Gróf Leiningen-Westerburg Károly honvédtábornok levelei és naplója corvina logo

Szerző: Leiningen-Westerburg Károly
Cím: Gróf Leiningen-Westerburg Károly honvédtábornok levelei és naplója
Alcím: 1848-1849
Fordító: Marczali Henrik
Megjelenési adatok: Rákosi Jenő Budapesti Hírlap Ny., Budapest, 1900.

coverimage Az 1848—49-iki szabadságharc hősei kiváltságos állást foglalnak el és méltán, hagyományunkban és közvéleményünkben. Hőstetteili és azok megkoszorúzása: vértanú-haláluk, ismeretes mindenki előtt és magasztos alakjukat évről-évre uj mondai virágokkal övezi az igaz kegyelet. Szinte páratlan a modern népek történelmében, hogy egy félszázad előtt élő emberek mythikus alakokká, héroszokká váltak. Személyes tulajdonságaik összefolytak, alig marad felölök más igaz, mint az eszme, melyet szolgáltak, melyért verőket ontották. A monda igy nagy területet foglalt el a történelem országából. Voltakép csak Görgey, Czetz és Mészáros Lázár müveiben láthatjuk a történeti igazságnak egy-egy igaz, meztelen részét. A többiben, bárminő legyen is egyébiránt értékök, hiányzik a közvetlenség, az elfogulatlanság, az egyes tényeknek és cselekvő személyeknek az első hatás alatt való följegyzése, megitélése, ismertetése. E korszak memoire-irodalma rendkivül fogyatékos. Nem mintha nem volnának fölös számban erre vonatkozó visszaemlékezések és előadások, hanem mivel azok már egészen más gondolatkörnek köszönték létrejöttöket, mint a melyben szerzőik magoknak az eseményeknek lefolyásakor éltek és éreztek. Pedig fölösleges bizonyítani, hogy még aránylag rövid idő is mennyit ront az első benyomás erejéből, igazmondó, jóhiszemű embernél is. A későbbi benyomások is megkövetelik a maguk jogát, különösen akkor, ha ugy szólva minden egyes esemény és minden vezető személy körül ádáz pártharc dul és az iró önkénytelen is ki van szolgáltatva a jelen pillanat behatásának és a jelent érdeklő kérdések hatalmas ostromának. Sok válik igy fontossá, a mit annak idején alig vettek figyelembe, sok meg feledékenységbe merül, a mi egykor egészen eltöltötte a lelkeket. Ha történetet akarunk és ennek talán már elérkezett az ideje, nincs más módunk, mint visszamennünk az eredeti, egykorú forrásokhoz ós azok segítségével igaz medrébe terelnünk a később oly dúsan folyó hagyományt. A mi minden nemzetnek és minden kornak történetére nézve az egyedüli igaz és célhoz vezető módszer, forradalmunk történetére nézve is az. Minden egyes uj forrás egy-eg) ut a sötétség és zür-zavar legendái országából a történeti igazság való és világos birodalma felé.
Kategóriák: Hadtudomány, Kommunikáció, Történelem
Tárgyszavak: Hadtörténet, Levelezés, Szabadságharc
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék