A m.[agyar] k.[irályi] pécsi 8-ik honvéd huszár ezred története corvina logo

Szerző: Matiegka Lipót
Cím: A m.[agyar] k.[irályi] pécsi 8-ik honvéd huszár ezred története
Alcím: Az ezredparancsnokság rendeletére összeállította Matiegka Lipót ezredbeli százados
Megjelenési adatok: Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Rt., Pécs, 1899.

coverimage A in. kir. pécsi 8. honvéd huszár ezred a folyó évben ünnepelvén meg fenállásának 25 éves jubileumát, elöljáró ezredparancsnokságom azzal bizott meg, hogy ez alkalomból az ezred történetét állítsam össze. A történetet legjobb igyekezettel megszerkesztve, azon kéréssel ajánlom mélyen tisztelt elöljáróim és kedves bajtársaim pártfogó jóindulatába, hogy olvasásánál elnéző bírálattal viseltessenek a nembeli legszerényebb első alkotásom iránt. Csalódni fognak mindazok, kik e könyvben nagyszerű eseményeket vagy egyébb érdekfeszitő jeleneteket keresnek, mert honvédségünk fegyverét ellenség fegyverével még össze nem mérvén, egy honvéd ezred — igy a mienk — sem dicsekedhetik harczi dicsőséggel teli vitéz tettekkel. Száraz úgyszólván naplószerü és korvázlatos adatokra, u. m. ezred napi parancsokra, kerületi parancsnoksági és miniszteri rendeletekre és a honvéd „Rendeleti Közlönyére lévén utalva, csupán az ezred chronologikus fejlődésének és belső élete sorrendes történetének egyszerű megírására szorítkoztam, csak ott és akkor fűzvén bele szerény mértékben érdekesebb személyes vonatkozású mozzanatokat, midőn ilynemű adatokat a véletlen rendelkezésemre bocsátott. A czélt, t. i. ezredünk fejlődés-történetének ismertetését, párhuzamban honvédségünk szervezeti haladásával, úgy a mennyire megközelíteni igyekeztem, a mű többi fogyatékosságát a kedves olvasó elnézésére bízom.
Kategóriák: Hadtudomány, Történelem
Tárgyszavak: Névtár, Pécs , Huszárezred, Ezredtörténet, Honvédség
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Tartalomjegyzék