A magyar közoktatásirányítás, különösen az iskolafelügyelet fejlődésének történeti áttekintése corvina logo

Szerző: Mezei Gyula
Cím: A magyar közoktatásirányítás, különösen az iskolafelügyelet fejlődésének történeti áttekintése
Megjelenési adatok: ELTE, Budapest, 1979. | ISBN: 963-461-255-5

coverimage A magyar pedagógiai közélet egyik új vonásaként jelentkezett a közoktatási irányítás és a munkahelyi pedagógiai vezetés helyzete, gondjai, lehetőségei iránt élénk és széles körü érdeklődés. A közoktatási irányítás kérdéseinek előtérbe kerülése ma már világjelenség. Elsősorban és alapvetően azért, mert soha egyetlen történelmi korszakban sem volt annyira az érdeklődés előterében az intézményes nevelés, mint napjainkban. A modern kor körülményei, a tudományos-technikai forradalom kibontakozása nyomán kialakuló új nevelési követelmények mind általánosabbá teszik az iskolai nevelés hatásfokának vizsgálatát. A mai és különösen a holnapi, a távlati szükségletek tükrében távolról sem optimális hatásfokkal működő iskolák, a "gyorsuló idők" sodrában lemaradó oktatási rendszerek és nevelési intézmények egyre több kritikai észrevételt váltanak ki világszerte. A nyugati országokban kialakuló pedagógiai konfliktus-helyzet, a "nevelésügy világválságaként" megjelölt mai állapot a "pedagógia forradalmának" sürgetését indikálta. A bizonyos mértékig csődhangulatot idéző minősítések érthetők azon a társadalmi talajon, abban a pedagógiai közegben, amely mintaszerű precizitással dolgozta ki társadalmi eszményeinek legmegfelelőbb nevelési elméleteket, hogy azután segítségükkel felnevelje a nevelőiből tökéletesen kiábrándult, az uralkodó társadalom eszményei, normái és életformája ellen elvszerűen vagy éppen anarchikusán lázadó ifjúságot. Ez soha nem volt ennyire jellemző a polgári társadalmakra, mint ma a mi korunkban. A ml körülményeink közepette és oktatásügyi rendszerünk hatásfokát vizsgálva sem kell a "forradalmi"változások szükségességét megfogalmaznunk. De feltétlenül szükséges a gyorsan változó körülményekkel adekvát új közoktatási, pedagógiai szemlélet kimunkálása, a modern, szocialista szükségleteknek és normáknak jobban megfelelő intézményes nevelés kialakítása. Ennek az új és korszerű szemléletnek kétségtelenül az egyik legfőbb Jellemzője a komplexitás, az összefüggések tudatos feltárása, pl. a köznevelés irányításában és gyakorlatában jelentkező kölcsönhatások tudatos felismerése és érvényesítése.
Kategóriák: Neveléstudomány
Tárgyszavak: Közoktatás, Iskolafelügyelet
Formátum: OCR szöveg
Típus: könyv

Védett tartalom, csak terminálról érhető el.

Tartalomjegyzék

Címlap
Tartalomjegyzék
[2]
Előszó
3-8
I. Az iskolafelügyelet megszervezésének kezdetei
9-36
   Ratio Educationis
15-22
   A tanügyigazgatás és az iskolafelügyelet megszervezése a kiegyezés után
23-36
II. A tanügyigazgatás és az iskolafelügyelet helyzete közvetlenül a felszabadulás előtt
36-55
   A továbbképző népiskola felügyelete
55
   Az általános irányú iparostanonciskolák felügyelete
55-57
   A középiskolai /szak/ felügyelet
57-67
III. A felszabadulás utáni közoktatási irányítás és felügyelet néhány jellemzője
67-135
   A korszakolás problémái
67-71
   A müvelődésigazgatás helyreállítása
71-72
   Az új magyar közoktatási irányítás, igazgatás alapjainak lerakása 1945/46-ban
72-74
   A 4155/1949/152. Korm.sz. rendelet Jelentősége az oktatásügyi szervezet átalakításában
74
   A középfokú szakoktatási intézmények a VKM hatáskörében
75-76
   A felszabadulás utáni felügyelet kérdéseinek első nagyobb igényű rendezése
77-79
   Az általános felügyelet
79-87
   7. Az iskolarendszer szervezeti és felügyeleti egységének széttagolódása /1952/
87-92
   Az 1954. évi tanácstörvény és hatása a tanácsi oktatásügyi szakigazgatásra
93-99
   A felügyelet újra szabályozása az ellenforradalom leverése után
99-111
   Az 1961. évi III. törvény
128-133
   A közoktatás irányításában napjainkra is kiható jabb változások sorát 1967-től számíthatjuk
134-135