Általános gazdaságföldrajzi ismeretek

Szerkesztő: Kulcsár László
Cím: Általános gazdaságföldrajzi ismeretek
Megjelenési adatok: Krónika Kiadó Bt, Pécs, Ismeretlen.

coverimage A világgazdaság hosszú történelmi út során alakult ki, időben a tőkés termelési mód kibontakozására esik kialakulása. Ezt megelőzően is voltak olyan térségei a világnak, amely fejlettségével, hatalmával egy kontinens vagy egy nagyobb térség vezető hatalma volt. Ezeket a mai szóhasználattal élve koruk gazdasági (politikai, katonai) centrumának nevezhetjük. A gazdálkodás kezdeteinek kialakulása összefügg a pleisztocén vége felé elkezdődő klímaváltozással. Nagy felmelegedés indult meg, az addigi éghajlati területek átrendeződtek, északabbra tolódtak amihez alkalmazkodni kellett a gyér népességnek. 10-12 ezer éve az addigi gyűjtögetés helyett megjelent a földművelés és állattenyésztés. Ez kezdetben a Zagrosz hegységből terjedt szét Mezopotámiába, Nílus felső völgyére és a Jordán mellékére. A vadászat feltételeit a szárazabbá váló klíma rontotta, emiatt megpróbálkoztak a háziasítással. Mintegy 5-10 ezer évvel ezelőtt részben egymással párhuzamosan a Föld több pontján is megindulnak a gazdálkodás kezdeti lépései. Ebben Elő-Ázsia járt az élen, ahol a gabona (búza, árpa) termelése mellett az állattenyésztés (kecske, juh) is megjelenik. Ugyancsak itt öntözik először a földet a termés-mennyiség növelése érdekében. Délkelet-Ázsiában a monszun éghajlat miatt a rizstermelés honosodott meg, s innen terjedt el a Huangho völgyéig, valamint Elő-lndiába. Ez a növény alapvetően meghatározta a kontinens déli és keleti részének fejlődését. Az amerikai kontinensen ebben az időben kezdenek megjelenni az ősi indián kultúrák kezdetei. Dél-Mexikóban a kukorica, Bolívia magasföldjein pedig a burgonya termelése mintegy 5-6 ezer éve kezdődhetett. Az ókori világban több gazdasági centrum alakult ki. A Tigris és az Eufrátesz alsó folyásánál alakult ki a sumérok birodalma. Ők az öntözés forradalmasításával, csatornarendszerek létesítésével olyan magas fokú földművelést teremtettek meg, amely biztosította a termékfelesleg előállítását, s kialakult a kereskedelem. Az Ázsia belsejéből nyugatra tartó karavánutak mentén, és ott ahol az utak a tengerpartra kiértek az i.e. III. évezredben a karavánvárosok alakultak ki. Legnagyobb jelentőségre a Libanon-hegy lábánál fekvő föníciai városok tettek szert, pl. Szidón.Türosz, Büblosz. A föníciai kereskedők az egész földközi-tengeri medencében kereskedelmi telepeket, gyarmatokat hoztak létre, köztük Karthágót is. Gazdasági alapja az öntözéses földművelés volt, általánossá vált a bronz eszközök használata, így új iparágak jelentek meg. Az Indus menti kultúra fénykora az i.e. III. évezredben volt. Fejlett földművelést és állattenyésztést folytattak. Rizst, kölest és gyapotot termeltek. A legrégibb kínai civilizáció a Huangho mentén alakult ki az i.e. III. évezredben. Fejlett iparának terméke a Selyemúton Európába is eljutott. A gyarmatok révén nagy gabonatermő területek kerültek a görögök kezére, így mód nyílt a mezőgazdaság belterjesebbé tételére, a zöldség- és gyümölcstermelésre. Ekkor honosítják meg a szőlő, olíva termelését, és a mezőgazdaság árutermelővé vált. Még jelentősebb volt az iparban a fejlődés, aminek következtében már megkezdődött az ipari központok specializációja.
Kategóriák: Közgazdaságtudomány
Tárgyszavak: Földrajz, Mezőgazdaság, Világgazdaság, Ipar, Gazdaság, Külkereskedelem, Közlekedés
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Címlap
A világgazdaság kialakulása, fejlődése és mai akciócentrumai
3-10
   I. A gazdálkodás kezdetei (Olvasmány)
3
   II. Az ókori világ gazdasági centrumai
3-4
   III. A középkor (feudalizmus) gazdasági fejlődése
5
   IV. A tőkés társadalmi gazdasági fejlődés
6-8
   V. A világgazdaság mai nagy akciócentrumai és jellemzői
8-10
A gazdasági fejlettség kérdései
11-21
   A fejlett országok
11-13
      A fejlett országok főbb vonásai
11-13
   Közepesen fejlett államok
13-17
      A volt szocialista országok fejlődésének főbb jellemző vonásai
15-17
   A fejlődő országok
17-21
      A)
17-19
      B)
19
      C)
20-21
A népességföldrajz tárgya, feladata
23-44
   A Föld népességének számbeli alakulása
23-25
   A népességnövekedés területi különbségei
25-26
   A népesség növekedésének okai
26-29
      A születéseket befolyásoló egyéb tényezők
28
      A halálozási rátát befolyásoló tényezők
29
   A népességrobbanás következményei
29-33
      Élelmezési és táplálkozási gondok
29-30
      Foglalkozási problémák
30-31
      Kísérletek a népesedési problémák megoldására
31
      Teendők a túlnépesedés csökkentésére
31-33
   A népesség összetétele
33-37
      1. A kormegoszlás és változásai
33-34
      2. Foglalkozási szerkezet
34-36
      3. A képzési és kulturális színvonal alakulása
36-37
      4. A nemek aránya
37
   A népesség térbeli rendje és mozgásai
38-41
   A népesség mozgásai, a migráció
41-43
      a) interkontinentális migráció
41
      b) országok közötti migráció
41-42
      c) országon belüli vándorlás
42-43
   A föld népességének fajták szerinti megoszlása
43-44
Településföldrajz
45-60
   A települések fogalma és fajtái
45
   A települések kialakulásra ható tényezők
45-48
      1. Természeti földrajzi tényezők
45-47
      2. Helyzeti energiák és társadalmi tényezők
47-48
   Településtípusok
48-60
      I. Falvak
48-49
      II. Szórványtelepülések
49-51
      III. Városok
51-60
         Kialakulásuk és fejlődésük
51-52
         A városok funkcionális belső tagolódása - városszerkezet
52-54
         Agglomerációk és szuburbanizáció
54-55
         A nagyvárosok válsága
55
         A városok funkcionális típusai
55-56
            Többfunkciós városok
55-56
         A városok népességszám alapján történő csoportosítása
57
         Az urbanizáció - városfejlődés - szakaszai
57-60
A mezőgazdasági termelés célja, felosztása
61-77
   A mezőgazdasági termelés társadalmi alapjai
62-63
   A megművelt területek eloszlása a Földön
63-65
   A mezőgazdaság területi típusai
65-71
      A hagyományos mezőgazdaság
65-67
         a) Hagyományos állattenyésztés
66
         b) Hagyományos növénytermesztő mezőgazdaság
66-67
      A fejlett, tőkeerős mezőgazdaság típusai
67-69
         a) Az európai utas mezőgazdaság
67-68
         b) A tengeren túli mezőgazdaság
68-69
      A volt szocialista országok mezőgazdasága
70-71
   A mezőgazdasági munkamegosztás földrajzi vázlata
71-76
      A forró öv
71-72
      A szubtrópusi öv
72-73
      Mérsékelt éghajlati öv
73-76
         Rizstermelés
74
         Kukoricatermelés
74-75
         Ipari növények
75-76
            A cukortartalmú növények
75
            Cukornád
75
            Olajos növények
75-76
            Rostnövények
76
   A világtengerek
77
Az ipar fogalma, felosztása és telepítő tényezői
79-94
   Tulajdonforma alapján
79-80
   A termékek rendeltetése alapján
80-81
   Az iparfejlődés szakaszai és következményei
81-82
   A tudományos technikai forradalom és az ipari termelőerők kapcsolata
83-85
      A tudományos technikai forradalom új szervezeti formái - az ipari parkok
84-85
         Mi kell egy sikeres ipari parkhoz?
85
         Mi haszna az államnak?
85
         Hol vannak ipari parkok?
85
   Az ipari termelőerők területi elhelyezkedését befolyásoló tényezők
85-86
   Az ipartelepítő tényezők áttekintése
86-89
   Az ipar ágazatai - és legfontosabb telepítő tényezőik
89-94
      I. Nehézipar
89-91
      II. Könnyűipar
91-93
      III. Élelmiszeripar
93-94
Közlekedés, idegenforgalom és külkereskedelem
95-108
   I. A közlekedés - a földrajzi munkamegosztás tényezője
95-103
      A közlekedési hálózat néhány jellemzője
95-97
      A közlekedési hálózat típusai
97-99
      Az egyes közlekedési ágazatok szerepe az áru és személyszállításban
99-103
         Vízi közlekedés
99-100
         Szárazföldi közlekedés
101-103
            Vasúti közlekedés
101-102
            Közúti közlekedés
102
            Vezetékes szállítások
102-103
         Légi közlekedés
103
   II. Az idegenforgalom földrajza
104-106
      Természeti tényezők szerepe az idegenforgalomra
104-105
      Az idegenforgalom gazdasági szerepe
105-106
   III. A nemzetközi munkamegosztás és a külkereskedelem
106-108
      A nemzetközi kereskedelem néhány árucikke
107-108
Fogalmak
109-117
Tartalom
119-121