A felsőoktatás irányításának történeti alakulása corvina logo

Szerző: Ladányi Andor
Szerkesztő: Végvári Imre
Cím: A felsőoktatás irányításának történeti alakulása
Sorozatcím: A felsőoktatás fejlesztését szolgáló kutatások
Megjelenési adatok: Ts-4 Programiroda, Budapest, 1991. | ISSN: 0866-0646 | ISBN: 963-404-218-X

coverimage E tanulmány elsődleges célja a felsőoktatási törvény folyamatban lévő előkészítő munkálataihoz "háttéranyag"-ként a történelmi előzmények, a felsőoktatás irányítása történeti alakulásának feltárása. A tanulmány két, egymástól jellegében is különböző fejezetből áll. Első, 1635-től 1947-ig terjedő fejezete a felsőoktatás irányításának, jogi szabályozásának történeti változásait mutatja be az egyes korszakokban, ill. időszakokban, elsősorban a kinevezési hatásköröket, az intézmények szervezeti kereteinek szabályozását, a tanulmányi kérdések, a képesítési követelmények megállapítását és a hallgatók felvételének rendjét vizsgálva. Egyes esetekben fontosságukra tekintettel - figyelembe véve azt a körülményt is, hogy a felsőoktatás önálló törvényben való átfogó szabályozására hazánkban eddig még nem került sor - a tényleges jogi szabályozás mellett célszerűnek véltük a törvényerőre nem emelkedett törvényjavaslatok ismertetését is. A tanulmány második, az államszocialista periódussal foglalkozó fejezetében a felsőoktatás irányításának alakulását az egyes időszakok általános politikai viszonyai által is nagymértékben meghatározott felsőoktatás-politikai változásokkal összefüggésben vizsgáljuk. A jogi szabályozás, a felsőoktatási joganyag részletes elemzését viszont nem tartottuk szükségesnek, minthogy Madarász Tibor: A magyar felsőoktatás jogi szabályozásának jellemzői című, nemrég megjelent kitűnő munkájának második részében ezt már elvégezte. Az elmúlt négy évtized tárgyalása során számos kérdés - így a felsőoktatási policy-making mechanizmusa, a felsőoktatás pártirányításának alakulása, a felsőoktatási politika formálását és a felsőoktatás irányítását illetően a kormányzati erőviszonyok és hatáskörök változásai - részletes vizsgálatára a megfelelő előmunkálatok hiányában, a rendelkezésünkre álló rövid idő alatt nem volt lehetőség. Ugyancsak nem volt módunk a felsőoktatás irányítása - időszakonként, intézményenként, sőt nem ritkán az egyes intézményekben is változó - tényleges gyakorlatának (így az államigazgatási hatáskör gyakorlásának, az intézményi önállóság érvényesülésének, a vezetők és a testületi szervek viszonyának, az egyetemek, a karok és az oktatási szervezeti egységek kapcsolatának stb.) csak széles körű levéltári-irattári kutatásokkal, több esettanulmány és nagyszámú interjú készítésével megvalósítható elemzésére sem. Mindezt figyelembe véve e tanulmányban csak a felsőoktatás irányítása alakulása fő vonásainak vázolására vállalkozhattunk, e témakör részletesebb, árnyaltabb és differenciáltabb feldolgozása további - a fenti kérdéskörök vizsgálatára is kiterjedő - történeti, politológiai és szociológiai kutatások feladata lesz.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Felsőoktatás, Felsőoktatás irányítása, Felsőoktatáspolitika
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Borító
Címlap
[1]
Impresszum
[2]
Tartalomjegyzék
3
Bevezetés
5
I. A NAGYSZOMBATI EGYETEM ALAPÍTÁSÁTÓL 1947-IG
7-30
   1. A feudalizmus kora
7-10
   2. Az 1848-as forradalomtól a kiegyezésig
10-14
   3. A dualizmus kora
14-24
   4. A Horthy-korszak
24-28
   5. A demokratikus átalakulás évei
29-30
II. AZ ÁLLAMSZOCIALISTA KORSZAK
31-63
   1. A "fordulat évétől" 1956-ig
31-37
   2. "Rekonszolidáció" és változások
37-45
   3. A reformok útján
45-49
   4. A hetvenes évek
49-53
   5. Az utolsó évtized
53-63
EPILÓGUS
65
IRODALOM
67
   I. A nagyszombati egyetem alapításától 1947-ig
67
   II. Az államszocialista korszak
68
RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
69
Hátsó borító