Egészségpszichológia corvina logo

Szerző: Kulcsár Zsuzsanna
További szerzők: Maeder, Alphonse; Theodore, Reik ; Rogers, Carl; Kohut, Heinz; Hoffman, Martin; Straub, Ervin; Davis, Mark; Marcia, James; Freud, Anna
Cím: Egészségpszichológia
Alcím: egyetemi tankönyv
Megjelenési adatok: ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1998. | ISBN: 963-463-156-8

coverimage Schofield tanulmánya szerint, amely a pszichológiát általában marasztalja el, „a pszichológus felkészületlen a nem-pszichiátriai, multidiszciplináris kutatásokban való részvételre”, sőt, „a pszichológia úgy viselkedik, mint a pártában maradt lány, aki fennen hangoztatja ártatlanságát olyan életkorban, amikor ez már egyáltalán nem érdem” (Schofield, i. m. 573. o.). Schofield meggyőzően illusztrálja a pszichológia felkészületlenségét: áttekinti két év (196667) teljes pszichológiai szak-irodalmát és döbbenten utal arra, hogy a pszichológia alig foglalkozik az egészségügy kurrens kérdéseivel azokon a területeken, ahol kompetenciája kézenfekvő volna. Ilyennek tekinti pl. a közúti balesetek pszichológai tényezőit, a születésszabályozás kérdését vág}' a műtéti beavatkozás kontextusának pszichológiai elemzését. A pszichológia problémaérzékenységének hiányáért Schofield az oktatást teszi felelőssé, amely nem ad ösztönzést a mentális egészség vagy mentálhigiéné problémakörén túlmutató innovatív kutatásokra. „A pszichológiának az a lehetősége, hogy a mentális egészség területén túlmenően is hozzájáruljon az egészségügyi szolgáltatásokhoz, mindaddig nem fog realizálódni - írja amíg a klinikai pszichológus/tudós képzésében határozott változás nem következik be, mivel mindeddig ez a képzés szinte kizárólagosan a pszichiátriai megbetegedésekre, a pszichiátriai betegekre és a pszichiátriai szolgáltatásokra korlátozódott.” Schofield , az „orvospszichológus" szakma kidolgozásáról beszél, mivel tanulmányának megjelenésekor az egészségpszichológia még nem született meg. Amit a pszichológiától több mint negyedszázada elvárt, azt az egészségpszichológia váltotta valóra. Az oktatás mellett felelősnek tekintette azonban az Amerikai Pszichológiai i Társaságot is, amely nem tartotta számon az egészségügy területén adódó kormányzati és magántámogatásokat, ezeket a lehetőségeket nem használta ki. Kimondta, hogy a pszichológia igen korlátozott mértékben vállalt (1969-ig) részt a nemzeti egészségügyben. A hatvanas évek amerikai viszonyaira vonatkozó megállapításait azért idézzük, mert hazánkban szinte napjainkig érvényesek voltak. Az ELTE pszichológusképzésben újonnan indult egészségpszichológiai szakirány és a klinikai pszichológiai szakképzésben bevezetett egészségpszichológia tantárgy jelent áttörést, i Schofieldnek azzal a gondolatával is egyetérthetünk, amely szerint a szociális és rehabilitációs szolgáltatások számos kutatási és gyakorlati témát kínálnak a pszichológia számára; ilyenek többek között az egészséggel kapcsolatos ismeretek, attitűdök, az egészségvédelem. Schofield (1969) korszakos tanulmánya foglalkozik elsőként explicit módon a pszichológia szerepével az egészségügyi szolgáltatások terén. Meggyőzően érvel amellett, hogy a pszichológiának az egészségfenntartásban, a betegségek megelőzésében és kezelésében egyaránt volna tennivalója. Ezzel a csaknem egy évtizeddel később megszülető egészségpszichológia programját és öndefinícióját vetíti előre. Alapgondolata, hogy a mentális egészség vagy betegség az egészségnek csak egyik aspektusa. Érdekes, hogy az amerikai Nemzeti Mentális (!) Egészségvédő Intézet (National Institute of Mental Health: NIMH) és más amerikai intézmények is több részvételt vártak a pszichológiától az egészségügyben, amelyhez a pszichológusok nem voltak kellően képzettek, holott a források rendelkezésre álltak. Az igény tehát a társadalom felől jelentkezett, nem a pszichológia önfejlődéséből adódott. Újabb teoretikus igényű tanulmányában Miliőn (1982) a klinikai pszichológiának a lelki betegségekre való korlátozódását a dualisztikus test-lélek eredményének tekintette. Szerinte „a klinikai pszichológia krízise abból a logikai szövetkeztetésből adódik, hogy mivel a viselkedészavarokat pszichoszociális paraméterek terminusaiban definiálják, a pszichológusoknak nem kell foglalkozniuk a szomatikus problémákkal, amelyek hatókörükön és felelősségükön kívül esnek".
Kategóriák:
Tárgyszavak: Egészség, Magatartás, Empátia, Betegség
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Címlap
Tartalom
5-10
I. Mi az egészségpszichológia?
11-29
   1. Történeti áttekintés. A pszichológus az egészéggondozásban
11-23
      A klinikai pszichológia és a dualisztikus test-lélek felfogás
11-15
      A biomedikális modell
15-16
      A bio-pszichoszociális modell és történeti előzményei
16-19
      A bio-pszichoszociális modell rendszerelméleti alapjai. A tudományos gondolkodás paradigmaváltása és az immunológia fejlődése
19
      A rendszerszemléletű megközelítés paradigmatikus esete: A pszichoneuroimmunológia
19-23
   2. Az egészségpszichológia megszületése
23-28
      Az egészségpszichológia definíciója, céljai és tárgya
24-28
   3. Az egészségpszichológia társtudományai és azokhoz való viszonya
28-29
      Klinikai egészségpszichológia
28
      Magatartásorvoslás
28-29
II. Egészségmagatartás, egészségmegőrző magatartás
30-39
   Bevezető
30
   1. Az egészségviselkedés demográfiai meghatározói
31-34
      Egészségvielkedés és mortalitás
31-34
   2. Egészségtudat
34-39
      Nem tudatos egészségmagatartás
35
      Egészségmagatartás és önkontroll
36
      Az egészséghiedelem és a konfliktusmodell
36-39
III. Betegségmagatartás
40-58
   1. Betegszerep
40-41
   2. Betegségdefiníciók, a krónikus betegség mint krízis
41-43
   3. A krónikus betegség szakaszai
43
   4. A krónikus betegséggel való megküzdés
44-52
      Oki kontroll, a következmények fölött gyakorolt kontroll, áttolt kontroll, elsődleges és másodlagos kontroll
44-48
      Egy további forgalmi konstrukció, a hatékonyság Albert Bandura modellje
48-49
      Szívósság (hardiness). Kobasa modellje
49-50
      Megküzdés és pozitív gondolkodás
50-52
   5. Egy paradox jelenség, a betegség keltette optimizmus. Betegségmagatartás rákos betegeknél
52-55
   6. Betegségmagatartás életveszélyben: a szívinfarktus
55-57
   Összefoglalás
58
IV. Kóros betegségmagatartás és szomatoform zavarok
59-110
   1. Bevezető. Szemléleti kérdések; az orvos és a szomatoform zavarban szenvedő beteg
59-82
      Differenciáldiagnosztikai problémák
61-62
      Az orvos-beteg viszony problémája szomatoform zavarokban
62-65
      A szomatoform zavarok pszichológiai vonatkozásairól szóló elképzelések
65-66
      Alexitímia és szomatoform zavarok
66-68
      A szomatoform zavarok patogeneziséről: beszéd helyett testbeszéd
68-70
      A szomatoform zavarok formái
70-71
      Szomatizációs zavar
71-73
      Differenciálatlan szomatoform zavar
73
      Konverziós zavar
73-74
      Hipochondriázis
74-78
      Test-dizmorfiás zavar
78
      Feltevés a szomatoform zavarok patofiziológiájáról
78-79
      A stresszválaszok mintázatai és a figyelem iránya. Hipotézis
79-80
      Agyi neurotranszmisszió és a figyelem iránya
80-81
      A szomatoform zavarok motivációs vonatkozásairól
81-82
   2. A fájdalom pszichofiziológiai és egészségpszichológiai elemzése
82-98
      Viszcerális érzékletek, közérzet, fájdalom
82-83
      Viszcerális fájdalom
83-84
      A viszcerális fájdalom jellege
84-85
      Fájdalomélmények pszichés komponensei - pszichés tényezők fájdalomkeltő hatásai
85
      Melzack kapukontroll-elmélete
85-86
      Neurotranszmisszió és a fájdalom gátlása
86-87
      Áttolt vagy kisugárzó fájdalom
87-88
      A fájdalom emléke
89-90
      A fájdalomra emlékezés kísérleti vizsgálata
90-91
      Az átélt fájdalom időzített bomba-effektusa
91
      Fájdalom és szimpatikus idegrendszeri hatások
91-92
      Fájdalom és személyiség
92-93
      Összetett kórformák
93
      A fájdalom egészségpszichológiai elemzése és pszichoterápiája
93-94
      Fájdalomszindrómák mint szomatoform zavarok
94-95
      Szociális élmények és fájdalom. A fájdalomjátszma
95-96
      Edukációs programok az egészségpszichológiában
97
      A beteg konstruktív attitűdje, az elfogadás és az aktív megküzdés szerepe a gyógyulásban
97-98
   3. A fájdalom gyógyítása
98-105
      Fizikai és ingerléses terápiák, akupunktúra
98-100
      Viselkedés- és kognitív terápiák a fájdalom kezelésében
100-104
      Csoportterápiák a fájdalom kezelésében
104
      Fájdalomklinikák
105
   4. Fáradtság, depresszió, fájdalom
105-110
      Krónikus fáradtság-szindróma és depresszió
106-108
      Nem pszichoszomatikus fáradtság
108
      Krónikus fáradtság és krónikus fájdalom
108-109
      Összefoglalás
109-110
V. Placebóhatás
111-117
   Placebóhatás és pszichoterápia. A jobb félteke szerepe a placebóresponzivitásban
111-112
   Placebóhatás és orvos-beteg kapcsolat. A nocebó
112
   Placebóhatás és koncicionálás
112-113
   Placebóhatás és az endogén opiát-peptid(EOP)rendszer aktivitása
113-115
   A placébóhatás expektancia-attribúciós értelmezése
115-116
   Placébófüggés
117
VI. Terminális betegség, tanatológiai kérdések
118-149
   Bevezetés: a magyarországi tanatológiai mozgalomról és a tanatológia problémáiról. Miről fog szólni a fejezet?
118-
   A terminális beteg élményvilága. „Ami bent az kint, ami kint az bent”
119-121
   Az élet első és utolsó szakasza: párhuzamok
121-122
   Halál és rítus: egy példa
122-124
      Megjegyzések a terminális betegség Kübler-Ross által leírt stádiumairól
123-124
   Terminális betegség és kapcsolatkészség
124-125
   A halál jelentése és a halálhoz való viszony
125-127
      A halál tagadása, énvédö attribúciók, pozitív illúziók
126
      A szimbolikus halhatatlanság
126-127
   Személyiségfejlődés és a halál elfogadása
127-134
      A gondolkodás posztformális fejlődése
129-130
      Életszakaszok, életközépi krízis és a halál elfogadása
130-131
      A tudattalan és a halál
131
      Alvilág és tudattalan. A halál könyvei
131-132
      Az inferior funkció
132-134
   A halál jelentése a pszichológai kutatások tükrében
134-135
   Pszichológiai vizsgálómódszerek
135-146
      A Templer-féle halálfélelem-skála
136-137
      A Dickstein-féle Halálaggodalom-skála
137-138
      A Templer-féle Haláldepresszió-skála
138-139
      Lester Halál iránti attitűd-skálája
139-140
      Neimeryer és Moore Multidimenzionális halálfélelem-skálája
140
      Gesser, Wong és Reker halál attitűd-profil kérdőíve
140-142
      Wong, Reker és Gesser Revideált Halálattitüd-profil kérdőíve
142-143
      Ross és Pollio: A halál metaforái
143-145
      A tanatopszichológiai vizsgálómódszerek értékelése és a téma indoklása
145-146
   Halál és tagadás, elfojtás, tabu
146-
      A tabutézis
146-149
VII. A segítóhivatások pszichológiája. Empátia, alturizmus és a „Kiégési szindróma”
150-214
   Bevezetés. A segítőhivatások pszichológiája az egészségpszichológia elhanyagolt területe
150-153
      Az orvos-beteg kapcsolat, az empátia- és altruizmuskutatás hazai előzményei
151-152
      A fejezet célja
152-153
   Az orvos-beteg viszony a pszichoterápiában és a preverbális anya-gyermek kapcsolat
153
      A viszont-indulatáttétel modern értelmezése és egy korai elképzelés
153
   Alphonse Maeder: a gyógyulást hozó archetípusa. Riskó Ágnes:tapasztalatok rákos betegekkel
154-157
      Ogden: a projektív identifikáció
154-155
      Stern: az affektív ráhangolódás: intermodalitás az interaffektivitásban
155-157
   Empátia a pszichoterápiában
157-168
      Theodore Reik, James Marcia tolmácsolásában. Bevezetés az empátia pszichológiájába
157-161
      Carl Rogers
161-162
      Heinz Kohut
162-168
   Az empátiafogalom alakulásának korai története mai szemmel
168-172
      Empátia az esztétikában és az intermodális élmény
169-170
      Titchener az empátiáról
170-171
      Az animizmus: mi vetül mibe?
171-172
   A fiziognómiás észlelés
172-174
      A fiziognómiás észlelés kísérleti vizsgálata
173-174
   Martin Hoffman empátiafejlödés-elmélete
174-177
      Az empátia és az én-nem én elkülönülése
174-176
      Az empátiás válasz meghatározói
176-177
   Az empátiás szinkrónjelenségek
177-179
   Hoffman: kognitív hálók hatása az empátiás válaszra. Oki attribúciók,empátia és bűntudat
179-185
      A szimpátia- és az empátiafogalom alakulása és meghatározásai
181-185
   Kísérletek az empátiafogalom komplex megközelítésére
185-189
      Az empátia méréséről
185-186
      Ervin Staub
186
      Kognitív empátia
186-187
      Participációs empátia
187
      Affektív empátia
187-188
      Empátiás csatlakozás
188
      Parallel empátia
188
      Reaktív empátia
188-189
   Mark Davis
189-196
      1.Előzmények
189-190
      2.Folyamatok
190-193
      3.Intraperszonális kimenetelek
193-196
   Empátia és altruizmus. Az altruizmus mint az empátia interperszonális kimenetele
196-211
      Pszichoanalitikus altruizmus-felfogások és néhány kommentár
198
      Altruizmus, nárcizmus, gondoskodás
199
      Altruizmus és agresszió
200-201
      Altruizmus és reakcióképzés
201-202
      Anna Freud az altruizmusról. Az altruizmus mint elhárítómechanizmusés a genuin altruizmus
202-204
      A pszichoanalízis elfogadja a genuin altruizmust
204-205
      Az altruizmus kísérleti vizsgálata
206
      Az önző altruizmus két elmélete. Egoisztikus és genuin altruizmus
206-207
      Menekülés a szenvedés látványától: a genuin altruizmus próbája
207
      Altruizmus és megerősítés. Az altruizmus szociális tanuláselmélete
207-208
      Megerősítési és selfpercepció-elmélet. Intrinsic- és extrinsic-motivált, vs. genuin altruizmus
208-209
      A genuin altruizmus és az empátia formái
209-210
      Összefoglaló az altruista személyiségről
210
   Kiégés
211-214
VIII. Zárszó
215-221
Irodalom
222-248
Függelék
249-259
   Davis:Interpersonal Reactivity Index (1RI)
249-250
   Mehrabian és Epstein: Emocionális Empátia Mutató
251-252
   Hospice-ban működő segítők hatékonyságát vizsgáló skála (Hospice Related SelfEfficacy Scale)
253-254
   Templer és mtsi: Haláldepresszió-skála
255
   A Dickstéin-féle Halálaggodalom-skála
255-256
   Lester Halál iránti attitűd skálája
256-257
   Neimeryer és Moore Multidimenzionális Halálfélelem-skálája
257-258
   Ross és Pollio: A metafora kérdőív tételei
259
Tárgymutató
260-268
Névmutató
269-272