerepköre
273-275
   11.2. Az Országgyűlés és a kormány viszonya, a kormány legitimitása
275-277
   11.3. A miniszterelnök
277-278
   11.4. A kormány ügyrendje, a szubdelegáció
278-280
   11.5. A miniszteri felelősség
280-283
   11.6. Az államtitkárok
283-284
   11.7. A kormány és a közigazgatás; a minisztériumok
284-287
   Jegyzetek
287-288
12. A helyi önkormányzati rendszer
289-309
   12.1. A települési és a területi önkormányzat eszméje
290-292
   12.2. A magyar önkormányzatok történelmi típusai
293-295
   12.3. A helyi önkormányzatokról szóló törvény megalkotása
295-296
   12.4. A helyi önkormányzatok feladatai és hatásköre
297-299
   12.5. Az önkormányzatok szervezete
299-301
   12.6. Az önkormányzatok típusai
301-304
      12.6.1. A község
301
      12.6.2. A város
301-302
      12.6.3. A megye
302-304
   12.7. Az önkormányzati igazgatás
304-305
   12.8. Az önkormányzati törvény végrehajtása
305-309
   Jegyzetek
309
13. Az alkotmánybíróság
311-341
   13.1. Az alkotmánybíráskodás fogalma
311-312
   13.2. Az alkotmánybíráskodás kialakulása
312-314
   13.3. Az európai alkotmánybíráskodás
314-319
      13.3.1. Az alkotmánybírósági eljárások típusai
315-318
      13.3.2. Az alkotmánybíróságok szervezeti megoldásai
318-319
   13.4. Kísérletek az alkotmányossági garanciák bevezetésére a magyar alkotmányban
319-322
   13.5. Az Alkotmánybíróság hatásköre
322-332
      13.5.1. Az előzetes normakontroll
322-323
      13.5.2. A jogszabályok alkotmányosságának utólagos viszgálata
324-325
      13.5.3. A nemzetközi szerződés és a belső jog
325-327
      13.5.4. Az alkotmányjogi panasz
327-328
      13.5.5. A mulasztással előidézett alkotmányellenesség
329
      13.5.6. A hatásköri viták eldöntése
329
      13.5.7. Az alkotmányértelmezés
330
      13.5.8. Az államfő közjogi felelősségének megállapítása
330
      13.5.9. Külön törvényekben megállapított további hatáskörök
331-332
   13.6. Az alkotmánybírósági eljárás
332-333
   13.7. Az alkotmánybíróság szervezete
333-336
   Jegyzetek
336-341
14. Az igazságszolgáltatás
343-382
   14.1. Az igazságszolgáltatás fogalma
343-346
   14.2. Az igazságszolgáltatás alkotmányos alapelvei
346-348
   14.3. A bírói függetlenség elve
348-355
      14.3.1. Az ítélkező bíró függetlensége
349
      14.3.2. A hivatásos bíró személyes függetlensége
349-352
      14.3.3. A bírósági szervezet függetlensége
352-354
      14.3.4. A bírói függetlenség politikai értelemben
354-355
   14.4. Az igazságszolgáltatás bírói monopóliumának elve; a kvázi bíróságok
355-359
      14.4.1. A közigazgatáshoz kapcsolódó kvázi bíráskodás
356-357
      14.4.2. A társadalmi vagy békebíróságok
357
      14.4.3. A közigazgatási bíráskodás
358-359
   14.5. Az igazságszolgáltatás egységének elve
359-362
   14.6. A néprészvétel, a társasbíráskodás és a nyilvánosság elve
362-365
      14.6.1. A néprészvétel elve
362-364
      14.6.2. A társbíráskodás elve
364-365
      14.6.3. A bírósági tárgyalás nyilvánosságának elve
365
   14.7. A védelemhez és a jogorvoslathoz való jog
366-370
      14.7.1. A védelem joga és az ügyvédség
366-367
      14.7.2. A jogorvoslati jogosultság elve
367-370
   14.8. A bírósági szervezet felépítése
370-374
      14.8.1. A helyi bíróság
371
      14.8.2. A megyei bíróság
371-372
      14.8.3. A legfelsőbb bíróság
372-374
   14.9. Az ügyészség
374-376
   14.10. Az ügyészi funkciókörök
376-379
      14.10.1. A nyomozás törvényessége feletti felügyelet és az ügyészi nyomozás
376-377
      14.10.2. Az ügyész részvétele a bírósági eljárásban
377-378
      14.10.3. A büntetés-végrehajtás törvényessége feletti felügyelet
378
      14.10.4. Általános törvényességi felügyelet
379
   14.11. Az ügyészi szervezet
379-381
   Jegyzetek
381-382
A Magyar Köztársaság Alkotmánya
383-408