Az egyetem alapításának története corvina logo

Szerző: Lukinich Imre
Cím: Az egyetem alapításának története
Megjelenési adatok: Dunántúli Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda, Pécs, 1933.
Megjegyzés: Az egyetem alapítására vonatkozó hivatalos iratok a Cseh hatóságoknak adatván át, azok hiányában jelen összefoglaló füzetben kívántuk az egyetem alapításának történetét megörökíteni.

coverimage A Mátyás király által megalapított s Academia Istropolitana név alatt ismert nagyhírű egyetem megszűnése után közel négyszáz esztendőnek kellett eltelnie, hogy egy Pozsonyban létesítendő tudomány-egyetem gondolata újból felvetődjék. Pozsony városának 1784 óta volt ugyan akadémiája, amely érdemekben gazdag kulturális tevékenységre hivatkozhatott, de ez az intézet csak újabban, tulajdonképen az 1874—75. tanévre közzétett Szabályzat erejénél fogva vált főiskolai jellegűvé azáltal, hogy a kir. jogakadémiák és az államnak közvetlen rendelkezése alatt álló egyéb jogintézetek négyévi tanfolyammal ellátott teljes jog- és államtudományi karokká alakíttattak át. Kivételes helyzetbe jutott a pozsonyi főiskola a többi akadémiákkal szemben az 1875 június 6-án kelt királyi elhatározás értelmében, amely az 1875—76. tanévtől kezdve hat tanszékkel rendszeresített, három évfolyamra tagolt bölcseleti kar felállítását rendelte el ugyanezen jogakadémián, azzal az indokolással, hogy „a felállított bölcseleti kar által a jogintézet tudományos niveauja emelkedjék s a jogászságnak alkalma nyíljék magát a jogi tudományokkal rokon, vagy ezekhez közelálló bölcseleti ismeágakban tökéletesbíteni", továbbá, hogy „mindazok, akik tisztán a philosophiai tárgyak tanulmányozását tűzték ki maguknak életczélul akár úgy, hogy magukat középtanodai tanárokká képezzék, akár pedig, hogy eltekintve minden kenyérkereseti czéltól, magukat a bölcseleti szakban jobban kiműveljék s esetleg bölcseleti tudorságra is szert tegyenek, az egyetemeken kívül ez akadémián is hallgathassanak előadásokat. A pozsonyi jogakadémia ezen szervezete, amely egyébként lényegileg 1914-ig fennállott, — kétségkívül egyetemesebb jelleget adott e főiskolának. Ez késztette a tanári kart arra, hogy akkor, amidőn a Deák Ferenc halálával bekövetkezett országos gyász hatása alatt a magyar haza nagy fia emlékének intézményes megörökítése Pozsonyban is szóba került, 1876 febr. elején részletes emlékiratban foruljon Trefort Ágost miniszterhez oly értelemben, hogy személyesen vegye át annak a mozgalomnak irányítását, amely egy Pozsonyban felállítandó „Deák Ferencz-egyetem létesítését célozza.
Kategóriák: Egyetemtörténet
Tárgyszavak: Erzsébet Tudományegyetem, Felsőoktatás történet, Academia Istropolitana
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék