Magyar népoktatás corvina logo

Cím: Magyar népoktatás
Megjelenési adatok: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1928.

coverimage Ez év december 5-én lesz 60. évfordulója annak, hogy Istenben nyugodó nagy királyunk, I. Ferencz József báró Eötvös József népiskolai törvényét, az 1868. évi XXXVIII. törvénycikket szentesítette. Nem volt véletlenség az, hogy népiskolai törvényünk együtt keletkezett az 1867. és 1868. évi többi alapvető törvényünkkel: az osztrák kiegyezéssel, a horvát kiegyezéssel, a nemzetiségi törvénnyel stb. A lex Eötvös kiegészítő része annak a hatalmas alapvetésnek, amelyet nagyapáink a magyar históriának e termékeny két esztendejében elvégeztek. Céltalan dolog rekriminációkba bocsátkozni és ezért csak annak megállapítására szorítkozom, hogy okokból, amelyeket kutatni majd a történelem lesz hivatott, népiskola-hálozatunk a nagy magyar Alföldön, különösen a tanyavilágban, sőt részben a Dunántúl is elég hiányosan épült ki, úgyhogy 1925-ben kereken 5000 népiskolai objektumra (egy objektumnak véve minden egyes tantermet és minden egyes tanítói lakást) volt szükség ahhoz, hogy több mint félszázados népiskolai törvényünket teljesen végrehajthassuk. Hála a nemzet áldozatkészségének, szerencsésen eljutottunk odáig, hogy ebből az 5000 objektumra terjedő sürgős programaiból a mai napig kereken 3500 objektum biztosítva van s így a sürgős programmból már csak 1500 objektum van hátra* A mai generáció valósággal eljátszaná a jogát ahhoz, hogy a népiskolai törvény 60. évfordulóját 1928 december hó 5-én megünnepelje, ha addig további 15 millió pengő áldozattal a még hiányzó 1500 objektumot nem tudná megépíteni, mert nagy szegénységi bizonyítvány lenne reánk nézve az, ha 60 évvel az- általános tankötelezettség becikkelyezése után, azt nem lennénk képesek a maga egészében valóra váltani. De ezzel, sajnos, az ügy elintézve még nem lenne. Vessünk csak egy pillantást a statisztikára. A háború alatt a születések arányszáma rendkívül visszaesett, ami a népiskolában hat év után és akkor — minthogy mindennapi népiskolánk hat évfolyamos — hat éven át érezteti a hatását. A mélypont az 1925 26. tanévben volt, amikor a tankötelesek száma Csonkamagyarországon 750.000-re esett vissza. De innét számítva az emelkedés rohamos, amennyiben * E munkában közölt táblázatos kimutatások az 1931. évi tanuló-létszám alapján kiszámított építési programm egész anyagát (8562 objektum) felölelik a sürgősségre való tekintet nélkül.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Magyarország, Nevelésügy, Oktatástörténet, Iskolaügy, Elemi népiskola, Közoktatás, Népoktatás
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék